Sjndicat des Briquettes Syndikaat der Briketten «UNION» G. Angloo-Mahieu, Kolen. TOEZIOHTER DE GETTEN BURGERWACHTEN Modest Vanneste-Kerkhof Stallingen voor 4 Paarden, CHRISTOFLE BRUXELLES GROOTE VERK00PIN6SZAAL HUIS SPILLIAERT Occasion rare COUVERTS ORFE VRERIE 31 MÉDAILLES D OR 5 DIPLID'HONNEUR CHRISTOFLE VERVANGT Jamais de la vie I Garnituren voor Salons en Slaapkamers Combustible idéal Allerbeste Brandstof 3, Veemarkt, 3 IJPER. u Branden - Processen - Gebouwen. Dixmudestraat, 36, Yper. TE HUREN 300 objets pour 5 fr. seuleineut. Exigerlenom surchaque pièce DÉPOT CENTRAL Rue S- dTean 2 Poilde Bretagne Poil de Bretagne KRISTAL' SODA VANDENPEEREBOOMPLAATS TE! YPER Meubels en Stoelen in eiken Geancadreerde spiegels- en ruitglazen Kunstige vensterversieringen in loodwerk. OLLANDSCHE JALOTJSIËN ZEER, GEMATIGDE PRIJZEN. 102, QUAI DES CARBONNAGES, BRUXELLE8 TELEPHONE 5227. B Economie, Propreté, Usage Facile NE DÉGAGE NI ODEUR, NI FUMÉE. b=- B crq B Ce combustilbe remplace avantageu- sement les charbons, cokesanthraci tes, briquettesefc. 17 peut être brulé dans tous les systèmes de poêles el foyers. (Cuisinièrespoêles Taymans, (iodir. Cadé. foyers ouverts, etc., etc.) Lo Rriyw'i t e U \'ION ne ren fer me i goudron, ni résine, c'est un simpte aggloméré obtenu par la com pression. MODE D'EMPLOIs Pour ohtenir en peu de temps un feu anient, hrisez une ou- deux briquettes, alluujez k l'aide d'un ppu de bois ou pom- mes de sapin, etc. Dès que l'appartement est, suffisamment chauffó, modérez le tirage et le feu se maintiendra durant des heures. Attention Fermez les clefs entière- ment, vous aurez une cbaleur agréable sans le moindre dégagement d'odeur; dans ces conditions, vous brülerez un briquette par heure. PRIX AVANTAGEUX i Les 1,000 kilos, franco en cave fr 36 00 Les 100 kilos A TITRE D ESS AI sur simple demande on conduit fran co domicile 50 k. hrai son de 102, KOOLMIJNSTRAAT, 102, BRUSSEL TELEFOON 5227. 2.75 1.40 Spaarzaamheid, Zuiverheid, Gemakkelijkheid BRENGT NOCH REUK, NOCH ROOK VOORT. Deze brandstof vervangt voordeelig de steenkolen, kok, anlhracieten, bri ketten, enz. Zij kan verbrand worden in alle soorten van stoven. (Keuhen- stoven. Taymans, Gidin, en Cadé slo ven, open vuren, enz., enz.) De Briket UNION behoudt noch teer, noch hars, h t is enkel een in eenpakking bekomen door samendruk king. MIDDEL VAN GEBRUIK: Om in korten tijd een hevig vuur te ontsteken, breekt men een paar briketten welke men met een weinig hout of mas- tentoppen gemakkelijk doet ontvlammen. Wanneer het vertrek genoegzaam ver warmd is, vermindert men de jacht en het vuur zal uren lang wêerstaan. OpgepastSluit geheel en gansch de sleutel der kachel en gij zult eene aange name hitte behouden, zonder de minste geur in die voorwaarden zult gij slechts eene briket per uur verstoken. VOORDEELIGE PRIJZEN: De 1000 kilos, vrij in kelder fr. 26 00 De 100 kilos, 2.75 STALEN: Op enkele aanvraag worden 50 k vrij in kel der afgeleverd als staal tegen 1.40 'B PQ <x> B 'B S3 ~~tz o P- DépositaïreDepothouder: In geval van brand of processen, wendt u voor de expertise tot M. Julien De Coch Ingénieur-Architecte-Expert, Muinkkaai, 28, te Gent. Daar hij dagelijks dergelijke schattingen doet, heeft hij daarin eene on dervinding gekregen waarvan zijne klanten profiteeren. Hij gelast zich ook met het ma ken van plans voor huizen en allerlei ge bouwen aan pematige prijzen. Als ge den grond bezit, leent men u geld voor het huis bouwen. Men leent ook geld voor het koopen van huizen, dit alles aan buitengewoon voordeelige conditiën. I raagt inlichtingen gratis. Een goede raad. Wilt ge een handel of nijverheid overlaten of overnemen? wendt u dan slechts tot het Agence de Flan- dres, Muinkkaai. 28, te Gent het ern stigste en werkzaamste agentschap van België. Men betaalt niets op voorhand. Het draagt al de onkosten, en doet zich slechts eene op voorhand bepaalde commissie beta len, door den overlater alléén, en dit na volledigen uilslag. Wij verzekeren de overname der zaken binnen enkele maanden. L'Agence des Fiandres geniet het vertrouwen van allen die er, tot hunne volledige voldoeninq mede gehandeld hebben. Hij heeft steeds, ter be- schikking zijner klanten, een groote keus allerlei zaken, van alle prijzen. Men vrage slechts inlichtingen: die worden spoediq en gratis gegeven zonder de minste overdrij ving, want do Agence handelt in geweten en doet al de zaken die zij overlaat eerst door bekwame personen bestudeeren. Men mag zich dus in volle vertrouwen tot haar wenden. B'ureelen: 's Weekdags: van 8 tot 12 en van 1 1/2 tot 7 uur. 's Zondags: van 8 tot 1 uur. Voortbrenger ONGEVAL gevraagd in goede vennootschap. Winstgeven de betrekking. Vragen met aanbeve lingen sturen onder de initialen M. N. O. Blijvende post. Brussel- centrum. VOOR DE zijn te bekomen bij Zadelmaker, Jachtgetteu en Rijgetten: ordinaire hooge, half hooge en leege getten in alle gekende modellen. Speciale get ten met elastique voor Cyclisten, als ook lederen manchetten, zeer ten dienste der cyclisten, koetsiers, slach ters, enz. Schoone keus van fijne portemon- naies, portefeuilles, cigaren étuis en porte monters in lste qualiteit van leer, alles ten huize naar beliefte op maat en model gemaakt. afzonderlijk gelegen in 't midden der stad. Yper, drukkK. Beweerd., RUsels.ra,t. 59. j le Une magnif. montre marchant exactement, garantie 3 ans, un magnif. diadèmo avcc 13 brillants, bijou trés moderne pour tête, cou et bras, 2 paires "boucles d'oreilles avec bril lants (patentés), 3 belles bagues avec bril lants pour Messieurs et Dames (dernières nouveautés), 6 boutons de chemises avec brillants, une broche, 6 épingles h cravates, le tout avec brillants de dernière nouveauté, de plus 280 morceaux de vrai corail enfilés dans deux cordons. Je livre ces 300 pièces, y compris la montre qui a elle seule vaut Targent demandé, Franco pour 5 francs a envoyer a Tavance ou en rem- boursement. Maison Internationale d'exporta- tion BR ATM ANN, GRACOVIE (Autriche), case postale 77. On renvoie Targent en cas de non conve- nance. 3 GRAN DS PRIX Médaille d'or: Exposition internationale d'bygiène et de sauvetage d'Ostende 1888. Médaille dl argent-. Grand concours inter national de Bruxelles 1888. Médaille d'or: Exposition de Tunis. RHUMATISME, CIATIQUE, GOUTTE, etc. guéris infailliblement et en trés peu de temps par l'emploi du h, tricoter Déposé au voeu de la loi en tous pays. Produit bréveté, emploi facile et recom- mandé par MM. les médécins. Dépöt général chez Elisa van Houtrive, 72-74 Avenue de Scheepsdaele Bruges et en vente partout. Exigez signature: EL. VAN HOUTRIVE. de door pak aan staat in het gebruik gelijk met 2 kilos beste kristalsoda Wordt vorkocht in alle goidt kruidenlartwlnktls VEREENIGDE ZEEPFABRIEKEN, Brussel cela ne se reverra 80 °/0 meilleur marché, soit une économie de 56 Fr. pour quicon- que acbète mon excellent PHOrMOGUAPHE qui a fait ses preuves par tout. Get appareil joue, parle et chante en Franpais Conversations, chansons, fl~=s=====y!l!l marches, tout est d'un na turel parfait. On n'a rien trouvé de mieux comme objet de délassement pour soirées, réunions de familie, etc. Ge pbonographe, qui coütait autrefois 70 Fr., je le livre au prix inouï dans le commerce de 14 Fr. Envoi FRANCO contre remboursement ou contre paiement d'avance. Je donne une valse pardessus le marché. Autres valses sur pemande, 1 Fr. 50 le morceau. Ecrire h M. B. BRAVMANN, CRACOVIE (Autriche) fabricant de phonographes. gediplomeerdeChirurgijn-Tandmeester Tandmeester van het Koninklijk Gesticht van Meessen, De Haernestraat, 12, IJFEREN, Te raadplegen alle dagen van 9 tot 5 uren behalve den Zondag. Inzetten van tanden en kunstige gebijten. Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde tanden volgens «ie beste stelsels. raadplegingen en operaties voor de armen. Alle Donderdagen van 2 tot 4 u. GEGRAVEERDE RUITEH. MOULUREN VOOR ENCADREMENTEN LINOLEUM, GEWAST LIJNWAAD, GESTREEPT LIJNWAAD (CARPET) SPECIALITEIT VAX WOL VOOR MVIRiSSLV VLECHWERK VOOR SEEREN EN VERRANDAS Magazijn van Reiskoffers MAGAZIJN VAN DOODKISTEN IN HOUT EN ZINK K fcJD fc=^ sa tT* 2ZT- O t CQ CTC? O- a o c to i-s ►S" CS 5=1 o3 J4 r±4 sa c£ tH sa <x> ÖJD sa c3 CO *-• 1=5 CD m" o txD sa i—t txO O O f-t -ö sa S-i =3 na O sa CD ET LA LAINE

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 4