VAN IJPEEEN EN IET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en het Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT. Zeventiende jaar Zaterdag 21" Februari 1903. Nummer 8. Ons land gaat bankroet. Kamer van Volksvertegenwoordigers. staatsgreep. Bij de 30 millioen nieuwe belastingen. Waar te kort. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50 Per 3 maanden 1 fr. Annoncen15 cent per drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 csntiomen per nummer. Afzonder! j v> nummers voor artikels, enz 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd De annoncen voor België, ter uitzondering dor beide Vlaanderen, als- Stede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht allo hoegenaansde arü .els ui tori jk tegen Vrijdag middag vrij um onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteilen bevattende orden niet opgenomen Wij hebben het voorzegd Ondanks de 5006 millioen fr. die jaarlijks door ons ministerie verteerd worden aan klerikale werken, beeft men heden in de kamers een wets voorstellen neergelegd om 15 millioen fr. nieuwe belastingen in te voeren. De kas is leeg, er zitten klerikale ratten in Lastenbetalers, leest wat er in de Kamer gebeurt.,, en dat men u ferm aan 't pluimen is zult ge maar al. te wel ondervinden. 15 millioen fr. jaarlijksche nieuwe belastingen... dit vraagde heden mi nister de Smet de Naeyer om de schulden van het klerikaal ministerie te kunnen betalen. Zitting van donderdag 12 Februari 1903. Men verwachtte zich aan de voortzetting van het wetsontwerp op de werkongevallen, gelijk de dagorde het overigens aankondigde. Weinig leden der oppositiepartij tegen woordig. In tegendeel tot ieders verstomming waren al de leden der rechterzijde op post. Wat mocht er wel onder schuilen? Weldra was het geheim opgelost wanneer men bij het aanvangen der zitting, M. De Smet de Naeyer, Kabinetshoofd, het spreekgestoelte zag beklimmen en vijf wetsontwerpen neer leggen. 1° Het palentereht regelende der vreem de maatschappijen. 2° Het registratierecht en het recht van overschrijving regelende betrekkelijk de aanhoopen van kleine eigendommen 3° De wet van 16 Maart 1865 wijzigen de betrekkelijk de spaarkas. 4° De rechtsvorm en de rechtspleging regelende der onteigening voor openbaar nut. 5° De rechten verhoogende op de alcohol, het inkomrecht afschaffende op de kofj en verschillende schikkingen van finan- tie'êl orde bevattende. Het le ontwerp wordt verzonden naar de afdeelingen, het 2' naar eene bijzondere commissie, wat het 5e betreft, de Regeering eischt het onmictdelijk onderzoek door eene bijzondere commissie en de stemming bij hoogdringendheid. Nu begrijpt men de tegenwoordigheid van geheel de rechterzijde. Deze, in vergadering geroepen door de Regeering, ten 1 ure, heeft kennis gehad van het voorstel op staanden voet te stemmen en zonder bespreking. M. Hymans verzet zich tegen de arglis tige handelwijze der Regeering en protes teert in den naam der gansche oppositie tegen de afschaffing der voorrechten van het parlement. Het komt er op aan, zegt hij, de inkom- rechten of de fabrikeering van den alco hol mei 50 t. h. te verhoogen, de begifti ging der openbare schuld, de samenstel ling van het gemeentefondshet bijzonder fonds der werkmanspensioenen te wijzi gen, en het is niet toegelaten die kwestiën van groote aangelegenheid te onderzoeken, en zeer ernstiglijk te doorgronden 1 Over twee maanden heeft de Regeering het te kort geloochend. Dan voorspelde de linkerzijde dat, om het aan te vullen zij hare toevlucht zou nemen tot de verhooging der rechten op den alcohol. Heden doet het bekentenissen, het te kort is waar De heeren Furnémont, Vandervelde, Neujean, Huysmans, Pepin,Janson,Buyl, Anseele, Denis, Dufrane en eene hoeveel heid andere leden protesteeren op hunne beurt. 't Is geheel eenvoudig eene Staatsgreep, zegt M. Denis. M. Vandervelde doet opmerken dat de Regeering op een onregelmatige wijze han delt en tegenstrij lig met het reglement met te willen eene wet onmiddelijk te doen stem men waarvan de tekst en de memorie van toelichting niet medegedeeld zijn geweest. De Regeering, zegt hij, wii de impopulari teit van het onderzoek van nieuwe belastin gen vermijden. In 1883, zegt M Huysmans, wanneer het liberaal ministerie belastingen gevraagd heeft, deze zijn besproken geweest en de lichte verhooging der belasting op den alcohol die het vroeg is bestreden geweest door de rech terzijde, die de kiezingen van 1884 gedaan heeft onder den kreet van Weg met de be lastingen! Deze belastingen zijn behouden en verhoogd geweest door de klerikale Regeering, die dezelve nog wil verhoo gen, zonder zelfs toe te laten ze te onder zoeken en ze te bespreken. M. Neujean herinnert zich geen soortge lijk vorig geval. Indien men eene speculee ring wilde vermijden, men moest geheel de Kamer verrassen met het ontwerp neêr te leggen, en niet ten d uur de rechterzijde alleen vergaderen om het haar mede te deelen. Het zijn nieuwe, rampspoedige en schandalige middelen. Men vraagt de onmid- delijke verzending van het ontwerp naar eene commissie. Het verslag is te voren gemaakt. De heeren Buyl en Van Langendonch, protesteeren tegen de schending van het re glement dat de bekendmaking of de lezing in de twee talen oplegt der memoriën van toelichting. M. de Smet de Naeyer ant woordt dat hij, de memorie van toelichting in het fransch gelezen hebbende, deze lezing niet zal herbeginnen in 't vlaamsch. De hee ren Dufrane en Troclet vragen te vergeefs den eerbied voor de rechten der Vlamingen. M. Janson vraagt dat de wet grondig be sproken zij, gelijk de belastingen het ge weest zijn in 1883. Wij zullen doen opmerken dat M. Woeste niet tusschengekomen is in dezen woorden twist en dat hij de Kamer ten 5 ure verla ten heeft. De stemmingen. Voorstel Vandervelde De Kamer, ge lijkvormig hel art. 44 van het reglement beslist dat de bespreking op de hoogdrin gendheid dient uitgesteld te worden tot dat de memorie van toelichting gedrukt en uitgedeeld zij geweest. Verworpen met 72 stemmen tegen 35 en 1 onthouding. Voorstel Furnémont Uitstel der bespre king tot morgen, het gewone uur van het sluiten der zitting gekomen zijnde. Verworpen met 74 stemmen tegen 22 en 1 onthouding. Voorstel Van Langendonck Lezing of uitdeeling der memorie van toelichting in 't vlaamsch. Verworpen met 72 stemmen tegen 13 en 1 onthouding. Voorstel Furnémont .- Vraag van op- schorsing der zitting gedurende eene uur Verworpen met 73 stemmen tegen 13 en 1 onthouding. Voorstel Furnénont: Vraag van op- schorsing der zitting gedurende eene uur om aan de oppositie toe te laten onderling te overleggen. Verworpen met 77 stemmen tegen 14. Het voorstel van hoogdringendheid der Regeering wordt aangenomen met 76 stem men tegen 13. M. Buyl stelt voor het ontwerp te ver zender naar de commissie gelast met onder zoek der wetsvoorstellen betrekkelijk den alcohol. Verworpen met 73 stemmen tegen 11. M. Furnémont vraagt de verzending van het ontwerp naar het onderzoek der afdee lingen. Verworpen met 75 stemmen tegen 13. M. Smeets stelt voor de bijzondere com missie te stemmen met geheime bulletijns. - Verworpen met 77 stemmen tegen 12. Het voorstel der Regeering het wetsont werp naar eene bijzondere commissie te ver zenden wordt aangenomen met 77 stemmen tegen 10. Deze commissie is samengesteld uit de heeren Hubert, Dallemagne, Renkin, Carton de Wiart, Beauduin, Delbeke en Vandervelde, zij vergadert op staanden voet. De zitting wordt gedurende eene uur op geschorst. De zitting wordt ten 6 ure 30 m. hernomen. M. Dallemagne geeft lezing van het ver slag der Commissie en besluit tot de aan vaarding van het ontwerp. De opbrengst der nieuwe belasting op den alcohol is geschat op 21 millioenen. Met 15 millioen aftrekken voor ontlastingen en begiftigingen, zal er een boni overblijven van 6 millioenen. De kofij zal ontlast wor den, de begiftiging der werkmanspensioe nen verhoogd worden van 3 millioenen en de aflossing in 66 jaren der openbare schuld zal verzekerd worden door de vermeerde ring der begiftiging voor de aflossing be stemd. De lasten van het ontwerp nemen aanvang den 12" februari 1903, terwijl de ontlastingen maar begin nen den ln Januari 1904. M. Denis bestatigt dat, volgens de eigene bekentenissen van den ver slaggever, er een te kort is van 11 millioenen. De nieuwe belasting zal omtrent 2 frank per inwoner vertegenwoordigen. Er zullen jaarlijks in België 135 of 137 millioe nen lasten zijn op het verbruik. Op interpelleering van M. Vandervelde, bekent M. de Smet de Naeyer dat de bere keningen voorgesteld in het verslag van M. Dallemagne in het ministerie van finan- tiën gedaan zijn geweest Ziedaar de bekentenis dat de zaak gemakeld is, roept M. Vandervelde uit. De Regeering zal van heden af ontvangen; de millioenen waarmede zij het te kort zal aanvullen en de ontlastingen zullen maar toe gepast worden in 1904 Het geld der nieuwe belastingen zal gebruikt worden om de pa ters en nonnenscholen te ondersteunen, om een militaire stelsel te versterken dat eene schande is voor het land, om de kiesvere nigingen te ondersteunen, om opzichters van den arbeid te maken die hunne zending niet kunnen vervullen, om nog en altijd de be grooting dereerediensten te vermeerderen. In 1883, zegt M. Hymans, bekende de liberale Regeering het te kort en zijne oorzaken; zij had het onderwijs van 't volk ingericht en, gedurende drie maanden be sprak de rechterzijde het ontwerp het hate lijk uitbatende. Heden vraagt men 30 mil lioenen nieuwe belastingen en men weigert aan de linkerzijde het recht te protesteeren en te bespreken. Het is nauwelijks twee maanden geleden, voegt hij er bij, M. De- nis en ik hebben het te kort voorspeld en ik heb dan gezegd datvóór drie maan den, men 20 millioenen zou vragen aan den alcohol om het te kort te vullen. Mijne voorspelling wordt bewaarheid. De mili taire uitgaven zijn van 1 millioen overschre den voor 1200 vrijwilligers. Wat zal het zijn wanneer er 1500 of 1800 vrijwilligers zullen zijn M. Pepin bestatigt dat de Belg heden 14 fr. betaalt in plaats van 9 fr. per inwoner. En niettegenstaande dat is er een te kort. M. Furnémont verwijt den Voorzitter M. Schollaert het reglement sedert dertien uren dat de Kamer zetelt, te schenden. Hij stelt voor de zitting op te schorsen geduren de eene uur, in liet belang van de diensten der Kamer, die uitgeput zijn. M. de Smet de Naeyer stelt zich tegen dat voorstel. Het wordt verworpen met 77 stemmen tegen 13. M. de Smet de Naeyer stelt voor den tijd der redenaars te bepalen op tien minuten. Aanvaard door zitten en rechtstaan. De Kamer, met 79 stemmen tegen 11, weigert M. Smeets eene derde maal te aan- hooren. De vraag van M. Furnémont de Kamer verzoekende hem te laten spreken, wordt verworpen met 77 stemmen tegen 11. De algemeene bespreking is gesloten. M. de Smet de Naeyer stelt voor te schei den tot 10 ure. De heeren Pepin en Vandervelde stellen voor de zitting op te schorsen tot 1 ure 45 m. Dit laatste voorstel wordt aangenomen. De zitting is opgeschorst ten 5 ure 15 m, 's morgends (Vrijdag). Zitting van Vrijdag 13 Februari 1903. De zitting wordt ten 2 ure geopend. M. Antoine Delporie stelt voor het ont werp voor eenige dagen uit te stellen om het onderzoek van het vraagstuk toe te la ten. De Regeering, zegt hij, baat het alco holisme uit om zich een uitmuntend inkomen te verzekeren. M. Beauduin schat de nieuwe belastingen op 21 millioenen, die, in 1903, uitsluitelijk zullen bestemd worden voor onbekende uit gaven, om het gat te stoppen. Inderdaad, de ontlastingen rekenen maar van 1904. M. Anseele. Men zal in de katholieke pers, zegt hij, de weldaad doen gelden der afschaffing van het recht op de koflj en de vermindering van rechten op de gebrande kofij. Welnu de vermindering die er uit zal HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 1