TAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en het Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT. Zeventiende jaar Zaterdag 21" Maart 1903. Nummer 12. De Gerechtigheid op den Buiten. Christus en de Paus. De vaart van de Leie naar de Ieperlee, en de haven van Nieuwpoort. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor dea buiten. 2.50 ft*, voor stad. Per 0 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent par drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 oentiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 AUe berlehtenvan verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele deser gedrukt worden eeus gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij un onderteek end toe te zenden. Artikelen onge teek end of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Wij lezen in De Stad Kortrijk van 8n Maart 1903 De liberalen, die, in onze vlaam- scho gemeenten, den moed hebben zich onafhankelijk te toonen tegen over de geestelijkheid en de kasteel- heeren, welke er als meesters heer- schen, zijn het mikpunt der ondraag- lijkste plagerijen. Ziehier een nieuw voorbeeld er van Te Wacken verbied een reglement van 1863 binnen de dorpplaats te bouwen zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van het Kolle- gie van Burgemeester en Schepenen. In werkelijkheid is dit reglement buiten zwang geraakt; want, het wierd nooit uitgevoerd. Het Schepenkollegie werd zelfs nooit geroepen, om over de vraag van dergelijke toelating te beslissen. Ten andere, in dit, gelukkig dorp, waar zekere Baron Kervyn het ambt van Burgemeester uitoefent, bestaat er zelfs geen rigister der beslissingen van het Schepenkollegie! De Baron heeft heel wat anders te verichten, dan zich het bestaan te herinneren van art. 112 der gemeentewet. Doch, in de maand Juli laatstleden M. D..., oud liberaal gemeenteraads lid, en die bij de laatste gemeente- tekiezingen op rang stond tegen de lijst Kervyn, dacht er aan te bouwen. Hij verwittigde er van den dienst- doenden Burgemeester, de titel- voerende was naar de zeebaden en bekwam zijne mondelinge toestem ming. Gewoonlijk eischt men zooveel niet. De secretaris verzekerde zelfs aan onzen vriend, dat het nutteloos was eene schriftelijke aanvraag te doen. M. D... begon dus te bouwen en was juist bezig de grondlagen te met sen, toen de Burgemeester terug kwam. Deze laatste kwam verschei dene malen daags de werken zien, welke hem schenen belang in te boe zemen. Maar, toen het gebouw op de hoogte van het dak gekomen was, ziedaar de burgervader die zich ge reed maakt om proces-verbaal op te maken aan de eigenaar, onder voor wendsel dat hij gebouwd heeft zonder schriftelijke toelating. Zoohaast hij zulks verneemt, onze vriend verhaast zich den Burgemees ter te waarschuwen dat hij de toe lating ontvangen heeft van den Sche pen, die den dienst deed van Burge meester; maar dat hij niettemin opnieuw de toelating vraagt van het Schepenkollegie. Vruchtelooze moei te. Het proces-verbaal volgt op de nieuwe aanvraag. Voor den Vrederechter komen eene geheele reeks eigenaars verklaren dat zij binnen de dorpplaats van Wacken gebouwd hebben zonder toe lating. Er wordt daar bewezen dat gemeld voorschrift nooit vervuld geweest is en de Burgemeester is er verplicht het zelf te bekennen. Eindelijk door den Rechter en door den verdediger met vragen bestormd, hij eindigt met te bekennen dat hij, weinig tijds te voren, op eenige me ters van den eigendpm van M. D..., zelf twee belangrijke gebouwen op richtte, voor welke hij de vereischte schriftelijke toelating noch gevraagd noch bekomen heeft! Zijn Schepen, en zijn gemeente secretaris bevesti gen het feit. Maar, de man, die het proces-v.er- baal opmaakte, verklaarde zich onge twijfeld niet tevreden; want, de zaak werd in beroep gezonden. In beroep herinnerde het Openbaar Ministerie de zeldzame handelwijze van dezen, die het proces-verbaal opmaakte; doch zegde verplicht te wezen de hervorming van het vonnis van vrijspraak te vragen, vermits een reglement van openbare orde niet kan buiten zwang vallen, Eindelijk, de Rechtbank, zichtbaar genoodzaakt het reglement toe te passen, veroordeelde voorwaardelijk tot 1 frank boete, maar weigerde afbraak van het gebouw te bevelen. De Burgemeester, die door deze daadzaken vermaard werd, komt er dus geheel kaal van af. Doch, ziedaar, sedert het proces, twee van 's Burgemeesters vrienden, die gebouwd hebben in dezelfde voor waarden en zonder de voorgeschre- vene toelating. Wij verwachten den Burgemeester aan het werk en wij zijn overtuigd dat het Gerecht aan de nieuwe over treders eene kleine vervolging voor behoudt. Want, daar waar het Gerecht zou begunstigingen hebben, zou het nog slechts een ijdel woord wezen Onze goede vriend Leo is sinds 25 jaar de stadhouder van Christus op de aarde en de wettige navolger van den Heiligen Petrus bij die gelegenheid wenschen wij den goeien man nog honderd jaar, want het is ons wel onverschillig wie er in den pauselijken zetel fungeert!..,. Wat hemelsbreed verschil, hé, tusschen Christus en den Paus, tusschen den armen man van Nazareth en den millioenrijken Paus van Home 1 Christus had geen steen om het vermoeide hoofd, op te rusten, de Paus bewoont het grootste en prachtigste paleis van de we reld. Christus ging eenvoudig gekleed en de Paus is gehuld in de kostelijkste kleeding- stukken, afgezet met zilver, goud en dia manten. Christus ging te voet van dorp tot dorp, van stad tot stad om het volk te onderwij zen; zijn navolger rydt in eene prachtige koets of wordt door slaven, pardon, door fanatieke dwaaskoppen gedragen in eenen over heerlijken draagstoel. Christus zegde: vergaart geene schatten op aarde, maar wel ia uw hart zijn stad houder op aarde vergaart millioenen en millioenen bijeen. Christus joeg de kooplieden uit den tem pel: zijn opvolger laat maar schooien en bedelen vermits het maar voor de goede zaak is. Christus deed zijne intrede in Jerusalem op eenen ezel gezeten, eenvoudig gekleed en zonder geleide; de Paus deed onlangs zijne intrede in Rome, omgeven van rijkdom en pracht, omringd door eenen schitterenden stoet van kardinalen, aartsbisschoppen, bisschoppen, enz. Op den doortocht van Christus strooide men planten en bloemen en men bood ham palmtakken aan, omdat men wist dat Chris tus het slijk der aarde verachte; op dea doortocht van den Paus bood men duizenden franken aan van ons land alleen 100,000 fr. en menigvuldige kostbare geschenken. Wat hemelsbreed verschil, niet waar, beste lezers. En de fanatieke kaloten durven beweren dat diezelfde Paus de navolger is van Chris tus en zouden ons willen dwingen achting en eerbied te hebben voor hunne kliek? Hóe is het gods mogelijk achting en eerbied te gevoelen voor mannen die van de leer, van de edele leer van Christus, een poesjenellenspel gemaakt hebben? Dat is onmogelijk!.... De ligging van Nieupoort is daarenboven aUemoordeeligst om den overzeeschen han del te lokken, zoowel als den Engelschen, uit oorzake van den geringeren afstand, in vergelijking met de Hollandsche havens en Antwerpen, want, zooals de kaart het aan wijst, komen al de schepen welke het Ka naal uitvaren, noodzakeiijk voorbij Nieu poort. De volgende tabel duidt den minderen afstand aan der haven van Nieupoort, met betrek op Antwerpen, voor wat betreft het verkeer van Belgie met de voornaamste haven van Engeland, en met Havre. en in het algemeen voor alle schepen, die het Kanaal uitvaren of er in komen, is het verschil ten voordeele van Nieuport hetzelfde als voor Liverpool, Glascow en Havre, na melijk 81 mijlen of 150 kilometers, als volgt: 36 mijlen (66 2/3 kilom in zee tot Vlissiugen en 45 mijlen (83 1/3 kilom.) op stroom van Vlissingen naar Antwerpen. Rekening houdende met het vervoer per spoorweg, bewijzen voorgaande cijfers ten duidelijkste, dat de havens van Londen, Harwich, Liverpool, Glascow en Havre er bepaald voordeel zouden bij vinden, hunne betrekkingen met Belgie te hebben langs Nieupoort, en juist die havens brengen aan ons land den meesten toevoor uit Engeland en Frankrijk. Alle overzeesche havens zou den, van hunQen kant, er insgelijks belang bij hebben in betrekking te komen met Nieu poort, en er dient niet vergeten te worden dat, bij de vermindering van afstand nog komt het uitsparen der loodsrechteu op de Schelde, bij het in- en uitvaren, en dat die rechten meer dan 50 centiemen per ton be dragen. Antwerpen is dus beter gelegen alleen maar voor de havens van Noordelijk Europa, zooals voor Rusland, Zweden, Noorwegen, Denemark, Duitschland en de Nederlanden, alsook voor de weinige havens van het Noord Oosten van Engeland (Getrokken uit eene aanteekening van M. Dubois-Niboul over de verandering der haven van Nieu poort in zeehaven van eersten rang. Brussel 1883.) Wordt er geen spoedig en krachtig red middel aangewend, dan zal de handel van Vlaanderen weldra grootendeels afhanke lijk zijn van de haven van Duinkerke. Ten gevolge der groote werken welke het Fran- sche staatsbestuur aldaar heeft laten uit voeren, en nog laat uitvoeren, er zijn daar onlangs nog 20 millioen voor gestemd, is die haven toegankelijk gemaakt voor de overzeesche booten met groote tonnenmaat, die er hunne waren ontschepen, zooals Noordsch hout, guano, enz., natuurlijk te gen geringeren vervoerprijs, dan de kleine zeilschepen, die er in toestemmen te komen stranden in het slijk der huidige haven van Nieupoort. En nochtans zou de haven van Nieupoort gemakkelijker toegankelijk zijn, en voor schepen van grootere tonnenmaat, dan die van Duinkerke; dat bewijzen de zeekaarten duidelijk. Te Duinkerke liggen de diepten van 8 m. op 1 kilom. van den ingang der vaargeul, en die diepte vermindert snel, om nul te worden bij de monding en zelfs verder in zee. Slechts met krachtdadig baggeren, en met sterke jachtsluizen, wordt die ingang open gehouden en dan nog maar bij hooge tij, voor schepen van 6 met. diepgang. Het voordeel der reede van Duinkerke, ook voordeel en in hoogere mate voor de reede van Nieupoort, bestaat in beschermd te wezen tegen Noord-Westen en Noord- Oosten wind, door eene reeks zandbanken, welke de onderzeesche golfslagen breken. Maar de reede van Duinkerke is slechts eenen kilom. breed, terwijl die van Nieu poort eene breedte heeft van 3 kilom., met 10 tot 18 met. diepte, waardoor het staren gemakkelijk wordt en,zeker, zelfs bij het zwaarste weder en gedurende den nacht. De reede van Duinkerk e is niet beschermd tegen de winden uit het Westen en Zuid- Westen, die er rechtstreeks op uitkomen van HET WEEKBLAD I I I I II I j—r (2« Vervolg) Mylen of Kil. 1° Van Londen naar Antw. vaart 191 353 1/2 Nieupoort 117 2161/2 Verschil ten voordeele van Nieupoort 74 137 min 2° Van Harwich naar Antwerpen 138 Nieupoort 72 Verschil ten voordeele van Nieupoort 66 122 1/2 3° Van Huil naar Antwerpen 247 Nieupoort 230 Verschil ten voordeele van Nieupoort 17 31 1/2 4° Van Goole naar Antwerpen 275 Nieuport 253 Verschil ten voordeele van Nieupoort 22 40 min 5° Van Newcastle n. Antwerpen 341 Nieupoort 306 Verschil ten voordeele van Nieupoort 35 55 min 6" Van Liverpool naar Antwerpen 696 Nieuport 6'5 Verschil ten voordsele van Nieupoort 81 150 min 7* Van Glascow naar Antwerpen 816 Nieupoort 735 Verschil ten voordeele van Nieupoort 81 150min 8° Van Cardiff naar Antwerpen 582 Nieupoort 501 Verschil ten voordeele van Nieupoort 81 150min 9» VRn Havre naar Antwerpen 242 Nieuport 161 Verschil ten voordeele van Nieuport 81 150 min Voor alle overzeesche havens eindelijk,

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 1