VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en het Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT. I Zeventiende jaar Zaterdag 25" April 1903. Nummer 17. Opgedragen aan al de verraders der liberale partij. Hoe zij rijk worden. Jeugdige Kloosterlingen. De vaart van de Leie naar de Ieperlee, en de haven van Nieuwpoort. Het proces Buyl. Priester Daens en de Kloosters. Abonnementsprijs roorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 3.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent drukregel. Rechterlijke eerherstellingen1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 All* berichten Tan verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering dor beide Vlaanderen, nis mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij ub onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. De psychologie van den overlooper Onze voortreffelijke confrater, M. Gustaaf Abel, hoofdopsteller der Flandre libérale, heeft onder bovenstaanden titel, voor den Almanak der liberale studenten, een be wonderenswaardig artikel geschreven waar in zijne wakkere en vruchtbare pen zooveel misprijzen heeft kunnen verwekken voor den verrader als bewondering voor den over tuigden en belangloozen man. Bij het lezen dezer bladzijde van edel ge voelen en van onafhankelijke fierheid, ge voelt men zich herleven tot de geestdiift der dagen van levendigen strijd op welke men, de gewone bezigheden des levens vergetende, zich edelmoedig laat overgaan tot de vereering van het ideale zonder het welk het leven niets verheven noch aantrek kelijk aanbiedt. Wij beschikken ongelukkiglijk over de gewenschte plaats niet om die krachtige lofspraak der zedelijke rechtzinnigheid en eerlijkheid van den burger over te nemen, maar wij willen onze lezers dat misprijzen voor de lafaards en verachtelijken doen ge voelen, dat wij zelf gevoeld hebben bij het lezen dezer schoone beschrijving naar het leven geschetst Dezen verdienen de openbare ver vloeking die, vuige afvalligen, en zelfs zon der eene veranderlijke overtuiging tot ver schooning te hebben, zichlafhartiglijk keeren naar de warme stralen der zon die opstaat of die sedert lang reeds aan den horizont schittert. De verandering van meening dezer lie den is verachtelijk en schaamteloos. Zij tee kent zich gemeenlijk in het begin af door verdachte betoogingen van lauwheid, door het zenden hunner kinderen naar eene kloos terschool, door eene wekelijksche verschij ning in de mis, of door alle andere gezich tentrekking die zooveel te meer bemerkt wordt dat men zijn best doe opdat zij het weze. Er is nog eene andere soort van verra ders, even verfoeielijk, zoo niet meer: het zijn dezen die de illusie geven hunner ge trouwheid aan de grondbeginsels der libe rale partij. Zij zijn tot den vijand overgegaan en de vijand weet het. Zij geven hunne stemmen aan de klerikalen. Zij nemen hun gemak met hen bij elke politieke gebeurte nis die hun aangenaam kan zijn. Maar de kabel die hen aan de oude partij bindt is niet doorgesneden. Met eene behendigheid die eene wonderbare kunst van komediant bewijst, willen zij nog Diet doen gelijk Alexander die den vermaarden knoop door snijdt 1 Alzoo hebben zij eenen voet in de twee kampen, en niemand schikt zich beter dan de klerikale partij met die dubbelzin nigheid, waaraan zij niet alleenlijk een ver rader maar een spioen verschuldigd is. Zij blijven geabonneerd aan een liberaal dag blad en zij verlaten de liberale associatie niet waarvan zij altijd lid geweest zijn. Zij zaaien twijfel in de geesten over de wezenlijkheid hunner slechte daad en men kent niet altijd in het publiek de blijken die zij gegeven hebben. Weg met die valsche broeders wier on eerlijkheid onze partij in gevaar gebracht en geruïneerd heeft. Weg met de ongeloo- vige, die noch aan God noch aan duivel ge looft, maar naar de kerk gaat om de men- schen te bedriegen over de zuiverheid zijner meening, wiens kerkboek een grove list is, en die maar in al dat bedrog toestemt uit belang, in de hoop van meer tijdelijke be looningen dan geestelijke. Laat ons mannen, waardige burgers zijn in een vrij land Wat schelen ons de spotternijen der ver basterden, wat schelen ons de winsten van dezen die hun geweten verkocht hebben. Behouden wij altijd onze fierheid, onze waardigheid, onze eerlijkheid. Weg met de lafaards die zich tevreden houden met de janken en te jammeren, die onbekwaam zijn tot opoffering en verknocht heiden plaats voor de rechtschapene en onbaatzuchtige werkers. Wij wenschen dat deze regels gelezen wierden door menige gewezene liberalen, groote schreeuwers en groote blaffers van vroeger, die heden, alleenlijk uit intrest, aanbidden wat zij gebrand hebben, branden wat zij aanbeden hebben en de verklikkers en gatlekkers zij a van hunnen meester. Weg met zulke mannen 111 Ziehier eene kleine geschiedenis verhaald door den prefect der Lage Pyrenëen, in het verslag door hem naar de fransche Kamer gezonden over de kloostervereeniging der Franciskaners. De inkomsten met zooveel gemak opge hoopt door zekere hunner medezusters in heiligheid, met den eeredienst of liever de bijgeloovigheid van S' Antonius van Pa dua uit te baten beletten de Franciska ners te slapen. Zij hadden eene kapel, en deze kapel was toegewijd aan Sint Expédit. Waarom zou Sint Expédit geene mirakelen doen, aangezien S' Antonius er deed?.... De zaak werd ondernomen En S4 Expédit deed zoo wel dat hij, in 1893, eene heilige vrouw, genoemd Mev.Oddo Maire, van de eene of de andere ziekte genas. Deze, bedankte den heilige met aan de paters die er partij uittrokken eene gift van 1500 fr. te doen. Welnu die 1.500 fr. had de goede vrouw gestolen bij een katholieken koopman der stad. Overtuigd van verscheidene vergrijpen van aftroggelarijwerd de beschermelinge van S' Expédit zekeren dag voor de recht bank van Pau gedaagd om zich te hooren veroordeelen tot vijf jaren gevangenisstraf. Maar de Franciskaners hadden de 1.500 franken getrokken. Wat gedaan Moeielijke zaak Niet teruggeven, men ging babbelen! De slechte drukpers zij is tot alles bekwaam zou partij trekken uit de zaak Men gaf terug. Maar.... men zou de kloos ters niet moeten kennen om zich in te beel den dat de goede paters zich zouden onder werpen aan het ondergane verlies Inderdaad, zij gaven voor dat de gestolene som die hun gegeven werd, besteed was ge weest aan werken in hunne kapel, en zij openden eene inschrijving onder de geloo- vigen om den burger van Pau schadeloos te stellen welken da beschermelinge van Sl Expédit bestolen had. En ziedaar hoe de waarde paters Fran ciskaners, met niet te willen aan het gesto len geld rakener toch voordeel uit trokken Zaken zijn zaken MM. Het rapport van den heer Rahier over de fransche kloosterorden bevat verschillende belangrijke en eigenaardige zaken. Ziehier wat we lazen over den ingangs- ouderdom van sommige paters. Ziehier vier kinderen, mogen wij zeggen, die het geestelijk kleed aantrokken op zeer jeugdigen ouderdom Laurans Cyprien, 10 1/2 jaar. Crimier Louis, 11 Amblard Emmanuel, 12 Ville Fabien, 12 1/2 En denkt niet dat die namen uit de lucht gegrepen zijn, neen lezers, die namen werden zelve verschaft door de Minderbroeders van Maria Is dit niet schandelijk zulks te moeten besiA'tjgen Ziedaar kinderen, die met moeite de jaren van verstand bereikt hebben, volgens de Kerk zelve, die men voor eeuwig achter vier muren sluit, zonder te weten, of ze lust zullen gevoelen paters te blijven. Van jongs af, van hunne prilste jeugd, wordt hun verstand misvord. 'T is oprecht schandalig en wraakroepend De haven van Nieuwpoort is als van zelf aangewezen voor het vervoer van omvang rijke weinigkostende, oningevoerde koop waren, zooals ertsen uit Spanje, Algiers en elders; onze werkhuizen en smelterijen zouden er veel meer gebruiken, indien zij minder kostten. Eveneens zouden wij, langs Nieuwpoort kolen kunnen uitvoeren, welke wij thans niet uitvoeren, bij gebreke aan bijzondere, weinig kostende inrichtingen. Te Nieuwpoort waren die te vinden, want goedkoope gronden ontbreken daar niet. Al die beschouwingen, wélke wij ontleenen aan een verzoekschrift door het schepen college van Nieuwpoort aan het Staatsbe stuur gezonden, in 1883, en meer andere redenen nog, welke wij achterweg laten, omdat zij ontwikkeld geworden zijn in talrijke memoriën, vlugschriften, verzoek schriften, aanteekeningen, enz., zijn vol doende om de keus te rechtvaardigen van Nieuwpoort dat al de onmisbare voorwaar den vereenigt, om met voordeel den strijd aan te gaan tegen onze ernstigste mededin gers: Duinkerke en Vlissingen. Dit verdient nog gansch bijzonder onze opmerkzaamheid. Wij liggen op minder dan 15 uren van de Engelsche kust. Daar vlak tegenover ons, ligt er eene opeengepakte bevolking, Londen en voorsteden ten minste gelijk aan de bevolking van gansch België; zy trekt haren voorraad moeskrui den, vroege vruchten, enz., uit alle landen van Europa, zelfs uit Italië en Griekenland het meerendeel van dien voorraadaardap pelen, groenten, vroege vruchten, fruit, enz. kunnen wij leveren. Vlaanderen bezit de rijkste gronden van gansch Belgiehet komt er op aan dien rijkdom te doen gedijen. De graanbouw is niet winstgevend meer, en zal dat nooit meer worden; de vreemde granen doen den prijs der onze dalen. Het daarstellen eener haven aan [het wes telijk uiteinde onzer kust zou dus nog andere voordeelen hebben, dan aan de mijn- en metaalnijverheid onzes lands nieuwe en krachtiger middelen aan de hand te doen, om tegen de vreemde mededinging te strij den er zou eene nieuwe toekomst aanbreken voor den voorspoed van gansch het weste lijk gedeelte onzes lands, dat vroeger zoo rijk, zoo bevolkten zoo handeldrijvend was. Met de haven van Nieuwpoort open te stellen, zou het Staatsbestuur aan onze na tionale nijverheid toelaten gebruik te ma ken van de natuurlijke voordeelen eener reede, welke heden slechts voor eenige zeld zame schepen dient, welke sterk genoeg zijn om tegen het stranden bestand te wezen, en wij zijn overtuigd, dat Nieuwpoort evenals Glascow, het middenpunt worden zou eener voorspoedige en bloeiende nijverheid. De belangen eens lands zijn altoos innig met elkander verbonden. De bekkens van Charleroi en Bergen hebben evenveel belan gen bij het afmaken der haven van Nieuw poort, als dit laatste belang heeft bij het af werken der Middenvaart en der vaart van de Leie naar de ieperlee. Nieuwpoort zal in- en uitvoeren, de nijverheidsstreken van He negouw zullen de grondstof ontvangen en bewerken. Overgroote nijverheidsbelangen zijn dus verbonden met het afwerken van twee eindjes vaart: het eene van i of 2 kilometers naar de Middenvaart; het andere van nagenoeg 3 kilometers bij de groeve van Hollebeke. Laat ons hopen dat Henegouw en West- Vlaanderen, binnen kort, van het Staatsbe stuur de uitvoering dezer belangrijke wer ken bekomen zullen; er zullen geene aan zienlijkesommen toe noodig zijn, en deze zullen, op zijn minst genomen, honderdmaal zooveel opbrengen, zooal niet aan 's lands schatkist, dan toch aan 's lands nijverheid en landbouw. Adolf Buyl, volksvertegenwoordiger M. Buyl wint zijn proces tegen de Patrie, het Handelsblad en de Gazette van Thou- rout. Het vonnis schat dat de polemiek de toe gelaten palen overschreden heeftd8 belee- digende en lompe bijnamen aan M. Buyl gegeven maken het vergrijp van beleedi- gingen uit en geven aanleiding tot schade en intresten. De Patrie is veroordeeld om tweemaal aan het hoofd harer kolommen het gevelde vonnis in te lijven, en M. Buyl is bemach tigd het uitgeven in 't fransch of in vlaam- sche vertaling in twee dagbladen van zijnen keus, tot beloop eener som van 250 franks. Het Handelsblad is veroordeeld tot twee inlijvingen en de Gazette van Thourout tot ééne, en alle drij tot de kosten van 't proces. Priester Daens heeft in de Kamerzitting van den 3en dezer zich als volgt uitgedrukt over de kloosters in België; HET WEEKBLAD (Vervolg en Slot).

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 1