TAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en het Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT. Zeventiende jaar. Zaterdag 2" Mei 1903. Nummer 18. Van weerskanten der grens. De Bon-Pasteur en de fransche bisschoppen. De regeering der aalmoezeniers. Gehoord en gezien. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen; 15 cent r drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als- ■de die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende u orden niet opgenomen. Wie herinnert zich de incidenten niet van den schooloorlog? Om de rechten van den Staat op zijn onderwijs verzekerd te hebben, om dit vernieuwd te hebben op den dubbelen grondregel der gewetensvrijheid en der godsdienstige onzijdigheid, had de liberale Regeering van 1879 de grootste banvloeken te ondergaan en een waren klerikalen op roer te bestrijden. De geestelijkheid sloeg uit al zijne macht in den kerkban dezen die zich wilden schik ken naar de wetten des lands, tn al de ge meenten nauw aangesloten aan haren in vloed, richtte zij de samenspanning in der gemeentebeambten tegen het nationaal ge zag. De paus zelf wierp zich in den strijd. Hij verklaarde plechtig dat het gedrag der bel- gische bisschoppen zijne opperste en heilige goedkeuring bekwam. Onze Regeering was ontwapend. Zij moest zich laten lasteren; zij moest, ongevoelig, dien met veel ophef gedane aanval bijwonen, tegen haar ingericht door lieden, die door haar betaald warenzij moest de katholieke priesters toelaten de regeeringloosheid aan te stoken en den opstand te prediken. In Frankrijk, zou het anders geweest zijn. Men zou er vlakaf de heeren bisschoppen en pastoors oproermakers op droog zaad gezet hebben. Men zou er, met eenige gendarmen, kort spel gemaakt hebben met hun krachteloozen oproer. En zijne heiligheid de paus zou zeer voor zichtig hebben laten doen, uit vrees het concordaat te zien verbreken. In plaats van jegens den Voorzitter der Republiek de onbeschaamdheid onzer gees telijkheid jegens den Koning openbaar te maken, zouden de bisschoppen, tot inkeer gekomen, zeer ootmoedig en zeer eerbiedig geworden zijn. Wil men er het bewijs van De schoolwet die Frankrijk beheert kon digt de volstrekte wereldlijkheid af van het officieel onderwijs; terwijl onze wet van 1879 die zoo gelasterd werd, den priester toeliet den carechismus te komen onderwij zen in de school, sloot de fransche wetgeving hem er geheel uit. En terwijl de belgische geestelijkheid den hevigsten strijd tegen onze schoolinrichting op touw zette, onderwierp zich de fransche geestelijkheid met eene vol strekte gewilligheid en onthield zich van alle critiek. Frankrijk komt, met een grooten en ver dienstelijken bezemslag, zich te zuiveren van de kloosterplaag. 't Is onbetwistbaar eene stoutmoedige onderneming op de rechten welke de heilige roomsche kerk eischt. De kloostervereenigingen zijn de militie der kerk en de voorposten van het pausdom, 't Is door haar dat de herstelling der pries- terregeering voortgezet wordt bij al de ka tholieke volkeren. Men schaft ze af met een pennetrek. En geen enkele bisschop staat op om den ban vloek over die goddelooze regeering uit te spreken En de paus, de grootmeester en de opper ste beschermer der kloosters, kondigt niet de minste bul van protestatie af. Wat zeggen wij? Hij ontvangt den gezant der Fransche Republiek en wenscht hem geluk. Is het niet stichtend Ziehier, letterlijk, de treffendste passage van een der verslagen naar Rome gestuurd, nopens het klooster den Bon Pasteur, door den bisschop van Nancy. Die strekking en die feiten zijn veel be treurenswaardiger in hun eigen en kunnen veel grootere gevaren doen ontstaan wan neer zij van eene geestelijke gemeente komen die, gelijk deze van den Bon-Pasteur van Nancy, in eenige jaren voor meer dan 500,000 fr. gebouwen maakt, waarvan een deel zeker een werk van weelde is, terwijl de kloosterzusters niet de minste aalmoes geven aan den arme, de jonge meisjes en de personen die zij beweeren te ontvangen uit liefdadigheid, doen werken boven het getal uren door de burgerlijke wet bepaald, al de wetten, niet alleen der liefdadigheid maar der rechtvaardigheid schenden, de onder richtingen van Leo XIII op het werkloon, en geven maar onbeduidende en bespottelij ke sommen en eenige arme linnen aan de meisjes en aan de personen die het huis ver laten, na er vijf, tien, vijftien, twintig en dertig jaar geslaafd te hebben Die nonnen schenden al de regels der zedeleer met alzoo die meisjes en die personen bloot te stellen aan al de gevaren en aan den schandelijksten val. De aartsbisschop van Bourges, die het on geluk had ook een Bon Pasteur in zijn bisdom te tellen, voegde bij de veroordeeling van zijnen collega van Nancy hetgene volgt Ik houd er ook aan te zeggen dat ik geheel en om reden uw gerechtvaardigd advies deel, ingeschreven onder het Nr 3 en 4, van uw Verslag. Niettegenstaande die zoo gerechtvaardigde berichten, gaf Rome gelijk aan den Bon Pasteur, en ongelijk aan de bisschoppen. De reden daaraan is zeker dat de lieve zus ters, die niet dom waren, rijkelijk in den Sint-Pieterspenning gaven. De minister van oorlog heeft onlangs de vergoeding der veldlevensmiddelen afge schaft welke de officieren in bestendig gar nizoen op het kamp van Beverloo. de aal moezeniers er in begrepen, natuurlijk, niet opgehouden hadden te trekken. Maar nauwelijks had hij deze afschaffing bevolen of, zegt ons de Belgique militaire, hij gaf aan zijne aalmoezeniers eene verhoo ging van jaarwedde van gelijke waarde met de afgeschafte vergoeding I Aan de aalmoezeniers alleenNiet aan de andere officieren. Wij hopen wel dat hij zal moeten uitleg geven in de Kamers. De aalmoezeniers, die noch vrouw noch kinderen hebben, noch geene lasten en wier dienst in het kamp niet mag vergeleken worden aan dezen van eenen leeraar der schietschool, van eenen bestuur der van 't slachthuis, van eene bakkerij, van een hospitaal of van een voedermagazijn, van eenen geneesheer, van eenen apotheker, van eenen plaatsofficier, noch van een kom- mandant der genie, de aalmoezeniers zouden alleen zijn om de schade te zien herstellen welke de onmenschelijke maatregel van den minister van oorlog aan allen veroorzaakt heeft. Buiten die inlichtingen der Belgique mili taire, doet men ons opmerken dat de aal moezenier en zijn helper te Beverloo nog andere voordeelen genieten. Zij bekleeden er. naar het schijnt, de bedieningen van pastoor en onderpastoor van 't dorp. Zij heb ben het gebruik eener zeer schoone woning. Een rijtuig van den trein en een gespan van vier paarden zijn altijd ter hunner beschik king! Zij wonen bijna al de banketten bij en de eerste eerbewijzen zijn voor hun? 't Is dus wel met reden dat wij mogen uitroepenAh er bestaat geene klerikale kwestie 1 Ahl wij leven niet onder de regee ring der pastoors! Maar er is niets meer dan voor hun, zelfs in het leger. Op eene buitengemeente Een ouderling. Mijnheer de burge meester ik ben ten volle 65 jaar oud en kom om mij te laten inschrijven voor het pen sioen van 65 frank. Burgemeester. Ge moet daarvoor naar den pastoor gaan; ge weet immers dat ik mij dat al niet aantrek De ouderling. Goed, burgemeester. Bij den pastoor De ouderling. Mijnheer de pastoor, ik kom mij aangeven voor mijn pensioentje van 65 fr. De burgmeester heeft mij gezegd dat ik daarom bij u moest zijn. Pastoor. Hebt gij uwe stuks mede De ouderling. Welke stuks, mijnheer de pastoor Pastoor. Hewel, de stuks die gij daar toe noodig hebt. De ouderling. Koben, mijn gebeur heeft mij nochtans gezegd dat hij daarvoor geene stuks heeft moeten indienen, en dat het hem niet de minste moeite gekost heeft. Pastoor. Ja, maar, Koben is een van ons volk... Koben stemt regelmatig voor de katholieken, terwijl gij... De ouderling. En welke stuks moet ik daarvoor hebben Pastoor. 1° Een uittreksel uit uw ge boorteakte. De ouderling. Dat krijg ik hierik ben hier geboren: ik ga er onmiddelijk om... Pastoor. Wacht: 2° Een uittreksel uit de geboorteakte van uw vader. De ouderling. Dat valt een beetje moei lijker: Mijn vader isteX... geboren... Nu, ik zal er achter schrijven. Pastoor. 3° Een uittreksel uit de ge boorteakte van uwe vrouw. De ouderling. Wat!... Mijne Trien is geboren teZ... Nu, ik schrijf er ook maar achter... Is 't al, mijnheer? Pastoor. Neen, gij moet ook nog heb ben het uittreksel der geboorteakte van den vader uwer echtgenoote. De ouderling. Dat ook al?... Maar mijn vrouw's vader is te Duinkerke geboren. Pastoor. Dan moet gij het bewijs zij ner inburgering trachten te krijgen. De ouderling. Waar moet ik dat gaan halen Pastoor. 't Is heel eenvoudigLaat uwe liberale gedachten varen en beloof mij dat gij voor ons gaat stemmen. De ouderling. Alles buiten dat, mijn heer de pastoor, gij weet het wel. Pastoor. Dan moet gij al de noodige stuks zelf bezorgen. De ouderling. 't Zij zoo, mijnbeer de pastoor, zeg mij maar wat er nog noodig is. Pastoor. Dan moet gij hebben: Het be wijs van uw verblijf in de gemeente. Een bewijs van verblijf in de andere gemeenten. Een getuigschrift van eiken meester waarbij gij vroeger gewerkt hebt. De ouderling. Maar ik heb in mijn le ven wel dertig meesters gehad. Pastoor. Dau moet gij dertig getuig schriften bezorgen. De ouderling. Eu die durven zich ka tholiek noemen, die ons, ouderlingen zulke karwei opleggen om dat schamel pensioen tje te trekken Pastoor. Gij moet ook nog hebben Het getuigschrift van den meester waarbij gij nu werkt, en gij moet er bijvoegen hoe veel gij bij hem verdient. Een getuigschrift, van de meesters waarbij uwe vrouw gewerkt heeft, en van dezen waarbij zij nu werkt. De ouderling. Ga maar voorts, mijnheer de pastoor, ik luister naar uwen doolhof... Pastoor. Een bewijsschrift van den ont vanger nopens den eigendom en de belastin gen u of uwe vrouw toebehoorende. De ouderling. Ik bezit niets; maar zooals gij weet, mijnheer de pastoor, ik heb daar een stukje grond in pacht van boer C... Pastoor. Dan moet gij een bewijsschrift indienen van den eigenaar aan wien gij uw stukje grond huurt, inhoudende de grootte en den pachtprijs. - Gij moet ook stukken leveren die het bedrag uwer spaarpenningen vaststellen. Een getuigschrift van het wel dadigheidsbureel met uwen onderstand er op vermeld. Gij moet ook de naam, ouder dom, beroep en woonplaats uwer kinderen opgeven die bij u wonen, en den naam en adres van den meester bij wie zij werken, alsook bun loon en andere inkomsten. De ouderlingIk heb geene kinderen meer t'buis zij zijn getrouwd. Pastoor. Voor deze die bij u niet meer wonen moet gij hetzelfde getuigschrift inle veren als zoulen zij nog t'huis zijn. Ver ders moet gij nog hebben: een getuigscbrift van de grondpanden indien gij geld geleend hebt op hypotheek. Een getuigschrift van den geneesheer nopens uwe gebreke]ijkheden of deze uwer vrouw of kinderen, enz... De ouderling. En als ik nu geheel die warboel bijeen heb gescharreld en dagen en weken verlet heb, zal ik dan zeker zijn die 65 frank te ontvangen Pastoor. Neen, dan zijt gij het nog niet zeker: het comiteit beraadslaagt en beslist dan in 't geheim wat bet er mede gaat doen. De ouderling. Zooals de dieven en moordenaars: die comploteeren ook in 't geheim. Pastoor. Wat wilt ge! Gij kent de voor waarden die ik u gesteld heb om van dien last ontslegen en zeker te zijn uw pensioen te verkrijgen. De ouderling. Hewel, mijnheer de pastoor, ik bedank u; en als ik niet meer kan werken ga ik in een gesticht om mijne kinders geen last aan te doen. En mijn pen sioen dat geef ik cadeau aan den minister de Smet de Naeyer: hij kan er nog een gat zijner kas mede stoppen, zooals de liberale HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 1