G-EJSTEZXlKrG- DER O BERICHT. SCHIETING v GROOTE VERKOOPINGSZAAL HUIS SPILLIAERT o^ziEnsrwEKiKiEiisriDE oisrTiDEicKixnsro GEEN ENKELE MAAGZIEKTE IS ONGENEESBAAR MEER Bij Modest Vanneste-Eerkhof A Stallingen voor 4 Paarden, B. Vercaemer-Leterme VERVANGT Entile Van Aerde, Garnituren voor Salons en Slaapkamers Een enkel en eenig geneesmiddel geneest ze altijd, volstrekt allen 2 Door uitscheiding van bedrijf van den heer LOUIS VANCAESEELE, Groote Markt te Yper, Heb ik de eer het geacht publiek kenbaar te maken dat ik van heden af mij zal gelasten met het onderhouden en plaatsen der electri- sche toestellen door hem geplaatst. Ik beveel mij ook aan uwe geëerde orders, voor hetgeen plaatsen van nieuwe toestellen en noodigheden betreft. CAMILLE LEBRUN, Werkplaats, 3o, de Stuersstraat, Yper. Op Kermis Zondag 21 Juni 1903 TE HUREN Poilde Bretagne Poil de Bretagne VANDENPEEREBOOMPLAATS TE "yiPIElR, Meubels en Stoelen in eiken. Geancadreerde spiegels- en ruitglazen CüEGtfcA.'VEEIZfcüE RUITE1\ HOLLANDSERE JAL0U8IÈN ZEER GEMATIGDE PRIJZEN. Zoo gewaagd deze bevestiging schijne, is ze nochtans waar en oprecht: het is de uitslag van eene lange, ernstige, nauwkeurige, zorgvuldige en volhardende proefneming. Geen enkele moei lijkheid heeft ons ontmoedigd of ons bevreesd gemaakt. Wij hebben zelfs er aan gehouden proef nemingen te doen juist op die personen, van gelijk welken ouderdom en gelijk welk geslacht die de meest bekende en beroemdste behandelingen niet konden genezen. Wij wilden alles of niets, overtuigd dat het grondbeginsel waarop wij ons steunden om gelijk welke maagziekte te over winnen, goed was en dat het ons noodzakelijk leiden moest tot de ontdekking van een onfeilbaar en algemeen geneesmiddel, het is te zeggen een geneesmiddel dat altijd, met denzelfden bijval, op al de ernstige en de meest verschillende gevallen toegepast kan worden. Ziehier ons zeer eenvoudig grondbeginsel: van de maag alle ontsteking, alle prikkeling verwij deren, haar de eerste kracht teruggeven met het vermogen in haar zelf de noodige macht te vinden om juist de vereischte hoeveelheid maagsap af te scheiden om eene volmaakte spijsverte ring te verzekeren, den eetlust herop te beuren en alzoo den prikkel van den honger herop te wekken, die aan iedereen het genoegen verschaft goed te eten, het is te zeggen te eten met smaak en voldoening. De tafel moet niet afschrikken maar aantrekken. Want, welk is het groot grond beginsel van het leven, indien het niet eten en goed verteren is En hier is het nuttig te doen opmerken dat het niet de hoeveelheid voedsel is die men neemt, die voedt, maar alleen het deel van dat voedsel dat verteerd wordt. Goed het voedsel verteren, ziedaar dus het leven. Het is het geheim van de kracht, de werk zaamheid, van gansch de menschelijke energie. De maag kan dus beschouwd worden als de baro meter van de kracht en van den weerstand van eiken persoon. Het is de maag die aan den rnensch zijne leefbaarheid geeft; zij is het die de normale en regelmatige ontwikkeling van het lichaam moet verzekeren; zij is het die hem de energie die hij verliest in ziinen dagelijkschen arbeid moet doen herwinnen; zij is het die zijne spieren- en zenuwkracht moet onderhoudenzij is hot die de meeste volmaakte harmonie moet behouden in het gansche lichaam en den geest in al ztine levenheid moet onderhouden, in zijne vroolijkhei l en zijne scheppingskracht. Welnu, 't zijn juist deze kostbare hoedanigheden welke we, zonder onderscheid aan zoovele magen hebben kunnen terugschenken En wanneer we zeggen: wilt ge eene goede Maag? wilt ge genezen van gelijk welke znkr.e? wilt ge kracht, leven en gezondheip terugvinden? wilt ge dit hooggeschat genoegen hebben u te voelen leven in een sterk en levensvol lichaam en voor altijd ver van u gansch dien leelijken en zwarten sleep verbannen, welke de maakziekten, het gebrek aan eetlust en de onvolmaakte spijsverteringen onvermijdelijk met zich voeren, neem de Gezondheidspoeder DE COCK, daarmede bevestigen we slechts de grootste waarheid. Ja, de gezondheidspoeders de Gock zijn een echte talisman voor al de ziekten der Maag en voor al dé toestanden van zwakte, vervelingen en ongesteldheid welkeer uit voorspruiten Het is een eenig en waarlijk wonderlijk geneesmiddel, 't Is een geneesmiddel dat altijd, spoedig en volkomen al de personen geneest welke het nemen, en dat welhaast in duizenden door deze vreeselijke ziek ten zoo wreed geteisterde huisgezinnen de vreugde, her, welzijn en de gezondheid zal invoeren. De Gezondheidspoeders De doek woeden aan S fï*. de doos verkocht in alle apotheken. De kilent moet altijd goed toezien dat hij nooit een ander pro du kt in hunne plaats ontvang©. Men moet zich tot eerlijke apothekers wenden. Alwie de ivare gezondheidspoeder De Cock bij zijnen apotheker niet vind. kan er eene dooze franko ontvangen, mits een post mandaat van twee franken aan M. Dubois Lambert, te Buy, die er den vervaardiger van is. Ziedaar een eenvoudig middel om zich het oprecht voortbrengsel te verschaffen. Gemeente Dickebusch Handboogmaatschappij Sint Sebastiaan GROOTE AAN DE PERS aller Maatschappijen en Liefhebbers aangeboden Oppervogel Zijd vogel Idem Kalle Idem N° 1 40 Fr. N° 2 20 Fr. N° 3 20 Fr. N" 4 10 Fr. N° 5 10 Fr. Tezamen 100 Fr. De inleg is bspaald op 7 franks. Er wordt 6 franks betaald bij het inbrengen van eiken afgeschoten kleinen vogel. De inschrijving zal plaats hebben in het Gemeentehuis, ten 2 ure namiddag, om te beginnen schieten ten 2 3/4 stipt en te eindi gen ten 6 1/2 uren. Voor de voorwaarden zie de plakbrieven ZADEL-GREELMAKER, Dixmudestraat, 36, Yper. Schoone keus van fijne portemonnaies, portefeuilles, cigaren étuis, tabakbeurzen, en portemonters; schoone honde colliers, muilebanden, en leidsels enz... Rijgetten, jachtgetten, ordinaire, hooge, half hooge, en leege getten in alle gekende modellen, speciale getten met élastique voor cyclisten, alsook lederen manchetten, zeer ten dienste der cyclisten, koetsiers, slach ters, enz... Alles ten huize naar beliefte op maat en model gemaakt. Verzorgde vermakingen, spoedige bedie ning. In magazijn alle slach van koorden en borstels, sponsen en zeemvellen, blink, vet en vernis voor het onderhoud van alle leder, kopervet en ossevoetolie. Wagensmout van eerste hoedanigheid. de KRISTAL SODA door EÉN pak aan ^msn staat in het gebruik gelijk met 2 kilos beste kristalsoda Wordt vorkocht in alle goede kruidenierswinkels VEREENIGDE ZEEPFABRIEKEN, Brussel L. afzonderlijk gelegen in 't midden der stad. Zich te wenden ten bureele van dit blad. Médaille d'orExposition internationale d'hygiène et de sauvetage d'Ostende 1888. Médaille d'argent-. Grand concours inter national de Bruxelles 1888. Médaille d'or-. Exposition de Tunis. RHUMATISME, CIATIQUE, GOUTTE, etc. guéris infailliblement et en trés peu de temps par l'emploi du tricoter Déposé au vceu de la loi en tous pays. Produit bréveté, emploi facile et recom- mandé par MM. les médécins. Dépöt général chez Elisa van Houtrive, 72-74 Avenue de Scheepsdaele Bruges et en vente partout. Exigez signature: EL. VAN HOUTRIVE. SPÉCIALITÉ DE TAB ACS CIGAB.ES Rolles douces et fortes 102, Rue des Quatre-Vents, 102 MOLENBEEK-BRUXELLES gediplomeerde Chirurgijn-Tandmeester Tandmeester van het Koninklijk Gesticht van Mees sen. De Haernestraat, 12, IJPEREN, Te raadplegen alle dagen van 9 tot 5 uren behalve den Zondag. Inzetten van tanden en kunstige gebijten. Uittrekking, Goudstopping en Herstelling van ongeregelde tanden volgens de beste stelsels. raadplegingen en operaties voor de armen. Alle Donderdagen van 2 tot 4 u. Yper, drukk. K. Deweerdt, Rijselstraat, 59. MOULUREN VOOR ENCADREMENTEN. LINOLEUM, GEWAST LIJNWAAD, GESTREEPT LIJNWAAD (CARPET) Kunstige venster versieringen in loodwerk. SPECIALITEIT VAM WOL VOOR MATRAS8E1V VLECHWERK VOOR SEEREN EN VERRANDAS Magazijn van Reiskoffers MAGAZIJN VAN DOODKISTEN IN HOUT EN ZINK qr-»~T!=}= ET LA LAINE

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 1