VAN IJPEREN IN IET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Orgaan der Liberale verbintenis van Yper en het Arrondissement. EENDRACHT MAAKT MACHT. Herziening der Kiezerslijsten. Zeventiende jaar. Zaterdag 27" Juni 1903. Nummer 26. Geruchtmakend schandaal in een klooster van Tours. Eene Tegenstelling. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 Cr. per jaar voor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent fV drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5,centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden, eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als- ■Mde die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij ub onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. 1904-190S, Met ln Juli wordt er nogmaals op het Stadhuis overgegaan tot de herziening der kiezerslijsten. De personen, die niet ingeschreven zijn op de kiezerslijsten, of die het getal stemmen niet bezitten, waarop zij recht hebben, mogen hunne rech ten doen gelden op het gemeente huis van nu tot 31 October aan staande. Wij verzoeken onze vrienden goed na te zien of er klerikalen op de kiezerslijsten geschreven zijn die geen recht hebben te stemmen ofwel die meer stemmen hebben dan degene die hun toekomt. Wij wakkeren onze politieke vrienden nochtans aan zich liever aan te bieden op het bureel der Li berale Associatie, Seminariestraat, te Yper om hunne reclamatiën te doen. Het bureel is open de weekdagen van 9 ure 's morgens tot 's middags, en van 2 ure tot 6 ure 's namiddags, en de zon- en feestdagen van 9 tot 12 ure 's morgens, Ziehier de bijzonderste bepalingen betref fende het kiesrecht Om kiezer te zijp voor de Kamer moet men op ln Mei 19Ö4L ten volle jaar oui zijn; voor den Senaat :k) jaar; voor de provincie ao jaar, en voor de Gemeente 30 jaar. Om ingeschreven te zijn als kiezer voor de Kamer en den Senaat, moet men Op ln •Iuli I9Ö3 ten minste se dert één jaar ten volle in de stad of gemeente verblijven; voor de Ge meente, sedert ten minste a jaar. Hébben recht op ééne bijgevoegde stem Voorde gemeentekiezingen, de kiezers van ten volle a»jaar oud op in Mei 1904, gehuwd, of weduwaar met kin- ders, ten minste lo frnnlc per soonlijke belastingen betalende aail (lcil Staat in de gemeenten van meer dan 10,000 zielen van 2,000 tot 10,000 zielen, ÏO fr, in de mindere gemeenten a frank. Voor de verkiezingen voor Kamer en Se naat is deze belasting vastgesteld op ten minste a frank. Voor de werklieden is het voldoende dat zij een huis bewonen, welke voor gemelde sommen als belastbaar aangeteekend is op de belastingsrollen. Hebben ook recht op ééne bijgevoegde stemDe kiezers, eigenaars Sedöl't 1« Juli 190» van gronden of huizen gevende een kadastraal inkomen van 48 fr.; of van eene inschrijving op het Grootboek der openbare schuld, of van een renteboekje op de Spaarkas, gevende ten minste eenen jaarlijkschen intrest van honderd frank en bestaande sedert 1 Juli 1901. Hebben recht op twee bijgevoegde stem men: 1° Dezen, die alle twee de bovengenoemde voorwaarden van huisvader en eigenaar samen bezitten 2° Zij, die drager zijn van een der diplo ma's, titels of getuigschriften opgesomd in artikel 17 der wet van 12 April 1894 3° Zij, die een der openbare bedieningen vervullen of vervuld hebben, die eene der ambten bekleeden of bekleed hebben, die een der beroepen uitoefenen of uitgeoefend heb ben, aangestipt ia arlikel 19 van voormelde wet. Niemand kan meer dan drie stemmen kebben voor de Kamers en de Provincie, noch meer dan vier voor de Gemeente. 't Gaat goed in de nog overblijvende kloos ters in Frankrijk. Na de beruchte schandalen van het klooster Bon Pasteur te Nancy, is het nu de beurt aan het klooster van Tours. De zaak is geroepen voorde boetstraffelijke rechtbank dezer stad en als betichten zitten op het bankske zuster.... Sainte Rose du Goeur de Jésus, (sic), zuster Madeleine en zuster Marie. Alle drie worden beschuldigd zich op de leerliDgen onder hun gebied staande, aan alschuwelijke mishandelingen te hebben overgeleverd. M. Richard, substituut van den Procureur der Republiek, die namens het parket het onderzoek instelde heeft ter zitting eenige staaltjes aangehaald van de wijze waarop de jonge meisjes in dit huis gods werden gedresseerd. De minste straf bestond in het maken van kruisen met de tong op den vloer der gemakken. De gestrafte meisjes die aan hunne maand stonden leden werden op echt onmensche- lijke wijze behandeld. Wij verzwijgen hier vele mishandelingen, uit eerbied voor onze lezers, overigens, zoo als de substituut Richard het verklaarde de opsomming er van zou te veel plaats inne men. De drie brave masoeurkens leggen overi gens gedeeltelijke bekentenis af. Schandaal dat zoo kort volgend op de ont hullingen over 't klooster van den Bon Pas teur te Nancy, dooi'gansch Frankrijk zulk- danige verontwaardiging doet ontstaan dat volksvergaderingen worden belegd om het sluiten van al de kloosters te eischen. Dit ongehoord schandaal van Tours duidt eens te meer aan dat de Fransche Republiek deugdelijk werk zal verrichten met aan de kloostervereenigingen het recht van onder wijs en van opvoeding te onttrekken. Waar de masoeurkens van Tours en Nancy hunne pedagogische opleiding hebben geno ten, is niet geweten, doch uit hunne handel wijze zou men mogen afleiden dat ze ter school zijn geweest bij Torquemada en de Beulen der Inkwisitie. De anticlericale partijen zouden verdien stelijk werk verrichten met op alle hoeken en kanten van 's Heeren wegen de onder wijs- en opvoedingsmethode der zoogenaam de brave masoeurkens aan te plakken, want, het spreekt als eene politiemuts, dat de fransche kloosters het monopole van die methode niet bezitten en zij ook wel elders wordtin praktijk gesteld. Eene figuur om in een kasken te hangen is wel de witgekapte dragonder die den zoeten naam draagt: Soeur Sainte- Rose du Sacré-Coeur. Hare ondervraging, ter zitting van den rechtbank, is oprecht kostelijk, en daar loochenen hier niet baatte, was zij wel ver plicht bekentenis te doen. In geen enkele gevangenis, in geen enkel correctie, verbeteringshuis of boevengalei, zijn ooit de moedwilligste en ontembaarste dwarskoppen en deugnieten gestraft en ge folterd geworden zooals in 't klooster van Tours, de ongelukkige meisjes werden be handeld op bevel der door de hel uitgebraakte Harpij met name zuster Sainte Rose du Sacré- Cceur! Wij zullen hier eenige getuigenissen op nemen van gefolterde meisjes, folteringen bekend en toegestaan door de non die op het bankske zit. De eerste getuige aan de beurt, kwam verklaren dat voor 't minste vergrijp de meisjes het dwangkapotje van een bijzonder maaksel werd aangetrokken. Het Openbaar Ministerie. Wij heb ben daar de hand opgelegd. Hier is het dwangkamisool, heeren der rechtbank, 't Is een echt foltertuig 1 Mej. Armandine Verrière komt ver klaren dat eene der opgelegde straffen be stond in het doorbrengen van den nacht in het doodenhuisje van 't klooster. De gestraf te leerlinge moest op de paljas slapen waarop men de dooden legt. Wanneer zij die straf onderging, was de paljas nog gansch nat, daar juist een lijk werd weg gehaald. De leerlingen bij het haar sleuren en met het hoofd tegen den grond bonken, de vuil ste en onreinste dingen, waaronder men- schenstrond op 't gelaat smeren der meisjes, ze in koud water onderdompelen, was eene alledaagsche uitspanning voor de massceurs. De kruisen met de tong. Zooals wij het reeds zeiden, bestond de geliefkoosde straf van zuster Saint Rose in 't opleggen van kruisen maken met de tong in de gemakken en op den vloer van den koestal. Mej. Marie Crouillebois vertelt aan de rechtbank, dat zij zekeren dag zooveel krui sen moest maken dat gansch 't vel van hare tong was versleten en haar mond vol bloed liep. Mej. Angèle Jean werd twee maanden lang in een onderaardsche cel opgesloten en wanneer zij dit kot verliet, was zij zoo door trokken van rhumatisme, dat zij haar brood niet meer kan verdienen. Twee jonge meisjes, waaronder hoogerver- melde Mej. Marie Crouillebois, die, zooals 't met de meeste meisjes gaat, nog al wat licht zinnig over koetjes en kalfjes hadden geklapt, werden verplicht door den gerokten beul bij het namiddageten eenen boterham met koestrond besmeerd, op te eten, in aanwezigheid van al hunne gezellinnen. Voor de minste zaak, als 't pieperig loozen van een... zucht, werd straf opgelegd, meest al het afsnijden van het haar, en daar er in een klooster niets verloren gaat, werden de chignons dadelijk verjacheld. Twee haarkappers der stad zijn ter zitting komen getuigen dat de zusterkens hun meer maals versch afgesneden haar zijn komen te koop aanbieden. Zooals men denken kan is de veront waar- diging onder 't volk niet klein en moeten de brave masoeuckens tegen de uitbarsting der volkswoede worden beschermd. Hopen wij dat die feiten de oogen zullen doen opengaan en dat Frankrijk nu voor goed van de kloosterplaag tot ons groot onge mak, helaas? zal worden verlost Voortzetting der debatten. De debatten hebben nog andere bijzonder heden dan deze reeds vermeld, aan het licht gebracht. Werkdagen van 17 en 18 uren werden aan de arme meisjes opgelegd. Reinheid was de minste bezorgdheid der maseurkens. De meisjes hadden zelfs geene lampet om haar in te wasschen. Ze moeten hiertoe hunnen... waterpot gebruiken. De geneesheer van 't klooster. Dr. Schoof, heeft de bekentenis afgelegd dat de tering of tuberculosis gedurig in het klooster heerschte en niets <serd aangewend om de kwaal te bestrijden M. Ploquin, opzichter van den arbeid, is niet is staat geweest overtredingen der ar beidswet te bestadigen daar de zusters te slim handelden en de meisjes niet durfden antwoorden op de gestelde vragen. Eene echte moord. Luidens de getuigenis afgelegd door Mej. Bertha Savary, eene oud-pensionnaris werd op een der meisjes eenen echten moord ge pleegd. Het meisje was lijdend aan hare maand stonden en werd, volgens een licht vergrijp of om te weinig werk afgeleverd te hebben, aan een koud stortbad onderworpen. Zij viel, natuurlijk, ziek en 24 uren later was zij een lijk De getuigen ten laste volgen malkaar op en ten slotte treden 7 getuigen der ontlas ting op. Dezen beweren dat de meisjes in het kloos ter van Tours goed behandeld worden en dat, zoo er gestraft werden, de gestraften het maar verdienden. Het woord wordt daarna verleend aan Mr. Revast, advocaat van Mej. Angèle Jean, die twee maanden lang in een vochtig onder- aardsch kot werd opgesloten en onbekwaam is, wegens aldaar opgevangen rhumatisme, in haren nooddrift te voorzien. De advokaat onderzoekt en schandvlekt de tuchtmidde len in gebruik bij de nonnen te Tours. Hij vraagt namens zijne kliente eene schade vergoeding. De meisjes, zegt hij, werken er 18 uren daags en wanneer zij het klooster verlaten worden ze op straat gezet zonder een cent op zak, prijs gegeven aan de bedelarij of de ontucht. Niet alleen krijgen zij niets mede, maar erger nog. Een meisje had eene erfenis van 1200 frank gedaan. De Zusterkens heb ben middel gevonden om die 1200 fr. in te palmen. Laatste Nieuws De katholieke gazetten spartelen gelijk duivels in een wijwatervat, omdat M. De Lantsheere, senateur en Katholiek Staats minister, den moed gehad heeft de waarheid te zeggen in 's lands Hooger Kamer. I Al de ge wijde dag-en weekbladen trach- HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 1