VAN IJPEREN IN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Herziening der kiezerslijsten. Zeventiende jaar. Zaterdag 8n Augustus 1903. Nummer 32. Klerikaal onderwijs! Klerikale zeden?? Een paus. STADSNIEUWS. Middelbare School van den Staat. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den bulten. 2.50 fr. voor stad. Per 0 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent fmt drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eeiis gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brpssèl. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij un onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. 1904.190Ü. Met 1" Juli wordt er nogmaals op het Stadhuis overgegaan tot de herziening der kiezerslijsten. Do personen, die niet ingeschreven zijn op de kiezerslijsten, of die het getal stemmen niet bezitten, waarop zij recht hebben, mogen hunne rech ten doen gelden op het Stadhuis van nu tot 31 October aanstaande. Wij verzoeken onze vrienden goed na te zien of er klerikalen op de kiezerslijsten geschreven zijn die geen recht hebben te stemmen ofwel die meer stemmen hebben dan degene die hun toekomen. Wij wakkeren onze politieke vrienden nochtans aan zich liever aa> te bieden op het bureel der Li berale Associatie, Seminariestraat, te Yper om hunne reclamatiën te doen. Het bureel is open de weekdagen van 9 ure 's morgens tot 's middags, en van 2 ure tot 6 ure 's namiddags, en dc zon- en feestdagen van 9 tot 12 ure 's morgens, De bezorgdheid van de leiders der kleri kale partij is alleen te weten of de priesters in de school zullen meester zijn of niet, of zij er zullen mogen de lessen gaan storen als het hun belieft, de menschen reeds van op de schoolbanken met spoken en hellevuur bevreesd maken, voor hen leeren knielen en ze bereiden om later hunne slaven te zijn Voor u, klerikalen, is het noodig dat gij er het recht hebbet, in naam van Christus' goddelijke princiepen, in naam van eenen God van vrede en liefde, het eene kind tegen het andere op te ruien, het kind zijne ouders te leeren afkeuren, en er langzamerhand toe te komen het hart van de eene helft der natie met onverdraagzaamheid en haat voor de andere helft te vervullengij durft het neêrschrijven dat gij ons veracht, maar wij, wij willen u het voorbeeld der grootmoedig heid geven: Wij verachten u niet, maar be klagen u, u en uwe slachtoffers Voor ons is de schoolkwestie enkel deze te weten of men in de scholen al de kennis sen en de opvoeding kan vinden, om in het leven een nuttig, eerlijk, rechtzinnig en deugdzaam burger te zijn wij willen dat de school eene plaats zij van broederlijkheid en vrede; wij zijn de partij van de natie, en zien in het onderwijs niet een middel om het volk te verkwezelen, maar wij zien er het beste reddingsmiddel in, tegen alle so ciale kwalen, een middel tot ware verzede- lijking en volmaking En wij zijn op den rechten weg en zullen het bewijzen! Wij zullen de vruchten onder zoeken uwer katholieke scholen, gehouden door uwe vertrouwbare meesters, en het volk zal oordeelen of het naar u moet luis teren als gij het onderwijs dat wij verkiezen voor slecht uitgeeft en het uwe alleen voor goed aanpreêkt 1 Gedurig hoort men de katholieken zeggen dat het onderwijs bloeiend isja, bloeiender dan het ooit geweest is: Ziet, zeggen zij, hoeveel meer scholen er bestaan en hoeveel meer leerlingen er in zijn Wij antwoor den dat uwe cijfers voor ons niet van de minste waarde zijn en hoe meer scholen er zullen zijn als de uwe, hoe min het volk een goed, een waar en degelijk onderwijs zal kunnen vinden. De kinders kunnen er heel goed den Catechismus, die ze niet verstaan, opsnabbelen, een groot deel van den tijd wordt er aan besteedvelen komen er niet toe behoorlijk in boeken te lezen of de hoofd regels der cijferkunst te kennenalles berust op het geheugenzelfs een deel der reken kunde die moet beredeneerd worden, is van buiten geleerd, en als de groote hoop leerlin gen twee of drie jaren uwe scholen verlaten hebben, is alles van uw oppervlakkig pape gaai-onderwijs als rook verdwenen Overal in uwe gemeenten en steden, voor al in degene waar zelfs geene of bijna geene liberalen sedert lange jaren meer te vinden zijn en waar gij, bij gevolg, alleen alles on derwijst en opvoedt, klaagt iedereen, tot zelfs uwe klerikale dagbladen en volksver tegenwoordigers, over de ongemanierdheid, het weinig ontzag en de wildheid der kinde ren, over déTosbandigheidde bedorvenheid, de baldadigheid en het in vele gevallen mis dadig gedrag der jongelingen. Voor de min ste oneenigheden, ja, soms zonder redens,' worden de messen getrokken en zijgen slacht offers in hun bloed neder; op zon- en feest dagen zijn de wegen op den buiten op vele gemeenten niet meer veilig, en men moet be vreesd zijn voor zijn leven als men 's avonds door eenige onzer vroege zoo brave dorpen moet voorbij gaan En geloof niet dat wij overdrijven. De kle rikale Landbouwer van Bousselare schrijft daarover in zijn nummer van 14 september: dat men in de straten niets meer hoort dan vuile, walgelijke liederen en dat men de deur moet sluiten om de reine kleur der onschuld niet te zien besmeuren door een enkel woord van die modderachtige laag- heden M. Van Brussel, katholieke volks vertegenwoordiger van St-Nikolaas, heeft in de Kamer op de droevige feiten gewezen dat er in de Kempen en in Vlaanderen zoo veel gevechten plaats grijpen en zooveel moorden gepleegd worden. Hierop is voor u geen uitvluchtsel te vin den; ditmaal kunt gij de oorzaak van die toenemende woest- en zedeloosheid op den rug der liberalen niet schuiven, want die toestand is juist het slechts, het erbarmelijkst in die dorpen, waar geen een liberaal, noch geen een liberaal dagblad te vinden zijn, als bijvoorbeeld, in het godzalig Meulebeke en andere van dezelfde soort, maar waar inte gendeel de klerikale Bonden, kongregatien, Germana's, Sisgy's, enz., den armen domper van een werkman geen enkel oogenblikje vrijheid meer laten, en waar eilaas! aide kloeke hoedanigheden en vrome zeden van ons vroeger zoo fiere Vlaamscbe volk tot kwezelarij en kruiperij verbasterd worden. Ook Kortrijk en omstreken zijn bij uitste kendheid een heelen klerikalen boel, waar katholieken alles onderwijzen en bestieren, en, 't is hier tat het getal ongeleerde men schen zijn hoogste punt bereikt, terwijl de heeren van 't tribunaal dagelijks kunnen bestatigen dat het juist ook hier is dat de grootste hoeveelheid processen van allen aard opgeroepen worden Laat ons tot overmaat van ramp er nog ter overweging bijvoegen, hoe iedereen kan bemerken, dat over 't algemeen de dorpen en streken, waar de klerikalen en priesters het sterkst en het rijkst zijn, ook diezelfde dorpen en streken zijn, waar de loonen van den werkman het laagst zijn en het volk het armst is. Ziedaar hoe de klerikalen aan het volk waarlijk goed willen ziedaar hoe zij zedelijk en stoffelijk zijn lot verbeteren en hoe het eens te meer bewezen is dat kleri- kalismus, onwetendheid en armoede drie schrikkelijke, zieldoodende en geluk vernie tigde plagen zijn die samen gaan. Wordt voortgezet) GIUSEPPE SARTO, patriarch van Ve- nitië,- geboren te Riese in 1835, is paus ge kozen geweest. Hij draagt de naam van Pius X. PRIJSDEELING. De Prijsdeeling aan de leerlingen der Staatsmiddelbare school heeft Maandag 3 Augusti plaats gehad ten 10 ure, met de gewone plechtigheid. M. Colaert, burgemeester-voorzitter van het besturend bureel zat de plechtigheid voor, aan zijne zijde den heer volksvertegen woordiger Nolf hebbende, de heeren Vanden- boogaerde, Bouquet, Vanderghote, gemeen teraadsleden; Gorrissen, gemeente secreta ris; Camiel Beesau, voorzitter der maat schappij van ouderdomspensioenen, ingericht onder de leerlingen der school, Cloots, op ziener van het lager onderwijs; Tyberghein, bestuurder der stadsschool De Looie, Bus- sers, bestuurder der Middelbare School, en de leden van het onderwijzend personeel dezer twee scholen, bij dewelke zich M. Ed- mond Justice, gepensionneerde regent, ge voegd had. De aanspraak van den Bestuurder werd eenpariglijk goedgekeurd. M. Bussers heeft zich met reden verzet tegen de toegevend heid van sommige ouders die het gebruik van tabak bij hunne kinderen toelaten en heeft ons getoond waartoe dit gebruik kan leiden. Mogen dezen die gelast zijn met de opleiding der kinderen, de wijze woorden overdenken en de goede raadgevingen van M. Bussers volgen! De koorzang VEtoile du Soir, van Jouret, uitgevoerd door al de leerlingen heeft won derwel gelukt. Wij sturen aan M. Jozef Wittebroodt, muziekmeester, onze beste ge luk wenschen. Ziehier welke de eerste algemeene prij zen zijn VOORBEREIDENDE AFDEELING. Aanvankelijke graad. le Jaar. M. Wullus Oswald. 2® Jaar. M. Didier Robert. Middelbare graad. 3e Jaar. M. WuHus Edgard. 4® Jaar. M. Jacques Georges. Hoogere graad. 5® Jaar. M. Fernagut Ferdinand. 6e Jaar. M. Serlez Prosper. M. Delvaux Georges, (bij toepassing van art. 55, 2° van het reglement). Middelbare af deeling. ie Studiejaar. M. Sohier Fernand. 2e Studiejaar. M. Gerard Joseph. 3e Studiejaar. M. Serlez Georges. Een bijzondere i® prijs, bij toepassing van art. 55, 2° van het reglement, wordt behaald door M. Vermeulen Oscar. Hebben hun uitgangsdiploma bekomen De heeren: Vermeulen Victoor, met de grootste vrucht. Serlez Georges, met groote vrucht. Tasseel Jules, idem. Bouckaert Val., met vrucht. Gerard Felix, id. Toussaert Eduard, id. De wedstrijd lusschen de gestichten van middelbaar onderwijs heeft voor de school den volgenden uitslag opgeleverd f® Letterkundig gedeelte, klas C. De heerenGerard Charles, 2e prijs met 75 punten op 100. Roffiaen Floribert, 2® prijs met 75 punten op 100. Maillard Charles, bekomt 60 punten op 100. 2® Wetenschappelijk gedeelte, klas C. De heeren: Maillard Charles, bekomt 64 punten op 100. Roffiaen Floribert, bekomt 59 punten op 100. Gerard Charles, bekomt 51 punten op 100. Het zij ons toegelaten bij het eindigen van dit verslag het onderwijzend personneel der middelbare school geluk te wenschen en het hartelijk te bedanaen in den naam van al de ouders der leerlingen voor de onbeperkte dienstwilligheid waarmede het zijne groot- sche taak vervuld heeft. De kinderen in zulke school gevormd kun nen niet nalaten zich een eerlijken weg door het leven te banen. En wanneer zij gekomen zijn tot eenen stand van weelde en geluk, zullen zij de schoone jaren herdenken die zij in de middelbare school van Yper overge bracht hebben. Wij twijfelen er niet aan, of zij zullen dikwijls een gedacht van erkente nis en dankbaarheid hebben voor hunne oude leeraars. Zij zullen het zich ook ten plichte rekenen door alle middelen het gesticht te ondersteunen waar zij hun onderwijs ge noten hebben. De middelbare school van den Staat bevat eene voorbereidende afdeeling en eene middelbare afdeeling. De voorbereidende afdeeling heeft zes studiejaren waarin de volgende vakken onderwezen wordende godsdienst, de vlaamsche taal, de fransche taal, het schoon schrijven, het rekenen en het stelsel van maten en gewichten, de geschiedenis en de aardrijkskunde, de begrippen van natuur kunde en gezondheidsleer, de begrippen van teekenen, de lichaamsoefeningen en de zang. De fransche en de vlaamsche talen wor den dus, tegelijker tijd van in de laagste klas aangeleerd. De lessen van godsdienst worden in alle klassen door eenen priester gegeven en voor de zedelijke opvoeding der leerlingen wordt vooral gezorgd. Om in de voorbereidende J afdeeling aangenomen te worden moet men HET WEEKBLAD (I8 Vervolg).

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 1