TAN IJPEREN IN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws» Handels- en Annoncenblad. i Zeventiende jaar. Zaterdag 22" Augustus 1903. Nummer 34. Taksen op de nieuwe herbergen. STADSNIEUWS. Liberale Jonge Wacht. Bij onze tegenstrevers. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2 50 fr. voor stad. Per 0 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent r drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Aizonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als- ide die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat. Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Uitgesteld voor een jaar. Duizendmaal heeft men reeds aan getoond en talloozen zullen het reeds ondervonden hebben, op welke schan delijke wijze den kleinen burger, den neeringdoener en den werkman door ons klerikaal gouvernement behan deld wordt en hoe zij door alle soor ten van onrechtvaardige lasten ge tergd worden. Onder 't liberaal ministerie betaal de ieder Belg ÏO fr». 11 C. per hoofd onrechtstreeksche belas tingen, en in het jaar O.-H. J.-Ch. 1903 1^ fr. C. Dus dat de lasten die op het volk wegen, bijna verdubbeld zijn onder het bestuurder pastoors. Dit alles was verre van genoeg te zijn voor onze onverzadigde klerikale bestuurders! Zij eischen nu den dood van de werkende klas, van al dat gespuis zoo als onze twee hellemoe- ren ze noemen. De provincieraad van West-Vlaan- deren die uitsluïtelijk uit klerikale heethoofden is samengesteld komt voor O<3il jaar uit te stellen een taks te leggen op de nieuwe herbergen, 't Is te zeggen als er bij voorbeeld iemand een nieuwe her berg wil openen om zooveel te ge makkelijker in het onderhoud van het huisgezin te kunnen voorzien en 't zijn meestal kleine burgers en werklieden die in dit geval zijn dan is hij verplicht indien hij zich te Meenen wil vestigen 300 frs. vergunningsrecht te betalen. De klerikalen zijn nooit verzadigd in hunne politieke schelmerijen, om geld te slaan. Steeds vinden zij nieuwe middelen uit om brouwer en herbergiers te tergen en te plagen. En ingeval dat die kleinen burger of werkman op een eerlijke wijze zijn brood wil verdienen, maar die groote som niet betalen kan, dan heeft hij maar te creveeren zoo redeneeren de klerikale uithongeraars. Werklieden en burgers neemt den bezem om dit kolossaal volksbedrog weg te vagen. De pastoors tergen u op alle ma nieren, zij zien naar alle middelen uit om u te verwurgen. De liberalen alleen zijn uwe vrienden Senaat. Zittting van Dinsdag 11 en Woensdag 12 Augusti 1903. Algemeene bespreking der begrooting van spoorwegen. Zitting van Donderdag 13 Augusti 1903. Het geheele der begrooting van nijverheid en arbeid w.ordt aangenomen met 58 stem men der tegenwoordige leden. Het geheele der begrooting van spoorwe gen wordt aangenomen met 56 stemmen te gen 1. (M. Libioulle). De wijziging aan de wet van 10 Mei 1900 op de ouderdomspensioenen wordt aange nomen, zonder bespreking, met eenparigheid van 57 tegenwoordige ledeD, Algemeene bespreking op de fabrikeering en den invoer der suiker. Zittingen van Vrijdag 14 en van Dinsdag 18 Augusti 1903. Voortzetting der algemeene bespreking op de fabrikeering en den invoer der suiker. Het geheele van het wetsontwerp wordt aangenomen, in zijn tekst door de Kamer gestemd met 37 stemmen tegen 1 en 22 ont houdingen. Zitting van Woensdag 19 Augusti 1903. De begrooting der openbare schuld wordt aangenomen met 61 stemmen tegen 3. Algemeene bespreking der buitengewone begrooting. Zitting van Donderdag 30 Augusti 1903. Vervolg der beraadslaging over het bui tengewoon budjet. De Liberale Jonge Wacht heeft in hare laatste Comiteitsvergaderingen beslist haar vaandel in te huldigen den Zondag 30 Augusti aanstaande. Deze dappere Maatschappij zal deze gelegenheid waarnemen om dien dag eene groote liberale betoo ging in te richten,tot dewelke zij al de liberale maatschappijen der provincie en van 't land uitgenoodigd heeft. Talrijke toetredingen zijn haar van alle kanten toegekomen. Ook mogen wij der Jonge Wacht verze keren dat hare pogingen met welge- lukken zullen bekroond worden. Ziehier den tekst van den omzend brief die aan al de bijtredende groe pen is gezonden geweest Waarde Makkers, Wij hebben de eer u bij deze het programma mede to deelen der fees ten die wij inrichten ter gelegenheid onzer betooging van 30 Augusti aanstaande. Aanvaardt, Waarde Makkers, on ze broederlijke groetenissen. Voor het Comiteit De Voorzitter, Firmin NOUWYNGK. De Schrijver, Alfons MAAS. STAD YPER Programma der feesten, ingericht ter ge legenheid der inhuldiging van het vaandel der liberale Jonge Wacht Hoop in de Toekomst Schikking van den Stoet. 1. De Vrije Trompetters Thourout. 2. Liberale Jonge Wacht, Schaerbeek. 3. Kring der liberale Studenten, Brussel. 4. Liberale Jonge Wacht, Cureghem-An- derlecht. 5. Jonge Wacht der Ligue libérale, Brussel. 6. Jonge Wacht der Associatie, Brussel. 7. Koninklijke Phüharmonieke Maatschap pij, Meenen. 8. Liberale kring Brouwers studenten, Gent. 9. 't Zal wel Gaan T. S. C. Gent. 10. Kring der liberale Studenten, Gent. 11. Liberale Jonge Wacht, Eecloo. 12. Liberale Jonge Wacht, Mechelen. -13. Liberale Jonge Wacht, Antwerpen. 14. Philharmonie, Poperinghe. 15. Liberale Jonge Wacht, Roeselare. 16. Progrès par ie Travail, Meesen. 17. Muzikale Kring, Diksmuide. 18. Liberale Jonge Wacht, Diksmuide. 19. Liberale Jonge Wacht, Deinze. 20. Liberale Jonge Wacht, Meenen. 21. Liberale Jonge Wacht, Moscroen. 22. Liberale Associatie, Thielt. 23. Liberale Associatie, Veurne. 24. Fanfaren Sint Cecilia, Staden. 25. Liberale Volksbond, Kortrijk. (26. La libre Wervicquoise, Wervick. 07. Fanfare Amis Réunis - Wervick. 28. Liberale Jonge Wacht, Wervick. 29. De Onvermoeibaren, Yper. 30. Liberale Associatie, Yper. 31 Muziek der Oud-Pompiers, Yper. Ten 11 ure, Vierde Con gres van den Bond dei* LiberaleJonge Wachten van West- Vlaanderen, in 't lokaal der maatschappij. Ten 2 1/4 ure. Vorming vsiii den Stoet, op de Maloulaan. Marchlinie. Statiestraat, Tempalstraat, Boterstraat, Rijselstraat, Platteelstr., Hond straat, Groote Markt, Diksmuidestraat, Nieuwe Houtmarktstraat, Boesinghestraat, VandenpeereboomplaatsBoomgaardstraat, Zaal der Oud-Pompiers. Ten 3 ure. Overhandi- ging van liet Vaan del, in 't lokaal, Zilveren Hoofd, Rijselstraat. Ten 4 1/4 ure. - GROOTE MKCTIAC in de zaal der Oud-Pompiers, SPREKERS De heeren DEAIGAE, ItLVL, en I*. E. «FAJVSOIV Ten 5 1/2 ure, groot Coil- cert, door de SMlïlIim*- inonie van Poperin- ghe, (bestuurder M. E. Van El- slande) op de kiosk der Groote Markt. Programma van het Concert. 1. Allegro militaire E.VanElslande. 2. Hochzeitsmarsch Mendelsohn. 3. Ouverture de MaritanaWallace. Ia) Solo voor Fluit door Oreel E.VanElslande. b) Danse hongroise N° 6 Brahms. 5. Caprice des HuguenotsMeyerbeer. 6. Espana, suite de Valses Chabrier. Ten 2 1/4 ure. Vorming van den Stoet, Maloulaan. Al de katholieken en klerikalen van Yper hebben het volgende briefje ontvangen KATHOLIEK Yper, 13 Oogst 1903. Gemeentekiescomiteit Mijnheer, Zaterdag aanstaande, 15n Oogst, om 8 ure 3/4 's avonds, zal er in het Katholiek Volks huis eene vergadering gehouden worden voor al de leden der politieke katholieke genoot schappen der stad. Gij wordt er toe dringend en vriendelijk uitgenoodigd, om daar kennis te nemen van de noodzakelijkste voorloopige schikkingen, die genomen geweest zijn, en om er te zamen vast te stellen de bijzondere maatregelen, die er noodig zijn tot zegepraal, op 18" Oc tober aanstaande, over de listen en het ge weld der aartsvijanden, zoowel van het alge meen welzijn, als van ons christene volk. Wij rekenen op de wakkerheid en de dap perheid van allen. Wij zijn dus aartsvijanden van het algemeen welzijn en van het christene volk!!! Hoe heeft de pen van M. A. Wer- brouck, wanneer hij dit schreef, zijne hand niet verbrandt? Hij moet een zeer klein ge dacht hebben van de Ypersche klerikalen en katholieken om te durven zulke vodden te schrijven. Peist hij dan dat het al domme- rks zijn Omtrent drie honderd personen het puik der klerikalen woonden deze vergadering bij. Er was van alles, tot mestrapers toe. De liberalen moeten zich dus maar op hunne hoede houden De heeren Struye en Werbrouck zijn we- derzijdsch voorzitter en schrijver benoemd van het kiescomiteit, opgericht met het zicht op de gemeentekiezingen van 18 October aanstaande. Dat Comiteit is volledigd door de heeren Sobry, Bouquet, Vanderghote, Karei Baus, Ernest Seys, Colaert, Van- denboogaerde, den deken en al de pas toors der stad. M. Struye verontschuldigt het Stadsbe stuur niet te hebben kunnen beletten dat een groot getal werklieden de stad hebben moe ten verlaten en in den vreemde het brood hebben moeten gaan zoeken dat hen, hunne vrouw en kinderen moet voeden. Eiken keer dat hij het vertrek van een zijner ongeluk kige medeburgers verneemt, is hij bedroefd en stort overvloedige tranen. (Sic). Maar dan, M. Struye, wat zegt gij van de beloften eertijds door uwe politieke vrien den gedaan Geen een Yperling zou moeten de stad verlaten hebben om werk te vin den, zij zouden allen gelukkig geweest zyn in hunne eigen stad, de nijverüeid ging zich hier komen inplanten, er zouden niets dan fabrieken zijn, het was het verzekerd geluk, enz., enz., enz., enzÜIÜ11ÜI HET WEEKBLAD VAN YPER. De dienstdoende Voorzitter, EUG. STRUYE. De dienstdoende Schrijver, A. WERBROUCK.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 1