TAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Herziening der kiezerslijsten. Zeventiende jaar. Zaterdag 29" Augustus 1903. Nummer 35. Het Huwelijksbootje. Een woordje aan de onverschilligen. i Waarom zij katholiek zijn? Eene week in het Nieuws van den Dag Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2 50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent por drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als- ■Mdedie voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij ub onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. 1904-1908. Met ln Juli wordt er nogmaals op het (Stadhuis overgegaan tot de herziening der kiezerslijsten. De personen, die niet ingeschreven zijn op de kiezerslijsten, of die het getal stemmen niet bezitten, waarop zij recht hebben, mogen hunne rech ten doen gelden op het Stadhuis van nu tot 31 October aanstaande. Wij verzoeken onze vrienden goed na te zien of er klerikalen op de kiezerslijsten geschreven zijn die geen recht hebben te stemmen ofwel die meer stemmen hebben dan degene die hun toekomen. Wij wakkeren onze politieke vrienden nochtans aan zich liever aan te bieden op het bureel der Li berale Associatie, Seminariestraat, te Yper om hunne reclamatiën te doen. Het bureel is open de weekdagen van 9 ure 's morgens tot 's middags, en van 2 ure tot 6 ure 's namiddags, en de zon- en feestdagen van 9 tot 12 ure 's morgens, 't Is een aardig ding, dat bootje i Wil men een uitstapje te water wagen, dan is men voorzichtig genoeg eerst te on derzoeken of het bootje geen lek heeft, of het niet te licht is en gemakkelijk omkan telt, of men goede roeispanen heeft om tegen den stroom op te varen. Met 't huwelijksbootje gaat het gewoon lijk anders. Men springt er maar in, zonder ergens naar om te zien. Was men er dan nog maar met een nat pak van af, dan ware het nog zoo erg niet, maar in dit bootje heet het: pompen of verdrinken!... Ismen er eens in, dan moet men varen of men wil of niet, want men kan er niet meer uit. Het is bij gebrek aan die voorzorg of voorbereiding toe te schrijven, dat zooveel huwelijksbootjes lek zijn dat wil zeggen dat er zooveel huisgezinnen bestaan die ongelukkig zijn, waar noch vrede, noch ge luk, noch eendracht heerschen. Zulke huisgezinnen, waar man en vrouw zich niet verstaan zijn waarlijk te beklagen het is een groot en onherstelbaar ongeluk voor iedereen, zoowel voor rijken als voor armen. Voor de arbeidende klasse is evenwel dit ongeluk nog grooterdewijl de man buiten zijn werk, in den schoot zijus huisgezins zijne voornaamste uitspanning, zijne rust en zijn genoegen moet vinden. Gelukkige huisgezinnen, waar dit alles te vinden is 1 In 't algemeen wordt het meisje der volks klasse, de toekomende huismoeder, in huis of school weinig of niet voorbereid tot de verhevene rol, welke zij later in de maat schappij te vervullen heeft. Worden de meesten niet opgeleid buiten alle kennis van huishouden Wordt er door velen wel aan gedacht, ze spaarzaam, orde lijk, werkzaam, oprecht, zedig en deugd zaam te maken Helaas, neen I En waarom niet 't Is omdat de vrouw verkeerd opgevoed is en dat zij de hoedanigheden niet bezit, welke hoogst noodzakelijk zijn, om het hui selijk leven aantrekkelijk en aangenaam te maken. Van daar thans dat er zoovele on gelukkige huishoudens bestaan. Dat iedereen maar eens rond zie, en hij zal vele gezinnen vinden waar slordige vrou wen zijn. Wat gebeurt er? De man krijgt afkeer van zijn huishouden, 't walgt hem, en hij zoekt andere plaatsen waar het zindelijk is maar, helaas, waar hij langzamerhand aan den drank geraakt. De man is bedrogen aangeland, voor het huwelijk was zijne uitverkorene flink in orde, en thans, men zou ze niet meer ken nen. Haar fortuin is gemaaktzeggen kortzichtige buurvrouwen. Neen, het is enkel aan verkeerde opvoeding toe te schrijven. In een ander huis is de vrouw lui. Wan neer de man na een vermoeiden arbeid t'huis komt, is dikwijls verplicht, nog zelve voor zijn eigen eten te zorgen. Dit steekt hem tegen en ten laatste gaat hij drinken; het huiselijk geluk dat hij gedroomd had, bestaat voor hem niet, en daarom bezoekt hij buiten huis, en tevredenheid en genoegen. Niet minder ongelukkig zijn de huishou dens waar snoepachtige of pronkzieke vrou wen zijn. Alles wat de man met hard werken gewonnen heeft, om in de benoodigheden van het huishouden te voorzien, is niet vol doende om de grillen der echtgenoote te voldoen. Er heerscht gebrek in huis. de man verliest den moedin zijn huishouden vindt hij het geluk niet waarna hij haakte, en hij gaat zijn verdriet en zijne teleurstelling in den drank trachten te vergeten. Yeel zou er nog bij te voegen zijn be grijpen wij enkel, dat het ongeluk van vele huishoudens te wijten is aan de verkeerde opvoeding der dochters, en ook wel aan de overijling der mannen om in 't bootje te stappen. Is men eenmaal zooverdan moet men varende kapitein wil niet werken, of hij drinkt te veel borrels en kan het roer niet rechthouden, ofwel hij gedraagt zich slecht, men werpt hem overal over boord hij zit zonder werk, er komen dan lekken in het bootje, schulden komen als water binnen en het pompen van de vrouw helpt niet meer Ook gebeurt het wel dat de vrouw wil kapitein zijn en aan 't roer zit. De kapitein heeft niets te zeggen, en als hij iets zegt, dan is het: mond toe!... Wat nu begonnen, om niet te vergaan Ten eerste eene goede verdeeling van zorgen, lasten en ar beid eene geregelde verdeeling is de grondslag van den huise- lijken vrede de vrouw de huishouding, de man de kostwinning. Ten tweede: dikwijls den blinde spelen. Een blinde ziet de gebreken van een ander niet, en daarom is hij meestal zachtmoe dig zoo ook moet de man de gebreken zijner echtgenoote over het hoofd zien, en vooral toonen dat hij de verstandigste is. Mocht de vrouw de hare hebben en wie heeft er geene? bedenk dan, dat zij uwe wederhelft is, en niemand zegt de apos tel, haat zijn eigen vleesch. Ten derde: raden wij de vrouw de be scheidenheid aan. Gelijk de man soms den blinde, zoo moet de vrouw zeer dikwijls de stomme spelen, en denken men vangt meer vliegen met een druppel honing dan met een ton azijn DaaromGoed uit de oogen gekeken, alvorens in het bootje te stappen. Eenmaal erin, dan is het noodig dat men van weers zijden de noodige deugden bezit om elkan ders fouten en kruisen van 't leven gelaten te verdragen. Wanneer men nagaat wat de klerikale besturen met 't gouvernement aan 't hoofd, zooal durven aangaan en hoe achteloos en verkwistend zij de zuurgewonnen centen van de belastingschuldigen in den wind laten vliegen, kan men niet begrijpen hoe er nog zoovele burgers en neringdoenden kunnen blijven stemmen voor den huidigen gang der openbare zaken. Zij toch, door hun onderwijs, door hunne maatschappelijke positie en door den gang hunner zaken, hebben al de middelen aan de hand om over de waarde van het gou vernement te oordeelen. Voor het oogenblik de verstandelijke en zedelijke belangen ter zijde latende waar de regcei ing en de andere klerikale bestu ren, onder andere op 't gebied van onder wijs zooveel onheil stichten dan hebben die menschen toch nog eenen tastbaren toetssteen onder hun bereikt, ten einde de waarde van de aan 't bewind zijnde mannen na te gaan. Deze toetssteen is hun contribu- tiebriefken. Indien er onder onze lezers zijn die hunne contributiebriefken van 1884 nog bezitten ten tijde dat de liberalen meester waren en eene vergelijking willen maken met hunnen contributiebrief van 1903, dan zul len zij genoeg weten hoe laat het is. Al de artikels welke wij over de finantiëele politiek van de klerikale geldverbrassers kunnen schrijven, zouden hun moeilijk meer kunnen leeren dan de vergelijking hunner contributiebrieven, wanneer zij daarbij wil len uitcijferen wat zij moeten betalen aan onrechtstreeksche belastingen, welke wel niet op hunne contributiebrieven staan, maar door ons sluw gouvernement op bedekte wijze uit hunnen zak getrommeld worden. Dat zij eens uitrekenen wat hun op een jaar de opslag kost op het vleesch, op de ingelegde eetwaren, op den alcool, op de wijnen en likeuren, enz., en zij zullen vin den dat zij tegenwoordig niet alleen dubbel maar drie en vierdubbel meer moeten opbrengen dan ten tijde als de liberalen aan 't bewind waren. Deze bedenkingen gelden zoowel den werkman als den burger. Wij mogen zelfs zeggen dat de werkman door de finantiëele politiek van de klerikalen het meest getrof fen wordt. Het is bewezen dat de taksen en rechten door de tjeven gelegd op allerhande eetwaren en andere levensbehoeften, op een werkmanshuisgezin van vier a vijf perso nen eene onrechtstreeksche belasting doen drukken van minstens vijftig frank 's jaars. De burgers en werklieden die tegenover eenen zoo tergenden toestand onverschillig blijven, hebben geen recht van klagen. Zij verdienen nog meer gepluimd te worden. De Patrie van Brugge schreef onlangs het volgendeTe vele katholieken helaas aan zien alleenlijk hun eigen belang. Zijn zij eens bedrogen geweest in hunne verwachtingen, hebben zij van hunne politieke vrienden geene voldoening bekomen (het is moeilijk van eenieder tevreden te stellen en zijn va der), het is op de gansche partij dat zij hun wraaklust doen gevoelen. Is dit rechtvaar dig? Moet de katholieke partij niets anders kennen dan persoonlijke belangen? Moet zij niet vooral en bovenal als doel hebbenhet algemeen welzijn, de triomf der godsdienst en der godsdienstige vrijheid en de strijd tegen de ondeugd en de misbruiken van allen aard? De ontevredenen hebben hun eigen belang boven alles geplaatst: de eene hekelen hun ne gemachtigde zelf in de tegenwoordigheid van den vijand de andere, wanneer er te strijden valt, blijven werkeloos. In een woord zij trachten eene nederlaag te ver oorzaken, nederlaag waarvan zij de eerste slachtoffers zouden zijn. De goede soldaat verlaat het slagveld niet omdat men weigert zijn krijgsloon te ver meerderen; hij verbrijzelt zijn degen niet omdat het eten wat te laat komt; hij keert den vijand den rug niet omdat deze zulks vraagt en hij bedilt zijne oversten niet omdat hij van hun geen dag congé heeft kunnen bekomen. Wij hebben reeds menigmalen de gele- legenheid gehad te spreken over de altijd diepere verscheuringen die ontslaan in de katholieke partij. De Patrie spreekt nu zelve van dezen ellendigen toestand: Zy is te duidelijk opdat wij uitleggingen zouden geven. De katholieke partij verliest zijne krach ten! En 't is te beter Gruwelijk dramma te Beersel. Een vader door zijne zonen vermoord. Moordpoging te Meigem. De moord van Oedelem, De moord van Donck. Moordpooging te St Amandsberg. Messengevecht te Meirelbeke. Kindermoord van Beernem. De moord van Nieuport. Jachtbewaarder en pensjager op elkaar geschoten te Heusden. Zelfsmoord te Zele. Aanranding te La Pinte. Lijken van vrouw en kind gevonden te Drongen. Oog uitgeslagen te Oosterzeele. Een man van 15 brandstichtingen beticht te Hamme. Gevecht te Vynckt. Eene vrouw geschoten te Anseghem. DoodeJijk gevecht te Komen. Messteek te Iogelmunster. Kindermoord te Pitthem. Een lijk ontgraven (vermoedelijke moord) te Breedene. Waarlijk, deze die ons vlaamsche volk hebben opgevoed, hebben niet veel reden er fier over te zijn, wel integendeel. HET WEEKBLAD

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 1