VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws- Handels- en Annoncenblad. STADSNIEUWS. Liberale Associatie Zeventiende jaar. Zaterdag 26" September 1903 Nummer 39. BERICHT. Aan onze gemeentekiezers opgedragen Brand in de Nationale Bank Brievenbus. Te Wapen Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor deii buiten. 2 50 ft*, voor stad. Per 0 maanden 1 fr. 50 Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent pr drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel Akkoord per jaar of per maand. 5 centlemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt morden eens gratis ingelijfd De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als- die voor het buitenland v.orden ontvangen door den Office de Publicitè, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij i|Dl onderteek end toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Nieuwe kiezerslijsten voor 1904- 1905 zijn te raadplegen in het Bureel der Liberale Associatie, Seminarie straat. Het bureel is opende weekdagen van 9 ure 's morgends tot 's middags en van 2 ure tot 6 ure 's avonds. De Zon- en feestdagen van 9 ure tot 's middags. Wij denken het gepast nogeens zoo kort- bondig mogelijk de bijzonderste schikkingen der gemeente-kieswetten te herinneren. Zijn niet verkiesbaar dezen die beroofd z^jn van het recht van verkiesbaarheid door veroordeeling, die uit het kiesrecht geslo ten zijn door het art. 20 van het kieswet- boek of getroffen zijn door de opschorsing der kiesrechten krachtens de 1, 2 en 4 lot 12 van het art. 21. Mogen geen deel maken van de gemeente raden, noch burgemeester benoemd worden, do hooge ambtenaren der provinciën, zoo als: gouverneurs, bestendige afgevaardig den, arrondissementscommissarissen, de mi litairen van alle graden in werkelijken dienst of in beschikbaarheid, de politie-com- aissarissen en de agenten der burgerlijke macht, alsook alle persoon die eene jaar wedde of eene subsidie van de_ gemeente geniet. Mogen, integendeel deel maken van de gemeenteraden, behalve als burgemeesters eu schepenende leden der gerechtshoven, der burgerlijke en vrederechtbaukende of ficieren van 't parket, de greffiers of toege voegde greffiors bij de gerechtshoven en burgerlijke en koophandelsrechtbauken en de greffiers der vredegerechten; de pries ters, de ambtenaren der mijnen, van brug gen en wegen in werkelijken dienst; de agenten en bedienden der financieële- en boschbesturen (in zekere gevallen) de ont vangers der godshuizen en weldadigheids- besturen en de onderwijzers die eene jaar wedde of een jaarlijkscb hulpheld van den Staat en van de Provincie ontvangen (arti kel 69). Voor wat de gevallen van verbod betreft, vooruitspruitende uit bloedverwantschap tus- schen de kandidaten, het artikel 70 stelt Vast dat de leden van den Raad geeue bloed verwanten mogen zijn tot den derden graad medebegrepen en dat het 't zelfde is voor dezen wier vrouwen bloedverwanten onder baar zouden zijn tot den tweeden graad dat in de gemeenten beneden de 1200 inwo ners, het verbod eindigt aan ien tweeden graad. Voor het overige der schikkingen van dit artikel, verzenden wij dezen wien öe zaak aanbelangt naar den tekst zelve, tamelijk ingewikkeld en onderhevig aan uit breidingen te lang om hier 'wedergegeven te worden. Om te mogen gekozen worden en ge meenteraadslid te blijven moet men 1° Belg zijn van geboorte of genaturali seerd zijn. 2° Ten volle 25 jaren oud zijn. 3° Gehuisvest z(jn in de gemeente, tn de gemeenten van min dan 700 in to ners, mag een derde of meer der raadsleden genomen worden onder de burgers in eene andere gemeente gehuisvest, de twee andere voorwaarden van verkiesbaarheid ver leni gende. Niemand mag lid zijn van twee gemeente raden. Vijftien dagen vóór de kiezingen, voorstelling en aanvaarding der kandidaten (art. 17 der wet van il April 1895). De voorstelling duidt den naam, voorna men, bedrijf en woonplaats der kandidaten aan,even als van de kiezers die ze voorstellen. Zij moet geteekend worden In de gemeenten van 20.000 inwoners door ten minste 100 gemeentekiezers. Van 10.000 tot 20.000 inwoners door ten minste 50 gemeentekiezers. Van 5.000 tot 10.000 inwoners door ten minste 30 gemeentekiezers. VaD 2.000 tot 5.000 inwoners door ten minste 20 gem.entekiezers. Van 500 tot 2.000 inwoners door ten min ste 10 gemeentekiezers. Van min dan 500 inwoners door ten min ste 5 gemeentekiezers. De kandidaten mogen onder de onder teekenaars niet gerekend worden. Zij wordt overhandigd door drie ondertee kenaars aan den voorzitter van het hoofdbu- reel op den dag en uren door dezen vast gesteld. De kandidaten aanvaarden door eene ge schrevene verklaring gedateerd en onder teekend, overhandigd aan den voorzitter met de voorstelling. Deze aanvaarding mag de voorstelling volgen. De te zamen voorgestelde kandidaten ma ken eene lijst uit. Men mag niet te zelfdertijde op verschei dene lijsten voorgesteld worden. Wanneer er dient raadsleden te stemmen voor verscheidene afdeelingen, hetzij voor de twee reeksen van den Raad, zijn de kandidaten afzonderlijk in de voorstelling gerangschikt. Vijf dagen vóór de kiezing aandui ding der getuigen. De wezenlijke en plaatsvervangende ge tuigen moeten gemeentekiezers zijn. Er is maar uitzondering gemaakt voor de kandidaten, die het niet moeten zijn. Een der schoonheden van ons kiesstelsel is, inderdaad, dat men geldig kan gekozen zijn zonder het recht te hebben te stemmen De voorstellers duiden het kiesbureel aan waar elke wezenlijke of plaatsvervangende getuige zijn ambt zal uitoefenen. De kiezing heeft plaats den 18 October. Indien er maar één lid te stemmen is, wordt de kandidaat die de volstrekte meer derheid heeft, gekozen. Indien geen een der kandidaten dezelve bekomt, wordt er den volgenden Zondag overgegaan tot eene balloteering onder de kandidaten die de meeste stemmen bekomen hebben. Indien er verscheidene leden te stemmen zijn, worden de kandidaten gekozen die de volstrekte meerderheid bekomen hebben. Indien al de mandaten alzoo niet verleend zijn, dient de evenredige vertegenwoordi ging toegepast te worden. Worden tot deze verdeeling toegelaten de lijst n welker kiescijfer bereikt Het derde der stemmen, als er min dan 4 leden te kiezen zijn. Het vierde, als er van 4 tot 6 zijn; Het vijfde, als er van 7 lot 12 zijn Het zesde, als er meer dan 12 zijn. Te onthouden dat voor elke reeks gelijk voor verscheidens afdeelingen, de kiezingen als volstrekt afgezonderd aanzien worden. Alzoo is het quorum to Yper van een vijfde voor de groote lijst en van een derde voor de kleine. De volstrekte meerderheid is meer dan de helft der stemmen, 'i is te zeggen der geldige briefjes. Het quorum is insgelijks gereken i op het geheel der geldige briefjes. De witte en nietige briefjes rekenen voor niets. Het kiescijfer eener lijst is het getal brief jes geldige stemmen bevattende ten voor- deele dezer lijst of van een of verscheidene harer kandidaten. Hier tellen de gepanacheerde briefjes niet, 't is te zeggen deze die stemmen geven aan kandidaten van verschillige lijsten en zijn verloren voor al de partij en. 't Is daarom dat deze die panacheert eene domme streek begaat: hij geelt eene voor keur aan X en Z, maar hij vergeet het no >- dige te doen om hun eenen zetel te ver zekeren. In geval van gelijkheid van stemmen wordt de voorkeur aan den oudsten gegeven. In elke lijst, waarvan een of verschei dene kandidaten gestemd zijn, worden de drie niet gestemde kandidaten plaatsvervan gers genaamd, in de orde van het getal be- komene stemmen. Elke lijst heeft maar recht op drie plaats vervangers, maar zij heeft recht aan dat getal voor elke reeks. Eene lijst waarvan al de kandidaten gestemd zijn zal geene plaatsvervangers hebben, deze die maar een of twee niet gekozene kandidaten zal hebben zal maar zulk getal plaatsvervangers hebben, maar in alle geval, welk ook het getal niet gestemde kandidaten eener lijst zij, zal er voor deze niet meer dan drie plaatsvervan gende Raadsleden mogen aangeduid worden. Dit zijn in korte woorden de voorname wettelijke schikkingen toepasselijk aan het onderwerp dat wij koman te behandelen en waarop wij de ernstige aandacht vestigen onzer vrienden der gemeeuten van ons ar rondissement. Te Brussel 50,00 frank schade Een brand, welke dreigde een wezenlijke ramp te veroorzaken, is woensdagmorgend plotseling uitgebarsten in de Nationale Bank, te Brussel. Rond zes uren werd de schoonzoon van van den Gouverneur der Bank, M. Vanden- bulcke, gevolmachtigd minister, die op de tweede verdieping sliep, door een sterken rookgeur wakker gemaakt. Hij stond onmid- delijk op en bestadigde dat een dikke rook gansch de eerste verdieping vervulde. Ver- ondestellend dat deze rook voortkwam van de calorifère, daalde M. Vandenbulcke tot de onderverdiepingen af. Hij kon zich weldra overtuigen dat hij zich bedroog. Al wat de twee vertrekken bevatte en onder andere eene rijke bibliotheek, eigen dom van den Gouverneur, is de prooi der vlammen geworden. Tusschen de puinen vonden de pompiers juweelen, zeer beschadigd. De scha !e beloopt minstens 50,000 fr. BERICHT Algemeene vergadering der Leden, van de associatie der stad Yper, op maandag 28 september aanstaande om 8 ure 's avonds, in haar lokaal herberg de Zalm. DAGORDE Aanduiding der kandidaten voor de pemeentekiezing van 18 October, N. B. De heeren leden zijn ver zocht hunnen uitnoodigingsbrief mede te dragen, daar hij aan den ingang zal geëischt worden. Eene correspondentie is ons toegezonden nopens den Uitmuntenden drukker; wij bedanken den zender over de gegevene inlichtingen, ze zijn zeer gegrond en zullen er ons desnoods van bedienen, met eenige wijzigingen nochtans, om reden dat wij niet, zooals het nieuwsvuilbladje met per sonaliteiten willen bezighouden, niettemin daar hetgeen hij schrijft zeer veel waarhe den inhoudt. Het geld gezonden voor inlijving mag terug geeischt worden ten bureele van dit blad. f Ingezonden Slechts eenige weken scheiden ons nog van de gemeentekiezingendag op welken het Ypersche volk zal moeten beslissen wie het aan 't hoofd van zijne stad wil zien staan; dag op welken velen nog zullen den ken aan den schandaligen nacht van P fe bruari 1901, dag op welken wij, liberalen en alle vrijzinnige burgers zullen herdenken hoe wij sinds de twaalf jaren klerikaal bestuur behandeld.zijn geweest. Ja, stadsgenooteD, twaalf jaren zijn ver vlogen sinds den schandelijken nacht dat de kalolen hier ons stadhuis hebben veroverd dank aan hunno loensche middelen van laster, omkooping, bedrog, bedreigingen en broodroof Twaalf jaren zijt geketend geweest aan de kluisters der slavernij. Twaalf jaren hebt gij moeten gebukt gaan onder den last van een klerikaal bestuur. Twaalf jaren hebben vele uwer medebur- ■a****® HET WEEKBLAD in ocor—n»

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 1