VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Sllflt OPENBARE VERGADERING ZATERDAG 17 OCTOBER DagordeGemeentekiezing van 18 October 1903. OP Kiezers Terechtstelling. onder Nr1. 1 9 i - Spfe. Zeventiende jaar. Vrijdag 16" October 1903 Nummer K>u STA D ?P ±D IR, Verkiezing1 van 8 Gemeenteraadsleden J Beesau Dechièvre Dedeystere Harteel Iweins Laheyne Nolf Speybrouck Colaert D'Huvettere Iweins d'Eeckhoutte Lemahieu Sobry Struye Yandenboogaerde r Yanderghote Verkiezing van 2 Gemeenteraadsleden. Brunfaut Vermeulen Caenepeel Yandevoorde voor al de Kiezers van Yper, binnen en buiten de stad in het gewoon lokaal Huis der Oud-Pompiers één dop op den kop Den Heere R. Golaert opgedragen. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. 2.50 ft*, voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden i fr. Annoncen: 15 cent fm drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 ft*, per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide (Vlaanderen; als- Mede die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalena'straat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiier'. jk tegen Vrijdag middag vrij UB onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. r DEN 18 OCTOBER 1903. li jpapjll 1 DEN 18 OCTOBER 1903. MAM DE LIBERALE ¥EREEMIGIM<; om 8 uren 's avonds De k!erika!en gebruiken alle middels om op het stadhuis fe blijven, het geld van Yper te verkwisten, hst bloei van vroegere tijden meer en meer te doen dalen en alzao de Yperlingen beter onder hunne hiei te blijven houden. Zij geven u vele pinten bier te drin ken, zij koopen uwe stemme voor een vijffrankstuk, zij doen u wederom vele beloften die zij gelijk voortijds nooit zullen houden. Zoo stemmingen doen is oneerlijk en strafbaar door de wet, alzoowel voor de uitkoopers dan voor degene die zich laten uitkoopen hebben. Wij raden u al die pinten bier, a! dat geld, al die beloften te aanveerden, maar wanneer gij in het stemkotje zult zijn waar er niemand u zien kan, stemt allen onder M° 1 en alzoo zult gij eene les van eerlijkheid aan de klerikale bedriegers gegeven hebben. In de kiesvergadering der liberale Associatie Zondag gehouden, heeft de H. Brunfaut, sprekende in naam der liberale kandidaten, de verzekering gegeven dat, zóó de liberalen aan het bewind komen, zij geen één be diende of werkman der stad of andere besturen voor zijne politieke gedach ten zouden afzetten. Hij heeft te zei ver tijd de wegzending herinnert van de HH. Creus en Gryffon en heeft bij misgreep den naam van den Heer Wydooghe her bij gevoegd. De waarheid is dat de H. Wydoo ghe, verergerd door de voortdurende moeilijkheden hem door den hospi- cenraad op den vooravond eener kie zing aangedaan, moeilijkheden die zijn vertrek verhaastten, niet wegge zonden is geweest, maar dat hem toegelaten werd zijne rechten op pen sioen te doen gelden en dat vooraleer hij aan het einde zijner loopbaan ge komen was. De H. Wydooghe is 34 jaren in dienst der hospicen geweestBij zijn vertrek waren zijne oversten een stemmig om over hem lof te spreken, en om goed te doen uitschijnen hoe hoog die heeren zijne diensten schat ten, geven wij hieronder den brief die zij hem zonden Mijnheer, Wij hebben de eer U een uittrek sel van het proces-verbaal te laten geworden van de beslissing der zit ting van 28 Juni, bij dewelke het Beheer der Hospicen U bemachtigd Uwe rechten op het pensioen te laten gelden. Door U den titel van Eere-Secre- taris toe te geven en besluitende van U een kunstvoorwerp te schenken, heeft het Beheer U willen het bewijs zijner sympathie en dankbaarheid be tuigen, voor de lange en verkleefde diensten, welke Gij aan het Bestuur der Hospicen gegeven hebt. Aanvaard, Mijnheer, de verzeke ring onzer hoogachting. De Voorzitter (get.) J. IWEINS. L. BIEBUYCK, d.d. Secretaris. OP WIT EI* ROOD REUSJE. Men zegt dat het maar de waarheid is die die overigens zeer gematigd was, van onzen achtbaren kandidaat, den heer Advokaat Laheyne onzen haatdragenden burgemeester hevig moeten kwetsen, aangezien hij hetnoo- dig geoordeeld heeft te antwoorden in de kolommen van het Journal d'Ypres, door eene reeks schimpredens en kwaadaardig heden bijzonderlijk op het adres van M. Laheyne. Laten wij zijne schimpredens voor zijne rekening, en bestatigen wij dat het ge- heele artikel, getiteld A VAssociation libérale (aan de liberale Associatie) (1) volstrekt niets wederiegt van alles wat ge- zeid geweest is. Inderdaad, het schijnt altijd gemakkelijker te zijn voor een echten kle rikaal in een weldenkend blad met zijne te genstrevers te spotten, dan te antwoorden door ernstige bewijzen op waarheden die hem hinderen. Maar de zoete René moet wel onnoozel zijn te denken dat de naamloos heid, waarachter hij zich op onbepaalde wijze verborgen heeft, niet zeer doorschij nend was Het is genoeg dat de Burgemeester aan M. Laheyne eene voordracht met tegenspraak voorgesteld heeft over de financiën der stad, hem vragende of hij aanvaardde? Weihoe dan, waarde Burgemeester, er bestaat niet de minste twijfel dat M. Laheyne de bespre king aanvaardt over de punten die hij zelf opgeworpen heeft in openbare vergadering van 4 October laatstleden, waar iedereen het recht had het woord te voeren! M. Laheyne heeft gesproken van de lange jaren proeftijd die noodig geweest waren aan M. Colaert en aan het grootste deel der katho lieke Raadsleden, nog aan het bewind, om tot zulken erbarmelijken uitslag te komen, te weten: de stadsfinanciën bedreigd, de has der Hospicen met een te hort! Het was klaarblijkelijk het hoofdartikel inroepen dat denzelfden dag (4 October) kwam te verschijnen in le Progrès, artikel dat iedereen reeds had kunnen lezen, den zeemzoeten René er in begrepen. Welnu! wij noodigen den burgemeester uit, dewijl zulks zijne begeerte is, dat artikel te komen bespreken en wederleggen in onze naaste HET WEEKBLAD i al 4 kwetst!'Ten dien titel haeft do rcderooring, (1) Zie Journal d' Ypres van 10 October.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 1