TAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. KIEZERS! "I Leve de Liberalen! Gemeentekiezing van 18 October 1903. De oneerlijkheid der klerikalen Zeventiende jaar. Zaterdag 24" October 1903 Nummer 43. STAD TT 3? IEC 33, Beesau Camille Brunfaut Auguste Dechièvre Amand Dedeystere Seraphin Harteel Auguste Iweins Emile Laheyne Alfred Nolf Ernest Speybrouck Emile Vermeulen Polydore. Abonnementsprijs Yoorop betaalbaar 8.00 fr. per jaar yoor den buiten. 2.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen: 15 cent V drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz 4 fr. per 100 Alle berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als- •de die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicilé, Magdalenastraat, Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij i onderteekend too te zenden. Artikelen ongeteekend of porsonnaliteiten bevattende worden niet opgenomen. Serie van 8 jaar. Roode Stembriefjes. Geldige stembriefjes Witte en nietige stembriefjes Volstrekte meerderheid Gepanacheerde stembriefjes LIBERALE KANDIDATEN MM. BEESAU DECHIÈVRE DEDEYSTERE HARTEEL IWEINS LAHEYNE NOLF SPEYBROUCK KLERIKALE KANDIDATEN MM. COLAERT D'HUVETTERE IWEINS D'EECKHOUTTE LEMAHIEU SOBRY STRUYE VAN DENBOOGAERDE VANDERGHOTE Serie van 4 jaar. Witte Stembriefjes. Geldige stembriefjes Witte en nietige stembriefjes Volstrekte meerderheid Gepanacheerde stembriefjes LIBERALE KANDIDATEN MM. BRUNFAUT VERMEULEN KLERIKALE KANDIDATEN MM. CANEPEEL VANDEVOORDE 1534 1423 1552 4509 38 29 42 109 2255 41 38 50 129 744 611 704 2059 758 613 710 2081 740 616 691 2047 745 616 695 2056 744 621 708 2073 748 612 702 2062 766 631 746 2143 733 622 691 2046 734 aooo 731 760 789 2280 733 756 785 2274 726 750 780 2256 740 743 791 2274 741 759 791 2291 722 746 788 2256 730 747 793 2270 1525 1403 1544 4472 47 49 50 146 2237 17 7 13 37 621 718 766 2105 630 721 771 2122 757 805 742 2304 757 798 750 2305 Yper, 21 October, 1903. Duizend maal dank voor het getal stemmen, waarmede gij ons vereerd hebt. De kiezing van Zondag geeft ons de volledige overwinning niet, maar zij is voor ons vooral aanmoedigend door den grooten vooruitgang welke onze partij gemaakt heeft. Vier jaren geleden werden de ka tholieken met eene meerderheid van 625 stemmen gekozen. M. Colaert voorzegde eene meer derheid voor zijne partij van 800 stemmen; het verschil tusschen den meest bevoordeeligsten onzer kandi daten en de minst bevoordeeligsten der klerikalen is enkel van 113 stemmen. M. Colaert bekomt slechts 50 stem men boven de volstrekte meerderheid; de HH. Lemahieu en Vandenboogaerde hebben er slechts ÉÉNTJE over. Welnu, van nu af is het reeds be wezen dat de uitslag vervalscht is geweest door onregelmatigheden en wetsovertredingen, waarover eene klacht zal ingediend worden. Om er maar enkel ééne te noemen mogen wij zeggen dat twee der kle rikale kandidaten, de HH. Lemahieu en Vandenboogaerde, slechts de meer derheid bekomen door de stemmen die hen verleend zijn geweest door er kende clerical© kie zers die van hunne politieke rech ten beroofd zijn en geno- men hebben aan de kiezing tegenstrij dig met de wet. Den eersten, die vier stemmen bezit, werd veroordeeld voor smokkelarij; den tweeden, met 3 stemmen, voor verheeling. Wij maken deze feiten kenbaar, omdat zij van natuur zijn den uitslag der stemming te veranderen. Trekt men inderdaad 7 stemmen af van het getal stemmen bekomen door de Heeren Lemahieu en Vanden boogaerde, dan vindt men dat deze Heeren de volstrekte meerderheid niet meer en bekomen. Daar de wet in zulk geval eischt dat de Evenredige Vertegenwoordi ging toegepast werd, komt den eer sten der zetels toe aan JU. den tweeden aan Mi. Declliè VI"©, die men had moeten als ge kozen uitroepen in plaats van M. Le- Dit geval, nevens andere, zal aan de goedkeuring der Bestendige Deputatie onderworpen worden. Wij zullen aan onze tegenstrevers den zorg laten van te oordeelen in dien het hen bevalt door onwette lijke middels twee zetels te verove ren, die ons toekomen. Intusschentijd zullen wij zeggen dat in alle rechtvaardigheid de Heeren Nolf en Decliièvr© moe ten aanzien worden als gekozen in plaats van de heeren Lemahieu en Vandenboogaerde. Nogmaals, dank, aan 't Ypersch Kiezerskorps en heel bijzonderlijk aan den WERKENDEN STAND, die ten volle hunnen plicht vervuld hebben. P. S. Ons onderzoek gaat voort, ie Omkooping, dwang, bedreigingen, beloften, zeuren, duistere en geheime werkingen van allen aard, kortom al de oneeriijke middels dag en nacht, gedurende de laatste week vooral, zijn door onze zoogenaamde katho lieken in het werk gesteld geweest opdat M. Colaert en zijne mannen meester zouden blijven op het Stad huis en in de Hospicen die zij bezig zijn mot plat te ruineeren. Aan de vuilkarremannen hebben zij 4 fr. te maande meer beloofd in dien de kiezing ten hunnen voordeele uitsloeg. Zij hebben drink- en braspartijen ingericht en als vermaak eenige on- noozelaars in zakken doen loopen op St. Pieterskwartier. Het schimpbladje, onder den titel van Reusje heeft eerlijke lieden aangevallen, beschimpt, bespot of be lachelijk gemaakt; de schandelijkste leugens en lasteringen voor waarheden willen doen doorgaan. Opgesteld door kerels die er al platte straattaal gemengd met keu kenlatijn, tot meerdere eer en glorie van den katholieken eeredienst, dit schimpschrift heeft de ongematigheid en de dronkenschap aangemoedigd. Zoo zegde het, onder andere dom heden: Reusje, geeft volle permissie aan al de katholieken van Zondag een panaastje, of een pluimtje te dragen, een heel klein stukje in hui- der kraag te hebbenGe moet toch een beetje de triomfe vieren. Die raad is meer dan gevolgd ge weest. Van daar die schandelijke dronkenschap die men gezien heeft. Drie dagen na de kiezing, heeft men hier zatlappen ontmoet die langs de straten struikelden al tierende Le ven de kaloten en brouwer Vande- voorde boven op Ook hebben wij den Dinsdag uit een huis op de groote markt, zien komen overdragers en spionnen die er hunne belooning hadden ontvangen. In zulke voorwaarden is de zege- praai van Zondag, niet alleen klein voor de klerikalen zooals het menige katholieken zelve bekennen, maar schandelijk onder alle opzichten en strekt hun geenszins tot eer. Wat overigens alles overtreft, is, dat de onbeschaamde kerels in hun schimpschrift Reusje, valsch en trou weloos genoeg zijn om de slechte middels door de klerikalen in 't werk gesteld, te durven ten laste leggen der liberalen Eene partij die, zoo eerloos is om met zulke doenwijze hunne tegen- staanders te bestrijden, is eene partij die onder de algemeene verachting zal HET WEEKBLAD 1® BUREEL 2" BUREEL 3® BUREEL opend de opend de opend de TOTAAL. 3", 6« en 7» 1*, 4® en 5® 2®, 8® en 9® bureelen. bureelen. bureelen. 750 01O Hltwkioon 1.1. l' -rrrWtTjirt - orrt 1 n T ort it xrr/3ri in

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 1