VAN IJPEREN EN HIT ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. Zeventiende jaar. Zaterdag 5Q December 1903 Nummer 49. Bericht. Onrechtvaardige Belastingen. 't Schandaal der Werkerspensioenen. Kamer van Volksvertegenwoordigers Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor den buiten. S.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen; 15 cent f* drukregel. Rechterlijk* eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centlemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 AUe berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncên voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als- i die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij i onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiten bevattende worden opgenomen. Alwie van heden af, een abonne ment neemt aan het Weekblad voor 1904, ontvangt het blad kosteloos tot den leD Januari 1904. ||We gelooven, neen we zijn over tuigd, dat geen enkele belasting, hoe rechtvaardig dan ook, de eigenschap pen in zich draagt om populair te worden. Ondanks alle redeneering en gezonden geest ligt de aandrang toch in de menschelijke natuur zoo wei nig mogelijk voor de grootste som welzijn te betalen. Menschen die met blij gemoed en lachend gelaat hun centjes naar den kontributieontvanger dragen, moe ten, evenals denJNfoordpool, nog ont dekt worden. Maar ofschoon het aan geen enke le regeering of" bestuur ooit lukken zal op den geldbeugel der burgers te kloppen zonder zure gezichten te ver wekken, kunnen er toch op gebied van belastingen nog vele verbeterin gen ingevoerd worden. Een onzer liberale redenaars ver klaarde het op een meeting dezer da gen gehouden: De redding onzer neringdoende burgerij kan grooten- deels gevonden worden in een totale herziening onzer belastingwetten Is het bijvoorbeeld geen onzin dat het Staatsbestuur een deel zijner in komsten zoekt in de patenten Iedereen is het eens te erkennen dat de arbeid, de handel en de nijver heid de bijzonderste factoren van de nationale welvaart zijn. En juist zij worden door den fisk getroffen. Zegt de gezonde rede niet dat de arbeid zou moeten vrij blijven van elke belasting 1 De werkman om een stiel uit te oefepen moet patent betalende k ler- ken, beambten, neringdoeners en tal van andere burgers, die vooral den arbeidenden- en middenstand uitma ken, moeten aan den Staat opbren gen, terwijl de rijke nietsdoeners, wiens eenige bezigheid is zoo gemak kelijk mogelijk van hun reutjes te leven, van alle belastingen ontsla gen zijn. De openbare besturen zouden hun ne hulpbronnen moeten zoeken in «en eerlijk stelsel van belastingen, dat is te zeggen iedereen takseeren volgens zijne inkomsten. De belas ting op het inkomen heeft lang zijne proefjaren gedaan in de groote lan den die ons omgeven en er de beste uitslagen opgeleverd. De liberale partij nam dit recht vaardig grondbeginsel in haar pro gramma op en in menige omstandig heid hebben hare invloedrijke woord voerders dit princiep verdedigd. Alleen de klerikale partij blijft er bepaald vijandig aan, gelijk zij overi gens weerspannig is aan elke gelijk stelling in plichten en rechten. Haar verzet is begrijpelijk. De be lasting op het inkomen zou ontzag lijke sommen kosten aan de kloosters, die thans voor het aanzienlijkst ge deelte hunner bezittingen geen cent aan de Staatskas opbrengen. De kiezingen zijn voorbij en overal regent het aanbevolen briefjes bij de personen, die bedreigd worden hun pensioentje ontnomen te worden. In talrijke gemeenten diende in October de pensioenkwestie als kiesrekiaam. Waar de hardvochtige klerikalen aan 't hoofd zijn, hoorde men: Zoo gij voor ons stemt,.... indien uw zoon voor ons stemt,.... wanneer uw schoonzoon voor ons stemt, gij zult uw pensioentje weerkrijgen. En nu regent het brieven bij de ouderlingen, die acht dagen tijd hebben, om de talrijke stukken bijeen te krijgen, welke nu vereischt worden, om een nieuw onderzoek over hun pensioentje in te stellen. Krijgen ze de stukken niet bijeen, het pensioentje is verloren; en zelfs waarschijnlijk krijgen de gewaarschuwden in alle geval geen cent meer. Zij hebben te Brussel geld te kort voor hunne vrije scho len en kloosters Men haalt ons het geval aan eener oude vrouw van 81 jaar, die alleen woont en wel ke met het intrekken van haar pensioen bedreigd wordt. Elders ziet men het pensioen behouden aan welstellende weduwen met verschillige met haar wonende zopns of dochters en een of meer pastoors in de familie. 't Is schandig en wraakroepend te hande len, gelijk de katholieken het doen met som mige ouderlingen, die, zonder eenig recht, van hun pensioen beroofd wierden, terwijl welstellende katholieken zonder reden hun pensioen onverdiend verkregen en blijven behouden. Er is waarlijk iets rot in België en het mag terecht verwonderen dat het eerlijk geweten de openbare meening niet iu opstand komen tegen zooveel willekeur en ourechtveerdig- heid. Doch, de kruik gaat maar zoolang te water tot ze eindelijk breekt. Zitting van Dinsdag 20 November 1903. Vervolg der algemeene bespreking der begrooting van binnenlandsche zaken. Af Colfs gaat voort met de schrijvers rechten te hekelen, zich voegende bij de gedachten vooruitgezet door M. Woeste. Af. de Trooz denkt dat de Kamer niet bevoegd is en gelooft dat de samenstelling eener commissie waarin al de belanghebbenden zouden vertegenwoordigd zijn, wenscbe- lijk ware. De minister, antwoordende aan Af. Man- sart, herhaalt wat hij reeds gezegd heeft voor wat de benoeming der burgemeesters betreft en het kiesstelsel enz. Zoolang hij aan het bewind zal zijn, zegt hij, zal hij geen een socialist burg'meester benoemen. Wat de kieswetten aangaat, het komt hem niet toe dezelve te wijzigen bij koninklijk be sluit. Af. Dufrane vraagt dat de Kamer spoe dig kennisneming zou hebben van het ont werp van vereenzelviging der kieswetten der heeren Daens en De Backer. De zitting wordt ten 4 ure 45 m. geheveD, Zitting van Dinsdag 24 November 1903. Verslag der algemeene bespreking der begrooting van binnenlandsche zaken. Af. Colaert, verslaggever, houdt zich op zijne beurt met de schrijversrechten bezig. Spreker poogt te bewijzen dat de wet boven matig is. M. Lepage denkt dat de toepassing ge daan van de wet van 1886, voor wat de muzikale gewrochten betreft, twistmakend en kwellend geweest is. M. Vandervelde komt terug op de kies- kwestie. Af. Pepin toont de misbruiken aan in de toepassing der kieswetten. Af. de Trooz antwoordt aan kwestiën van bijzonderheid. Zitting van Vrijdag 27 November 1903. Vervolg en einde der algemeene bespre king der begrooting van buitenlandsche zaken. Af. Lorand doet de gebrekkelijkheden uitschijnen van het gemeentekiesstelsel Hij verwijt aan Af. de Trooz van op sleeptouw te zijn van Af. Woestewanneer hij minis ter benoemd is geweest om de evenredige vertegenwoordiging te maken, 't Is dank aan de Grondwet dat de Regeering geene reactionnairer wetten gemaakt heeft, het heeft al gedaan wat het gewild heeft in een anti-demokratischen zin, overal waar het gekunnen heeft, maakte het reactionnair werk. De politiek hangt veel af van de omstandigheden, antwoordt Af. Woeste. M. Lorand, sprekende van de weigering van den minister overal burgemeesters te benoemen in de meerderheid van den Ge meenteraad, zegt dat men van den burge meester den gekozene der gekozenen van de gemeente moet maken. Overigens deze zou door den Raad moeten gekozen worden. Af. de Trooz eischt het recht te kiezen in de meerderheid, behalve in uitzonderlijke ge vallen, den man die vertrouwen aan de Re geering inboezemt. Hij zal nooit socialiste n benoemen. Af. Denis onderzoekt de historiesche rol van het liberalisme en de zending van het socialisme. M. Van de Venne verbetert de bewerin gen van Af. Tack. Hij geeft aanvullende uit leggingen over het uitkrabben bestatigd op de bevolkingsregisters van Sweveghem Af. Tack had den oud gemeentesecretaris van zorgeloosheid beschuldigd. Welnu, deze eer lijke en rechtschapen liberaal heeft zijne bediening gestaakt den 3 Maart 1900 en de uitkrabbingen zijn bedreven geweest sedert de maand Augusti 1900. De redevoering van 19 November van Af. Van de Venne blijft dus geheel. Af. Lief mans ondersteunt het wetsvoor stel der heeren Daens en consoorten nopens de evenredige vertegenwoordiging. Hij be- statigt dat het uitstel voor de inschrijving der kiezers dat den 31 October eindigt te kort is, sprekende van de laatste kiesbe- werkingen, haalt hij talrijke lokale feiten aan om te toonen hoe verre het bedrog zich in Vlaanderen uitgebreid heeft. (1) Men ziet zieke kiezers, vergezeld van per sonen toebehoorende aan de partij die aan bet bewind is, die weder gezond worden als zij uit het kiesgangske komen. (2) Er is een gemeenteraad die zich verplicht heeft gezien de bezoekers der armen op te schorsen, die misbruik maakten van hunnen invloed, om dezen in eenen bepaalden zin te doen stem men. Die misbruiken moeten een einde ne men. Het ware misschien van belang te on derzoeken of men de ongelukkigen niet moet ontslaan van de verplichting van te stemmen. Het is onmenscbelijk dat ongelukkige grijsaards het brood der openbare liefdadig heid ten prljze hunner vrijheid [van geweten moeten betalen (3). Af. de Trooz miskent het belang niet der opmerkingen door Af. Liefmans gemaakt, maar hij kan hem slechts zijnen spijt uit drukken. Waarom, zegt hij, klaagt men de misbruiken niet aan bij de parketten? (4) Af. Liefmans denktniet zonder reden dat de aanklachten bij het parket nooit opgelost worden in kieszaken. Het Hof van assisen spreekt algemeenlijk vrij. (5) De algemeene bespreking wordt gesloten. De artikelen van het le hoofdstuk (mid-' denbestuur) worden zonder aanmerkingen aangenomen. Zitting van Dinsdag ln December 1903. Vervolg vau de bespreking der artikelen van het budjet van binnenlandsche zaken. De Kamer verwerpt, rechterzijde tegen linkerzijde, een amendement van M. Ver- heyen, een crediet van honderd duizend franks verleenende, geschikt om het pensioen der Politie-kommissarissen en onder-kom- missarissen te verhoogen. Verscheidene le den werpen kwestiën van bijzondere belan gen op en de minister belooft hun onderzoek. M. Vandervelde, ondersteund door de hee ren Lorand, Buyl en Deslrée, hekelt de samenstelling en de inhuldiging der Konink lijke Blibliotheek van Brussel HET WEEKBLAD (1) De klerikalen zijn altijd en overal dezelfde zeuraars en dezelfde bedriegers. Het is bij hen een stelsel en het eenige middel overigens om aan 't be wind te blijven. En het gerecht iaat doen!!! Welke zedelijke verantwoordelijkheid 111 Welk voorbeeld van onzedelijkheid voor het volk 11! En men durft toen nog klagen dat de eerbied voor het gerecht verdwijnt lil (2) Te Yper hebben wij ook zulke gevallen gehad, nietwaar, heeren klerikalen? (3) Hier te Yper mochten de grijsaards in de gestichten zelfs de drukwerken niet ontvangen welke de liberalen hen onder band zonden, dan wanneer zij in de gestichten afgericht waren door de klerikale kopstukken. (4) Waarlijk M. de Trooz speelt den onnoozele, dat hij kome zien wat er te Yper gebeurt. (5) In 1891 hebben wij een voorbeeld gehad voor Yper. Een klerikale kiesdraver, op Iieetei* daad van omkooping betrapt» is door het Assisenhof van Brugge vrijgesproken geweest.

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1903 | | pagina 1