TAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. wetgevende kiezingen Negentiende jaar. Zaterdag 7 Januari 1905. Nummer 1. STUDIEKRING UITGEBREID HÖOGER ONDERWIJS Algemeene geschiedenis der kunst. Nieuwjaarwenschen. Hosannah De Evenredige Vertegenwoordiging. STADSNIEUWS. De Gaskwestie. Abonnementsprijs voorop betaalbaar 3.00 fr. per jaar voor d«a bulten. 8.50 fr. roor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden 1 fr. Annoncen. 15 cent §m drukregel. Rechterlijke eerherstellingen: 1 fr. per regel. Akkoord per Jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 Aüe berichten van verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureeie dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als- SêStte die voor het buitenland worden ontvangen door den Office de Publiciti, Magdalonastraat. Brussel. Men wordt verzocht alle hoegenaamds artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij m onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteekend of personnaliteiteu bovattende worden ruet opgenomen AFIlEELING YPER. Zondagen 8, 15, 22, 29 Januari, 5, 12 Februari 1905, om 15 uren, Leergang van den heerRafaël PETRUCCI Zes voordrachten met lichtteekeningen. Ingangsprijs voor niet-leden: 4 frank. Ons blad verleden week, door overlast van werk, vroeger dan naar gewoonte ter pers gelegd zijnde, kwam het artikel te laat toe om op genomen te worden. Onze geachte lezers nemen het dus niet ten kwade dat onze wenschen hun wat later aangeboden worden. 1905 zij onze lezers heil Reeds waren de vergrijsde en ont moedigde harten verjongd door de zegepralende geuzenzon die in 1904 opging, dat dees jaar de vooravond zij van den grooten slag die in 1906 het verlossingsuur van ons dierbaar vaderland zal doen slaan. Het jubeljaar schenkt het vrijzin nige volk de zoete hoop het juk der vijanden van recht en vooruitgang te zien verdwijnen, en eens den scepter te zwaaien ter verwezent- lijking van al wat dierbaar is. 1905 zal de mannen zien mees muilen en van schrik doen beven, die zich schaamteloos boven de wet stel len; de kazakkedraaiers en judassen de poepers doen krijgen; en deze welke de rechten van het volk met de voeten treden hunne matten zien oprollen. Eens de regeering in onze macht, zullen de kiesknoeierijen, waarvan onze stadhuisblinkers een handje hebben ophouden en vliegen de ver kwisters der gemeentefondsen met pak en zak aan de deur. "Wij .wenschen aan onze lezers al wat hun kan aangenaam zijn, ver mindering der belastingen die hun loodzwaar op de schouders duwen, meer vrijheid, vermaak en nering in hunne doodsche stad, en de spoedige ver wezen tlij king van het liberaal programma. De Redaktie. Port-Arthur is door de Japanners ingenomen Heil en hulde den God van Japan Schande en oneer den God van Rusland En vrede aan diens jongere broe ders, den God van Italië, den God van Spanje, den God van België Heil en Hulde dus aan de beschil derde houten Boeddha's der gele soldaten Schande en vloek op de gewijde Iconen van Rusland, en op de poopen- aalmoezeniers van Stoessel's bezet ting! Vrede intusschen aan 't bloed van den H. Januarius, vrede en hulde aan Sinte Sebastiaan, vrede aan Sinte Michiel, vrede aan onze Lieve Vrouwen van Groeninghe en van Roozebeke Schande over den bisschop van Norwick, Hulde aan O. L. V. van Thuyne Vae VictisWee aan de overwon nenen En heil aan de overwinnaars! Heilig, driemaal heilig is de God der legerscharen Sanctus, sanctus, sanctus, Deus Dominus Sabaoth! volledig toegepast Het Stelsel Vandewalle." Verledene week Donderdag had te Brus sel eene belangrijke vergadering plaats van bevoegde voorstaanders der Evenredige Vertegenwoordiging, waarop M. Vande walle, volksvertegenwoordiger van Meche- len, zijn gekend systema heeft ontwikkeld. Dit stelsel, waaraan M. Vandewalle on langs eenen nog meer volmaakten vorm heeft gegeven, .heeft, zoo als men weet, de goedkeuring verworven van de Belgische hervormingsmaatschappij voor E. V. en werd over twee jaar in de wetgevende Kamers door de gansche linkerzijde onder steund, toen er spraak was het toe te passen aan de provinciale kiezingen. De voordeelen ervan zijn onbetwistbaar. 1° Het geeft nauwkeurig aan elke partij haar aandeel in de nationale vertegenwoor diging in evenredigheid van haar kieskracht zoowel in ieder arrondissement als in de gansche uitgestrektheid van het land. 2° De duizenden stemmen, die hedendaags in zekere arrondissementen overschieten en die thans totaal worden verzuimd, zullen voortaan regelmatig ten gunste komen van de politieke strekking tot welke zij behooren. 3° De schreeuwende onrechtvaardigheid waarop thans da katholieke bewarende partij hare meerderheid vestigt in de Kamer der Volksvertegenwoordigers verdwijnt en de wetgevende kiezing zal wezentlijk het bewind in handen geven van de gezindheid die de ware meerderheid van het Belgisch volk verbeeldt. Wij laten hier voor onze lezers den tekst volgen der formule, waarin M. Van de Walle zijn evenredig stelsel heeft samen gevat I. Groepeering der partijen. De candidaten van dezelfde politieke strek king mogen voor de kiezing en door eeno gezamentlijke verklaring bevestigen dat zij opzichtens de algemeene evenredige verdee ling der zetels tot dezelfde kiesgroep be hooren. II. Plaatselijke kiesdeeler en plaatselijk deeltal. Wanneer men het geheel bedrag van de stemmen geldig in het arrondissement uit gebracht, verdeelt door het getal te kennen zetels, bekomt men als uitkomst een getal dat nauwkeurig de waar te van een zetel verbeeldt en dat voortaan zal dienen als plaatselijke kiesdeeler. Het plaatselijk kiescijfer eener partij is het geheel getal stemmen dat zij in het arrondissement heeft bekomen. Wanneer men dit kiescijfer deelt door den plaatselijken kiesdeeler bekomt men als quotient een getal dat nauwkeurig de locale kieskracht der partij verbeeldt en dat oplaat- selijko deeltal (dmdende local) wordt ge noemd. Iedere volle eenheid van dit deeltal geldt eenen zetel. Het kiesbureel van het arrondissement verklaart dus onmiddelijk gekozen zooveel candidaten van elke lijst als het deeltal dezer lijst volle eenheden bevat. De volgorde, door de hedendaagsche kies wet geregeld, wordt geeërbiedigd voor de candidaten die tot dezelfde locale lijst behoo ren. III. Voorafgaandelijke rangschikking der verboden candidaten behoorende tot dezelfde kiesgroep Op de locale lijst gelden de plaatsen voor de candidaten die ze hebben veroverd te weten De eerste plaats het geheel van het plaat selijk deeltal. De tweede plaatsde helft van dit deeltal De derde plaatsteen derde En zoo voort. De hoeveelheid, die de candidaat aldus bekomt, verbeeldt zijn plaatselijke cijfer en wijst hem den rang aan dien hij bekleedt in de voorafgaandelijke rangschikking der ver bonden candidaten van zijne kiesgroep. IV. Grondslag der verdeeling. Het algemeen of nationaal kiescijfer eener partij is het gezamentlijk bedrag van hare locale kiescijfers. Het dient als grondslag van de algemeene evenredige toekenning der zetels. Tusschen de verschillende arrondissemen ten waar er zetels beschikbaar overblijven, wordt de verdeeling dier zetels gedaan even redig op de basis der plaatselijke deeltallen. De toekenning der hun bestemde zetels gebeurt tusschen de candidaten van elke ver bonden of afzonderlijke lijst volgens den rang dien zij in hun kiesgroep bekleeden. V. Algemeene rangschikking der can didaten tusschen de verschillende kies- groepen. De onmiddelijk gekozen candidaten van iedere verbonden lijst nemen dadelijk de eerste plaatsen in bij de rangschikking van hunne groep. De nog niet gekozen candidaten behoorende tot arrondissementen waar er plaatsen ba- schikbaar overblijven, bekleeden de opvol gende nummers der rangschikking. Iedere eenheid van het nationaal kiescijfer zijner groep geldt Voor den eersten candidaat der kiesgroep eene stem Voor den tweeden candidaat eener halve slem Voor den derden, het derde eener stem En zoo voort. De aldus bekomen hoeveelheid verbeeldt voor eiken candidaat zijn nationaal cijfer, dat hem den rang aanwijst dien hij bekleedt in de algemeene toekenning der zetels tus schen de verschillende kiesgroepen. Er dient aangemerkt te worden dat de berakening.van dit algemeen kiescijfer weinig belang oplevert voor de candidaten wier kiezing reeds werd uitgeroepen en die aldus beslissend hunne voorrangnummers behou den, die de berekening enkel bekrachtigt. Wat de candidaten botreft, wier nummers daarop volgen en wier kiezing in opschorsing is gebleven, om het algemeen cijfer van ieder hunner te vinden behoeft men enkel het nationaal kiescijfer der groep te verdee- len door het volgnummer dat do candidaat bekleedt ia de voorafgaandelijke rangschik king. VI. Toekenning des zetels.- Het hoofdbureel kent bepaald de nog be- schihbare zetels toe aan de vooraf gerang- schikte candidaten van elke kiesgroep volgens de belangrijkheid van hun algemeen cijfer. "Vict. Vandewalle. (DE STRAAL, dagblad, Mechelen). Het Journal d' ïpres heeft 1904 goed geëindigd. Liegen is zijn beste ambacht, dat weet iedereen, maar in zijn nummer van Zaterdag, heeft het zich overtroffen, Het hoofdartikel aangaande de gaskwestie is eene leugen van 't begin tot het einde, en geene kleine De fleemer die het opstelde, wil, naar kaloten manier, het volk nogmaals wat honig aan den baard strijken, maar 't is te laatHet volk heeft de vaste overtuiging dat de zaak aangaande de verlichting der stad, op de schandelijkste manier mogelijk, door ons gemeentebestuur is afgehaspeld geweest. Het - Journal d' Ypres wil zich boven de polemiek houden desaangaande in het Weekblad verschenen 1 Onze lezers weten of wij waarheid spraken of niet, en wij zul len ze laten oordeelen tusschen leugentaal en list van uwen kant Journalen hetgeen wij zegden. Waarom, gij die nu zooveel praats schijnt te hebben,waarom antwoordet gij niet aan al de vragen die u van over drie maanden reeds door de liberale bladen zijn gesteld geweest Waarom naamt gij de verdediging niet van uwe kliek 't Wasu een plicht nogthans, en gij bleeft stom als een graf 1 Gij wist,niet waar, en gij wilde 't niet weten dat er op 't stadhuis een vuil nest werd gebroed; daar van is uwe stilzwijgendheid een genoegzaam bewijs geweest. Le silence était d'or. Nu de zaak geklonken is, tracht gij u, en de uwe wit te wasschen, maar dat zal u nog zoo gemakkelijk niet vallen, daar willen wij u reeds op voorhand van verzekeren. HET WEEKBLAD EN AAN DE

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1905 | | pagina 1