VAN IJPEREN EN HET ARRONDISSEMENT. Politiek, Nieuws-, Handels- en Annoncenblad. ""stadsnieuws. Philips Van Artevelde. Het Weekblad. Negentiende jaar. Zaterdag 25 Februari 1905. Nummer 6. Beschaving en Slavernij. Gemeenteraad van Yper. m. Abonnementsprijs voorop bataaibaar 8.00 ft*, per jaar voor den buiten. 8.50 fr. voor stad. Per 6 maanden 1 fr. 50. Per 3 maanden i fr. Annoncexi: 15 cent fW drukregel. Rechterlijke eerherstellingen1 fr. per regel. Akkoord per jaar of per maand. 5 centiemen per nummer. Afzonderlijke nummers voor artikels, enz. 4 fr. per 100 frurtofru»" v&n verkoopingen of andere bekendmakingen ten bureele dezer gedrukt worden eens gratis ingelijfd. De annoncen voor België, ter uitzondering der beide Vlaanderen, als- i die voor het buitenland -worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdaienastraat, Brussel. Mon wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij i onderteekend toe te zenden. Artikelen ongeteebend of personnaliteiten bevattende worden niet - .genomen. Velen van onze lezers vragen wekelijks hoe het komt dat zij, zooais gewoonte het WEEKBLAD niet meer ontvangen! Wij verzoeken hun, te reklameren aan de leden der Liberale Associatie, zij zullen hun voldoening geven. Tegenwoordig gebeuren er erge en treu rige dingeD in den noord oostelijken hoek van Europa, in het uitgestrekte Rusland.... ik ging zeggenin het groote Rusland maar, hoe kan een land groot wezen in den verheven zin des woords, zonder beschaving en vooruitgang en wanneer zijne kinderen in de hatelijkste en barbaarschte slavernij gedompeld blijven Sedert eenige weken stroomt ginds on schuldig menschenbloed, dat de sneeuw in de straten én de waters der Neva roodverft. Hoevelen zijn er hi r niet in de beschaaf de, westelijke landen van Europa, in Frank rijk en Belgie vooral, die zich geen juist gedacht maken van den toestand in hoi Oosten van ons werelddeel? De moorderijen der Turken, deze laatste jaren op de Chris tenen van dat barbaarsche rijk gepleegd, zijn nogthans algemeen gekendelkeen heeft verklaard dat het eene schande is voor de groote mogendheden langer zoo eenen toestand te dulden. Het kleine Griekenland alleen durfde opstaan; doch, het wierd ver slagen, overwonnen. Daarna zagen wij den moord gepleegd op den koning en de koningin van Servie, die ook de vrucht was cener verachterde beschaving. Nu is het de beurt van Rusland, waar de dienstbaarheid der landelijke bevolkiDg de slavernij zeer nabij komt; waar edeldom en kasteelt: eeren almachtig zijn, het volk uit buiten en mishandelen, ja zelfs het gouver nement bestelen, overal waar ze kunnen. In Rusland kent men geene vrijheid Daar zijQ noch Kamer noch Senaat; noch Geschiedkundig Roman. Aangemoedigd door die bewijzen van achting en genegenheid, boog zich Van den Bossche ten teeken van dank tot het volk en sprak dan: Vrienden en gezellen, De ontberingen zijn in onze stad ten top gestegen en hebben den moed der arbeiders ter neer geslagen. De hongers- nood zal weldra binnen onze muren drin- gen en de poorters wegmaaien. Nergens ontwaart men hoop op uitkomst; werk en nering zijn ten onder gebracht en blij - ven doode woorden, terwijl onze Graaf, door de Leliaarts misleid en geraden, ons nauwer en nauwer insluit. En in de- zen nood vinden wij niemand om ons te geleiden. Gillis de Meulenaere, die het zoowel met het volk meende, is ongeluk- kiglijk gevallen onder de dagge van eenen sluipmoordenaar. Zijn lijk helaas 1 is nog niet koud. En nochtans moet er een8 op- lossing komen aan onzen hachelijken toe- stand. Er behoeft een wakkere, een voor- eigentlijke provincie- of gemeenteraden, noch rechtbanken. Daar telt maar een iets de wil van den oppermachtigen keizer en, verder, in de provinciën, de wil der groote, edels kasteelbeeren, die om zoo te zeggen bijna het recht hebbeD op het leven en den dood hunner onderdanen. Armoede en ver drukking heerschen er overal; de vrijheid van de drukpers, van vereeniging zijn ijdele woorden in het..... uitgestrekte Rusland met zijne 75 millioen inwoners. Ei dit land is o spotternijde bond genoot van Frankrijk, dat de wieg is van beschaving en vooruitgang Welke bittere teleurstelling! welk vreemd samentreffen!... Wij moeten de overwinning der Russen in Mandsjoerie wenschen om eeue andere kwaal, het geel gevaar, van ons verwijderd te houden Sinds lang wortelt het volk ginds, om een brokje der vrijheid te veroveren, waar op wij ia Belgie zoo fier zijn, al wordt die vrijheid hier ook wel eens den nek ver wrongen. De oorlog in het verre Oosten, waar het volk zoo heldhaftig vocht, had bij de lagere klassen der Russische bevclking eenen spran kel hoop doen onstaan. De Czaar zelf scheen de gevraagde hervormingen genegen de benoeming van den volksvriend Prins Mirsky, als minister van binnenlandsche zaken, deed die hoop bijna in zekerheid veranderen;.... ongelukkiglijk, de Czar is omringd door eenen hoop slechte raadgevers, hooge edel- mans, hertogen en prinsen, die er allen be lang bij hebben den tegen woordigen toestand te behouden en die, den keizer aller Russen aanzetten, om tegenstand te bieden en de rechtmatige eischeu des volks van de hand te wijzen 1 Nu eindelijk was het volk moê van wach ten. Sedeit eenige dagen bereidde men zich te St-Petersburg en omstreken tot de werk staking voor; geene werkstaking voor op slag van loon, maar ter verovering der te lang gewenschte hervormingen. Het volk, nogthans, hoewel vast besloten desnoods tot eeno omwenteling over te gaan, was kalm en vreedzaam het vroeg niet veel zichtige aanvoerder om het volk te redden en onze stad voor eenen gewissen ondergang te behoeden. Herinnert u wat Vlaanderen was, als Jakob van Artevelde aan het hoofd der stede gesteld werd. Toen als nu heerschten schaarschbeid en ellende: de Wijze Man nam het bewind in handen, armoede en gebrek verdwe nen als bij tooverslag, werk en nering keerden weder, en nooit, neen nooit, was Vlaanderen zoo rijk en machtig als toen! Konden wij nog zul ken aanleider hebben, zeker zouden wij opstaan uit den rampspoed waarin wij tbans zuchten. Even als dan zouden vertwijfeling en wanhoop verdwijnen, de overvloed zou ons met arbeid en nering toestroomen, fier en moedig, trotsch eu gebiedend, zou het Gentsche volk het hoofd mogen ver heffen, want de welstand en de rijkdom van het vaderland zouden zijn werk zijq I Eeu geestdriftig gejubel onderbrak de rede van den spreker. Want ja, zoo was het Vlaamsche volk ten allen tijd oogen- blikkelijk bedrukt eu hopeloos wanneer onheil en rampspoed troffen, maar vervoerd en opgetogen als vaderland en vrijheid, het begeerde slechts, dat eene afvaardiging een verzoekschrift ter bekoming van de noodige hervormingen aan den Czar persoon lijk mocht overhandigen. lA elke schoone gelegenheid voor den Keizer, om de liefde van het volk te winnen eu de geestdrift door geheel Rusland en Siberië, ja tot op de slachtvelden van Mand sjoerie te doen ten top stijgen Maar, Nikolaas II, of liever zijne omgeving heeft hot niet gewild, en wierden de smeekingen des volks versmacht in een bloedbad. In plaats van een oogenblik de hand te reiken, om het smeekschrift der werklieden te ont vangen, het Paleis was met troepen omringd, die het op de knieën smeekende volk neer sabelden, ja die op vrouwen en kinderen schoten, alsof het eene bende musschen gold Duizenden slachtoffers wierden gedood of gekwetst. De dag van den Zondag 22 Januari 1905 is een bloedige dag, die tot schande strekt der Russische regeering. Elk, die het hart op de goede plaats draagt, heeft eenen kreet van ontwaardiging geslaakt, gepaard met een gevoel van innig medelijden voor du slachtoffers, toen hij het nieuws las over de onverschoonbare en nuttelooze moorde- jen van St-Peterburg, die eene schande zijn ioor de twintigste eeuw. Gansch de beschaafde wereld is in den rouw gedompeld wij allen stelden belang in het edel streven van het Russische volk, wier eischen billijk en rechtveerdig zijn want, de Russische barbaa"scheid is en blijft eene vlek van schande en oneer voor bet beschaafde Europa Zitting van 11 februari 1905. Men begint om 5 1/4 ure. Al de leien zijn op hun post. Het verslag der vorige zitting is goedge keurd. roem en onafnankelijkheid op h~d spel stonden. Van den Bossche liet de geestdrift beda ren en vervolgde dan Ik zegde u dus, gezellen, dat wij eenen aanleider noodig hebben om ons uit de sombere wanhoop op te beuren waarin wij verzonken liggen en ons te behoeden van den afgrijselijken hongerdood, die ons in 't verschiet tegengrimt. Er leeft in ons midden een man die daartoe in staat is, een man van diep verstand en wijzen raad, een man met hart in 't lijf en die, zoo hij het aanvaardt ons opperhoofd te worden, goed en bloed zal veil hebben, om de welvaart in onze muren weer te roepen. Gij kent hem allen want hg is een zoon van Gent. Zeven jaren lang heeft zijn vader Vlaanderen aan de spits der natiën gehouden en zelfs het trotsche Frankrijk den nek doen buigen voor het kleine, doch rijke en machtige Vlaande- ren. Ik bedoel Philips van Artevelde, den zoon van den Wijzen man.... Leve Artevelde! Wij willen Artevelde!» dreunde het over de Vrijdagmarkt, terwijl duizende handen boven de hoofden wemel- |§Het burgerkruis van 1* klas is door den Burgemeester aan M. Vandenhende voor 25 jaren dienst, besteld met eenen proficiat d, la clef. Toejuichingen, onder de leden en in het publiek. De Burgermester. Wij hebben prinj Albert en zijne vrouw gevraagd jom te ko men met ons kermis houden te naaste Tuyo- dag of liever met de coursen, binst dat de soldaten hier nog zijn. En zij hebben doen antwoorden door hunnen sekretaris, dat zij in belet zijn voor geheel het jaar 1905. Verbazing van al de leden. De Burgemeester. Nu geen moed ver loren, wij zullen ze van nu af vragen voor 1900.— Goedgekeurd. De Burgemeester leest een brief van het bestuur van bruggen en wegen waarin staat dat het gouvernement den trottoir van de Bascule zal voortzetten tot aan de statie van Zillebeke om plezier te doen aan M. D'hu- vettere die dat verscheidene malen gevraagd heeft. M. D'Huveltere salueert gelijk een eer ste communikantje. De rekening van stadsmuseum wordt goed gekeurd. Natuurlijk en er wordt ge sproken van de schade aan de dakingen toegebracht door het stelsel van den tele- phoon. De Burgemeester zal het doen afne men, zegt hij, en eenen mast plaatsen op de Vischmarkt. M. Begerem. Ik protesteer daar tegen. De mastklimmingen moeten geschieden op het Zaalhof. Ik ben president van dat speel tje en Algemeen gelach). De Burgemeester. Er is daarvan geen kwestie, M. Begerem. Wij spreken van den telefoon. M. Begerem. Ha! ja! Aadersins. De Hospicen vragen om te mogen bouw grond verkoopen op Voormezeele aau twee parochianen, M. De Gheus en Emiel Parret. Niemand spreekt daarop. Aangenomen. den, als ware de naam van Artevelde alleen een zekere waarborg geweest van geluk en voorspoed. Zoodra de stilte wedergekeerd was, vroeg Van den Bossche Gij stemt dus allen toe dat nog vandaag de dekens zich bij Artevelde begeven om hem van wege de stede van Gsnt het Opperhootdmanschap aan te bieden Een verward gejuich van Leve Artevel de! Leve de Opperhoofdman beantwoord de deze vraag. Het bewees dat de Ambach ten, vol hoop op de aanstaande verlossing, het voorstel van den spreker goedkeurden en zich reeds op voorhand in de gunstige wending der zaken verheugden. Welaan dan, eindigde Van den Bossche, wij zullen Artevelde m9t den algeme8nen wensch van het volk bekend maken en u morgen, om gelijk uur, te dezer plaatse. rekening geven over onze zending. Bij- aldien hij er in toestemt uw aanleider te worden, zullen wij hem verzoeken ons naar hier te vergezellen en den eed van getrouwheid af te leggen, dien gy hem dan ook zult zweren. (Wordt voortgezel). WEEKBLAD (1B Vervolg).

HISTORISCHE KRANTEN

Het weekblad van Ijperen (1886-1906) | 1905 | | pagina 1