HANDELSHUIS Schoon Woonhuis HANDELSHUIS Een Woonhuis Een Woonhuis Nieuwgebouwd Woonhuis Nieuwgebouwd Woonhuis MOPSTEDE Oproep van Erfgenamen Instel met Premie Uit ter hand te koop Instel met Premie Instel met Premie Groot 1 5 Ha. 58 aren 04 ca. OVERSLAG Openbare Verkooping Maisons k vendre OVERSLAG Nieuwgebouwd Woonhuis Nieuwgebouwd Woonhuis Nieuwgebouwd Woonhuis Nieuwgebouwd Woonhuis Nieuwgebouwd Woonhuis Nieuwgebouwd Woonhuis Uit ter hand te koop 2 Zaterdag 17 Mei 1930 Ingesteld 24 600 fr. Slechts ingesteld 8 000 fr. Maandag 19 Mei 1930 te Yper, Capronstraat, Nr 6 Gemeente B1IELEN, dorpplaats ders Woonhuis Woensdag 21 Mei 1930 Gemeente Zuydschote, wijk Luzerne Op Dinsdag 20 Mei 1930 Woensdag 28 Mei 1930 m x o T m m, Ingesteld 44.000 fr. Bezoekdagen Eiken Dinsdag en Donder dag van 2 tot 4 uren 's namiddags. Woensdag 28 Mei 1930 Stad YPER - Meen che steenweg rue des Chiens. S'adresser chez M. De- poorter, rue Fiers, io, Ypres. Op Woensdag 21 Mei 1930 ei x 1trw mm De erfgenamen van M. Bruno Knockaert, weduwnaar van Vw Hortense Carrissimo, werkman, wonende voor den oorlog te Bece- laere, worden verzocht zich zonder uitstel te laten kennen aan den Notaris THEVELIN te Meessen. Studie van den Notaris Ef*fï. De CocSs Korte Thouroutstraat, 4, te 5tper. om 3 uur namiddag zeer stipt, in de Café Beenhouwerij, hij Gustaaf Leroy, hoek der de Haerne en Lombardstraat .t'Yper van te YPER, Ste- Elisabethstraat, Nr 9 groot 97 vkm. 80.— Gebruikt door Ed. Dhelft mits 175 fr. te maande. te YPER, O. L. Vrouwstraat, Nr 17 groot 34 vkm. Gebruikt door den heer Claeys mits 125 fr. te maande tot den I Mei ig3o. Ingenottreding met de geldtelling. Studie van den Notaris Ern. D@ ©©fik Korte Thouroutstraat, 4, Yper. om 3 uur zeer stipt namiddag, in het Gasthof Het Zweerd bij de weduwe Dolfen, Groote Markt, te YPER van een nieuwgebouwd Groot 8o vkm. Ingenottreding met eersten Augusti ig3o. Overdag Maandag 2 Juni iq3o. Steenweg mar Veurne met perceel hovenierland en uitweg, samen groot 3 aren 33 ca. Beschikbaar met in Juni. Zich wenden bij den Notaris DE COCK, Korte Thouroutstraat, 4, Yper. Studie van den Notaris AAdré VAN DER MEERSCH te Yper Rijsselstraat, 86. om 3 uur stipt namiddag, ter herberg De Zon bij Cyrille Schorreel, te ZUYDSCHOTE, wijk Luzerne van met afhankelijkheden, grond, koer en hoving, bekend bij kadaster sectie A, Nr 356b, voor eene grootte van 2 aren 42 ca. Thans onbewoond. Boomprijs 200 fr. Sleutpl te bekomen bij M' w' Ivo Louwagie. Studie der Notarissen Le Corbesier te Iseghem en Lau wers te Yper. om 2 uur namiddag, te ISEGHEM, ter afspanning De Grooten Hert Marktstraat VN EENE goeda cn b Sagsn® (3 "W SE Berglingstraat, dicht bij het dorp Verpacht aan Remi Vandaele Lelieur tot i October 1931 mits 18 65o fr. 's jaars, boven de lasten. Verdeeld in tb koopen. (Zie plakbrieven met plan). OVERSLAG DINSDAG 3 JUNI ig3o. Kantoor van den Noiaris Lauw©rs te Yper, Cartonstraat, i5. om 2 1/2 uur stipt nanoen, te YPER, ter afspanning Café des Bou chers Koeimarkt, rechtover 't Slachthuis van Koeimarkt Minneplein EEN SE^IEViG ten dienste van Beenhouwerij met achter gebouwen, koer en stalling, gelegen te Yper, ten Wcsikante der Koeimarkt, Nr 35, met uitgang en inrijpoort op het Minneplein, be kend bij kadaster sectie F, Nrs 70c en 7od, voor eene inhoudsgrootte van 1 are 54 ca. Laatst gebruikt door den veikooper heer Henri Flepts David. Aanstonds vrij. Kantoor van den Notaris S. <3 w @rs te Yper, Cartonstraat, i5. Bij oorzaak van vertrek o - ten 2 uur stipt nanoen, te YPER, in het Caté du Miroir Groote Markt in één zitdag, van KOOP ÉÉN met hovenierland, geteekend Nr 162, groot ongeveer 700 vkm Eigendom René Ver- faillie. Vrij met 1 Juli. KOOP TWEE met hovenierland, nevens voorgaande, getee kend Nr 164, groot ongeveer 700 vkm. Gebruikt zonder pacht door Jér. Provoost. Komptant te betalen. Kantoor van den Notaris LauwePS te Yper, Cartonstraat, i5. om 2 1/2 uur stipt nanoen te YPER. ter afspanning De Hazewind Bruggesteenweg van Ten Zuidkan te van den Bruggesteenweg KOOP EEN Nr 54 met koer en hovirg, groot i36 vkm. Gebruikt door M. James mits 3oo fr. per trimester. ingesteld 21.500 fr. KOOP TWEE Nr 52, met kuer en hoving, groot 113 vkm. Gebruikt door M. Drolez mits 225 fr. per trimester. Ingesteld 21 C00 fr. KOOP DRIE Nr48, met koeren hoving, groot i36 vkm. Ongebruikt. Seffens handslag. Ingesteld 27 COC fr. KOOP VIER Nr 46, met koeren hoving, groot i36 vkm. Gebruikt door M. Vandenbroecke mits 275 fr. per trimester. Ingesteld 22.000 fr. KOOP VIJF Nr 44, met koer en hoving, groot i37 vkm. Gebruikt door M. Verhi ye mits 3oo fr. per trimester. Ingesteld 22.000 fr KOOP ZES N"1 42, met koer en hoving, groot r35 vkm. Gebruikt door M. Fox mits 325 fr. per trimester. Ingej-te'd 23.000 fr. NB. De huizen zullen mogen bezichtigd worden op eiken Woensdag en Vrijdag van 2 tot 4 uur 's namiddags. Studie van den Notaris Lsïsj t'Yper. I. Eene goede te Dickebusch, Melkerijstraat, inhoudende 29 Ha. 76 aren 74 ca. Verpacht aan Henri Lamerant tot 1 October 1931. II. Eene bestgelegene partij Hovenier land te Brielen (dorp), tegen de kerk, groot 76 aren 17 ca. Gebruikt zonder pacht door Maurisse, Poissonnier en Debaene. III. Een Handelshuis met inrijpoort, ten dienste van Beenhouwerijte Yper, hoek der Kiekenmarkt en Boomgaardstraat, aldaar geteekend Nr 19, groot 140 vkm. 46 vdm. Gebruikt zonder geschreven pacht door Maurice Flepts. IV. Een Handelshuis te Yper, Boom gaardstraat, Nr 17, groot 96 vkm. 47 vdm. Gebruikt door Henri Deschilder tot 3i De cember 1930. V. Een Handelshuis ten dienste van kruidenierswinkel, te Yper, hoek der O. L. Vrouwstraat en de Haernestraat, aldaar ge teekend Nr 21, groot i65 vkm. Gebruikt zonder geschreven pacht door Joseph Turck. VI. Schoonen EIGENDOM te Yper, de Haernestraat, Nr 26, bestaande uit woon huis met inrijpoort, grooten hof, maga zijn en bouwgrond, inhoudende 33o vkm. 23 vdm. Centrale verwarming. AAN STONDS VRIJ.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1930 | | pagina 10