FEESTELIJKHEDEN FESTI VITÉS lle Jaar, N° 6 - 17 Mei 1930" 1 le Année, y° 6^jl7 Mai Op Zondag 25 Mei 1930 Om 15b.: GR30TE STOET Le Dimanche 25 Mai 1930 A 15 heures Grand Cortèg ONSCHEIDBAAR - Weekblad bet Arrondissement Yper v Vwaeniging der Getelsterden. Im Tpwvche Clubs, journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres Abonnement18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan inuhrijytn in alle Belgische postkantoren Nationaal Verbond der Oorlogsinvaliden ingericht ter gelegenheid der ioe verjaring van 't Verbond en der honderdste verjaring van Belgie's onafhankelijkheid. 3 schoone wagens 15 historische groepen 7 muzieken 90 deelnemende maatschappijen. Fédération Nationale des Invalides dè Guerre organisées a l'occasion du 10' Anniversaire de la Fédération et du ico' Anniversaire de l'Indépendance Beige. 3 magnifiques chars 15 groupes historiques 7 musiques 90 sociétés participantes. PROGRAMMA g 1/2 ure Algemeene Vergadering N. V. I. in 't lokaal. 10 1/4 ure, Statie Ontvangst der Federale en Provinciale hoofdmannen. 1/4 vóór 11 ure Officieele ontvangst op 't Stadhuis 11 1/2 ure, in St Maartens Hoofdkerk Solemneele Dienst ter nagedachtenis der Ypersche gesneuvelden en der afgestorvene invaliden. Gelegenheidstoespraak door den Z. Eerw. Heer Deken. Muzikale uitvoering door solisten van het Zangkoor der Brugsche Beiaardconcerten (de heeren L. Calmeyn, C. De Paepe en F. Mes- sens), met begeleiding van Symphonie. De volgende Motetten zullen uitgevoerd worden van Niedermeyer Gounod Franck Haecht Perosi 12 ure Ontvangst der invaliden, hoofd mannen en stadsoverheden in 't lokaal. 13 ure Groot Banket, kosteloos aan al de leden en uitgenoodigde overheden door de afdeeling aangeboden. 14 1/2 ure: Vorming van den stoet, Statie plein. 15 ure Vertrek van den stoet, langs de vol gende straten Statiestraat, Tempelstraat, Boterstraat, Vandenpeereboom plaats, Boesinghestraat, Surmontstraat, Cartonstraat, Lange Thou- routstraat, British gedenkteeken, M eenen straat, Groote Markt, Hondstraat, Merghe- lynckstraat, Rijselstraat, Groote Markt. 16 ure, Groote Markt Toespraken per luidsprekers door de Heeren Leclercq, Fede rale Voorzitter Timmerman, Algemeene Secretaris Moerman, Provinciale Voorzitter Gruwez, Plaatselijke Voorzitter. Zij stonden zij aan zij, als wachten van de stee De Halie 't poortershuis, Sint Maarten 't huis der bee, Onscheidbaar in de praal van middeneeuwsche tijden, Zij bleven, bij de ramp, onscheidbaar in het lijden. En samen werden zij door vuur en staal vernield. Geen belfort, dat nog luidt, geen autaar, waar men knielt. Het schietgevaarte wierp de beelden uit hun holten, Wijl vlammen, wolkenhoog, het lood der ramen smolten. De puinasch lag gestrooid waar zooveel schoonheid stond, Waar 't volk hier menschenrecht en daar Gods hulpe vond, Maar op dit veld van rouw bleef Yper's ziele zweven Schoon alles was vergaan, was haar de hoop gebleven. En vrede kwam in 't land. Genoeg geleen, gezucht. Nu spreidt de vreugd een geur van honig in de lucht. Aan 't werk van morgen af zoodra de plaats gevonden, Op dien aanbeden grond, waar haard en wiege stonden. Men baant een weg door 't puin, men plascht hier nog in 't bloed Doch in elk oog ligt fier een straal van ijvergloed Elk Yperling verlangt zijn huis weer op te bouwen En in zijn eigen woon 't verleden weer t'aanschouwen. Zij staan weer zij aan zij en 't wonderwerk geschiedt Het belfort wordt hersteld, Sint Maarten's kerke ziet, Nog hooger dan voorheen haar spits ten hemel rijzen Als een gebed om nooit voor nieuwe gruwlen t'ijzen. 17 ure Trekking der premïcn in 't lokaal Au Saumon, 7> Seminariestraat. Concerten op verschillige plaatsen van de Stad. 20 ure, Zaal Lapierre Groot Privaat Bal per uitnoodiging. 21 u., Tramstatiepl.: Prachtig vuurwerk. Namens het Bestuur De Schrijver, De Voorzitter, Osc. MOLEIN. I. GRUWEZ. HET VPERSCHE LA D'YPRES t I Organe de 1'Association des Sinistréa, des Clubs Yprois, etc. Beheer, Opstel en Aankondigingen 15, Boterstraat, 15, Yper 35 ct. het nummer Neanloote artikeli geweigerd Ridactton, Administration etPubllcité 15, rue au Beurre, Yprs Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On pent s'abonner dans tons les bnreanx de poste Beiges 35 ct. Ie numéro Les articles non slgnès sent refusès AFDEELING YPER SECTION D'YPRES Pater Noster Ave Maria Panis Angelicas Memorare Libera RAEKELBOOM.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1930 | | pagina 1