berÏcht moderna e OPROEPINGEN tot indiensttreding der Klas 1930 In 1930 In 1931 BERXeST Hooger Onderwijs Middenjury Parket van den Prokureur des Konings- Belgian Hosiery Manufacturing C° van hun eersten beker het middel zal zijn om de vriendschapsbanden tusschen de twee clubs nog nauwer aaneen te sluiten. Nu een woordje over de match Poperinghe 8 Yper 5 Er weze terloops gezegd dat het slecht weder en het lang gras grootelijks alle dege lijk spel verhinderde, doch de ontmoeting liep in alle vriendelijkheid af niettegenstaande de officieele scheidsrechter ontbrak. Nauwelijks is het spel ingezet of Margon- neau moet handelend optreden en al duikelend bezeert hij zich. Dit voorval zal hem voor den verderen loop van de ontmoeting eenigszins beletten zooals naar gewoonte op te treden. Na eenige wederzijdsche aanvallen kan Pope ringhe het eerste doel der partij aanteekenen aan de i3e minuut. Yper komt nu onder doom en dwingt corner af welke ontzet wordt. Rood-geel bekomt insgelijks hoekschop, het leder komt in het bereik van hun buitenlinks en nummer twee is geboren, weldra gevolgd van een derde doel, het leder uit de handen van Nesten glippende. Rood-wit, geenszins door die doelen ontmoedigd, gaat rechtstreeks ten aanval en bekomt 3 naeenvolgende hoek schoppen. Molein teekent weldra nummer één voor Yper aan. Nogmaals corner voor Yper. Bij de ontzetting geeft Molein aan Rotru over die onzen achterstal vermindert aan de 35* minuut. Doch Poperinghe blijft ook niet onledig en in eenige minuten tijd tellen onze tegenstrevers hun vierde en vijfde doel. 5- 2 aan de rust in 't voordeel van Poperinghe. Een corner, na de herneming toegestaan, geeft aanleiding tot een strijd voor het doel van Margonneau en de rood-gele linkerhoek stelt er een einde aan met nummer zes binnen te zenden. Yper aan de beurt om twee hoek- schokken te bespelen, bekomt penalty voor hands in de gevaarlijke zone. Vannieuwen- huyze levert een keihard shot vlak op den keeper die het leder niet kan bemachtigen. Dezelfde speler herneemt en nummer drie is voor Yper geboren. 6-3. Maar weinig nadien misrekent Nesten den bons van den bal en 't is 7-3 voor Poperinghe. Het spel be gint reeds eenigszins te vertragen daar beide ploegen veel werk moeten afleggen om het leder goeden loop te geven. Op samenspel Molein-Verleure Vansevenant doelt eerstge noemde voor de vierde maal ten voordeele van rood-wit. Stand 7-4. Een achtste doel komt Poperinghe ten goede door zijn center voor, terwijl Verleure Ev. een vijfde goaltje aanteekent voor Yper zoodat de scoor, die tot het einde niet meer zal veranderen, ge bracht wordt op 8 5. Moeilijk kan er gezegd worden of die cijfers wel degelijk de weergave van het spel daarstellen, doch het bijzonder ste wat uit die ontmoeting te leeren valt, is het vriendelijk optreden van alle spelers. Daarom besten dank in naam van ons gelief koosd sport. Ten titel van inlichting dient er gezegd dat in speciaal Poperinghe Veurne met 3 1 ven- sloeg, op die wijze twee punten bemach tigende,' die onze buren toelaten dén toernooi- beker te veroveren. NEMO. Volgens Ministerieelen Omzendbrief van 6 Mei ig3o zal de binnenroeping der miliciens der lichting ig3o, op de volgende datums plaats hebben Op 3o Mei. De militieplichtigen deel uitmakende van de 2*, 3e, 4e, 5', 6e en 9' linie regimenten, het I* en 2* bataljon mitrailjeurs en de I* en 2* batterij voetvolk. De miliciens die twaalf maanden dienst uifoefenen van het i', 2' en i3' regiment artillerie. De eerste helft der lichting toehoorende tot het 3' Ver- voerkorps. Op 3o Juni. Deze behoorende tot de eerste helft van het 2e Vervoerkorps. Op l5 Juli. - Deze ingelijfd bij het regi ment Gidsen, het 1*, 2e en 3e regiment Lan- ciers, het 1* en 2e regiment jagers te paard, der artillerie te paard, het ie en 2* regiment wielrijders, een bataljon van het 2* regiment Genie (die 12 maanden dienst moeten uitdoen) en de eerste helft der Overseiningstroepen die 12 maanden dienst moeten doen. Op 3i- Juli. De kandidaten gegradeerden van het 2e legerkorps van het ruiterijkorps, der genietroepen en der strijdwagens. Een batal jon van het 4* geniekorps, waarvan de man schappen 12 maand dienst moeten doen. De eerste helft der artillerieschool, der militaire school en de bedienden van het 2e, 3e en 4e Vervoerkorps. Op 18 Augustus. De capdidaten gegra deerden van het i® en 3e Legerkorps, deze van de luchtscheepvaart, der brigade legerartille- rie en van het regiment der verdediging tegen luchtverweer. Een helft van de troepen van den ijzerenweg en der brancardiers-verplegers. Op 2g Augustus. Deze ingelijfd bij het ie, 2® en 3* regiment jagers te voet, der cara- biniers, grenadiers en van het 8e linieregiment. Het 5' en 6* bataljon mitrailleurs, de 5e en 6e batterij voetvolk. De miliciens die twaalf maanden dienst moeten uitdoen bij het 6°, 11' en 14' regiment artillerie. De eerste helft van het vervoerkorps per automobiel en der inrichtingen van het vliegwezen. Op i5 September. Deze deel uitmakende van de eerste helft van het remontedepot van het leger. Twee bataljons van het 3* regiment genie. (Een bataljon waarvan de miliciens 12 maanden dienst moeten doen en een batal jon van 8 maanden). Op 3o September. De wielrijders der genie en deze van het regiment vestingstroe pen van Luik. De miliciens die maar acht maanden dienst moeten uitdoen bij het T, 2* en l3e regiment artillerie. De eerste helft van het 4e vervoerkorps, van het 2®, 3e en 4° Intendantiekorps. Twee bataljons van het 4* Genie, waarvan een bataljon van 12 en een van 8 maanden dienst. Op i5 October. De candidaten gegra deerden van den gezondheidsdienst. Deze van het ie, 7% 10% ne, i2e en i3e linieregi ment het 3e en 4e bataljon mitrailleurs en deze der 3' en 4e batterij voetvolk. De mili ciens die maar 12 maanden dienst moeten doen der 3®, 8e en i5* regimenten artillerie. Twee bataljons van 't 3* regiment Genie (waarvan een bataljon 12 maanden en een 8 maanden dienst moet doen). De tweede helft der Overseiningstroepen die 12 of 8 maanden dienst moeten doen. Op 3o October. De eerste helft der strijdwagens. Op 14 November. Deze die deel uitmaken der gepantserde autos, en deze der Ruiterij- school. De eerste helft der 1® en 2® regimenten van het vliegwezen. Op 28 November. De tweede helft van het 3' Vervoerkorps en der troepen der IJzerenwegen. Op 2 Januari. De miliciens die maar 8 maanden dienst moeten doen bij het 6', 1 l® en 14' regiment artillerie. De tweede helft van het 2* Vervoerkorps en der Brancardiers verplegers. Op 15 Januari. Deze der vliegschool. Op 3o Januari. De Pontonniers en de tweede helft der Strijdwagens. Op 10 Februari. -- Deze van het regiment der verdediging tegen luchtverweer. Op 16 Februari. Deze van het ie en 2* regiment legerartillerie. De miliciens die maar 8 maanden dienst moeten doen bij het 3®, 8* en l5* artillerieregiment. De 3® groep der ijzerenwegtroepen. Op 27 Februari. De tweede helft van het vervoerkorps per auto der inrichtingen vin het vliegwezen en der bedienden van het 2®, 3® en 4' Vervoerkorps. Op 3i Maart. De tweede helft van het 4' Vervoerkorps deze van het 2e, 3' en 4e regiment van den Gezondheidsdienst van het 2«, 3® en 4® Intendantiekorps, der Artillerie- school en van het escadron der militaire school. Op 15 Mei. De tweede helrt van het Depot der Remonte en deze van het i® en 2* regiment van het Vliegwezen. Inschrijvingen voor den eersten zittijd ig3o De afgeveerdigde van de Regeering zal, van 22 tot en met 3i Mei 1930, 25 en 29 Mei uitgezonderd, van 9 tot 12 uur, in bureel 12 van het Provinciaal Bestuur te Brugge, de kandidaten inschrijven die, voor de door de Regeerirg ingestelde Middenjury, gedurende den eersten zittijd 1930 examen wenschen af te leggen tot het bekomen van een wette- lijken academischen graad. Na 3r Mei ig3o zijn de lijsten bepaald gesloten. Schriftelijke aanvragen om inschrijving, zelfs van het verschuldigd récht vergezeld, worden afgewezen. Inlichtingen omtrent de voorwaarden, de inschrijvingsrechten, enz worden door den afgeveerdigde verstrekt aan de kandidaten die bij hun verzoek een postzegel voor het antwoord hebben gevoegd- Belanghebbenden kunnen ook daaromtrent het Staatsblad van 3 Mei 1930 raadplegen. Arrondissement Yper o De Prokureur des Konings bij de Recht bank van in Aanleg van Yper heeft de eer ter kennis van het publiek te dragen dat de ge naamde SONNE VILLE Maurice Michel- Cornelius, aardewerker, geboren te Westou- ter, den 28 Juni 1911, zich zeggende van fran- sche nationaliteit, zoon van Henri Remi en van Foutren Pharaïlde, wonende te Westou- ter, vóór hem, den g Mei ig3o, eene verklaring van keus tot de Belgische nationaliteit gedaan heeft. De Prokureur des Konings doet, overeen komstig met artikel 10 der wet van i5 Mei 1922, een onderzoek over de geschiktheid van den voorgenoemden verklaarder. De personen die opmerkingen, inlichtingen of tegenwerpingen uit te drukken hebben we gens de gemelde vaderlandskeus mogen ze doen gelden door tusschenkomst van aen Offi cier van Politie van Westouter tot den 25 Mei iq3o. Yper, den g Mei ig3o. De Prokureur dts Konmgs, k De Poosrtere. Siège Social MESSINES. MM. les actionnaires sont priés d'assister a l'assemblée générale annuelle qui aura lieu a Messines, le Jeudi 29 Mai 1930, a ii h. ORDRE DU JOUR Rapports du conseil d'administration et des commissaires. Adoption du bilan et du compte profits et pertes. Décharge a donner aux administrateurs et commissaires. Nominations statutaires. Divers. On est prié de se conformer a I'article 33 des statuts. Le Directeur.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1930 | | pagina 6