- HET YPERSCH E- LA RÉOION D'YPF 2 ES V'zTETM" SS"E"N Zondagrnsf - Repos dominical Rnbans poor Machines d écrire Supplément Wekelijksch Overzicht Koopt zuiveren Honing Pèierinage National de Terre Sainte Wijding tan dn Kapel tan O.L.V. tnn Mirakel of 0. L. V. van Tuina 11' Jaargang, N' 6 - 1 7 Mei 1930 11' *nnée, N° 6 - -1 7 Mai 1S30 Duitschland, dat in goede verstandhouding scheen te leven met Moskow, heeft in de laatste weken ook ondervonden dat het door de Sovjetten bedrogen wordt. Daarom heeft het door zijn gezantschap aan de russische regeering laten weten dat het voortaan niet meer wil hooren van opstokerijen die in Duitschland propaganda maken voor de revo lutie. Daarenboven heeft het geëischt dat al de verbintenissen door Moskow aangegaan zouden uitgevoerd worden tegenover de han delshuizen van het Reich. Immers lieten zich deze beet nemen door zeer voordeelige belof ten, maar bevonden aldra dat zij bestolen en bedrogen wierden. Noorwegen komt een zijner beroemdste, mannen te verliezen. De befaamde ontdek kingsreiziger Nansen is overleden. De regee ring heeft besloten hem eene nationale begra fenis te verleenen. Nansen was niet alleen een befaamde Noordpoolreiziger, maar ook een bekwaam Staatsman die veel diensten bewezen heeft in internationale aangelegen heden en inzonderheid bij den Natiënbond. bij den bieënkweeker zelf Alb- Ridey, Rijselstraat 194, Yper- Allerhande Nieuws Yper,Eerlijke daden. Emiel Gobyn, concierge van het Justitiepaleis, vond op ioe dezer, op de vestingen, een handzakje de som van 200 fr. bevattende. Onmiddellijk gaf hij er kennis van op het politiebureel en verhaastte zich het gevonden voorwerp met zijn inhoud aan de eigenaarster terug te bezorgen, die zeer gelukkig was haar yerloren goed zoo spoedig terug te vinden. Werkongeval. De genaamde Beckaert Romain, 19 jaar oud, wonende te Merckem en hier werkzaam in den steenoven van de Heeren Vander Ghote Cie, werd verleden week met zijn been gevat tusschen twee op loop zijnde wagentjes met steenen gevuld. Het jeugdig slachtoffer werd dadelijk opge nomen en naar het hospitaal gevoerd, waar men bestatigde dat het linkerbeen gebroken was. Langemarck. Lijk opgeviscbt. Wervick. Doodelijke val. M. Leo pold Depuydt, sergeant bij het pompierskorps, geboren te Gheluvelt in i857, en die reeds sedert 1900 bij de pompiers van Wervick dienst deed, leed sedert eenigen tijd aan een hartkwaal. Woensdag gevoelde hij zich nog maals niet wel en wilde naar beneden komen. Hij verloor echter het evenwicht en viel van boven den trap op den vloer, waar hij met gebroken schedel bleef liggen. Toen men hem ter hulp snelde kon men nog enkel den dood vaststellen. Dadizeele. Verkeersongeval. Zater dag namiddag, rond 5 u. 3o, is de 25 jarige voerman O. Belkin van Dadizeele op het gehucht Vijfwegen tusschen Dadizeele en Gheluwe, gevallen op het oogenblik dat hij van zijn wagen wilde afstappen en onder de wielen terecht gekomen. Hij werd de borst kas ingedrukt en overleed korten tijd nadien in een naburige woning, waar men hem ter verzorging had binnengedragen. R. P. DANIEL LAPPAN, Burgeflijïfe Stand van Yper Heer Francois DEGRYSE van wegens de Confrérie van O. L. Vrouw van 't Scapulier. De verwikkelingen in Engelsch Indië wor den hoe langer hoe grooter. Na zijne aan houding had Ghandhi een opvolger om den opstand te leiden, doch deze werd ook wel dra aangehouden, 't Schijnt nochtans dat alles voorzien werd, want niet zoodra was deze aanhouding gedaan of een ander aan voerder trad aan 't hoofd der opstandelingen. Ditmaal echter was het eene vrouw en wat meest verbazing wekt in dit geval is het feit dat deze vrouw, Sarojini Naïdu, eene hooge sociale plaats bekleedt in de Indische wereld en hare studiën gedaan heeft in eene en- gelsche universiteit. Zelfs heeft zij hare vier kinderen ook eene engelsche opvoeding doen geven. Intusschen wordt de opstand steeds heviger en gaat niet zonder bloed vergieten, want de opstandelingen bepalen zich niet meer tot passieven tegenstand, maar gaan over tot gewapende aanvallen op de stapelplaatsen waar het zout geborgen wordt. De toestand in China is nog steeds duister en zeer beroerd. Er werd, zooals te voorzien was, een groote slag geleverd. Volgens men bericht heeft zouden de nationalistische legers er 25.ooo man verloren hebben, waarvan io.ooo dooden en i5.ooo gevangenen. De slag werd aangegaan door Chiang-Kaï-Check om de 2e en 3° legerafdeeling der Noordisten te overvallen die ten doel hadden op Nanking af te rukken. De zaak viel hem tegen en deze legers trekken voort op die stad af. Volgens een verslag dat komt te verschij nen zouden de handels en nijverheidsinstel lingen in Amerika gedurende het verloopen jaar niet minder dan 565 millioen dollars ge bruikt hebben om hunne aankondigingen te verspreiden 206 millioen daarvan gingen naar de dagbladen. Met 12 zeepfabrieken komt men op 7 millioen reclaam en 89 con- servefabrieken gaven daarvoor 20 millioen uit. De voormalige kanselier van Oostenrijk heeft te Francfort eene groote rede uitge sproken waarin hij verklaard heeft dat hij volledig partijganger is van het aansluiten van Oostenrijk met Duitschland en hij voegde erbij dat 80 p. c. der Oostenrijkers zijne zienswijze deelen. RIK. Een hartelijk proficiat voor den eerlijken vinder Zondag na de H. Mis, had eene vrouw in de kerk van Belle's Godshuis, haar geld beugel verloren. Eene andere vrouw die het verlorene gevonden had, was dadelijk na het H. Offer de zuster in de Sakristie gaan vin den. Een halve uur nadien kwam een brave werkvrouw haar wel gevulden beugel op- eischen. Of zij gelukkig, was Over eenige dagen heeft men alhier het lijk opgevischt van L a b a e r e, landbouwer, wonende op het gehucht Pilckem. De arme man, die reeds een tijd aan bloedspuwingen leed, wist dat hij niet meer kon genezen en zal waarschijnlijk om die reden een einde aan zijn leven gesteld hebben. Hij laat een weduwe na met twee kleine kinderen. Le pèierinage national beige de Terre Sainte, oeuvre approuvée et bénie par NN. SS. les Evêques de Belgique, aura lieu du 18 AOUT au 26 SEPTEMBRE ITINERAIRE Bruxelles, Paris, Mar seille, Alexandrie, le Caire, les Pyramides, le Sphinx, Héliopolis, Ramleh, Jérusalem et environs, Bethléem, Saint Jean in Montana, Jéricho et la Mer Morte> Mont Carmel, Nazareth, Mont Thabor, Cana, Lac Tibé- riade, Capharnaiim, namas, Baalbeck, le Liban, Beyrouth, Tripoli, Smyrne, Constan tinople, Athènes, Naples,... Paris, Bruxelles. Pour programme et renseignements, s'adresser au Commissaire Général de Terre Sainte, Vieux Quai des Violettes, 8GAND. Ter plaatse waar omstreeks de jaren 3oo de H. Chrysolius, onze eerste zendeling, de eerste kapel bouwde, werd thans door de milde gift van een onzer priesters, eene kapel opgericht, O. L. V. van Tuine ter eere. Zij staat aan Brielen Watermolen, dicht bij de Kaai. Op Zondag 18 Mei a. s. richten de vier Congregatiën van stad hun eerste bedevaart in, naar O. L. V. van Mirakel. Stoetsgewijze en al zingende trekken zij op, te 4 u. stipt, uit St-Maartenskerk, langs de Leet, Boesinghe- en Dixmudestraat. De kapel zal gewijd worden door Z. E. Heer Deken. Ook een gelegenheidssermoen zal er gehouden worden. Naar we vernemen zullen vele Yperlingen den geestelijken stoet medemaken. SV er klaringen van den 8 tot den 14 Mei iq3o. Geboorten Titeka Odette, Kaai-West. Cardinael Maria-Theresa, St Jacobsnieuwweg. Van Damme Arthur, St. Godelievestraat. Beernaert Simone, Kaai West. Vandenvriele Lucien, Hondstraat, 21. Bories Wiliy, Vee markt, 27. Laiue Maria-Louisa, Kaaistraat. Vander- ghote Maria, Korte Meerschstraat, 10. Bartier José, Meenensteenweg. De Moor Roland, Hondstraat, 12. Soetaer Denisa, Zonnebekesteenweg. Engels Maria- José, Hondstraat, 21.Descamps Raymonda, Hondstraat, 21. Huwelijken Baillievier Georgius, fabriekwerker te St. Jans-Molenbeek en Baillievier Yvonna, z. b., te Yper. Deschilder Marcel, handelsvertegenwoordiger te Oost-Vlete- ren en Cailliez Alina z. b., te Yper. Overlijden Degryze Franciscus, 79 j., z. b., wed. Duprez Virginie, Eigenheerdstraat, 32. Huwelijksbeloften Franciscus Vercauteren, wever, te Sint Nikolaas en Clementina Schillemans, dienstmeid, ge huisvest te Sint Nikolaas en met recht te Yper. Edmond Degryse, landwerker, te Zonnebeke en Zoë Minne, dienst meid, te Lichtervelde, voorheen te Yper. Mauritius Depuydt, beenhouwer en Simonna Hollebeke, z. b., beiden te Yper. Ludovicus Leupe, steenhouwer te Yper en Maria Rouserez, z b., te Vlamertinghe. Josephus Pinte, haar- kapper en Febronia Dedulle, z b., beiden te Yper. Camillus Ossieur, brievenbesteller en Romania Mouton.z. b., beiden te Yper. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 18 Mei, om 9 uur, in de kerk der EE. Paters Carmelieten, tot zielelafenis van Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 18 Mei, om r t Y« uur, in St-Maartens kathedraal, tot zielelafenis van Heer Albert VAN EGROO - Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 25 Mei, om 8 Vt uur, in St-Pieterskerk, tot zielelafenis van Jufvrouw Felicie VANDAMME De Apotheek van La Pharmacie öe Mr WECKESSER Dixmudestraat oRue de Dixmude is ALLEEN OPEN op Zondag 18 Mei reste seule ouverte le Dimanche 18 Mai au bureau de ce journal

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1930 | | pagina 9