DRAFKOERSEN De Plechtige Wijding onzer Kathedraal GRANDES COURSES 1 le Jaar, N° 15 - 19 Juli 1930 - lle Année, N° 15 - 19 Juillet Hippodroom Yper-Hoekje Op Maandag A Oogst 1930 Hippodrome Ypres-Hoekje Le Lundi A Aout 1930 i- Weekblad roar bet Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d'Ypres Organe de I'Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Abonnement18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 ir. Men kun intthrijjen in alle Belgisthe porlkaniortn Abonnement 18 fx. 00 par an Etranger 32 fr. 35 ct. Ie numéro om 3 uur stipt GROOTE INTERNATIONALS ingericht met de ondersteuning van het Stadsbestuur. a 3 heures précises Internationales au Trot Monté Attelé organisées avec le concours de l'Administration communale. Dinsdag laatst had de grootsche en indrukwekkende plechtigheid plaats van de Consacreering onzer heerlijke St-Maartens Kathedraal. Niettegenstaande het weder 's mor gens er maar dreigend uitzag en een koude wind niets goeds voorspelde, mogen we ons toch verheugen dat de verschillige plechtigheden van dien heuglijken dag door geen regenvlaag werden gehinderd. Meest alle huizen waren voor de omstandigheid bevlagd, gansch de stad vertoonde een echt feestelijk uitzicht en gaf alzoo hare groote blijd schap en innige vreugde te kennen voor het vereerend bezoek onzer twee bisschoppen en ook en vooral voor de wonderbare verrijzenis harer prachtige Kathedraal die nu plechtig- lijk als tempel Gods voor de uitoefe ning van zijnen eeredienst zou toege wijd zijn. De plechtige wijding werd gedaan door Z. D. H. Mgr. Lamiroy, gewe zen deken van Yper en hulpbisschop van Brugge, die daarvoor den naam dag van zijn patroon gekozen had. Hij was bijgestaan door Mgr. Callewaert, President van het Groot Seminarie te Brugge, Z. E. H. Kanunnik Mahieu, secretaris van het bisdom, en een groot getal priesters. De voorafgaande ceremoniën, die 's mor gens om 8 uur met gesloten deuren begonnen werden, bestaan voornamelijk in de drievou dige besprenkeling met gewijd water der bui tenmuren van de kerk, in het schrijven van het grieksche en van het latijnsche alphabet in de assche welke kruisgewijze over den vloer was gestrooid, in de wijding van het gregoriaansch water, t.t.z. water gemengd met zout, assche en wijn, waarmede het altaar zevenmaal, de binnenmuren driemaal en den vloer der kerk eenmaal besprenkeld worden, en eindelijk in dë processie der relikwieën, die triomfantelijk rond de kerk gedragen wor den. De prachtige lijve waarin de kostbare reli kwieën van den Heiligen Martinus, patroon der Kerk, en van de Heiligen Generosus en Maximus zich bevinden, werd gedragen door Z. E. H. deken Vermaut en E. H. Bonte, pas tor van St-Pieters, voorafgegaan door het parochiekruis en een talrijke schaar koorzan gers en geestelijken, vergezeld door de heeren G. T&ck en J. Antony, voorzitter en secretaris van den Kerkraad, flambeeuwdragers, en gevolgd door Mgr Lamiroy, Mgr Callewaert en Z. E. H. Kanunnik Mahieu. Nadat de ingangspoort door Mgr Lamiroy gezalfd werd en de geestelijke stoet de kerk was binnengetrokken, werd het volk, dat reeds lang voor de gesloten kerkdeuren was geschaard, op zijn beurt in den tempel toege laten en kon het van dichtbij het vervolg der indrukwekkende liturgische plechtigheden volgen. Na de grafstede van het hoogaltaar met het Heilig Chrisma gezalfd te hebben, plaatste Mgr Lamiroy de relikwieën van de Heiligen Generosus en Maximus in dit sepulchrum dat hij daarna met gewijd cement toemetselde. De wijdingsceremoniën vervolgden verder met verscheidene bewierookingen en zalvin gen van het altaar en met de salving der kerk muren op twaalf plaatsen die op voorhand door rijk gepolychromeerde kruisjes aange duid waren. Daarna h?.d men het aangrijpend oogenblik van de branding van wierook op het altaar en de aanroeping van den Heiligen Geest. Na een laatste zalving van het altaar met de Heilige Olie werden de nieuwe altaar doeken gewijd en het altaar vervolgens bekleed en versierd en in gereedheid gebracht voor de plechtige Mis der kerkwijding die straks zou opgedragen worden als bekroning van de wijdingsceremoniën. Intusschen was het getal der aanwezige geloovigen gedurig aangegroeid en een talrijke menigte verdrong zich letterlijk tegen elkander om de plechtigheden van zoo dichtbij mogelijk te kunnen volgen. Om li u. i5 vertrok uit de dekenij de stoet die Z. D. H. Mgr Waffelaert, onzen grijzen en kranigen kerkvoogd, naar de Kathedraal leidde. Onze eerbiedwaardige bisschop, ge huld in zijn prachtige cappa magna, deed zijn plechtige intrede in het heerlijk huis van God langs het groot portaal al den kant van de Leet, te midden een dubbele rij eerbiedig knielende geloovigen die hij op zijn doortocht zegende. Hij beklom daarna, den mijter op het hoofd en den staf in de hand, den rood- fluweelen troon, aan den kant van het Evan gelie geplaatst, voor de pontificale assistentie aan de Mis der kerkwijding, bijgestaan door HET YPERSCHE f émr Yereeniglng der Geteistarden. - der TpenchejCluba, ear. LA REGION D'YPRES Beheer, Opstel en Aankondigingen 15, Boteratraai, 15, Yper 35 ct. het nummer Naamloote artikel* geweigerd Ridaction, Administration et Pablicité 15, rue au Beurre, Yprts On feut t'abonner dans tous les bureaux de poste Beiges Les articles non signis sent re/usés 12.500 Frank JP r ij z e n 12.500 Francs de Frix Sint-Maartenskathedraal Binnenzlcht

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1930 | | pagina 1