8EHANDELSFOOR 8e Foire Commerciale FOOTBALL 1 le Jaar, N° 48 - 7 Maart 1931 1 le Année, N° 48 - 7 Mars Van WitHii-Merilag 2" April tol 2" Paaschdag 6' April 1931 PRACHTIGE TOMBOLA Du Jeudi-Saint 2 Avrll au Lundi de Paques 6 Avril 1931 SUPERBE TOMBOLA Handels- en Nijteiheidskamer, Yper Rlgemeene Vergadering voor de Deelnemsis aan de Handelsfoor c. s. YPER - Jun. - MEENEK C.S.VPER- 11 - THOURODT PAST HEM TOE In t'Westen iets nieuws Wat nieuws OZONIA Volharding Weekblad - - het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d Ypres Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper 1) De kwestie der Onderstanden. Fèdération des Sinistrés de VArrondissement d'Ypres 1) La question des abris. Algemeene Vergadering Velen spreken over AFSLAG de Firma Fl. Vandevoorde 31, Boterstraat Yper HET YPERSCHE w Vweeniglng der GeteUterden. he Cluba. enz. LA REGION D'YPRES Organe de ('Association des Si rus trés, des Clubs Yprois, etc. Beheer, Opstel tr Aankondigingen 15. Boterstraat, 15, Yper Abonnement 18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 tv. Men kan tnuhrj/wen tn alle Belgitaht sta*tkaniorm 35 ct. het nummer '•laamlonte artikel* trcwetëer* Rédaction, Administration et Pabllcité 15, rue au Beurre, Yprt 8 Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On remt s'abonner dan* tons let bureaux de parte Beige* 35 ct. Ie numéro Le* articles nan stgni* sent refasis X A D Ingericht met de ondersteuning der Stad Yper in de gebouwen der Lakenhalle en der Staats Middelbare School, Mondstraat. Kosteloos aan de Bezoekers aangeboden Organisée avec l'appui de la Ville d'Ypres dans les Batiments de la Halle aux Draps et de l'Ecole Moyenne de l'Etat, rue de la Bouche. Offerte gratuitement aux Visiteurs. De aanstaande maandelijksche verga dering, van de Afgevaardigden der Bonden van geteisterden, zal plaats hebben op Zondag 8 Maart 1931, om 14 1/2 u., in het Hötel Continental Statieplaats, te YPER. DAGORDE 2) Terugkeer te Yper der bundels in onderzoek. 3) Brief van dankzegging aan heer Esquelin, die belet is de vergadering bij te wonen. 4) Wenschen voor de dagorde der aanstaande vergadering. Al onze bondenen samenwerkende vennoot schappen en al onze gemeente - overheden worden dringend verzocht afgevaardigden naar de vergadering te zenden. Ingang vrij aan alle geteisterden. La prochaine réunion mensuelle, des Délégués des clubs de sinistrés, aura lieu le Dimanche 8 Mars 1931, a 14 1/2 h en 1' Hötel Continental Place de la Gare, a YPRES ORDRE DU JOUR 2) Retour a Ypres des dossiers en in struction. 3) Lettre de remerciment A M.Esquelin, empêché d'assister A la réunion. 4) Vaeux a mettre a Vordre du jour de la Prochaine réunion. Toutes nos associations et nos coopératives et toutes les autorités communales sont in- stamment priées d'envoyer leurs délégués la réunion. Tous les sinistrés sont admis. De Voorzitter. - Le Président, Arth. BUTAYE, av., Ypres. ZATERDAG 7 MAART 1931 om 8 uur 's avonds in het gewoon lokaal Hotel du Sultan Groote Markt DAGORDE 1. Verslagen Briefwisselingen. 2. Heropbouw statie, besprekingen. 3. Vaart Yper-Komen. 4. Wet openbare verkoopingen van nieuwe voorwerpen. ZOltDAG 8 MAART 1931 om 10 uur, in het Hötel du Sultan DAGORDE Aanduiding stands en mededeelingen. OP ZONDAG 8 MAART 1931 op het STADIUM, Augustinenstraat Om 10 uur Ingang 1 fr. 5o. o Om 3 uur Ingang 3 fr. 00. Zie laatste bladzijde. Een Eogelsch blad, The White Horse Bulletin gaf dezer dagen, onder den titel Don t Stop een bericht waarvan de zoo passende woorden moeilijk te vertalen vallen, maar waarvan de zin daaromtrent den vol genden is Indien iemand staakt reklaam te maken, dan is er iemand die staakt te koopen. Indien men staakt te koopen, dan houdt men op te verkoopen. Indien men ophoudt te verkoopen, dan staakt men zijne fabricatie. Indien men ophoudt te fabriceeren, dan houdt men op van geld te winnen. Indien men ophoudt van geld te winnen, ligt alles stil. Besluit Keep going dat wil zeggen Volhardt En deze redeneering op onze jaarlijksche Handelsfoor toepassende Indien wij onze handelsfoor staken, dan zullen met de Paaschfeesten geen duizende personen naar Yper komen. Indien geen duizende personen naar Yper komen, dan zullen er duizenden zijn die niet weten wat de handel en nijverheid van Yper vertoonen kunnen. Indien die duizenden niet weten wat Yper kan, dan zullen zij zich naar Yper niet wen den als zij iets van doen hebben. Wij zouden deze fabel zoodanig kunnen rekken, rekken,... om een geheele kolom te vullen. Gelukkiglijk is volharden het princiep van het bestuur der Ypersche Handelskamer het is ook de gedragslijn van het bestuur der Handelsfoor en van de talrijke deelnemers. Het moet nog voor vele jaren het princiep wezen van alwie de toekomst, het herleven en den welstand van Yper ter harte neemt.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 1