P erceel Bouwgrond WOONHUIS Werkmanswoonsten Nieuwe Getouwen MARCHANDISES Maison a étage 2 Ha. 80 a. 25 c. ZAAILAND Schoone VILLA Un Baraquement Op Maandag 0 April 1931 Vrijwillige Verkooping op Donderdag 0 April 1031 CAMIONNETTE FORD Openbare Verkooping Openbare Veiling De HERBERO Een Werkmanswoning (Jne Maison de Commerce Uit ter hand te koop Uit ter hand te koop Dondrrdag 9 April 1931 Openbare Verkooping Openbare Vrijwillige Verkooping Aannemers- en Metsersalaam Woensdag 8 April 1931 Toeslag Woensdag 8 April 1931 Gemeente Moorslede Gemeente LangemarcK (St-Julien) Woensdag 8 April 1931 Openbare Vrijwillige Verkooping op Donderdag 9 April 1931 Gemeente HOLLEBEKE, Plaats met Afhangen RENTEN IERSHUIS Instel bij dadelijke uitwinning te Knocke, Parmentierlaan, 97. een spoelmolen merk Callens, een bobijnmolen met 500 bobijnen, drie nieuwe electrische motoren van respectief 3 1/2 HP., 3 HP. en 2 HP. Duitsche scheermolen, twee transmis sies en alle andere benoodigheden van weverij, weegbalans, enz. Vrijdag 10 April 1931 Le Mar dl 21 Avril 1931 Vente IPublique NEUVES Vente Publique Volontaire Le Mardi 21 Avril 1931 Commune de Ploegsteert 2 Kantoor van den Deurwaarder G. TallOfl II, Jules Capronstraat, te Yper. zijnde 2d' Paaschdag om i uur namiddag, te DICKEBVSCH, plaats, bij den heer Jules Mahieu van groote hoeveelheid bevattende Groot getal stellingplanken van alle lengten, stellingpeerden, traversen in hout en ijzer, madriers, kepers, kruiwagens, mortelkuipen en bakken, steekkar, stringen, centers en ander verder alaam. Bascule, winde en ladders. Groote hoeveelheid cementstaken voor af sluitingen en brandhout. Comptant en gewone voorwaarden. te YPER, Neerstraat, 4, op den koer der Chocoladefabriek om I uur namiddag, van goede 16 H. P. Afroomer Melotte onlangs nieuw Dynamo Japy Steekkar Pascule en Weegschaal met gewichten, tafels, ledige kisten, groote hoeveelheid brand hout en tal andere voorwerpen. Comptant geld Gewone voorwaarden. Studie, van den Notaris N. D'Hu vettere te Yper, Cartonstr., 29 tm vet zoek? d-r Stad Yper, in ÉÉN ZITDAD, gesteld op om 3 ure nanoen, in het Stadhuis te Yper, van een onregelmatig groot 371 m2 31 dm2 gelegen te Yper, sectie E, nummer 184/12, aan den Westkant der Maarschalk Fochlaan, hebbende al Jaar een straatz'ide van 18 m. 10, en uitmakende den Zuidkant der Jules Ca pronstraat Ingenottreding met den dag der betaling. Studie van den Notaris Camerlynck te Patschendaele. Bij verandering van woonst. om 2 1/2 ure namiddag, ter herberg De Oude Koekuit bij den heer 1 heofiel Demeyeie, te Moorslede, van Een sterkgtbouwd en gerief vol met aar.hoorigheden, stalling, vlasschuur en zwingelarij, koer en hof, samen groot 15 aren 13 ca. De kooper zal het recht en vermogen heb ben over te nemen tegen den prijs van i5.ooo fr. een moteur a gaz pauvre, 5 zwin- gelplanken, een cylinder, een leemschudder en 40 leembalen. Bewoond en gebruikt door M. Felix Yan- denhende-Geldhof. Ingenottreding van het huis met aan- hoorigheden, den 1 October 1931, en van de zwingelarij en vlasschuur, den i5 April ig3i. Ingesteld 38.000 fr. Kantoor van den Notaris Dttlatisye te Woumen. van twee Koop een. 55 aren 45 ca. zaailand. Slechts ingesteld 13 000 fr. Koop twee. Een werkmanswoonst met 3l aren 5 ca. Gebruikt door De Poorter, zonder geschreven pacht. Slechts ingesteld 13 600 fr. Koop drie. E ;n werkm answoonst met 3i aren 3g ca. Gebruikt door wed. Ver- schoore, zonder geschreven pacht. Prijzie bij koop 3 nader te bepalen. Slechts ingesteld 15 000 fr. Koop vier. 23 aren 11 ca. zaailand. Gebruikt door de \ve Verschoore zonder ge schreven pacht. Niet ingesteld. Koop vijf. 1 Ha. 39 aren 25 ca. zaailand rn weide.Gebruikt door de we Verschoore zonder geschreven pacht. Slechts ingesteld 25.000 fr. Koopen 2, 3 en 5 zijn gelegen langs de Peperstraat. om 2 uur, te MERCKEM, ter herberg «Draaibank», bij Am. De Povere. Etude de Maitre NaudlS, Notaire a Comines. Om uit onverdeeldheid te scheiden te Wervick, op het Vredegerecht, St-Marti- nus plaats, van gunaamd Au Téléphone met paardenstal, stalling, inrijpoort, enz met 9 a»en 85 ca. aan gebouwen en hof. In gebruike door den medeverkooper heer Emile Gryson, die het ter beschikking van den kooper zat steiljn 3 maanden na de ver kooping. en 8 aren 25 ca. aan gebouwen en grond. Vrij van gebruik Voor alle inlichtingen en voorwaarden der verkooping zich wenden ter studie van Mees ter Naudts, Notaris te Komen, in 't bezit van het lastenkohier. A VENDUE, libre d'occupation si se a COMINES, Civq Chemins. Renseignements en l'étude de M' Naudts, Notaire a Comines. Schoon en welgelegen Boomgaardstraat, Nr 33 Zichtbaar den Dinsdag en Donderdag van elke week van 2 tot 4 uur namiddag, y Conditiën Nr 27, zelfde straat. Schoon BURGERSHUIS met grooten hof, gelegen voor de nieuwe fabrieken. Zich te wenden Arsenaalstraat, 13, Yper. Kantoor van den Notaris Tiburce PROOT te Brugge, Kelkstraat, 5. om 3 Vi uur juist namiddag, te KNOCKE, in het Hotel du Cygne van ERb BLANCHE en 187 vkm erf Bewoond door de echtgenooten Maurice Delcloo- De Busscher. y« p. h. Instelpenning. Studie van den Notaris Jacques Ramaulfi te Wervick. Bij uitscheiding van bedrijf van zes onlangs Deze verkooping zal plaats hebben op om 2 uur zeer stipt namiddag, in de werkplaatsen der weverij van heer Robert PECTOR, St - Maartensplaats te WERVICK. Etude du Notaire Rsmsult a Wervicq. Par suite de cessation de commerce a io heures du matin, au café Au Lion Blanc Rue du Fort a COMINES comprenant Draps. taies d'oreillers, essuie mains, articles en laine et en soie, etc. Voir détail sur les affiches. Etude du Notaire Pierre De Simpel a Warrêton. Pour sortir d'indivision en une seule seance a 2 heures de relevée, a Pfessines, au prétoire et sous la présidence de M. le Juge de Paix, de en bois a démolir, se trouvant sur le terrain décrit ci-dessous. et dépendances avec fonds, cour et jardin, d'une contenance selon mesurage de 623 m.c. 5o dmc., tenant de l'Est a la chaussée d'Ar- mentières a Messines, avec un front a rue de n mètres. Libre d'occupation.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 10