8EHANDELSFOOR 8e Foire Commerciale Waar loopt gij zoo soel 1 le Jaar, N° 52 - 4 April - 1931 11e Année, N° 52-4 Avril Van Wiiteii-Merdag 2" April tot 2n Paaschdag 6" April 1931 PRACHTIGE TOMBOLA Du Mi-Saint 2 Avril au Lundi de Paques 6 Avril 1931 SUPERBE TOMBOLA De 8e Handelsfoor Weekblad - - roor het Arrondissement Yper journal hebdomadaire de I'Arrondissement d Ypres Komt de 8e Handelsfoor bezoeKen Velen spreken over AFSLAG de Firma Fl. Vandevoorde 31, Boterstraat Yper PAST HEM TOE HET YPERSCHE 4am Vwcenigtng der Getelsterden. 4mm Ypersche Clubs, enx LA REGION D'YPRES Orgttna de fAaouciatiuu des Si nistrés, des Clubs Y prois, etc. Beheer, Opstel en Aankondigingen 15, Boterstraat, 15, Yper Abonnement 18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan tnzshrljjtn In oUt Eelgltehe postkantoren 35 ct. het nummer Nnamloottt artikels geweigerd RtdactlonAdministration et Publlcité 15, rue au Beurre, Ypr* s Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On pent s'abonner dans tons les bureaux de posts Beiges 35 ct. Ie numéro Les articles non signis sent refusis T A Ingericht met de ondersteuning der Stad Yper in de gebouwen der Lakenhalle en der Staats Middelbare School, Mondstraat. Kosteloos aan de Bezoekers aangeboden Organisée avec l'appui de la Ville d'Ypres dans les Batiments de la Halle aux Draps et de l'Ecole Moyenne de l'Etat, rue de la Bouche. Offerte gratuitement aux Vi-iteurs. Ik ga de uitstallingen zien van het huis Julien TAHON- VERHAEGHE Mondstraat, 30 (Paterstraat), YPER. Het Comiteit der Tentoonstelling heeft in zijn laatste vergadering beslist dat, na het sluiten der Foor, de trekking der Tombola zal plaats hebben op Woensdag 8 April, ten Stadhuize om i8.3o, in tegenwoordigheid van MrSobry, burgemeester der stad. Het Bestuur drukt de hoop uit dat de leden der Handels kamer talrijk deze trekking zullen gelieven bij te wonen, zoodoende een blijk gevende van iet belang dat zij stellen in de jaarlijksche Handelsfoor. ne bezitters van tombolabriefjes zijn insgelijks uitgenoodigd en zullen allen welkom wezen. De winnende nummers zullen den volgenden Zondag in de plaatselijke nieuwsbladen ver schijnen, en terzelfdertijd zal er vermeld wor sen waar en wanneer de prijzen mogen afge- ïaald worden. Op 2d Paaschdag, om 14.30 uur,* wordt op het statieplein een stoet gevormd van de uit- genoodigde muziekmaatschappijen welke zich naar de Groote Markt zullen begeven, waar de muziekuitvoeringen, zooals op den bijzon deren plakbrief is aangeduid, zullen plaats hebben. Het Bestuur bid dringend de bevolking hare huizen te willen bevlaggen gedurende den duur der Handelsfoor om de stad een feeste lijk uitzicht te geven en de talrijke bezoekers welkom te heeten. Julien Tahon. Toen onze Handels- en Nijverheidskamer, in 1924, het aandurfde hier, in het herwor- dende Yper, een handelsfoor in te richten, had nooit iemand durven denken, niettegen staande het volledig welslagen van dezen eersten stap, dat we die machtsontplooiing van handel en nijverheid hier telken jare zouden zien vernieuwen. En nochtans hebben we, met oneindig veel genoegen, kunnen be statigen dat de handdsfoor, die sedertdien regelmatig ieder jaar werd gehouden, niet alleen telkens met den meesten bijval be kroond werd, maar ook ieder jaar in omvang, in belangrijkheid en in pracht aangroeide. De achtste handelsfoor, die verleden Don derdag hare poorten opende, moet, niettegen staande we een eige en langdurige crisis door maken, in niets voor die van vroeger jaren onderdoen en levert eens te meer het bewijs van den durf en de wilskracht waarmede onze Ypersche handelaars en nij veraars bezield zijn. De officieele opening dezer achtste handels foor greep plaats in de lokalen der Staats middelbare School, alwaar het bestuur der Handelskamer en het inrichtingscomiteit, om I4u.,de uitgenoodigde overheden opwachtten en verwelkomden. Deze hadden, dit jaar, er aan gehouden talrijk de uitnoodiging van het Comiteit te beantwoorden en die schoone plechtigheid door hunne tegenwoordigheid te vereeren, zoodoende een blijk gevende van bet groot belang dat zij in dergelijke uitingen stellen en tevens ook een aanmoediging uit makende zoo voor de verdienstelijke inrichters als voor de moedige tentoonstellers. Onder de tegenwoordigen bemerkten wij onder meer de heeren Vandenbulcke en Leuridan, volksvertegenwoordigers Berno- let, bestendig afgevaardigde Lommez, pro vinciaal raadslid Clinckemaille, arrondisse- ments-Commissaris E. H. Vermaut, pastoor deken de heeren Sobry, burgemeester Lemahieu, schepen Capoen, Coutelle, De- lahaye, Laton, Missiaen, Soete, VaDdamme, Vergracht en Vermeulen, gemeenteraadsleden; Versailles, gemeente secretaris Vanden- braambussche, politiecommissaris Haus, voorzitter, Van Thorenburg, procureur des Konings, en Dethoor, griffier bij de Recht bank van i" Aanleg M. Vergiacht, bevel hebber van het brandweerkorps Leclercq, telegraaf- ontvangerButaye, advocaatJulien Tahon, ondervoorzitter der Handelskamer Aimé Gruwez, Fl. Vandevoorde, rardinael, Ed. Toussaert, Léon Vandevoorde, Gustave Gillis, en meer andere leden nog der Handels kamer de heeren Armand Donck, Remi Bouquet, Julien Antony, enz. enz. De heer volksvertegenwoordiger Dr H. Brutsaert, die elders weerhouden was, had zich laten ver ontschuldigen. Na de gebruikelijke voorstellingen sprak de heer Julien Tahon, namens het inrichtings comiteit, de volgende schoone rede uit Heer Burgemeester, Eerwaarde Heer DekenMijne Heeren, Zooeven zullen wij U verzoeken d achtste handelsfoor te willen openen. Wat zijn thans hare verschillige kenteekens? Haar voornaamste is een wil, de volharding waarmede het bestuur en de tentoonstellers bezield zijn. Handel en Nijverheid lijden erg aan crisis wij vonden geen bijzondere aan trekkelijkheid. Het was een gepast oogenblik, vooral na de prachtige foor van ig3o, om zich* aan pessimisme, aan ontmoediging over te geven. Geen aantrekkelijkheid Wij besloten een prachtige tombola in te richten waaraar, al de bezoekers der foor kosteloos zullen deelne men, en dadelijk ontvingen wxj meer dan 60 prijzen, die gezamenlijk een waarde van meer dan i5.ooo fr- vertegenwoordigen. Dit is een uitdrukking van den geest welke in ons mid den heerscht hoe meer crisis, hoe meer propaganda hoe slechter tijden, hoe meer gewrocht. Onze leus is Volharden Een tweede kenteeken is onze toenemende uitbreiding in de in opbouw zijnde Halle. Wij doen er heden onzen tweeden stap. Naarmate de werken vorderen, nemen wij de lokalen in wij zitten op de hielen van bouw meester en aannemer, met de hoop binnen weinige jaren onze gansche foor in onze gansch herstelde Halle te kunnen plaatsen. Welk prachtig ideaal En wij veroorloven ons, in naam der gansche Ypersche bevolking, bij de hier tegenwoordige leden van Senaat

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 1