Concerten Concerts Compagnie Générale de Gaz et d'Electricité Qasgesticht Yper, 7, Vandenpeereboomplaats Bericht Gedurende de HANDELSFOOR ver- koopen wij op maandelijksche afkorting aan dezelfde voorwaarden van den comptant prijs. Avis Pendant la durée de la FOIRE COM- MERCIALE, les ventes par payements mensuels se feront aux mêmes condi tions de prix qu'au comptant. Groote Markt Grand'Place Zondag 5 April Dimanche 5 Avril Maandag 6 April Lundi 6 Avril 5. Miss Dorothy. Fox trot L. Vermaelen Naamlooze Vennootschap der statie, van het celgevang, van Jonker Merghelynck's museum, en van alles wat t'Yper, door vier jaar oorlog, vernietigd wierd, zouden trachten te bekomen. Yper's roem en rijkdom en handel en nijverheid, in 't verleden, vervullen te veel de geschiedenis van ons Land, Yper bewees België te veel dienst binst den oorlog met zijn leven voor Vorst en Vaderland ten besie te geven, om in puinen gelaten te worden, na de eenparige plechtige belofte onzer Wetgevende Kamers van alle geledene oorlogsschade te herstellen. In afwachting der verwezenlijking onzer gemeenzame wenschen, breng ik hulde aan de menigvuldige tentoonstellers dezer 8e Handelsfoor voor hunne edelmoedige pogin gen om Yper op te beuren en te verheerlijken ik wensch dat alle Yperlingen en vele vreem delingen de Handelsfoor komen bezoeken en er aankoopen doen ik hoop dat de koste- looze tombola met de i5.ooo fr. geschonkene prijzen de onverschilligsten zal wakker schud den, en ik verlang dat al de verkoopers wel varen en tevreden wezen. Daarop begon, onder het geleide van den heer Hector Vermeulen, voorzitter der Han delskamer, het bezoek der prachtige stands in de benedenzalen der Middelbare school opgericht. Allen werden opvolgenlijk en met de meeste belangstelling bezocht en soms langdurig bewonderd zoo om de rijke ver scheidenheid der producten als om de kunst en den smaak waarmede ze zijn tentoonge steld. In een der ruime zalen kregen we ook de talrijke prijzen te bewonderen, die kosteloos onder de bezoekers der foor zullen verloot worden. Het zijn echte prachtprijzen, waar van er verscheidene zijn eener groote waarde, en ongetwijfeld zullen zij niet weinig bijdra gen om allen aan te zetten nog talrijker dan ooit de Ypersche handelstentoonstelling te bezoeken. We geven verder in ons blad de volledige lijst ervan met de namen der milde schenkers. Vervolgens werd het herbouwde gedeelte onzer Halle, waar eveneens een groot deel der foor is ingericht, bezocht. De heer Bur gemeester en de overheden vonden voor iederen tentoonstelier in 't bijzonder eenige woorden van welverdienden lof voor al het schoone dat ze hadden tot stand gebracht en wenschten allen dat zij ruimschoots hunne pogingen zouden beloond zien. Dit is ook hetgeen wij aan deze zoo verdienstelijke wroeters, die geen opofferingen ontzien om aan Yper's heropbeuring mee te weiken, uit ganscher harte wenschen. Den eersten dag reeds der opening werd de foor zeer druk bezocht, en 's avonds heerschte er in stad een ongewone drukte. De schoone met bloemen versierde en opge smukte uitstallingen onzer talrijke winkels hadden een overgroot getal toeschouwers uit gelokt, die dan ook hunne begeestering en bewondering niet verborgen voor al het mooie en het heerlijke dat ze te zien kregen. Morgen, Zondag, en Maandag, laatste dag der foor, hebben hier op de Groote Markt verscheidene Concerten plaats, en mocht het weder voorts gunstig blijven, dan zullen de lokalen der foor te klein zijn om al de bezoe kers te bevatten en zullen de mooi bevlagde straten van Yper krioelen van 't volk. 2. Espéria, ouverture 3. Flots du Danube, Grande Valse de Concert 4. Mosa'ique sur la Mascotte, Grande Fantaisie 5. Marche des Chemineaux, Stapmarsch R. Desoutter J. ïvanovici Govaert A. Vanmulders vanaf 3 uur a partir de 3 heures LIBERALE HARMONIE LIBÉRALE Yper Ypres (35 exécutants) Président d'Honneur Q. DE COENE Direct. Cam. CHRISTIAEN - Prés.: L. VANALLEYNNES 1. Marche Russe Ganne 2. La Margarita, Fantaisie D. Snoeck 3. Sous la Marza, Ouverture Gadenne 4. Mélanges sur Mmt Favart Offenbach 5. La Vie d'Artiste, Valse J Strauss VLAAMSCHE HARMONIE, Yper (32 uitvoerders) Voorz. G. LAMOOT Best. A. VAN PUYVELDE 1. Plechtige Marsch Bajus 2. Bremen Varenkruid, Openingsstuk Z. Bajus 3. De groote Mogol, fantasie naar motieven der opera van Audran 4. De Schoone Onbekende, Wals Allier 5. De Liefde trekt ten Oorlog Poppy HARMONIE YPRIANA (60 uitvoerders) Eere-Voorzitter A. DONCK-VERMEULEN Voorzitter A. GRUWEZ Bestuurder Lionel BLOMME, Bestuurder der Stedelijke Muziekschool 1. Modern March Alb. Van Egroo 2. Les Deux Pigeons, u° 1 et 6 Messager 3. Danse Macabre Saint-Saëns 4. Er kwam een vogeltje ge vlogen Becker 5. La Houzarde L. Ganne FANFARE LIBERALE DE WERVICQ (55 exécutants) Président M. SLAGHMULDER - Direct. M BONNEEL 1. Reconnaissance, Concert marsch G. Bonneel 2. Ouverture triomphale Bach 3. La Traviata P. Verdi 4. Silo de Concert, pour Saxo phone Alto L. Mayeur (Soliste M P. Couteure, sous-chef de la Fanfare), 5. Zampa Hérold 6. La Catalane, W. Van Perck Valse Espagnole. 7. Réveil Champêtre, Récréation imitative A. Eenhaès vanaf 3 uur a partir de 3 heures Muziek Maatschappij van VLAMERTINGHE (34 uitvoerders) Best.M. D'HEERE - Voorz. M. VANDENBULCKE 1. Les Saltimbanques, Openings stuk J.-E. Strauwen 2. Bouquet d'Orchidées, Fantasia H. Fay at 3. Scènes Villageoises, Fantasia A. L. Doyen 4. Le Triomphe des Concerts, Air Varié, voor Baryton L Vermaelen 2 L - - - - «n Kamer en van het Ypersch Stadsbestuur aan te dringen, opdat zij gedurig zouden ijveren tot het bekomen onzer beroemde Lakenhalle, niet van een halve of een kwart Halle, maar van een fjalle zooals onze groote voorouders ze bouwden, zooals de plicht ons gebiedt te zorgen dat het nageslacht ze op nieuw in al haar glorie en pracht kenne. En vermits wij heden de gelegenheid heb ben hier aanhoord te worden door dezen die onze streek bij 's lands bestuur vertegenwoor digen, bidden wij hen stappen te willen doen Om een einde te stellen aan den wantoestand betreffende onze spoorhalle. Het geschil tusschen stad en maatschappij is slechts een geschil van esthetiek. Welnu, wanneer de heer Jaspar ons, in 1920, vroeg Yper te her bouwen op een wijze die België tot eer zou strekken, hebben wij dit gedaan zonder daar voor hoogere vergoedingen te eischen. En nu dat de stad Yper aan de Nationale Maat schappij, 't is te zeggen aan den Belgischen Staat, vraagt om aan de nieuwe statie een gevel te bouwen, overeenstemmende met den trant van het herbouwde Yper, dan ontmoet zij niet alleen een verzet tegen deze recht matige vraag maar zelfs de weigering van de spoorhalle te herbouwen. Heeren van Kamer en Senaat, in naam van geheel Yper bidden wij U aan dien wantoestand een einde te doen stellen. En de ijzerwegbrug van Boe- singhe Wie kan er Yper daarover nieuws geven Het is ons een aangename plicht het stads bestuur te bedanken voor de hulp welke het ons verleent bij het inrichten der foor, alsook het Ministerie van Kunsten en Wetenschap pen en den Heer Bestuurder D'Hondt, die ons toelaten de gebouwen der Middeloare School te bezigen. Zooals verleden iaar, heeft de Heer Bouteca, Bestuurder der beroepschool, de welwillendheid gehad zich bij onze betooging te voegen en morgen, Vrijdag, zijne school te laten bezoeken, terwijl de leerlingen aan het werk zullen zijn. In naam van het Bestuur, hartelijk dank. Wij bidden U, Heer Burgemeester, Mijn- heeren, tot de opening onzer achtste Handels- foor te willen overgaan. De Heer Burgemeester, ingaande op het vriendelijk verzoek om de foor te openen, antwoordde daarop met de volgende toe spraak Mijnheer de Voorzitter, 't Is met vreugde en voldoening dat ik, op uw vriendelijk verzoek, de Hanaelsfoor voor iedereen open en toegankelijk verklaar. Ik ben gelukkig dit te kunnen doen in de vereerende en aanmoedigende tegenwoordig heid van den zeer eerweerden Heer Deken der stad, van den hooggeplaatsten vertegen woordiger van den Belgischen Staat, van de geëerde senateurs en volksvertegenwoor digers van 't arrondissement Yper, van de bedienstige beheerders onzer provincie West- vlaanderen, van de heeren schepenen en raadsleden der stad, van alle andere over heden, en bijzonderlijk van de wakkere en werkzame inrichters en tentoonstellers dezer aantrekkelijke Handelsfoor. Evenals ik ingenomen ben van het werk en wijs beleid der landbouwers, die telken jare het braak liggende winterland weten te her scheppen in bloeien en bloemen en voedzame vruchten, zoo ben ik ingenomen van de wijs heid en werkzaamheid van handel en nijver heid, die van niets iets weten te maken, en eeti betooverend schouwspel verwekken met al wat zij voortgebracht en verzameld hebben. Welk verrukkelijk aanschijn heeft Yper heden niet, vergeleken met de afzichtelijke oorlogs- puinen waaronder het, tien jaar geleden, nog begraven lag. Verrijzenis en vereffening, her stel en herleving willen alle Yperlingen, en voornamelijk Gij, Handels en Nijverheids kamer, en hier kom ik u loven en danken voor uwen vromen en vasten wil, voor uwe vol- herding en voor uwen geest van vooruitgang, vrede en voorspoed Voor eene Handelsfoor gaf en geeft de stad u geerne jaarlijks een hulpgeld van 25oo fr., daarvoor staat zij gulhertig het her bouwd gedeelte der Halle af, daarvoor beant woordt zij met liefde aan uwe jaarlijksche uitnoodiging om plechtig, in plechtgewaad, in 't bijzijn van alle overheden, de Handels foor te openen. Op dit plechtig oogenblik doet de onlangs manhaftige platgeschotene stad een beroep op de Heeren Senateurs en Volksvertegen woordigers, opdat zij van 's Lands regeering, zoohaast mogelijk, den heropbouw der Halle, te IX.3o uur a n 3o heures SOCIALISTISCHE HARMONIE, Yper (40 uitvoerders) Voorz. H. BONNET Best. Bernard BLONDEEL i. Allure Militaire, marsch met klaroenen A. Jomaux HARMONIE SAINTE- CÉ CI LE, Merckem (45 exécutants) Direction F. DE RIDDER, Premier prix du Conservatoire Royal de Gand. PrésidentBaron de Coninck de Merckem. I. Marche Jubilaire A. Norel

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 2