DE KEIZER", Statiestraat, Yper BAISSE SENSIBLE Merkelijke AFfLl^ Le Procés de Mary Dugan La Tournée Deman Vande Lanoitte's koffies zijn de beste Nous vendons nos produits au prix du jour sur tous nos VÊTEMENTS. Wij verkoopen onze product^ aan den prijs van den ck NaklanH eener Schoone Daad Composition de la Troupe A propos du Procés de Maiy Le Procés de Mary Dugan porte en soi la mystérieuse étincelle qui enflamme les spectateurs. Cette oeuvre est irrésistible. op alle KLEEDINGPrJKKEN' Deull en 12 Heures R.ouw in i2 uren 4( Delahaye en Sobry neen de heer Soete. M. Soete. Ik heb neen gestemd omdat de... De heer Voorzitter vangt reeds de bespre king van het volgende punt aan, doch de heer Soete onderbreekt hem. M. Soete. Vooraleer verder te gaan moet gij, Mijnheer de voorzitter, mij toch eerst mijn woorden laten uitspreken. Ik zegde dus dat ik neen heb gestemd omdat de prijzen der voorlanden aan het dubbel zijn aangerekend van hetgeen ze gekost hebben en omdat de menschen, alhoewel ze slechts 40 "/0 moeten betalen, alzoo toch gansch de kosten ervan vergoeden. 8. Stadsbegrootivg voor ig3c. M. Sobry. Het is dringend noodig dat onze begrooting gestemd worde. Immers de wet zegt dat de begrooting vóór den 10 De cember moet ingediend zijn en dat er naar de nalatige gemeenien een bijzonderen commis saris zal gezonden worden op de kosten der gemeenteoverheden. M. Missiaen. Wie zijn die gemeente overheden M. Sobry. Dit staat in de wet. M. Missiaen Ik weet het wel. M. Sobry. Gij moet het mij dan niet vragen. De heer Gouverneur heeft ons ook reeos verscheide.ie malen naar de stadsbe- grooting gevraagd en op onze brieven, waar bij we de toelating vragen om meer dan de drie twaalfsten, die ons vroeger toegestaan werden, te mogen gebruiken, krijgen wij geen antwoord. Dit alles duidt aan dat het hoogdringend is onze begrooting op te maken, zooniet zullen wij met I April aanstaande geen betalingen meer kunnen doen. Tijdens de bespreking der gewone uitgaven werd artikel 69 met 5ooo fr. verminderd, terwijl de arti kelen 98 met 1000 fr. en 126 met 3ooo fr. ver meerderd werden, zoodat er in de uitgaven een verschil in min is van 1000 fr. Daar de gewone dienst met een tekort van 245.410,9 c fr. sloot, stelde het schepencollege voor dit tekort aan te vullen door het stemmen der volgende taksen taks op de honden, i5.ooo fr. op de gewone voertuigen, 18.000 fr. op de rijwielen, i5.ooo fr. verhooging van de taks op 't water, 5o.ooo fr. der begrafenis rechten, 1.700 fr., en der gemeenteopcen- tiemen, 145.7,10 fr. 91, hetgeen samen de som van 245.410 fr. gt uitmiek. Den i3n Maart laatstleden stemde de raad enkel drie dezer voorstellen, 't zij een som van 34.700 fr. en alzoo een tekort latende van 210.710 fr. 91. De heer Soete verlaat hierop de raadszaal. M. Sobry. Hoe dit tekort nu aangevuld? Gezien men een onderscheid mag maken tus- schenpachterlijke en groote herstellingen, stelt het schepencollege thans voor alleen het jaar lijksch herstel der gebouwen en eigendommen van de stad in den gewonen dienst te behou den en de andere herstellingen in de buitenge wone uitgaven te schrijven. Zoo zou er voor artikel 16 maar 25.000 fr. in de gewone uitga ven ingeschreven blijven en 25.000 fr. in een nieuw artikel naar de buitengewone uilgaven verplaatst worden. Voor artikel 17, 40.000 fr. in den gewonen en evenveel in den buitenge wonen dienst, voor artikel 2t ook 5o.goo fr. langs weerszijden, voor artikel 29, 5.000 lr. in de gewone en 5.000 fr. in de buitengewone uitgaven, voor artikel 3o, 8.5oo fr. en 8 5oo fr. en eindelijk voor artikel 40, 65.000 ir. in de gewone en evenveel in de buitengewone uit gaven. Alzoo zou er in de buitengewone uit gaven een som ingeschreven worden van ig3.5oo fr. ter ontlasting van den gewonen dienst. Moesten wij daarbij nog de pensioenen van onze gewezen politiebedienden en 3 stads- werklieden elk met 1200 fr. verminderen, dan zou dit samen met de hiervoren voorgestelde ontlasting van ig3.5oo fr. de som uitmaken van 2 to.000 fr. en de gewone dienst zou in evenwicht sluiten. Om nu den buitengewonen dienst in evenwicht te brengen, stellen wij voor artikel 90 der ontvangsten, vermoedelijk achterstel van stads aandeel in Staats cedu- laire belastingen der opvolgende opcentiemen over afgesloten dienstjaren, met ig3.5oo» fr. te verhoogen. (Vervolg te naaste week). Het Comiteit neemt de gelegenheid van de Handelsfoor te baat om de Ieperlingen als ook de vreemdelingen die ter stede komen, het bezoek van het stedelijk Museum aan te bevelen. Zij zullen kunnen bestatigen dat sedert enkele maanden er gelukkige veranderingen zijn toegebracht geweest, namelijk de stichting van een Oorlogsmuseum. Daarbij, zijn menige schilderijen, prenten, oude stadsplannen, me- daljen gekocht of aangeboden geweest door milde gevers. Wij hebben in een onzer vorige nummers medegedeeld dat de maatschappij- De Ver- eenigde Grondeigenaars >1, te Yper, tijdens hare ontbinding besloten had de nog over blijvende inkasgelden ter beschikking te stel len der Commissie van Openbaren Onder stand, om het tusschen de weeskinderen van beide geslachten ten laste der stad Yper te verdeelen en het op hun spaarboekje te plaatsen. Gevolg aan die schoone daad komt de Heer Voorzitter van voornoemde maatschappij vol genden brief van bedanking te ontvangen Yper, 18 Maart ig3i. De Commissie van Openbaren Onderstand der Stad Yper, aan den Heer Voorzitter der Maatschappij De Vereenigde Grondeigenaars te Yper. Mijnheer, De Commissie van Openbaren Onderstand te Yper, heeft de eer en het genoegen U ont vangst te melden eener som van i3oo frank, welke uwe maatschappij, die sedert 21 Januari laatstleden geschorst is, zoo welwillend geeft ten voordeele der Xpersghq weeskinders die opgevoed worden in dé Knechtenweezen- sehool te Yper en in St-Antoniusgesticht te Locre. Zij meent met volle reden U in naam dezer kinders te moeten bedanken voor uw bewijs van genegenheid en goedheid ten hunnen opzichte. Van haren kant bidt zij U ook te willen aanvaarden de verzekering harer hooge ach ting en rechtzinnige erkentelijkheid. Namens de Commissie Van Openbaren Onderstand De Secretaris, De Voorzitter, (get.) J. Vanraes. Jget.) H. Desaegher. de Bruxelles, qui a interprêté dernièrement Mon Curé chez les Pauvres »,.donnera le Mardi 7 Avril, en la Salie du «Vieil Ypres», en représentation publique et sous le patro nage des Amitiês Francaises la célèbre pièce Américaine de M. B. Veiller, traduite par Mr H. Torrès et H. de Carbuccia. Porte a 8 h. Rideau a 8 h. i5. Prix des Places Parquet, X' série 10 fr. Parquet, 2e série, et balcon 8 fr. Brasserie 6 fr. Pour les membres des A. F., qui, sur pré- sentation de la circulaire qui leur a été envoyée, bénéficient d'une reduction, les prix sont les suivants Parquet, i' série 8 fr. Parquet, 2e série, et balcon 6 fr. Brasserie 5 fr. Les membres des A. F. pourront louer leurs places sans supplément de location, sauj pour la Brasserie, le Dimanche 5 Avril et le Mardi 7 Avril, chaque fois de 11 a i3 heures. Le Comité. Mclle Rose Deny, du Théatre du Pare, (déja venuea Ypres jouer pourl'Asile des Invalides). Mclle Hélène Lefèvre, du Théatre du Pare, (déja venue a Ypres jouer pour l'Asile des Invalides). MMe Jeanne Rollette, du Théatre de l'Apollo de Paris, créatrice de la pièce. Me,u Jeannyx, du Théatre des Galeries, fa joué dans Mon Curé). M'"e Colette Renier, du Théatre du Casino. M' Robert Fleury, (qui joua a Ypres le róle du Curé). M' AGobert, du Théatre des Ambassadeurs. Mr Gillain, du Théatre du Pare. Mr Biazot, du Théatre du Pare. M'' Dorcey, du Théatre des Galeries. M" Charlier, du Théatre de l'Ambigu de Paris. M' Jouaret, du Théatre des Galeries. Mr B. Noel, du Théatre des Galeries, etc. Mise en scène conforme a la création a New-York. II Les représentations de cette pièce si nouvelle, sont un véritable événement, aussi croyons nous intéresser nos lecteurs en publiant quelques extraits de la critique Parisienne. Dans Comoedia Les trois actes représentent trois audiences successives du procés, elles sont reproduites avec un souci de la réalité poussé jusque dans ses plus petits détails et tout parait vrai, vivant, exact. On se croirait a la Cour d'assises... Du Figaro Peu d'innocences auront été reconnues autant que celle de Mary Dugan, acquittée des milliers de fois en Amérique et en Angle- terre, et qui sera acclamée non coupable par nos spectateurs enthousiastes. De Paris Soir Excelsior Tous ceux qui aiment le drame rajeuni, habillé a la moderne, iront voir eet attachant spectacle. La Vtctoire L'oeuvre est attachante, passionnante d'un bout a l'autre tant par sa conception que par sa présentation. L'Echo de Paris Les acteurs n'ont pas plus l'air d'être des acteurs que s'ils étaient les interprêtes d'un film américain. Du Journal J'ai rarement été aussi captivé par une pièce c'est vraiment trés remarquable. Du Quotidien On a par moment l'impression qu'on n'est plus au théatre et que tout est vrai de ce qu'on nous montre.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 5