HET YPERSCHE- LA RÉOION D Chicorei Vaatieghem - Dapoat üondagrnsf - Repos dominical Wekelijksch Overzicht La Benediction des Giochas de St-Martin 1le Jaargang, N' 52 - 4- April I93I 1le Année, N" 52 4- Avril 1S3J Bijvoegsel Supplément Hoogdag van Paschen Eervolle Ond< rscheiding f ZIELMISSEN Er werd in de laatste tijden machtig veel gesproken, geschreven en gekrakeeld over Rusland en voornamelijk over het beruchte vijfjarig plan. Maar waarin dat vijfjarig plan bestaat is aan velen totaal onbekend. Daarom achten wij het niet van belang ontbloot het hier uiteen te zetten. Het vijfjarig plan loopt over een tijdperk van I October 1928 tot 3o September tg33 Het beoogde doel is eene volledige omwer king te bewerken van den landbouw door het collectivisme der landerijen en verders eene machtige uitbreiding der nijverheid. Daartoe voorzagen de Sovjets een kapitaal van 65 mil liard roebels. Een deel daarvan dachten zij te bekomen door leening en een ander deel door de winst der nijverheid en meestendeels door overvloedigen uitvoer, zelfs ten nadeele der bevolking. Vandaar hetgene men noemtdum ping Hetgene de regeering daarbij beoogde was voornamelijk ie de Russische Republiek onafhankelijk maken van de andere kapitalis tische landen om ze daarna met geweld te bekampen en er hunne eigen princiepen te doen zegevieren. 2' Door het voormelde dumping de buitenlandsche nijverheid in den grond te boren, daarop eene algemeene werkeloosheid verwekken, waaruit armoede en ellende zouden vloeien. Zoodoende zou er overal een gemakkelijk terrein voorbereid worden om eene algemeene Revolutie te doen uitbreken en het Communisme in te brengen. En om dit alles met de grootste voordeelen te kunnen uitvoeren werden de volgende facto ren ter hulp geroepen 1. De verplichteude arbeid met sterke voortbrengst. 2. Onteige ning van alle werkvoortbrengst(commu nisme). 3. Beperking van het binnenlandsch verbruik, zelfs met gebrek voor de bevolking. 4. Verkoop van al de voortbrengst op de buitenlandsche markten aan ongekend lage prijzen, om den handel dezer landen te ver lammen. En tegenover deze buitensporige, onmen- schelijke werking staan de andere landen in vertwijfeling, omdat zij niet eensgezind zijn om te handelen- De eenen laten zich verschal ken door onmiddellijke, maar korte voor deelen, die zij eruit trekken, de anderen weten niet wat te doen toegeven of kortvlerken Eene andere groote kwestie, die gansch Europa in spanning houdt en voornamelijk Engeland, is het Indisch vraagstuk. De drie engelsche partijen zijn het, ten slot'e, eens geworden om aan Indië de grootst mo gelijke inwendige zelfstandigheid te verleenen, maar al de moeilijkheden komen voor den dag als er spraak is hoe de toepassing daarvan zal moeten gedaan worden. De heer Churchill vindt dat men te veel ontzag heeft voor Gandhi. Immers, zegt hij, als Gandhi toegeeft en de engelsche voor waarden aanneemt, zullen de extremisten zijner partij den strijd herbeginnen en al de gedane toegevingen zullen tot niets strekken. Anderzijds, voegt hij er bij. moeten wij be kennen dat de Indiërs reeds veel schade aan Engeland berokkend hebben en nog kunnen doen, maar hunne macht is toch beperkt. En de grootste beperking komt voort uit hun strijd tegen de Musuimannen, die veel strijd lustiger zijn. Daarom mag men zich verwach ten indien Engeland afstmddoet van zijne uitvoerende macht in Indië aan een gewel digen drang der Musuimannen van 'tnoorden. De Hindoes weten dit zelf zoo goed dat Gandhi het Indisch leger zou willen bewaren, maar onder 't gezag van duitsche of zweed sche officieren, en om er orde in te houden zou er een tyran uit groeien, die daarenboven nog de hand zou leggen op de 5o millioen parias die thans door de engelsche wet be schermd worden. Men mag verzekerd zijn dat Gandhi voor zijn land ten minste zooveel onafhankelijkheid zal eischen als de andere engelsche Domi nions bezitten en zoo mogelijk nog verder zal gaan. Maar dan rijst voor Engeland weerde moeilijkheid op dat het hier geen belang geldt van eene politieke partij maar dat het een nationaal vraagstuk is. De kalmte die thans in Engelsch Indië heerscht is dus enkel een schijnbare vrede elk blijft gewapend en houdt stand op zijne vesting. Nochtans moet erbij gevoegd worden dat de toestand eenigszins veranderd is Gandhi en de Indische zaak zijn grooter ge worden omdat zij door hunne'werking iets hekomen hebben dat men vroeger nooit van Engeland had verwacht dus is Engeland in aller oogen vernederd, daar het den kop heeft gebogen. RIK. La fête de Paques sera solennisée cette année a Ypres par la bénédiction des nou- velles clcches de notre Cathédrale. Cet harmonieux ensemble de cinq cloches, en accord si majeur, a été fondu par les répu- tées fonderies de cloches Michiels de Tournai et Siegers de Tellin. Le Bourdon donne la note sï, pèse 3.000 kilos et porte le nom de Martinus, en l'hon- neur de S4 Martin, patron de la paroisse. Fonduen 1927 par Marcel Michiels, sa sono- rité majestueuse rappelle l'ancienne Brand- klokke d'avant-guerre. La seconde Cloche s'appelle Maria en l'hon- neur de notre Dame de Tuine, patronne de la Cité. Elle donne le do dièzeet pèse 2i5okilos. Les Yprois l'appelleront volontiers de Tuin- klokke La troisième nommée Andreas en l'honneur de l'apötre S4 André qui fut le patron titulaire de la première église abbatiale, donne le do dièze et pèse 1524 kilos. La quatrième s'appelle Jan van Waasten en souvenir du bienheureux Jean de Warneton, évêque de Thérouanne fondateur de l'Abbaye de S4 Martin. Elle donne le mi et pèse 1228 kilos. La cinquième Cloche se nomme Margareta van Yper, en l'honneur de la bienheureuse Marguerite d'Ypres, religieuse dominicaine, née en cette ville. Elle donne la note fa dièze et pèse 875 kilos. Les parrains sont M.M. Henri Sobry, Bourgmestre, Georges Tack, Président du Conseil de Fabrique de St-Martin, Ferdinand Haus, Président du Tribunal. Charles Ver- wilghen, ancien Directeur Délégué du Haut Commissariat royal d'Ypres, Aloïse Donck, vice président de la Conférence de St-Vincent de Paul. Les marraines: Madame Maurice Vergracht, Mad me Michel Scys. Mademoiselle Augusta Beesau, Mademoiselle Marie Biebuyck, Mademoiselle Jeanne Antony. La cérémonie aura lieu en la Cathédrale, Dimanche prochain, 5 Avril a i5 1/2 heures, après les Vèpres pascales. Elle sera suivie d'un sermon de circonstance par Mr l'abbé Ghyssaert, professeur de religion a l'Athénée royal de Bruges. Un Salut Solennel avec Choeurs et Orchestre, exécuté par la Chorale mixte de St-Martin, clóturera cette belle ma nifestation religieuse. Ter gelegenheid van den Hoogdag van Paschen zullen er in St-Maartens kathedraal een reeks schoone plechtigheden plaats grijpen. Om 10 u., in de Plechtige Hoogmis, uitvoe ring door het gemengd koor, met begeleiding van orkest, der Mis sa Soletnnis van Moortgat. Om 3 u.. Plechtige Vespers. Om 3 1/2 u., Plechtige Wijding der nieuwe klokken met gelegenheidssermoen door E. H. Ghyssaert, professor in Godsdienst aan het Koninklijk Atheneum van Brugge. Daarna Plechtig Lof, uitvoering door het gemengd koor, met begeleiding van orkest, van O Salutaris, van Oscar Van urme. O Quam Suavis, van Louis Vanhoutte. Ave Maria, van Faure (Solo door Jw Busschaert). Tantum ergo, van Em. Didier. 11 Als Gij 1) koopt, dan krijgt Gij onover troffen kwaliteit maar geen waardelooze premies. Wij vernemen met veel genoegen dat de heer Leon Raekelboom, eere postmeester, te Yper, tot Officier in de Orde van Leopold II bevorderd werd, en bieden hem onze harte lijkste gelukwenschen. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 5 April, (Paschen), om 8 y. u., in St-Maartens kathedraal, tot zielelafenis van Vrouw Octavie BOUTEN-GRIMMELPON Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te w^nen die zal gezongen worden op Zondag 5 April, (Paschen), om 8 y. u., in St-Pieterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Weduwe Nestor GLISSOUX geboren Louisa Louf. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen di^ zal gezongen worden op Zondag 5 April, (Paschen), om 9 u.,jin St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Thedphile HERREMAN Vrienden enkennissen worJen uitgencJodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 5 Apil, (Paschen), om 11 '/«u, in St Maartens kathedraal, tot zielelafenis van Heer Jules Leon VANOYERBERGHE Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die gezongen worden op Maandag 6 April, (2e Paasch- dag), om 8 u., in St Jacobskerk tot ziele lafenis van Vrouw Camille VfRFtlLLIE geboren Zul ma Baelen. Les amis et connaissances sout priés de vouloir bien assister a la Hf esse de R quiem qui sera chantée le Lundi 6 Avril, a 8 h., en l'église S4 Nicolas, pourle repos des ames de M'lle Simon e DEDUYTSCHAEVER fille de Monsieur Hector et de Mr Roger DEDUYTSCHAEVER fils de Monsieur Georges et tous deux petus-enfints de Monsieur Lours DEDUYTBCH \EVER. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Maandag 6 Ap-il, (2e Paasch- dag), om 9 u.in de kerk der E- rweerde Paters Carmelieten, cot zielelafenis van Vrouw Alix PINTS echtgenoote van Heer Gustave Wenfs. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 12 April, r>m 8 1/2 u., in St-Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Achille DkBEVER echtg. van Vrouw Louise Heughebaert. Vrienden en kennissen word-n uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 19 April, om n V» u., in St-Maartens kathedraal, tot zieRlafenis van Heer Achille RORIES van wegens de familie Bories. De Apotheek van La Pharmacie de M' VAN WALLEGHEM Statiestraat o— Rue de ia Station is ALLEEN OPEN resce seule ouverte le op Zondag 5 April Dimanche 5 Avril en deze van et celle de Mr WECKESSER Dixmudestraat o— Rue de Dixmude op Maandag 6 April (2' Paaschdag) le Lundi 6 Avril (Lundi Paques)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 9