Groote Internationale Footballmatch c. r S. Brugge U. Bruay 12e Jaar, N° 21-29 Oogst 1931 12e Année, N° 21-29 Aoüt OP ZONDAG 30 OOGST 1931 Ou Hervorming van onze Buurtspoorwegen en Per kleine Spoorweglljnen Harmonie Ypriana a j - Weekblad - bet Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d Ypres CONTINENTAL C. s. Brugge Braet U. S. Bf uay Destruction des Abris Politie van het Vervoer Kleuwe Schikkingen HET yPERSCHE ■r Varaenlging der Geteisterde n. :h© Cluba, ens. LA REGION D'YPRES Organe de ('Association des Sinistréa, des Clubs Yprois, etc. Beheer, Opstel t>i Aankondigingen 15, Boterslraat, 15, Yper Abonnement 18 fr. 03 per jaar Buitenland 32 fr. Men ba» .n alls Bel%ticftt iottkattoren Tel. 500 35 ct. het nummer ■fmxmloo** artikels /remetperd RidactlonAdministration et Publicité 15, rue au Beurre, Ypn Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On rest s'abonner dans tons les bureaux de poste Beiges 35 ci. Ie numéro Tél. 500 Lts articles non stgnis sent refusés TU3SCHEN te 3 1/2 uur, op het YPERSCH STADIUM. Yper zal dus morgen Zondag eene groote voetbalgebeurtenis beleven. Al wie het sport van den lederen bal eenigszins genegen is zal de kamp lusschen de twee vermaarde elftallen willen bijwonen. De samenstelling der ploegen is voldoende om de voetballiefhebbers van gansch Zuid-VIaanderen naar Yper te doen stroomen om in de gelegenheid gesteld te worden al die voetbal beroemdheden d^n 't werk te zien. Geen twijfel dus dat er op hét Stadium aan volk niet zal ontbieken, indien het goed weder van de partij is. Om alle .gemak aan de toeschouwers te verschaffen zal het plein van af 21/2 uur toegankelijk zijn. Liefhebbers van schoon voetbalsport allen naar Yper om onze interna tionale spelers te komen bewonderen en toejuichen. De ploegen zullen als volgt samengesteld zijn Baes Debois Herreboudt Van Poucke Martens iRuysschaert Vancleynenbreughel Vanderbouwhede Saeys Proot Grard Fournier Stermula Kulvars Parmentier Kubik Godelle Tartare Gillot Dubois Guilluy Gevolg op ons artikel van verleden week ontvingen wij volgend schrijven Yper, den 24 8 1 g31 Aan den Heer Uitgever van Het Ypersche Mijnheer, Ik wensch U en het bestuur der Handels kamer geluk over de goede schudding die gij gegeven hebt aan de besturen belast met het uitbaten der tramlijnen or.zer streek. Het is voorzeker een goed middel om ze uit hunnen zoo nadeeligen slaap te krijgen. Wanneer ze eens wakker worden dan zullen zij, zooals ik het onlangs bij eene autoreis deed, kunnen bestatigen dat, bij voorbeeld, in Tcheco Slowakije al de kleine lijnen van trams per autobus op rails uitgebaat worden. De dienst is er zeer snel en menigvuldig en de autobuslijnen op de steenwegen kunnen daar tegen niet concurreeren. Wil mij het genoegen doen dit bij middel van uw geacht blad aan deze thans misschien ontwakende besturen bekend te maken, met de hoop dat zij eindelijk zullen begrijpen dat de tramlijnen opnieuw een openbaar nut moeten worden. Met achting. GLOBE TROTTER. II semble que la destruction des abris commence a prendre uo peu d'ampleur, et l'on peut espérer que ces eutraves a la culture auront disparu dans quelques années. Voici, en ce qui concerne notre province, un relevé au 3i juillet dernier, des communes oü des travaux sont en cours. Arrondissement de Communes Nombre d'Abris Ypres 7 5o5 Furnes 6 137 Dixmude 14 846 Bruges 3 28 Ostende 2 I04 Roulers 4 79 36 1699 Ce n'est pas beaucoup pour l'arrondisse- ment d'Ypres, mais n'oublions pas que ce n'est qu'un commencement, et qu'on en est a la première année d'application d'un plan nouveau. En ce moment, beaucoup d'autres communes attendent l'approbation de leurs adjudications, et il n'y a pas de doute que la campagne prochaine donnera un bon résultat, malgré les embarras financiers du gouverne ment. Uitstap naar De Panne Op Zondag 6 September a. s. trekt de Har monie Ypriana naar De Panne, waar zij, van II u. tot 12 u. een concert zal geven. De eereleden en hunne familie, alsmede de familie der werkende leden die wenschen dit aangenaam uitstapje me te maken, gelieven zich zoohaast mogelijk bij den Voorzitter, M. Aimé Gruwez, te laten inschrijven. De reis geschiedt per speciale tram, zon der ètilstand in de tusschenstatiën. Vertrek uit YperStatie te 7 u. stipt's morgens. De terug reis uit De Panne heeft plaats te igu. om hier te 20 u. 40 terug aan te komen. De prijs, heen en terug, is vastgesteld op 10 fr. 5o per persoon en dient bij de inschrij ving betaald te worden. Al de personen die#de Harmonie vergezel len, worden vriendelijk verzocht ze, bij haar intrede te De Panne, te volgen tot aan het ge- denkteeken der gesneuvelden waar hulde zal gebracht worden aan de slachtoffers van De Panne gestorven voor 1t Vaderland. Den 1 Oogst laatst kwam het nieuw regle ment op het wegverkeer in voege. Ziehier de bijzonderste punten die, volgens het Koninklijk Besluit van den 1 Juni ll. moeten nageleefd worden Rechts houden De voertuigen en de dieren, waarvan het verkeer bij dit reglement geregeld wordt, moe ten de rechterzijde houden in de richting van hun beweging en, zoo mogelijk, de linker helft van den rijweg vrijlaten. Het voorsteken moet aan de linkerzijde van het voorbij te rijden voertuig geschieden. Nochtans, in het vlakke veld, zoo de rijweg vrij is en indien een aanvullend reglement er zich niet tegen verzet, mogen de voertuigen het midden van den rijweg volgen. In dit geval moet de bestuurder rechts afsteken, zoodra hij verwittigd is van het naderen van een anderen weggebruiker dan een voetganger en, voor een ander voertuig zoo mogelijk, eene breedte van minstens 2.5o m. vrijlaten. Deze laatste breedte kan verminderd worden tot 2 m. voor een rijwiel, een motorrijwiel, voor trek last- en rijdieren en vee. Wanneer een rijweg minder dan 5 m. breed is en de berm, niet verhoogd is, moeten de voertuigen die elkander inhalen en ontmoeten, elkander wederkeerig de helft van den rijweg vrijlaten. De bestuurders moeten om vóór te steken, zich vergewissen dat de baan links van het voorbij te rijden voertuig vrij is, en wel over

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 1