5 Oproep aan het Belgisch VolK beslist drie nieuwe cursussen in te richten die veel geld kosten. Hoeveel leerlingen zijn er die thans deze lessen volgen M Sobry. Er werden 12.000 fr. gestemd voor de lessen van harmonie, contrapunt en fuga. De harmonie is heden gevolgd door ze ven leerlingen, terwijl delessen van contra punt en fuga nog niet konden gegeven worden daar de leerlingen eerst grondig de andere muziekkennissen moeten opdoen. Dit moet dus nog verbeteren doch dit is een kwestie van tijd. M. Missiaen. Er wordt dus 8000 fr. gege-, ven voor iets datniet bestaat. Ik stem dat niet. M. Lemahieu Verleden jaar heb ik mij daar ook tegen verzet. M. Delahaye. Die zaak wordt hier niet uiteengezet zooals het moet. M. Sobry. Dit is een kwestie van perso nen en het ware beter dit punt uit te stellen tot de geheime zitting. Al de raadsleden stemmen met dit voor stel in. 16. Mededeelingen. M. Sobry. Den 26 September hebben wij vanwege de Commissie van Openbaren Onder stand een brief ontvangen aangaande een punt waarover zij spoedig onze beslissing begeert te kennen. Die kwestie kon dus op de dagorde van heden niet geplaaist worden, en ik vraag of er raadsleden zijn die zich tegen de hoogdringendheid verzetten Doch het ware misschien best die vraag in geheime zit tingte behandelen, daar er ookspraak in is van personen Andere mededeelingen zijn er niet te doen, tenware iemand van u een vraag te stellen heelt. M. Leuridan Op de rechtbank heeft er deze week een boetstraffelijk geding plaats gehad waaruit gebleken is dat er een kleine onvolmaaktheid in ons stedelijk slachthuis bestaat. Niettegenstaande het slachthuis goed ingericht is, goed beheerd en goed bestuurd wordt, ware het toch wenschelijk dat er een kleine afhankelijkheid of kotje ware waarin de afgekeurde stukken vleesch seffens zouden opgeborgen worden. Nu blijven zij daar wen telen omdat er daarvoor geen beschikte plaats is. Ik vraag.dusdat er in het slachthuis een der gelijke aangelegenheid zou aangebracht wor den. Het schijnt dat zulks overal bestaat. Ik onderwerp dus dit gedacht aan den heer sche pen die zich met het slachthuis bijzonder bezig houdt. M. Lemahieu. Het ware om het afge keurd vleesch daarin te bergen totdat de kar van Thourout het komt weghalen Dit ware niet slecht. Het gebeurt soms nog al lang zelf vooraleer die kar komt. M. Leuridan. Een reden te meer om aan -dit voorstel het noodige gevolg te geven, want <ie begeerlijkheid is van deze wereld, zelfs voor rotte stukken vleesch. Er moet dus belet worden dac deze kunnen verdoold geraken en in den handel gebracht worden. M. Vandamme. Is deze dienst van Thou rout een Staatsdienst M. Lemahieu. Ja, en hij moet per tele gram verwittigd worden dat er afgekeurd vleesch weg te halen is, doch het gebeurt zeer dikwijls dat hij, zelfs bij particulieren waar dieren moeten weggenomen worden die voor het verbruik niet goed zijn, zeer lang wacht van komen. M. Vermeulen. Ik heb vernomen dat de openbare weegbrug niet meer werkt en dit reeds sedert de maand Maart. M. Lemahieu. Ze is gebroken en om ze te herstellen zou het viermaal zooveel moeten kosten als hetgeen ze in een jaar opbrengt. Wij hebben daarom eenigen tijd gewacht om te zien of er veel zou over geklaagd worden. Ik geloof niet dat er veel klachten zijn ge weest, daar er thans een bascule in de statie is en meest alles daar gewegen wordt. De vraag is nu te weten of het wel nuttig is de stadsbas- cule te behouden. Vioeger, wanneer ze nog in goeden staat was, werd ze ook maar wei nig gebruikt. Volgens mij mag ze verdwijnen, daar alles nu op de statie gewogen wordt. M. Sobry. De tijden zijn veranderd, wan neer de weegbrug daar gemaakt werd dan be stond er nog geen bascule op de statie. M. Ver gr acht. De weegbrug der stad is ook zeer ongelegen. M. Lemahieu. Vroeger was zij op de Groote Markt, maar moet zij daar terugge- plaats worden nu dat Yper een toeristenstad geworden is De heer voorzitter vraagt aan den raad of het nog noodig is de weegbrug te herstellen of indien zij mag verdwijnen. Enkele raadsleden doen echter opmerken dat dit maar een een voudige mededeeling is die gedaan werd als antwoord op een vraag van den heer Vermeu len, en er wordt dan besloten die kwestie op de dagorde eener volgende zitting te brengen. M. Capoen. Deaanpalersder Sellewaerd- beek zijn vermaand geworden dat zij moeten betalen voor het kuischen der beek. Ik vraag mij af waarom dit gedaan werd, gezien het vroeger bewezen werd dat dit het gevolg van een oorlogsfeit was. M. Leuridan. Dit is een onrechtmatige vraag, want het vervuilen dier beek is het ge volg nog van den oorlog of ten minste van een slecht oorlogsherstel. M. Sobry. Wij zullen de zaak eens on derzoeken. M. Vermeulen. Heeft het schepencollege geen brief ontvangen waarbij er geklaagd wordt over de talrijkheid der vreemde mars kramers die hierop de markt allerhande koop waren komen verkoopen M. Lemahieu. Als die menschen de taks betalen en er op hun gedrag niets te zeggen valt, weet ik niet hoe wij ze zouden kunnen verwijderen. M. Leuridan. In alle geval het is een ongezonde concurientie die deze vreemdelin gen hier aan onze inlanders komen doen. M. bonnet. In deze laatste tijden heeft onze wekelijksche markt een sterke uitbreiding genomen en het is reeds gebeurd dat er plaats ontbrak, nier rechtover het Justitiepaleis is een groot deel der Markt gebruikt als stand plaats voor wagens en karren en het ware misschien mogelijk daar nog een deel der maikt te verhuren. MLemahieu. Ik heb nog nooit verno men dat er geen plaats genoeg was op üe markt. M. bonnet. Vraag het aan den politiebri- gadicr iviaertens, die om zeggens de bestuur der is der markt. Het is zelts nog niet lang gel.-.den dat zulks is voorgevallen. M .Lemahieu. Hij zou mij daarvan moe ten verwittigen. Ik zal dit eens onderzoeken. M. Vermeulen. Zal de heerschepen wel dra geen voorstel doen van verandering der markt M. Lemahieu. Ja, tegen de aanstaande begrooting zal ik voorstellen de plaatsen op de markt alsook voor de foor te verpachten. Wij zullen alsdan eens zien wat dit stelsel zal opbrengen. Voor wat de voermanswagens betreit, ware het misschien wel mogelijk ze wat nader bijeen te plaatsen, maar zij hebben toch ook hun nut. Auto's en andere voertuigen mogen 's Zaterdags of tijdens de foordagen op de Groot2 Markt niet blijven staan, tenzij om volk op te laden of te lossen, en moeten in de nauijgelegen straten, zooals de S' Jacob- straat en de Hondstraat, waar het verkeer weinig druk is, stand nemen. Het is niet gemakkelijk om iedereen tevreden te stellen. M. bonnet. Het is misschien een gevolg der crisis van het binnenland dat er zooveel volk naar de markt komt. ivl Lemahieu. 't Is goed mogelijk, maar 't is een voordeel voor de siad. M. Vermeulen. Verleden week had er hier een openbare verkooping plaats van tapijten. Ware er geen middel eens de wet op de openbare verkoopingen te bestudeeren, om zoo noodig te beletten dac zulke verkoo pingen nog plaats hebben M. Sobry. Men is mij inderdaad de toe lating tot deze verkooping komen vragen, en benevens de tapijten vroeg men ook om mozaïeke meubels te mogen verkoopen. Ik heb daartoe mijn visa geweigerd omdat ik, bij het zien der lijst waarop al de tapijten met een afzonderlijk nummer en hun eigen benaming vermeld stonden, van oordeel was dat dit een verkoop was in 't detail. Men heeft mij geant woord dat het een verkooping was in 't groot, en op mijn weigering hebben de aanvragers de zaak aan de rechterlijke overheid voorge legd. Deze heeft beslist dat de verkooping mocht plaats hebben op voorwaarde dat ieder stuk boven de 1000 fr. verkocht werd, inge volge een artikel der wet dat zegt dat de ver kooping van nieuwe koopwaren in 't klein mag toegelaten worden wanneer de verkoop prijs de duizend franken overtreft. Daar het parket dus oordeelde dat die veikooping mocht gehouden worden, heeft zij alzoo plaats gehad ouder toezicht der politie die opdracht had bij elke overtreding de goederen aan te slaan. Er is echter niets gebeurd, alle goede ren werden boven de 1.000 fr. verkocht zoo dat de politie niet heeft moeten tusschen- komen. M. Vermeulen. - Ik heb hooren zeggen dat de verkooper zelf de waarde der goederen vaststelde. Zoo stelde hij sommige voorwer pen ixoo fr. in, die op verre na dien prijs niet waard waren. Volgens de wet moet de waarde der te koop gestelde voorwerpen aangeduid zijn door experten aangesteld door de stad. M. Sobry. Het schepencollege heeft het recht de schatting der koopwaren te bevelen, doch dit werd niet gedaan omdat de persoon beweerde dat het een verkooping was in 't groot. M. Vermeulen. Aan de kaai is men thans bezig met den steenweg te verbreeden. Zou de stad niet willen aandringen om de kaai met den tramweg te verbinden Indien de buurt spoorweg nog twee jaren wacht om dit werk uit te voeren, dan zullen alle handelaars, die een camion gekocht hebben om hunne koop waren aan de kaai te lossen of te laden, de tram niet meer willen gebruiken. Het ware dus in het voordeel zelf van de tram die uit breiding van hare lija tot aan de kaai te doen. M. Sobry. Dit ware inderdaad een schoon werk waarvoor we zullen aandringen. De openbare zitting wordt hierop te 18 u. 55 opgeheven. Tijdens de geheime zitting werd de jaar wedde van den heer stadsontvanger in even redigheid gebracht met de belangrijkheid der bevolking van de stad, die thans van l5.3oo tot i5 400 inwoners telt. Verders werd de heer Gits benoemd tot bouwkundige van stad in vervanging van den heer Coomans, ontslaggever, en Jvr. Debaene werd onderwijzeres benoemd aan de stads meisjesschool der Rijselstraat, in vervanging van Mvr. Kleynen, die ontslag genomen heeft. De begrooting der stedelijke muziekschool werd uitgesteld ten einde nadere inlichtingen te bekomen en, met het oog op het opmaken, der aanstaande stadsbegrooting, werd er ook nog al veel gesproken over het Minneplein Niettegenstaande de tallooze beslommerin gen van het hedendaagsch stoffelijk leven, ver dienen wij den naam niet van beschaafde natie indien wij het lot van minderen niet behertigen en indien wij, in de mate van het mogelnke, niet medehelpen tot de zedelijke verheffing van het menschdom. Die liefdadig heid heeft niet zonder goed gevolg hare stem tot ons verheven, daarvan getuigen het inrichten van sanatoria voor zwakke kinderen en voor zieken, van weezenhuizen en tal van andere instellingen. Onze edelmoedigheid mag evenwel de ellen digste onder alle schepsels niet vergeten, deze die zich niet kunnen verdedigen, die in stilte dagelijks helsche folteringen doorstaan, wij bedoelen hier den trekhond, het mijnpaard, den hond voor de vivisectie bestemd, enz. Wij moeten ons niet afvragen of de dieren redelooze wezens zijn, maar wij zijn overtuigd dat zij gevoelige wezens zijn, dat zij dus lijden onder slechte behandeling. Het is dus een heilige plicht voor ons de smarten dier schep selen te verminderen, zoo we ze niet totaal kunnen vermijden. In het wereldcongres van de dierenbescher mers dit jaar te Florenze gehouden, is er be sloten een dag speciaal te wnden aan ieren bescherming en dit de wereld door. Men koos den 4 October, feest van Franciscus van Assise, 'om aan de menschen van goeden wil hunne plichten te herinneren, om de opvoed kundige waarde van het werk te doen uitschij nen en om het belang op te wekken voor een werk waarvan door velen nog met misprijzen gesproken wordt. Twee groote plichten, uit gaande van de dierenbescherming, zijn aan de menschheid opgelegd T van de macht geen gebruik maken om een weerloos schepsel te martelen, a' zooveel mogelijk ieder zwak schepsel ter hulp komen. Dierenbescherming heeft eene moreele waar de, zij doet bij allen gevoelens ontkiemen van medelijden en liefde voor minderen, van bewondering en eerbied voor de wonderen der natuur. Dierenbescherming heeft daarboven prac- tische gevolgen. ie Indien het vee in hygiënische voorwaar den vervoerd wordt, indien vreemde paarden bestemd tot de slachting, bij den overtocht niet gemarteld worden, dan beletten wij het verkoop van slecht vleesch. 2' Onze kinderen zullen melk krijgen vrij van smetstoffen, indien de stallingen beter gereinigd, verlucht en verlicht worden. 3e Insectenetende vogels vrijwaren ooze

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 5