Ypersche Voetbalkroniek BERICHT SNOECK'S Almanakken 6 Luisterlïjk BAL, Op Zondag 11 October 1931 Klasseering 2' Afdeeling B Klasseering 3e Afdeeling A.A. Moescroen 4 0 4 0 5 25 0 Bisseghem 3 0 3 0 2 14 0 Klasseering Juniors Stade Moescroen 4 4 0 23 4 8 A.A. Moescroen 4 3 1 0 8 5 6 Poperinghe 2 10 17 2 3 Pronostiek Wedstrijd Uitslag der matchen van 27-9 31 Uitslag van 27-9 31 8 punten Coffyn Emile (prijs) Algem Rangschikking na den 27-9 31 De Reuzinnetjes Les Reuzinnetjes Electriciteitstentoonstelling in 1932 te Yper Stad Yper - Nijverheidsschool Rijkstuinbouwschool - Vilvoorden Bijzondere leergang over Koloniale Teelten Parket van den Prokureur des Konings Ypersche Accordeonisten Zondag 18 October 1931 Te koop 34, Boterstraat, 34 boomgaarden en velden van rupsen en ander ongedierte men mag ze dus niet onzinnig dooden en de vogelvangst moest totaal ver boden worden. 4* Goed verzorgd vee wordt eene bron van rijkdom voor de fokkers. Duizende voorbeelden zijn voorhanden om te bewijzen dat de mensch er alles bij wint onder stoffelijk en zedelijk oogpunt, als hij dieren beschermt en als men van jongs af die gevoelens van medelijden bij de kinderen ontwikkelt. Wat begrepen is in de landen die aan de spits der beschaving staan, moet ook bij ons begrepen worden. Dat iedereen het zich tot plicht rekene, het werk te steunen hetzij zedelijk, hetzij geldelijk. Er bestaan in Belgiè i5 Maatschappijen voor dierenbescherming, dat iedereen er zich bij aansluite Eendracht maakt macht. Het algemeen Secretariaat van al de Maat schappijen tot bescherming der dieren, 26, Hazelnootstraat, Antwerpen verschaft op aan vraag alle inlichtingen. Voor de beide Vlaanderen wende men zich tot de Maatschappij van Brugge of Gent. O. s. Y. Van 6 u. tot II u. 's avonds in Lapiere's zaal, Hondstraat, Yper, met medewerking van de befaamde Jass Viaene. Inkomprijs 3 fr. Iedereen welkom Zooals men heeft kunnen opmerken, is Zondag laatst geen enkel thuisclub er in ge slaagd de twee punten thuis te houden. Be halve te Ghistel is de inzet van al de partijen met de bezoekende ploegen vertrokken. Zoo ook is rood wit er toegekomen zijn derde overwinning te behalen. Alhoewel het begin van de ontmoeting geenszins aan de verwach tingen beantwoordde, waren de onzen niette min de sterksten op het veld, maar aan de rust stond de scoor gelijk dank aan een strafschop ons toegestaan. Nadien onderging het heilig dom van Oost-Roosebeke een bombardement in regel en de wit zwarte doelbe waarder redde zijn elftal vaD een grooter nederlaag. Daar mede staan wij de tweede in de klasseering, nog een duwke en wij geraken aan den kop. Doch daarom moeten alle krachten vereenigd blijven en zoowel spelers of supporters moe ten goed hunne rol vervullen. Bijzonderlijk morgen alswanneer onze rood-witten tegen over een zware taak zullen staan, want Red- Star Waereghem is een der tenors van de reeks die den kampioentitel gretig beloert. Er zal zooveel te meer een oog in 't zeil moeten gehouden worden, daar de bezoekers op 't onverwachts twee kostelijke punten op eigen plein komen te verliezen en alles zullen in 't werk stellen om bij ons al ware 't maar één punt te ontfutselen. Spelers, opgepast dus, doorgeven tot het eindsignaal en de twee pun ten zijn de uwe. Bisseghem 4 4 0 0 11 2 8 C. S. Yper 4 3 0 1 13 6 7 Veurne 4 3 0 1 15 9 7 R. Waereghem 4 3 1 0 16 9 6 Cuerne 4 2 0 2 10 6 6 W. S. Lauwe 4 2 119 4 5 Wevelghem Sp. 4 2 1 1 14 8 5 Nieuwpoort 4 2 2 0 13 10# 4 S.V. Sweveghem 4 1 3 0 8 16 2 Poperinghe 4 1 3 0 5 12 2 Middelkerke 4 1 3 0 4 15 2 E. Ghistel 4 0 2 2 2 6 2 Wacken 4 0 4 0 8 12 0 Oostroosebeke 4 0 4 0 4 17 0 Derde speciaal, na acht dagen gedwongen rust, trekt wederom ten strijde en wel tegen Stade Moescroen. beide ploegen staan met 4 punten, doch de specialers hebben het voor deel van voor eigen publiek te mogen optreden en ik twijfel hoegenaamd niet om hun als over winnaars aan te duiden indien ze allen als één man optreden om de twee punten thuis te hou den. Stade Kortrijk 3 3 0 0 15 4 6 Meenen 4 3 1 0 17 4 6 Wevelghem Sp. 4 3 1 0 19 5 6 C. S. Yper 3 2 1 0 14 4 4 Stade Moescroen 3 2 1 0 16 8 4 W. S. Lauwe 4 2 2 0 9 16 4 Poperinghe 4 1 3 0 5 23 2 De juniors zijn nogmaals in rust en treden tegen hunne naamgenooten van Bisseghem op den volgenden Zondag. W. S. Lauwe 3 1115 5 3 C. S. Yper 3 1 1 1 5 13 3 Wervick 4 12 15 6 3 Meenen 2 0 2 0 2 5 0 Bisseghem 4 0 4 0 318 0 NEMO. IP AFDEELING B 229 Mededingers Hotel Continental Lokaal C. S. Y. R. Colaert Plaats Oost Roosebeke 2 C. S. YPER 4. M. E. Wacken 1 Nieuwpoort 2 S. Sweveghem 1 R. C. Bisseghem 2 R. Waereghem 3 S. V. Veurne 4 Wevelghem 8 G. Middelkerke o E. Ghistel 1 Cuerne Sport 1 F. Poperinghe 1 W. S. Lauwe 2 Korrigan 7 punten Mon Frère Degroote Osc. Morlion Dan. Aeck Jér. Masschelein Cam. 8 pronostiekers van 6 punten. 32 5 42 48 78 i3 4 3 2 1 o 3i punten Klop Klop. 3o punten Hollebeke Jules. 28 punten Morlion D., Odent G., Mas schelein C., Masschelein J., Mal vin, De- plancke G. 27 punten Mon Frère, Koop so Spec, Gryson, Wima, Binda, Dewaele, Coffyn Em. 26 punten Ma Sceur, Vanoudendycke R., Edouard, Talon R., Bulckaen A., Degroote Osc Bulla. Chariste, Desramaujt A-, Van Wichelen M. herinneren U aan het BAL met Dames tombola dat zal gegeven worden in de prachtig hernieuwde feestzaal Lapiere, met het vermaarde The Bing Boy's Jass Viaene, op Dinsdag 13 October 1931, van 8 tot 12 ure. Bereidt u van nu af tot het bal met wed strijd voor eigenaardige hoofddeksels, den Maandag van Carnaval ig32. Souvenez vous de leur BAL avec Tombola pour Dames, le Mardi 13 Octobre 1931, de 8 h. minuit, en la salie Lapiere, avec le célèbre The Bing Boy's Jass Viaene. Préparez-vous aussi pour le bal du Lundi du Carnaval ig32, avec grand concours de chapeaux. (Nombreux prix). Ter gelegenheid der electrificatie van hei Zuid-Westen der Provincie West-Vlaanderei heeft de Intercommunale Maatschappj «West-Vlaamsche Electriciteits Maatschappij] te Brugge, besloten einde Maart ig32 eene belangrijke tentoonstelling te openen in de stad Yper met betrekking tot de electriciteii toegepast op landbouw, ambachten, enz Deze tentoonstelling belooft een succes te zijn en zal ongetwijfeld vele belanghebbenden naar onze stad doen toestroomen. De Burgemeester der Stad Yper heeft de eer ter kennis te brengen der belanghebbenden dat de lessen der Nijverheidsschool zullen hernomen worden op Maandag 5 October aanstaande. De inschrijving zal plaats hebben den 4 October, van 10 ure, tot middag, in boven gemelde school, O. L. Vrouwstraat. In den loop van het schooljaar zullen gel delijke belooningen aan de bekwaamste leer lingen toegekend worden. Yper, den 11 September ig3i. De Burgemeester, H.SOBRY. De 56' zitting der cursus van koloniale teelten zal geopend worden in het lokaal der school op Donderdag i5en October ig3i te 14 uur. De lessen worden in het vlaamsch en in het fransch gegeven, alle Donderdagen van 14 tot 18 uur, gedurende omtrent 6 maanden. Ze zijn kosteloos en mogen gevolgd worden door alle personen die het aanvragen aan den heer Van- wijngaerden, Bestuurder der school. Arrondissement Yper o De Prokureur des Konings bij de Recht bank van in Aanleg van Yper heeft de eer ter kennis van het publiek te dragen dat de ge naamde THULLIER Regina-Philomena. We Everaere Auguste, herbergierster, gebo ren te Hondeghem (Fr.), den 12 December 1863, zich zeggende van fransche nationaliteit, dochter van Constantin en van Pruvost Rosalie, wonende te Woesten, de Belgische inburgering vraagt. De Prokureur des Konings doet, overeen komstig met artikel 10 der wet van i5 Mei. 1922, een onderzoek over de geschiktheid van de voorgenoemde aanvraagster. De personen die opmerkingen, inlichtingen of tegenwerpingen uit te drukken hebben we gens de gemelde vraag tot inburgering mogen ze doen gelden door tusschenkomst van den Officier van Politie van Woesten tot den i5 October ig3i. Yper, den 26 September ig3i. De Prokureur des Konings, (get.) Van Thorenburg. Ter gelegenheid der inhuldiging van het VAANDEL, in Lapiere's Zaal, op om 6 uur 's avonds &ROOT BAX, Ingang 3 frank. Deze jenge kring hoopt op de tegenwoor digheid van een groot aantal Yperlingen te mogen rekenen. voor 1932.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 6