Chronique Financière Treffende Plechtigheid te Passchendaele e Allerhande Nieuws Burgerlijtte Stand van Yper Reglement van Prijskamp in 't BIEDEN Coupons Payables Force et Lumtire, coupon 5 5 Zlotys. Securities, coupon 10: Dollars o.3oCanadian. Chaussures F. F., coupon 21 Frs 5 85. Pilrolts (in Congo, coupon 20, part sociale 1 Série Frs 33.20. Pétroles du Congocoupon 20, part sociale 2 Série Frs 6.64. Glacés de Floreffe, coupon i3, ord. et priv. Frs 25o. Glaces de Charleroi, coupon 8, Frs 280.80. Centre de Jumet, coupon 32 des parts sociales, Frs 117. Ateliers de Construction de Halcoupon 33, (N" 1 a i3.5oo) Frs 3i.20. Tabacofinacoup. 3, actions de cap. Frs 75. coup. 3, act. de divid Frs 3o. Coloniale d'Electricité, coupon 7, Frs 9.96. Electro Trust, coup. 3, act. priv. B. Frs 5o. coup. 3, act. priv. A. Frs 5. Electriciti et Tram en Orient, coupon 22, Frs 23.5o. Fonderies de Ciney, coup. 25, priv. Frs 78. coup. 25, ord. Frs 78. Chade, obligations 6 coupon 45, pesetas 7.11. Lille Bonnières et Colombes, coupon 22, act. prior. Frs Fr. 34-55. coupon 22, act. ord. Frs Fr. 14.46 Coupons Annoncés Canadian Pacific, div. trimestriel, coup. 141, I 1/4 °/o. Papeteries Delcroix, coupon 11, act. priv. Frs 23 40. coupon 11, act. ord. Frs 62.40. Grande Ducale d'Electricité, coupon 2, Frs 28.40. Cie Electrique A nversoise, coupon 8. action priv. Frs 6. coupon 26, act. jouiss. Frs 159.40. Vedrin, coupon 2, act. B Frs 3i.20. Forges de Clabecq, coupon 85 et 86, Frs 800. Madrid Palace Hotel, coupon 21, capital Frs */o 25. Usines Gilson, coupon 12, Frs i5. Glaces et V err es spéciaux Nord de la France, coupon 24, Frs 225. Electricité de Lodz, coupon 4, action de capital Frs 37.60. action ordinaire Frs 9.40. Moulins Rypens, coupon 9, action de capital Frs 100. coupon 9, action de div. Frs 112.70. Coupons Brésiliens Le paiement des coupons a l'échéance d'Octobre des fonds d'Etat Brésilien, est suspendu, excepté. pour les emprunts Brésil Funding 5 1898 et Brésil 7 1/2 1922. Coupons Espagnols Les coupons de l'emprunt or, qui vient a l'échéance le I Octobre, sera payé sur la base or. La majorité des porteurs avait choisi le règlement en Livres et avait omis après l'abandon du standard or par l'Angleterre, de demander dans le délai obligatoire le paie ment dans une autre devise. Coupons Brazilian Traction Le coupon N° 58 est payable chaque jour k Bruxelles sur la base d'un cours qui est fixé journellement par la Société. Coupons d'Obligations Kreuger and Toll: Cette Société paiera les intéiêts de toutes les obligations en dollars sur la base du pair de la couronne suédoise afin que les porteurs n'aient pas a souffrir de la dépréciation de cette devise. Titres k régulariser: Produits réjractaires de Baudour on pro cède a l'échange des titres de capital et lon- dateurs contre des parts sociales nouvelles dans les proportions suivantes 1 part sociale nouvelle pour 1 action de capital 5 parts sociales nouvelles pour une part de fondateur. Le i io-3r. Hulde aan het 4* Carabiniers Zondag heeft te Passchendaele een treffende plechtigheid plaats gehad ter herinnering aan de helden van hei 4' regiment carabiniers. Gansch de gemeente was feestelijk bevlagd.In de straat, welke naar de statie leidt, was een groot spandoek aangebracht met de woorden Hulde en dank aan de helden van 1918 Ten 10 ure werd beneden de baan op Moor slede, een stoet gevormd. Meer dan 3oo over levenden van den slag van September 1918, zoowel Walen als Vlamingen, hadden zich bij de regimentsverbroedering aangesloten om ter plaats den vreeseltjken veldslag van 28 Sep tember te herdenken. Het muziek van het 4' linie uit Brugge, onder het bestuur van Luite nant Hendrickx, verleende zijn medewerking. Onder de persoonlijkheden bevonden zich generaal Lekeu,oud- kolonel der 4® Carabiniers, kolonel Wahis, bevelhebber der provincie kolonels Duthoit, Vanzeune, Stiers en Delan- ghe. Voorafgegaan door de vaandels van de le en 3e carabiniers en van hun verbroedering, togen de oudstrijders door de straten, onder de algemeene geestdrift der bevolking. Ten 11 ure werd een plechtige H. Mis opgedragen in de prachtige kerk, waar een geschilderd raam, geschonken door de Engelsche 66® di visie, het offensief van 1917 herinnert. De E. H. Verwaecke, pastoor, in 't vlaamsch, en E. P. Hubert, dominikaan, in't fransch, hielden een gelegenheidssermoen. Na de godsdienstplechtigheid had op het gemeentehuis eene ontvangst plaats door MM. Deforge, burgemeester, Camerlynck en Cappelle, schepenen en Vande Weghe, secre taris. 's Middags had de inhuldiging plaats der gedenkplaat van de bevrijding van Pas schendaele door het 4® carabiniers, den 28 September 1918. Generaal Lekeu en kapitein Furst herinnerden beurtelings aan den helden moed van de troepen en in 't bijzonder van de 9® kompanie van kapitein Borremans, tijdens dezen roemrijken dag. De heer burgemeester Deforge bedankte in naam zijner medeburgers en zegde dat de gedenkplaat met zorg zal bewaakt worden. Nadat het muziek de Brabangonne ge speeld had, ging generaal Lekeu over tot de uitreiking van de Vrijwilligersmedalie aan een veertigtal oud strijders. Vervolgens werden bloemen neergelegd voor het monument der gesneuvelden vau Passchendaele, terwijl ka pitein Furst de namen afriep der helden die op het eereveld gesneuveld zijn. Eene afvaardiging der verbroedering ging vervolgens bloemen neerleggen op de graven van het engelsch kerkhof. Yper. Schielijk overlijden. Vriidag namiddag was Gustave Dael, 66 jaar oud, wonende Zonnebekesteenweg, nabij de Bas cule op zijn land aan 't werken toen hij zich plots onpasselijk gevoelde en naar huis moest gebracht worden. Een weinig nadien was de man reeds een lijk. Aanhouding. In ons nummer van ver leden week verscheen een bericht waarbij de genaamde Beernaert Bruno, handelaar in bouwstoffen, te Hooglede, door de Recht bank van Yper in staat van faling verklaard werd. Thans vernemen wij dat deze persoon, die reeds sedert een maand zijne woonst ver laten had, Zaterdag laatst in een herberg op de Groote Markt alhier, op verzoek van den Heer Procureur des Konings, door de politie werd aangehouden en naar het gevang te Kor- triik overgebracht. Woestaard. Zondagavond, rond7%u., kwam de genaamde Goudeseune Robert, wonende in de kazerne, in de herberg De Zwarte Hond waar hij een zijner kennissen vond met wien hij vroeger reeds ruzie had gehad. De kerel herbegon den twist en dreigde zelfs met een bierglas te slaan, waarop hii ver zocht werd de herberg te verlaten. Korts daarop keerde hij echter terug en ditmaal gewapend met een broodmes waarmede hij iedereen bedreigde. Met behulp van twee mannen sleurde de bazin hem bij zijn vest naar buiten en sloot vervolgens de deur der herberg. Buiten duurde het gevecht nog wat voort, een der mannen bekwam een snede aan de vingers doch de woesteling kon toch ont wapend worden en nam daarop de vlucht na een duchtige rammeling ontvangen te hebben. Proces-verbaal werd tegen den vechter opge maakt. Veroordeeling Maandag heeft de poli tierechtbank zeven kerels, die dezen zomer er hun vermaak in vonden met steenen te werpen naar de autobussen die met werkvolk naar Frankrijk reden, veroordeeld elk tot een boete van 20 fr. of drie dagen gevang. Verkeersongevallen. Maandag, rond 8 u 's avonds, kwam de genaamde Vande- fonteyne Liban met zijn paardenrijtuig uit de richting der Rijselstraat naar de Groote Markt opgereden, toen hij, gekomen rechtover de Majestic, met een der wielen van zijn rijtuig reed tusschen den slijkweerder en de carros serie van een auto die daar nevens een gas lantaarn stilstond. De auto, toebehoorende aan M. Fonteyne Daniel, wonende in de Boterstraat, werd lichtjes beschadigd, doch de tweewielvoituur had het erger te verduren.. De politie miek een proces-verbaal op. Woensdag morgen, rond 11 u., kwam M. Emile Beirnaert, 65 jaar oud, schilder, wonende in de Stuersstraat, per velo uit de O. L. Vrouwstraat gereden, toen een auto van de genie, geladen met springstoffen, op hetzelfde oogenblik uit de Mondstraat kwam en de O. L. Vrouwstraat wilde inrijden. De auto nam zijn draai wat te kort, doch bij het zicht van den wielrijder gelukte de voerder erin zoo hard te remmen dat zijn voertuig nog op den hoek zelf der straat bleef stilstaan. Al hoewel de heer Beirnaert niet te rap reed, kon hij zijn rijwiel niet tijdig inhouden en bot ste met zijn voorwiel tegen den siijkweerder van de auto. Door den schok sprong de voor band van het rijwiel af en het wiel werd naar links geslegen, met het gevolg dat de heer Beirnaert een harden slag van de linker hand vat van zijn stuur in den buik kreeg. Meenen- de dat het niet te erg zou zijn, is hij nog naar huis gesukkeld, doch wat later verslechtte zijn toestand en kloeg hij van inwendige pij nen. De geneesheeren die hem verzorgen heb ben nog geen uitspraak gedaan. Men vreest dat een inwendig orgaan gekwetst of gescheurd zou zijn. Wij verhopen dat deze erge vermoe dens weldra ongegrond zullen blijken en wen- schen den heer Beirnaert een spoedige en al- geheele herstelling. Schouwbrand. - Gister, rond 2 u. 's na middags, is er een schouwbrand uitgebroken in de herberg Calé du Commerce bewoond door M. Sonneville, in de Hondstraat. Tenge volge van den geweldigen rook, die in de- straat neersloeg, werd de brand nog al spoe dig bemerkt en gelukte men erin, bij middel van wat keukenzout, het vuur in de schouw uit te dooven. IVevvick. Brand. Langs den steen weg van Meenen naar Wervick, is er verle den woek Donderdag, rond 7 u. 3o 's avonds, brand uitgebroken in eendriewoonst bewoond door de W® Scheldeman, haar zoon en haar kleinzoon Marcel. Op den zolder lag er een. groote hoeveelheid vlas geborgen. Het vuur nam een zoo snelle uitbreiding dat er aan red den maar weing te denken viel. Alles is de prooi der vlammen geworden. Poperinghe. Laffe daad. - Vrijdag laatst had deautobusvoerder Bruneel Hector, die dagelijks werkvolk naar Frankrijk voert, aan enkele arbeiders verboden in de autobus te rooken. Dit beviel hen niet al te zeer en, bij hun aankomst te Poperinghe, werd de voerder door twee werklieden aangevallen. Een dezer stak Bruneel een pijpensteel van ongeveer 6 cm. lang in het oog. Het slacht offer werd dadelijk ter verzorging naar het hospitaal gebracht, terwijl de laffe kerels, op- bevel van het parket, werden aangehoudenen- in het gevang te Kortrijk opgesloten. Verklaringen van 26 Sept. tot 2 October ig3r Geboorten Pil Roger, Lange Meerschstraat, 9. Vander— haegtie Monique, Dehaernestraat, 38. Delperdange Eliana, Mondstraat, 24. Huwelijken Vandenbroele Gerard, steenkapper te Wer vick en Doolaeghe Maria, fabriekwerkster te Yper. Defever Gaston, biervoerder en Tancre Margareta, z. b., beiden te Yper. De Gottal Edmond, rekenpiichtige te Le H&vre en Podevyn Constance, z. b., te Yper. Pauwels Camiel, tim merman te Gheluveit en Vanoudendycke Juliana, huishoud ster, te Yper. Vanhaute Joseph, bouwkundige te Corte- marek en Pyck Maria, z. b.,te Yper. Overlijdens Coutrez Joanna, 44 j., z. b., echt. Vander- marliere Hector, Statiestraat, 2. Vanderhaeghe Andrea, 24 d., Capucienenstraat, 20. Dael Gustavus, 66 z. b. wed., Devos Celina, Maarschalk Frenchlaan, 39. Victoor Maria, 72 j., z. b., echt. Milleville Henri, Lange Thourout- straat. Huwelijksbeloften Alphonsus Speybrouck, bankbureel- overste, te Roussslare en Aurore Valcke, z. b., te Yper. Roger Casier, handelaar en Maria Deruyter, z. b., beiden te Yper. Henri Knockaert, fabriekwerker, te Vlamertinghe en Gerlrud Swinnen, fabriekwerkster, te Yper. Eduardus Tanghe, schrijnwerker en Joanna Verhaeghe, fabriekwerkster, beiden te Yper. te bekomen ter^ Drukkerij DU MORTIER- 34, Boterstraat, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 8