- HET VPERSCHE- LA RÉGION D'YPF *ES Zondagrust - Repos dominical Voor de Vlasnijverheid 12e Jaargang, Nr 26 3 October 1931 12' ^nnée. N8 26 3 Octobre 1931 Supplément Wettelijk Uur Wekelijksch Overzicht Benoeming Nijverheidsschool van Yper La Signalisation Routière Boldersbal Reme r clement Sterfgeval Mijnheer Gustaaf-Juiiaan DAEL t ZIELMISSEN In uitvoering der Koninklijke Besluiten van 22 Februari 1926 en l5 September 1928, zal het uur met 60 minuten moeten verachterd worden in den nacht van 3 op 4 October a. s., te 3 uur (3 uur, zomeruur, overeenstemmend met 2 uur, winteruur). In de na oorlogsche omstandigheden, is er deze week iets veranderd: het officieel bezoek der fransche Ministers, Laval en Öriand, aan de hoofdstad van Duitschland mag een om mekeer heeten in de betrekkingen tusschen beide landen. Sedert de oorlogsgebeurtenissen stonden deze twee twee landen nog altijd met wantrou wen en voorbedachtheid elkaar in 't aange zicht te schouwen. Thans is er iets meer ge moedelijkheid ontstaan het duitsche volk heeft de twee fransche Staatslieden heftig toe gejuicht. Er werd met veel welwillendheid van beide kanten gezocht naar beter overeen komst, naar mogelijke samenwerking, naar middelen uitgezien om samen met alle moge lijke zorg en overleg de groote en ingewikkel de vraagstukken van den dag aan te vatten en er eene oplossing voor te overleggen. Men verwacht overal de beste uitslagen van deze samenwerking. Een ander feit dat niet zoo geruststellend is, heeft zich voorgedaan in den Staat Hamburg waar er verkiezingen moesten plaats hebben voor het Parlement. De nationaal socialisten bekwamen er 202.465 stemmen tegen 144.684 bij de laatste verkiezingen en bekomen daarmee thans 43 zetels tegen 3 voorheen. Daarenbo ven zijn de communisten eveneens vooruitge gaan met 35 zetels tegen 27. Al de andere par tijen hebben zetels verloren. De toestand veroorzaakt door het geschil tusschen Japan en China is deze week zeer verzacht. Japan heeft gehoor gegeven aan den wensch van den volkerenbond en zijne legers achteruit getrokken. Maar daarmêe zijn al deze moeilijkheden niet opgelost. Het meest verbazend gevolg van dit opstootje kwam weldra overgewaaid in het nieuws dat de pro vinciën Mandchoerie en Mongolië zouden ver smelten om samen eene afzonderlijke repu bliek te vormen, 't Is echter niet gezegd of Japan en 't overige van China daarmede vrede zullen vinden. Het is immers sedert lang dat Japan loert op Mandchoerie. De oorlog tusschen Japan en Rusland gaf geene bevredigende uitslagen in 1906. Japan had daar 2 milliard yen kosten en een verlies van 20.000 dooden.De Japansche belangen .in Mandchoerie vertegenwoordigen 1.700 millioen yen. En anderzijds dringt de russische invloed al te zeer door in dat gewest. Toen de Russen de hand legden op het spoor wegnet van Oostelijk China, zouden de Japaneezen er reeds een oorlogsreden hebben van gemaakt, hadden zij de handen vrij gehad en Amerika niet gevreesd. Maar nu dat Ame rika af te rekenen heeft met groote inwendige moeilijkheden wordt het niet meer zoo erg gevreesd. Sedert het vallen van het Pond Sterling, is Engeland nog immer bezig, in gedurige be raadslagingen, om zijne zaken wat in orde te brengen, en te voorzien om de gevolgen die dit werelddrama na zich sleept, eenigszins te temperen. De inwendige gevolgen komen nog iederen dagtot uiting: de heeren Mac Donald, Snowden en Thomas werden door de Tra- vaillisten uit de partij gesloten en de werke- loozen gaan over tot monsterbetoogingen die het Parlement te keer gaan. Men mag wel zeggen dat de engelsche ge beurtenissen gansch Europa ontredderd hebben. Overal ziet men de zinking der vreemde munt die haar goudwaarde bewaard had. Dit brengt een algemeene ommekeer te weeg in de wederlandsche verhandelingen en op al de markten. En meer aan ooit wordt er gesproken, zelfs in de landen waar men meest verzet aanteekende, van het vernietigen der oorlogsschulden. Men ziet dit aan als het eenigste middel om het evenwicht der wereld zaken te herstellen en alles weer langzamer hand in normalen toestand te brengen. RIK. Tijdens de laatste gemeenteraadszitting werd de heer G. Gits, met een groote meerder heid Van stemmen, tot stadsbouwkundige benoemd in vervanging van den heer J. Coomans die, na zoo lange j ren en zoo bekwaamvol dit ambt waargenomen te heb ber», een verdiende rust gaat nemen. Het Ypersche wenscht den heer Gits van harte geluk om zijne benoeming. Als expert onzer Rechtbank van in Aanleg heeft hij reeds talrijke bewijzen zijner groote be kwaamheid geleverd. Wij verhopen dan ook dat hij zich de zaak van Yper ter harte zal nemen en dat hij ten volle zal beantwoorden aan de groote hoop die men in hem stelt. Ter vervanging van den heer J. Coomar.s, ontslaggever, heeft de beheerraad der stede lijke Nijverheidsschool den heer Salomé, leeraar aan de Staatsmiddelbare school te Yper, voorloopig als bestuurder der Nijver heidsschool aangesteld. De heer advokaat J. Vanaerde werd door de bestendige afvaardiging der provincie West-Vlaanderen, aangesteld als lid van den beheerraad dier zelfde school in vervanging van den heer P. Degraer, overleden. Aan beiden onze beste gelukwenschen. Le Moniteur du 29 Septembre dernier pul lie un arrêté règlementant la nouvelle signalisation routière qui devra être adoptée dans tout le pays et qui comprend vingt nou veaux disques. Nous espérons avoir leplaisir, dansl'intérêt même de tous les usagers de la route, de voir placer sous peu ces différents signaux a tous les endroits dangereux. Nous profitons de cette occasion pour rap peler a notre administration communale la demande déja faite tant de fois pour placer, ainsi que cela se fait dans les plus petites bourgades d'autres pays, auprès des écoles un écriteau bien visible avec ces simples mots Ecole School afin d'attirer l'attention toute particulière des automobilistes et de les engager a ne pas rouler a des vitesses exces- sives aux abords des écoles. Op Maandag namiddag 28 September, ver gaderden eenige vooraanstaanden uit de Vlas nijverheid, samen met het Prov. Bestuur der Kroostrijke Gezinnen van West-Vlaanderen, op het Stadhuis te Kortrijk, om naar middelen uit te zien tot redding van de Vlasnijverheid. Allen waren bet eens dat, indien geene ern stige maatregelen genomen worden, dieschoo- ne nijverheid, waarmede duizende bazen en werklieden hun brood verdienen, uit Zuid- Vlaanderen zal verdwijnen. Eene vergadering zal in 't kort opnieuw ge houden worden, waar men zich 't accoord zal stellen nopens de desiderata, welke aan de regeering zullen voorgelegd worden. Het is hoogstnoodig, in 't belang van zoo vele gezinnen en van het Land zelf, dat men hand in hand werke tot het ophelpen dezer vroeger zoo bloeiende nijverheid. Op Zondag, 4B October te 6 uur's avonds, is er luisterijk boldersbal gegeven in de Lapiere's zaal. Vele mooie prijzen zullen ver loot worden onder de aanwezigen Het nummer van 't ingangsbiljet telt voor de tombola. Algemeene inkomprijs 3 fr. per persoon. Iedereen is welkom. Zondag, 4 October, in de Kerk der Paters Ongeschoeide Karmelieten Mond- straat. Ter gelegenheid van het afreizen naar Indië van twee nieuwe zendelingen E. P. Samuel en E. P. Reginald, zal er een groote Missiedag plaats hebben, 's Morgens onder al de Missen onderrichting en omhaling door de nieuwe zendelingen, 's Avonds om 5 u. Plechtig Lof en Sermoen. Om 6 u. in de feestzaal van het College, voordracht met lichtbeelden over het werk der Paters Karme lieten in Indië. Daarna prachtige Tom bola 100 prijzen, waaronder groote spre kende pup, salonpup, groote fruitvaas, prach tig geschilderd kussen, Mis en Vesperboek, sacoche, bloemvazen, suiker en boterpotten, doozen pralinen, pakken chocolade, groot leven der H. Kleine Theresia en andere boe ken over de lieve Kleine Heilige, enz. enz. Afkomstig uit Indië Afgodentempel van Madura in koper, groote inktpot met olifanten in ebbenhout, ivoren poederdoozen, indische puppen, koperen teeltjes en vazen, zilveren ring voor serviette, allerhande voorwerpen in ivoor, in ebbenhout, in rafia, in koko, enz. enz. Kaarten voor de voordracht 5 en 3 fr. Loten voor de tombola 1 fr. Monsieur et Madame Fox, 5, Rue A.B.C., Ypres, trés touchés des marques de sympathie qui leur ont été témoignées a l'occasion du deuil qui les atteint, prient les amis et con- naissances de recevoir leurs bien sincèrcs remerciements. Mijnheer en Mevrouw Willem Van Kelst-Daei en hunne kinders Willy, Lisette en Jan Mijnheer en Mevrouw Amédée De Plancke-Daei Mijnheer Fideel Dael Mevrouw Weduwe Dael-Vereecke en hare kinders Mijnheer en Mevrouw Kesteleyn-De Vos en hunne kinders Mijnheer Henri De Vos Mijnheer en Mevrouw Van Wyns- berghe-De Vos Mijnheer en Mevrouw De Vos-Santy en hunne kinders De familiën Dael, Van Kelst, De Plancke, De Vos, melden met droefheid, het afsterven van hun teergeliefden vader, grootvader, schoonvader, broeder, schoonbroeder, oom en grootoom, Weduwnaar van Mevrouw Celina-Elisa DE VOS geboren te Yper, den 29 Maart 1865, en er godvruchtig over leden, den 26 September 1931. De personen, die bij vergetelheid geen rouwbrief ont vangen hebben, worden verzocht dit bericht als dusdanig te aanzien. Maarschalk Frenchlaan, 39. Vrienden enkennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 4 October, om 9 uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Theophiie Herreman Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 4 October, om 11 y« u., in St-Maartens kathedraal, tot zielelafenis van Heer Camille Van Wonterghem en dochter Bertha. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 11 October, om 9 uur, in de Kerk der EE. PP. Carmelieten, tot zielelafenis van Vrouw Bertha Molein De Apotheek van La Pharmacie de Mr VAN ROBAEYS Boterstraat o— Rue au Beurre is ALLEEN OPEN op Zondag 4 Oct. reste seule ouverte le Dimanche 4 Oct.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1931 | | pagina 9