C. S. Y. - -II - Cuerne 1932 - 12e Année, N° 39 - 2 Janvier Weekblad -• - bet Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de 1'Arrondissement d'Ypres HET YPERSCHE Aan tijne Vrienden, Abonnenten en Lezers Zijne beste Wenschen. La Région d'Ypres A ses Amis, Abonnés et Lecteurs Ses meilleurs Souhaits. Handels- en Nijverheidskamer van Yper Wielrijders opgepast Vrome Stonden K. V. B. C. S. Y. FOOTBRLL Zondag 3 «Januari 1932 C. S. YPER - III - POPERINGHE C. S YPER - Juniors - WERVICK Chambre des Représentants HET YPERSCHE w VwMiilglng der Geteisterderv. she Clubs, ens. LA REGION D'YPRES Organ® de ('Association des Sinistrés, des Clubs Yprois, etc. Beheer, Opstel en Aankondigingen 34. Boterstraat, 34, Yper Abcnnement 18 fr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men hun in*shr1/ven in alle SelgHihe costksntoren Tel. 500 35 ct. het nummer Naamloze artikels geweitere RidacttonAdministration et Publiclté 34, rue au Beurre, Ypres Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On pest t'abonner dans tons les bureaux de poste Beiges 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Let articles non signès sent refasèt Op Saterdag 2 Januari 1932, te 8 uur stipt, Hotel du Sultan Groote Markt, ALGEMEENS VERGADERING DAGORDE 1. Verslag van den Secretaris. 2. Verslag van den Schatbewaarder 3. Gedeeltelijke herkiezing van het Bestuur. 4. A fschaffing van den jzerweg YperRoese laere. 5 Onderzoek van den toestand. Wenschen uit te drukken. 6. Mededeelingen. Het Provinciaal Reglement schrijft voor dat alle rjwiel, gebruikt op den openbaren weg, vanaf 1 Februari iq32, moet voorzien zijn van de vereischte reglementaire veloplaat voor ig32, dewelke men zich, sedert i5 December 1.1., ten kantore van den heer Ontvanger der Belastingen van het gebied, kan aanschaffen. De plaat en het kwijtschrift, dewelke men aan niemand mag uitleenen, maken te zamen het bewijs van de betaling der taks uit, en dit kwijtschrift moet men kun nen vertoonen, op elke vordering van een bevoegden agent. Sommige personen meenen ten onrechte dat kinderen, min dan veertien jaren oud, vrij gesteld zijn van de taks, en deze per velo mo gen rijden zonder taksplaat. Zulks is nooit en voor niemand toegelaten. Luidens artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 1 Juni ig3t, moet het onderscheidings- teeken voor rijwiel zonder motor, ttz. de veloplaat, aangebracht worden op de linkerzij de van de naaf van het voorwiel of van de vork. Nu, dat ieder wielrijder, zich eene nieuwe taksplaat moet aanschaffen, zal men bij deze gelegenheid voorzichtig handelen, zijne velo plaat op de voorgeschreven plaats, ttz aan den linkerkant van 't voorwiel van de velo, te bevestigen, temeer, dat van nu af deze maat regel streng zal toegepast worden, en dat de overtreders zich aan rechterlijke vervolgingen blootstellen. Zij gaat, in 't vale licht der najaarsavondstonden, Ter kerk, zoo innig blij, zoo rustig van gemoed, Alsof zij reeds de vreugd des hemels had gevonden Door hare ziel betracht, in heil en tegenspoed. Zij gaat, met stillen tred en .juinig van gebaren, Als onverschillig steeds aan 't geeu op straat gebeurt. Zij wil, door 't leven heen, haar eigen schoon bewaren, Dat, met geen smaad noch vlek, tot heden werd besmeurd. Haar jeugd ging stil voorbij en staat schier in 't verleden. Zij kende nooit de striem van 't bijtend zingenot. Haar lentezang versmolt in vurige gebeden, Gewijd aan lof en roem van haren Heer en God. En in den tempel, waar zij needrig, op de knieën, Haargeestlijk offerbrengt,weergalmen als 't gegons Van eeuwen volksgeloof, de lange litanieën, Met hun verzoenend woord en 't smeekend bid voor ons Enhuiswaartsgaatzijnu Demisthangtopdewegen. 't Lantaarnlicht ontvlamt, omgeven met een krans En 't is of rijst voor haar, geheven voor een zegen, De gulden schijve van een grootsche remonstrans. Om 9 1/2 uur Om 11 uur Inkomprijs 1 fr. 5o. Om 2 uur Inkomprijs 3 fr. Commission des Dommages de Guerre et des Règions Déoastées M. Bruisaert, député, nous transmet les Réponses du Gouvernement aux questions posées par la Commissionnous les reproduisons ci dessous, en remerciant M. Brut- saert, pour son intéressante communication 1" Combien de tribunaux de dommages de guerre fonctionnent encore Quatre tribunaux de dommages de guerre fonctionnent respectivement a a) Bruxelles, pour le ressort des provinces d'Anvers, de Brabant et du Hainaut. Des chambres détachées de ce Tribunal siègent a Charleroi, a Monseta Tournai. b) Gand, pour le ressort de la Flandre Oriëntale et des arrondissements de Bruges et de Courtrai. Une chambre tient audience dans ces deux villes. c) Liége, pour le ressort des provinces de Liége, du Lijnbourg, du Luxembourg et de Namur. Suivant les nécessités, une chambre se déplace a Tongres, Namur, Dinant et Arlon. d) Ypres pour les arrondissements de Fur- nes et d'Ypres. Outre les tribunaux, trois cours de domma ges de guerre ont leur siège re<-pectif a Biu- xelles, Gand et Liège. 2" Combien de dossiers [tavt pour dommages aux biens qu'auxpersonnes et séparément) restent en souffrance devant l/s tribunaux spéciaux Sur un ensemble de 1.381.262 demandes pour les dommages aux biens privés, on ne doit plus statuer que sur environ 4 5oo dos siers. II reste en outre a régulariser environ 1.700 avances pour dommages aux terres et a régler 4 700 demandes d'indemnisation pour perte d'effetscivils introduites par des anciens combattants et pour lesquelles la solution dé- pendait du sort qui aurait été réservé aux di- verses propositions de loi soumises au Parle ment. Pour les dommages aux personnes, une décision doit encore intervenir pour 3 5oo af faires, dont i.25o, déja instruites, sont en instance devant les tribunaux. II s'agit en général de demandes introduites en vertu de la loi de 1927 qui a rouvert les délais pour l'introduction de demandes nouvelles ou en aggravation. 3" Combien d'affaires tant pour les biens que pour lts personnes) sont ierminées et ne sont pas liquidêes Pour les dommages aux biens, il reste environ 5.000 dossiers susceptibles de liqui dation pour lesquels il reste a payer un solde d'indemnité en principal ou des intéréts. II sibsiste en outre environ 18.000 dossiers pour

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1