12e Jaar, N° 40 - 9 Januari 1932 12e Année, N° 40 - 9 Janvier FOOTBRLL KONINKLIJKE HANOBOOGMAATSGHAPPIJ VRIENDENSCHIETING Weekblad - bet Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d'Ypres Tel. 500 35 ct. het nummer STAD YPER CARNAVALSTOET op Zondag 7 Februari 1932 R. Delobel. Aimé Gruwez. G. Vermeulen. G. Van Egroo. K. V. B. C. S. Y. C. S. Yper - Juniors - Bisseghem Dommages de guerre et... Economies Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper Verslag der Vergadering Tan 13 December 1931 Protest tegen de betaling in titels van het herbeleg HET VPERSCHE Aar V«raeniging der Geteisterden. he Club», enz. LA REGION D'VPRES Organe do ('Association des Sinistrés» des Clubs Yprois, etc. Beheer, Opstel en Aankondigingen 34. Boterstraat, 34, Yper Abonnement18 Ir. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Men kan inuhrljitn in alle Belgische postkantoren Naaniaott artikels geweigerd RéóactionAdministration et Pabllcité 34, rue au Beurre, Ypres Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On feet s'abonner dans tons les bureaux de poste Beiges 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Lu articles non stgnés sent refusés Met genoegen brengen wij ter kennis der inwoners van stad dat de werkzaamheden voor het inrichten van den toekomenden Cr- navalstoet met veel ijver zijn aangevat. Geen moeite zal gespaard worden om we derom iets puiks op touw te zetten dat aan eenieder voldoening zal geven. Maar feesten inrichten gaat niet zonder geld en de ondersteuning welke het Stadsbe stuur ons kan verleenen is te gering om ons toe te laten de kosten van dergelijk feest te drkken Daarom vinden wij ons genoodzaakt beroep te doen op de milddadigheid der be volking. Wij verhopen dat d<- heerenbestuurs leden die zich eerstdaags ten - huize zullen aanbieden goed zullen onthaald worden. De kaarten die in omloop zullen gebracht worden dragen op de keerzijde den stempel van het Comiteit, dit om alle mogelijke mis bruiken te voorkomen. Met onzen besten dank bij voorbaat bieden wij de bevolking onze beste groeten aan. HET COMITEIT Eere- Voorzitter, Voorzitter, Secretaris-Schatbe waarder, Onder- Voorzitter, Bestuursleden Depuydt D., Gillioen H., NeysJ., Duthoo H., Gillis G., Flepts H., Mahieu G., Dumon A., Decoster E Gantois C., Gouwy R., Beddeleem Eug., Vanlede D., Vanwonterghem G., Laloux A., Van Acker A., Vermeulen H., Vanraes G., Camer- lynck J. Zondag 10 «Januari >932 Om 2 uur Inkomprijs I fr. 5o. De leden der drie Vpersche Handboogmaat schappijen worden uitgenoodigd tot de aan de liggende Pers die zal plaats hebben in de zaal van het lokaal Au Miroir Zaterdag 16 Januari, om 5 1/2 uur zeer stipt 's avonds. Inleg 5.5o fr., te verschieten in vogels van 2.5o fr. Inschrijving om 5 uur. Le personnel du Tribunal des dommages de guerre d'Ypres a été encore une fois dimi nué de deux commissaires depuis le X janvier courant. II est évident que la fixation des indemnités dues pour réparation des dommages de guerre n'était qu'une besogne provisoire, et ne com- portait la promesse d'aucune fonction perma nente. Seul l'inefiable Pietje van den Haze wind pouvait entrevoir pour son dernier-né une situation d'un avenir certain dans les dom mages de guerre et une jolie pension a l'age de la retraite. Et de fait, a cette époque, la be sogne a accomplir était si immense qu'il pa- raissait a chacun que jamais on n'en aurait pu venir a bout. Giace cependant au zèïe éclairé et a la compétence du chef du commissariat d'Etat, M. Esquelin, la machine a rendre desjuge- ments se mit bientöt a fonctionner avec une telle aisance et une telle allure qu'au bout de 10 ans la besogne toucnait a sa fin. Au fur et a mesure que l'on approchait de cette fin, l'Etat avaitdiminué son personnel d'un chiffre d'environ cinquante commissaires d'Etat. Des réductions consécutives n'en laissaient plus au I janvier ig3o qu'une dizaine, et encore ce personnel assumait-il toute la besogne des deux tribunaux de Furnes et d'Ypres. A la fin de ig3l, il ne restait même plus, en tout et pour tout, que 4 commissaires d'Etat, 1 président, 1 greffier et 2 employés. On pouvait prévoir qu'avant la fin de l'été ig32, ce cauchemar des réparations aurait cessé. II n'en sera malheureusement pas ainsi, car, au ministère, on s'est imaginé de supprimer encore 2 de ces 4 commissaires. Cette fois, on a marché trop vite. Trés certainement, cette mesure a été prise pour des considérations budgétaires. On a voulu montrer aux représentants qu'on com- mengait la liquidation définitive de toute l'or- ganisation des Tribunaux de dommages de guerre, et qu'au budget de ig32 il résultait déja une économie énorme du fait qu'on ne conservait plus qu'un personnel squelettique. Petite politique de trompe-l'oeil 1 Si peu considérable que soit encore au ier janvier ig32, le nombre de dossiers qui restent encore a être examii.és et jugés, encore faut il le temps matériel pour le faire. Les 4 commis saires en auraient eu fini en 5 ou 6 mois enco re. Du fait qu'il ne reste plus que 2 commis saires pour étudier ces dossiers et suivre les audiences, nous arriverons fatalement a la fin de l'année sans avoir pu atteindre la fia de la besogne. Au lieu de pouvoir licencier en Aóut ig32, le personnel completprésident, greffier, commissaires, buralistes, on ne pour- ra le faire, au plus tót, qu'en janvier ig33. Economie a rebours, et poudre aux yeux II y a des choses qu'on ne peut forcer. Maisserait-il indiscret de poser une question? Nous voudrions bien savoir si, dans les cadres du personnel de Bruxelles, on tranche égale- ment ainsi dans le vif. Est ce que la bas, il en est comme a Ypres? Ne conserve-t-on pas la- bas, au contraire, des commissaires d'Etat en trop De vergadering wordt te 14 u. 43 geopend. Nemen plaats aan het bureel de heeren L; Geuten, bestuurder der Samenwerkende Ven nootschap voor Oorlogsschade Het Leiedal» te Wervick, en Dr H. Brutsaert, volksvertegen woordiger. De heer Geuten verontschuldigt den heer advokaat A. Butaye, voorzitter der Federatie, die wegens familiezaken belet is de vergade ring bij te wonen, en stelt voor hem een brief te zenden van bedanking voor al hetgeen hij ten voordeele der geteisterden gedaan heeft. De tegenwoordige afgevaardigden keuren dit voorstel eenparig goed. De wensch, die tijdens de laatste vergade ring van 8 November uitgedrukt werd, is door den heer voorzitter naar den heer Minister van Financiën overgemaakt geweest, doch tot op heden werd er daaraan niet het minste gevolg gegeven. Sedertdien worden de titels, die men aan de geteisterden in betaling hunner oorlogsschadevergoedingen geeft, op de Beurs verhandeld aan 73 in plaats van 86 zooals over eenige weken, zoodat de geteisterden thans een verlies ondergaan van 27 0/o en alzoo in de volstrekte onmogelijkheid zijn het herbeleg te doen tot beloop der nominale waarde van de ontvangen titels, zooals de dienst van het herbeleg het eischt. Al de geteisterden dienen op denzelfden voet behandeld te worden en deze die, 't zij om gelijk welke reden, verscheidene jaren na de anderen bediend worden hebben evengoed als de eersten recht op volledig herstel. De Federatie heeft zich als taak opgelegd de rech ten der geteisterden te verdedigen en zal den strijd niet opgeven zoolang er nog een enkele overblijft die geen voldoening heeft bekomen. Er kan ook geen spraak zijn af te zien van het princiep der betaling in baargeld, doch gezien de financieele moeilijkheden, waarin de regeering zich voor het oogenblik bevindt, mag men de uitbetaling in titels der vergoe dingen onderhevig aan herbeleg tijdelijk aan vaarden, op voorwaarde nochtans dat de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1