WOONHUIS WOONHUIS Schilderijen ZAAILAND Gewezen Kasteelpark Boomkweekerij en Zaailanden MEUBELEN AUTOBUS WOON HUIS Werkmanswoonst OVERSLAG in één zitdag van Gemeenten Langemarck S houthulst 57 Hectaren 95 aren 18 centiaren. Openbare Overslag Openbare Verkooping Openbare Verkooping Openbare Verkooping Op Maandag 18 Januari 1932 OVERSLAG van 0p Maandag 18 Januari 1932 Openbare Verkooping Instel met Premie GEMEENTE STAGEN, Dixmudeslesnwrg Op Woensdag 20 Januari 1932 Studiën van de Notarissen N. D'Huvetlere, 29, Cartonstraat, te Yper en V. Sollet, 293, Van Volxemlaan, te Forest-Brussel. MA AN DAG- 18 JA.NUA.FII 1932 Wijk Vrijjboscli Dinsdag 19 Januari 1932 YPER, Tempelstraat, IS Dinsdag 20 Januari 1932 te Reninghe Dinsdag 26 Januari 1932 OUDE EN MODERNE Gemeente INerckcm Groot 7 Ha. 68 a. 05 ca. Groot 18 Ha. OI a. 65 ca. Herd G. M. C., 24 HP. Maandag 18 Januari 1932 OVSMSLAW te ROUSBRUGGE-HARINGHE 2 - om 3 uur stipt namiddag, in de gehoorzaal van het Vredegerecht, Paleis van Justitie, Groote Markt, te YPER, ten overstaan van den heer Vrederechter van het eerste kanton Yper GROOTEN EIGENDOM BESTAANDE UIT nabij Het Meuneke voor eene gezamenlijke grootte van Verdeeld in koopen. Recht van samenvoeging. Thans alles ongebruikt. Onmiddellijke ingenottreding. De heer Jules OPSOM ER, boomkweeker te Poelcapelle nabij de statie, zal aan de liefhebbers de koopen aanduiden. Alle inlichtingen zijn te bekomen bij den Notaris D'HUVETTERE voornoemd- Kantoor van Meester O e I a h a y e Notaris te Woumen. Studie van den Notaris Van Issacker, te Hooglede. Studie van Meester AlfP-ad Röynaert, Notaris te Yper. om 2 I '2 uur namiddag, in het Gasthof Hotel du Nord bewoond door Joseph Decrock, Statiestraat te Yper van een Schoon en gerieflijk met garage en inrijpoort dienstig voor allen handel en 3 aren i6 ca. medegaande koer en erve, staande en gelegen te Laatst bewoond door Sieur Daniel Santy. Ingesteld 135.000 fr. Handslag met de geldtellirg De gebouwen boven de inrijpoort behooren toe aan Heer Victor Wilde. De sleutel beiustter studie van den Notaris Alfred Reynaert te Yper. Studie van Meester Alfred Seynaert Notaris te Yper. om 4 uur namiddag, ter herberg DE KORTE WILDE be woond door Edmond Laconte, langs den weg leidende van Elverdinghe naar Zuidschote van een nieuwgebouwd met 24 aren 60 ca. Land Stallingen en Afhankelijkheden dicht den gravier van Elverdinghe naar Zuidschote. Onmiddellijke ingenottreding van dezen eigendom, laatst bewoond door Alois Deroo. De sleutel van het huis berust bij Camille Hiele. Zelfden dag, om 2 uur namiddag, ten gemelden huize van ALOIS DEROO van Mobilaire Voorwerpen Brandhout, deels Landsalaam Hooi, Strooi, enz., zich aldaar bevindende. Gewone voorwaarden. Studie van den Notaris A m eye te Rousselare. om 2 uur namiddag, in de zaal van het Gasthof DE BEURS Statieplaats, te ROUSSELARE van eene schcone verzameling van Tentoonstelling Zaterdag 23 Januari, van 10 tot 18 uur Zondag 24 Januari, van 10 tot 14 1/2 uur en Maandag 25 Januari, van 10 tot 18 uur. Op comptant geld. l5 p. h. kosten. om 2 uur namiddag, ter herberg De Vrede», bij heer Zwaenepoel, te DIXMUDE. Koop I kadaster sectie D, nummer ig5 en volgende, waaronder nummer 235 sectie D (groot 78 a. go ca. en uitweg gevend op de straat). Gebruik H. Depover mits 42g4 g5 fr. Prijzie deels aan eigenaar en pachter. 2 Loten. Slechts ingesteld 92.090 fr. Koop II HOFSTEDE verdeeld in 4 loten, kadaster sectie D, num mer 128 en volgende. Gebruik kinders Strubbe mits 12.210 fr. Prijzie deels aan eigenaar en pachter. Al zonder geschreven pacht. Samen maar ingesteld 311.000 fr. Kantoor van den Deurwaarder Albérlc Vanceppel te Hooglede. BIJ RECHTSMACHT om g uur stipt voormiddag, op de Groote Markt te MCOR5LE0E van een 40 zitplaatsen in zeer goeden staat. Comptant en zonder kosten. om 3 uur stipt namiddag, ter herberg Den Yzerweg bij Edmond Debrabandere te STADEN, Statie. van Een kloek nieuwgebouwd met inrijpoort koeistal, schuur, paardenstal en koer, groot ongeveer 5 aren go centiaren, zeer geschikt voor allen handel en nijverheid. In gebruik bij Camiel Hanseeuw, mits I25o frank 's jaars en de lasten, zonder pacht. Eene Schoone met veel gerieven en ongeveer 4 aren hovenierhof, nevens voorgaande. In gebruik bij Charles Rollez, mits 365 fr. 's jaars en de lasten, zonder pacht. Met recht van samenvoeging. Kantoor van den Notaris Van Eecke, te Poperinghe. te 2 uur namiddag, te POPERINGHE, in den Katholieken Kring, bij Mr Camiel Laconte, Bertenplaats. van 73 aren langs den Steenweg naar Crombeke, bij de Statie van Waaienburg. Laatst gebruikt door de Vrouw Weduwe Fossaert en kinders. Thans ongebruikt. Handslag met de geldtelling. Ingesteld 23 600 fr.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 10