Gemeenteraad van Yper Verslag der Zitting van II Januari 1932 6. Stadsbibliotheek Heropbouw Las- tenkohier. De zitting wordt te 17 u. o5 geopend. Zijn tegenwoordig de heeren Sobry, burgemees ter voorzitter Missiaen, Lemahieu en Dela- haye, schepenen D'Huvettere, Capoen, La- ton, Leuridan, Soete, Bonnet, Coutelle, Ver gracht, Vermeulen en Vandamme, raadsleden; Versailles, secretaris. 1. Proces verbaal der zittingvan 21-12- ig3l De heer secretaris geeft lezing van dit proces- verbaal, waarna het zonder opmer kingen wordt goedgekeurd. M. Sobry. De heer schepen Lemahieu heeft het woord gevraagd om verslag te geven over de beweging der bevolking gedurende het verloopen jaar. M. Lemahieu. Ziehier de beweging der bevolking in ig3i Geboorten, mannelijke I2g en vrouwelijke i37, 't zij samen 266. Huwelijken 125. Echtscheidingen 2. Over- lijdens, mannen g5, vrouwen 104, samen igg. Intredingen door woonstverandering, mannen 3gg, vrouwen 5o2, te samen goi. Intredingen door geboorte, mannen 125, vrouwen 137, waarbij nog dienen gevoegd te worden 4 man nelijke geboorten die buiten de stad plaats hadden doch die hier moeten ingeschreven worden. Dit maakt een totaal intredingen van 1167. Uittredingen door woonst verandering, mannen 386 en vrouwen 480, samen 866 Uit tredingen door overlijden, mannen 85, vrou wen g5, en oveileden buiten de stad, mannen 10 en vrouwen g, 't zij samen 481 mannen en 584 vrouwen die uitgetreden zijn. De bevol king op 1 Januari ig3i bedroeg 7280 mannen en 8400 vrouwen, samen i5.68o en op 1 Januari ig32, 7327 mannen en 8455 vrouwen, samen 15.782. Uit deze cijfers blijkt dat er 67 geboorten meer zijn dan overlijdens, en 102 intredingen, namelijk 47 mannen en 55 vrou wen, meer dan uittredingen. De kiezerslijsten werden als volgt bepaald gesloten parle- mentskiezers 4337 waaronder 12 vrouwen gemeenteraadskiezers, mannen 4322, vrouwen 5313, 't zij samen g635. Hier volgt nu nog een inlichting die we vroeger nooit gaven en die ons uu door het beheer der belastingen ge vraagd werd, namelijk de bevolking binnen de palen der stad en deze van buiten de stads palen. Op i Januari ig3i was de bevolking binnen de stadspalen 10 640 en buiten de stadspalen 5040, en op 1 Januari ig32 was deze wederkeeriglijk io.7o5 en 5077. M. Delahaye. Dit maakt dat er in 't ge heel ongeveer 1.000 vrouwen meer zijn dan mannen. Dat de weduwnaren zich maar ver haasten te hertrouwen I 2. Stedelijk kerkhof Grondvergunningen. Een aantal gevraagde grondvergunningen op het stedelijk kerkhof worden, mits de ge wone vergoeding ten voordeele van den Open baren Onderstand, eenparig goedgekeurd. 3. Stads eigendommen Pacht Over dracht. M. Sobry. Wij hebben een brief ontvan gen van M. Moreel Arthur, landbouwer te Zillebeke, pachter van 1 ha. 37 a. 40 ca. stads- grond gelegen noord en zuid de Vijverbeek, die vraagt om zijn pacht aan M. Malfait Ar thur, insgelijks van Zillebeke, te mogen over laten, daar hij niet in staat zal zijn gansch zijn pacht uit te doen. Deze pacht werd aange gaan den 1 October ig2f voor 3, 6 of g jaren. Het schepencollege heeft beide belanghebben den bij zich geroepen en is met hen overeen gekomen die vraag toe te staan, mits Moreel borg blijve voor het betalen der pachtsom gedurende den nog te loopen termijn. M. Vandamme. Aanvaardt de heer Mal fait deze pacht over te nemen M. Delahaye. Hij is het zelf komen vra gen. M. Vandamme. Ik stelde die vraag alleen maar omdat er in den bundel geen dergelijke verklaring van Malfait te vinden is. De heer voorzitter legt hierop dit voorstel ter stemming, dat met eenparige stemmen wordt aangenomen. 4. Openbare Onderstand Openbare ver pachting van het jachtrccht Proces verbaal. M. Sobry. Uit het proces verbaal dezer openbare verpachting, die op 3o October ig3i plaats had, blijkt dat zij de som van 36.6g5 fr. heeft opgebracht voor 67 loten Nadien werd er nog een lot uit ter hand ver pacht, zoodat er nu nog 7 loten te verpachten blijven. M. Lemahieu. Ik zal geen goedkeurende stem uitbrengen en mij over dit punt onthou den- Ik zou niet tegenstemmen voor net eerste punt, maar wel voor het tweede, doch daar beide samengevoegd zijn, zal ik mij onthouden. Wat ik wel kan aannemen is dat de Commis sie van Openbaren Onderstand he t jachtrecht verpacht voor de landen en bosschen die zij zelf uitbaat, daarvoor kan zij niets anders doen. Doch voor de landen die verpacht zijn kan ik geen goedkeurende stem uitbrengen omdat de raad reeds dikwijls klaar en duide lijk den wensch heeft uitgedrukt het jachtrecht aan de gebruikers zelf te zien verpachten. Ik zeg niet dat deze verpachting niet regel matig is, neen, ze is regelmatig geschied, maar moest ik ze goedkeuren dan zou ik tegen mijn princiepen en tegen de algemeene belan gen van den landbouw stemmen. M. Bonnet. Om dezelfde reden als de heer schepen Lerqahieu zullen wij ons bij de stemming onthouden. Het jachtrecht is een feodaal recht dat reeds lang had moeten ver nietigd zijn, en het is echt spijtig dat het nu ten onzen dage nog bestaat. De socialistische partij zal zich dus in die kwestie onthouden. M. Leuridan. Het is goed dat het koor volledig weze en daarom onderlijn ik wat door de twee vorige sprekers gezegd werd. Doch ik voeg erbij dat het uitblijven van een maatschappelijke, gezonde regeling der jacht wet een factor is van beroering, twist en onge lukken. Het is, zooals de heer Bonnet het daareven zegde, een middeleeuwsch gebruik en het is jammer dat wij maar zoo weinig invloed hebben op de Commissie van Openbaren Onderstand dat wij haar er niet toe kunnen bewegen hebben afbreuk te doen van dien, om zeggens, onwettigen toestand. Het had een zeer loffelijke daad geweest van harent wege op onze suggestie in te gaan. M. Sobry. Ik stel voor tot de stemming over te gaan. Stemmen ja de heeren D'Huvettere, Ver gracht, Vermeulen en Sobry neen de hee ren Capoen, Laton, Leuridan, Soete en Van damme onthouden zich de heeren Missiaen, Lemahieu, Delahaye, Bonnet en Coutelle. M. Sobry. Er wordt dus een ongunstig advies uitgebracht. 5. Openbare Onderstand Jachtverpach- ting uit der hand van lot 23. M. Sobry. Voor het jachtrecht van lot 23 dat vroeger niet verpacht werd, zijnde 67 ha. 5l a. 56 ca. gelegen te Langemarck, Poelca- pelle en omliggende, heeft er thans een lief hebber de som van 400 fr. geboden. De Com missie van Openbaren Onderstand vraagt de toelating om dit lot uit ter hand te mogen verpachten. Stemmen ja de heeren D'Huvettere, Bon net, Coutelle, Vergracht, Vermeulenen Sobry neen: de heeren Lemahieu, Delahaye, Capoen, Laton, Leuridan, Soete en Vandamme de heer Missiaen onthoudt zich. M. Sobry. Nogmaals ongunstig advies. M. Sobry. Het lastenkohier da^ voorge steld wordt bevat de gewone voorwaarden van het algemeen lastkohier, buiten enkele kleine veranderingen. Een artikel bepaalt dat de betalingen zullen geschieden in gedeelten Van 5o.ooo fr. naarmate den vooruitgang der werken, en dat zij zullen gedaan worden in.... Doch dit is hier nog niet ingevuld geworden. Ik denk echter dat wij den aannemer in klin kende munt moeten betalen en dat wij van den Staat zullen moeten trachten te bekomen in baargeld betaald te worden in plaats van in titels. M. Delahaye. De eenigste verandering van belang die aan het lastenkohier gebracht werd is dat de aannemer verplicht is voor de drie vierden Ypersche werklieden te gebrui ken, en dat dit werk dus bepeikt is voor de werklieden van stad. M. Bonnet. Er is ook een clause die aan den aannemer het betalen van een minimum loon oplegt. Door wie zal dit minimum loon bepaald worden M. S bry. Dit zal bepaald worden naar het loonrooster dat door de plaatselijke vak organisaties aangenomen wordt. M. Bonnet. Welke vakorganisatie zal er geroepen zijn om het minimumloon te bepa len Ik stel die vraag omdat ik weet dat er geen minimumloonen bepaald zijn. Gebruik makende van de crisis, dringen de patroons loonen op die niet kunnen aangenomen wor den. Volgens mij is er niet een vakorganisatie die meegeholpen heeft om de minimumloonen te bepalen zooals zij ons door de werkgevers werden toegezonden. Het is een schande, en ik geloof niet dat wij, voor onze stadswerken, zullen toelaten aan dergelijke loonen te doen arbeiden. Men gaat hier op dezelfde manier te weik als in de vreemde landen gij zult werken aan zulke loonen of ge krijgt niets. Om die reden zal ik dit lastkohier niet ver werpen, maar ook niet goedkeuren M. Delahaye. Het minimumloon zal in het lastenkohier bepaald worden en daarvoor zullen wij een overeenkomst betrachtigen tus- schen de afgevaardigen der werkers en der patroons M. Bonnet. Dit is eenigszins een verzach ting van het bezwaar dat ik tegen het last kohier heb ingebracht, doch dit antwoord van den heer schepen geeft mij geen algehetie voldoening. Mogelijks kent hij de patroons nog niet, maar hij zal ze leeren kennen. Tel kens wij hen schreven of dat er kwestie was van loonsverhooging, kregen wij nooit geen antwoord van hen", maar zoodra het loonsver laging betrof dan wisten zij wel ons adres. Van zulk volk is er niets te bekomen. De heer schepen kan met heel goede gedachten be zield zijn, maar hij zal leelijk teleurgesteld Worden. M. Delahaye. Ik vei hoop het tegenover gestelde. M. Sobry. Niemand weet wat het mini mumloon zal zijn, dit moet nochtans bepaald worden vooraleer de aanbesteding uit te schrijven, opdat de aannemers zouden we ten hoeveel zij zullen moeten betalen en de werklieden hoeveel zij betaald zullen worden. Ware het niet beter nu reeds in het lastko hier als minimumloon te bepalen hetgeen door veel andere gemeenten betaald wordt, name lijk 5 fr. per uur voor de geschoolde werklie den en 4 fr. per uur voor de ongeschoolde. M. Missiaen. Ja, dit ware beter. M. Leuridan. De prij'zen zijn nu totaal onvast en misschien zoudt gij het later kunnen betreuren nu zoo een cijfer bepaald te hebben. M. Sobry. Iedereen verlangt dat het, werk ten vroegste mogelijk begonnen worde, daarbij moet het volgens het lastkohier in 180 werkdagen voleindigd worden, zoodat wij mogen verhopen in ig32 de stadsbiblio theek te hebben en dat de prijzen in zulken korten tijd toch zooveel niet zullen ver schillen. M. Missiaen. In geval de loonen afslaan nadat de aanbesteding is uitgeschreven, dan heeft de stad er toch niets bij te winnen, en moesten de loonen opslaan en de aannemer zou niet mee verhoogen, dan zouden de werk lieden hem verlaten. M. Delahaye. De aannemer zal verplicht zijn een minimumloon te betalen, laat ons dan eerst een verzoening tussehen beide partijen over dit punt betrachten. M. Missiaen. Maar dan zult gij moeten wachten om de aanbesteding uit te schrijven,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 3