Beslissing van den gemeenteraad Vernietiging Koninklijke Hofbouwmaatschappij en Werk van den Akker, Yper Verslag dar Algemeene Vergadering Zondag 17 Januari 1932 Ferd. Dethoor. Hector Casier. Voor de Wielrijders gelen toe te passen als op den spoorweg waar het de spoorbeambten toegelaten is een over tredingsvergoeding te eischen van de reizigers die het reglement niet naleven. Zij zijn ge machtigd 5 fr. te doen betalen voor het rooken in een compartiment van niet-rookers, enz. Dit stelsel zou hier mogelijks ook kunnen toegepast worden en er zou bijvoorbeeld een boete van 10 fr. voor elke overtreding kunnen geëischt worden. M. Missiaen. Velen zouden geerne 10 fr. .betalen als ze voor 5o fr. visch kunnen nemen M. Leuridan. Ik voel niet veel voor der gelijke beteugeling in zake stadsreglementen toe te passen. In Duitschland is dit stelsel veel in voege en de agenten zijn er gemachtigd allerhande boeten op te leggen en ervan kwijtschrift af te leveren, ik ben daar niet voor te vinden want dat stelsel zou dan ook op tal van andere stadsreglementen moeten toegepast worden. De vrees van het gerecht en de normale rechtspleging zijn nog de beste manieren om alle overtredingen te beletten. M. Missiaen. Te meer, dat velen nog graag die boete zouden willen betalen wan neer ze er drie of vierdubbel profijt kunnen .uittrekken. M. Vandamme. Maar moest ge zoo een feit op heeterdaad ontdekken, dan zoudt gij -toch zeker dien persoon de opbrengst van zijn •diefte in zijn handen niet laten Ten andere, dit is geen voorstel dat ik doe, doch alleen maar een eenvoudig gedacht. M. Delahaye. De stadswatereti zijn zeer vischrijk en bevatten daarbij nog honderde kg. paling. Door dit reglement willen wij alleen maar een deftige en aangename liefhebberij bevoordeeligen, en het is te hopen dat er geen bedrog zal gepleegd worden. M. Bonnet. Ik ben niet geheel en gansch van het gedacht van den heer schepen Dela haye, want moesten tr geen overtredingen zijn dan zou onze politie haar werk ontnomen worden. Het getal werkloozen is nu reeds groot genoeg, zonder dat de politie dit nog .zou moeten vermeerderen. M. Sobry. Thans moet er nog over het Jaatste artikel gestemd worden. Al de raadsleden keuren dit eenparig goed. 8. Mededeelingen. De heer voorzitter geeft lezing van een brief dien het Comiteit van den Carnavalstoet den 8 Januari 11. aan de stad gezonden heeft, en waarbij het zijne verwondering uitdrukt over de vermindering der toegestane stads- toelage voor een der schoonste feesten van Yper, die het meest volk aanlokt en het meest den plaatselijken kleinhandel tv. n bate komt. Het vraagt in zijn brief opdat de raad op nieuw wat meer zou stemmen en minstens dezelfde toelage als vroegere jaren zou ver- leenen M. Sobry. Het schepencollege heeft een algemeenen regel aangenomen en besloten de toelagen van alle feesten te verminderen. We doen dus voor den Carnaval zooals wij zullen doen voor de handelsfoor en de electriciteits- tentoonstelling. Ik ben van oordeel dat wij geen twee maten en twee gewichten mogen gebruiken. M. Lemahieu. Ik ben van uw gedacht, want als wij nu die toelage voor den Carnaval stoet verhoogen dan zullen wij dezelfde vraag van alle andere feestcomiteiten ontvangen, en in plaats van een besnoeiing zou het een ver hooging fler kredieten zijn. M. D'Huvettere. Hoeveel werd er nu toegestaan M. Sobry. i.5oo fr. M. Missiaen. Dit is hier maar een mede- deeling en er moet thans geen beslissing geno men worden. Laat het schepencollege die vraag eens nader onderzoeken. Indien ik mij niet vergis werd er verleden jaar in 't geheel slechts 3o.ooo fr. verbruikt voor alle feesten. Indien dit werkelijk zoo is, dan moeten de toelagen dit jaar niet verminderd worden, gezien er voor ig32 een krediet van 3o.ooo fr. gestemd werd. M. Vandamme. Ik dacht dat het schepen college dit alles reeds vroeger grondig onder zocht had. Waarom moet er nu, nadat het be drag der te verleenen toelagen reeds beslist werd, nog eens een onderzoek over diezelfde kwestie gedaan worden M. Missiaen. Daar het totaal krediet voor feesten en plechtigheden met een vierde ver minderd werd, heeft het schepencollege een voudig besloten ook alle toelagen met een vierde te verminderen. Laat ons nu eens on derzoeken of deze vermindering wel noodig is. M. Leuridan. Dit is geen gunstvoorstel voor den Carnavalstoet, en indien uw vermoe den echt bevonden wordt dan zullen ook de toelagen voor alle feesten dezelfde blijven als vroeger M. Missiaen. Ja, want het is hoegenaamd mijn gedacht niet een uitzondering aan den algemeenen regel te maken. M. D'Huvettere. Het ware dus best dat de schepen van financiën dit eens zou onder zoeken en zien hoeveel er verleden jaar uitge geven werd voor feesten. Al de raadsleden verklaren zich hiermede t'akkoord, en de openbare zitting wordt te 18 u. o5 opgeheven. Tijdens de geheime zitting werd de heer Landsheere Hubert,bouwkundige, tot bestuur der der stedelijke Nijverheidsschool benoemd en de heer Decruyenaere Gerard, onderwijzer aan St Aloysiusschool, tot leeraar van vlaam- sche voordracht aan de Muziekschool van Yper. YPER - Bij K. B. van 28 December 1931 is vernie tigd de beslissing van den gemeenteraad van Yper, d. d. 16 November 1931, die zijn bevoegdheid is te buiten gegaan, waar hij besloten heeft een verontschuldigingsbrief te sturen naar den voorzitter van een muziek- vereeniging omtrent het verbod welk hem door den burgemeester was opgelegd om een cantate op den openbaren weg uit te voeren. Mon. ii-12 Jaiuiri iq32. gehouden op Zondag 20 December ig3i. nO- De heer Voorzitter opent de vergadering om 14 1/2 uur, en de secretaris geeft lezing van het verslag der vorige vergadering. Dit verslag wordt daarna zonder opmerkingen goedgekeurd. Voordracht De heer Vander Borght, Staatsvoordrachthouder te Kortrijk, geeft een zeer nuttige les over de teelt der erwt. De aangename spreker wordt in zijn klare rede aandachtig gevolgd en ten slotte luid ruchtig toegejuicht. De Voorzitter bedankt den gevierden spre ker over zijne leerzame les en wakkert de toehoorders aan er groot nut uit te trekken. Mededeelingen De heer Voorzitter laat weten dat, volgens artikel 9 der statuten, de helft van het bestuur dient verkozen te worden op de eerste vergadering van Januari. De uittredende leden zijn Lauwers Marcel, onder voorzitter. Dethoor Ferdinand, secretaris. Vandevoorde Leon, schatbewaarder. Maerten Achille, Roosebeke Henri, Swyn- gedouw Charles en Victoor Theophile, bestuur leden. Vervolgens is er overgegaan tot de uitbe taling der premiën voor de maandelijksche aanbrengsten alsmede der hofbezoeken. Aanbrengsten M. Hebben bekomt 3 punten voor zijne pracht'ge Ypersche selderij en porrei. Nieuwe leden Worden aanvaard als nieuwe leden M. Leon Claerhout, voorgesteld door Maerten A. M. Baeckelandt Paul, voorgesteld door H. Casier. Tombola Een prachtige tombola, samen gesteld uit fruitboomen en sieraadplanten, en geleverd door het huis Firmin Lepercq, wordt onder de aanwezige leden uitgeloot en de vergadering sluit om 17 uur. Algemeene Vergadering in het gewoon lokaal, om 14 1/2 uur. DAGORDE 1) Lezing van het verslag der vorige ver gadering. 2) Voordracht door M. Lagast over fruit boomteelt. 3) Mededeelingen. 4) Betaling der jaarlijksche bijdrage. 5) Lezing van het jaarverslag. 6) Kennisgeving door den schatbewaarder van den geldelijken toestand der kas. 7) Verkiezing. 8) Tombola geschonken door den Heer Baete. Namens het Bestuur De Secretaris, De Voorzitter, In dtn loop van verleden jaar, in een vorig artikel, hadden wij de vraag gesteld langs wel ken kant van het rijwiel de veloplaat moest vastgehecht worden. Het provinciaal regle ment immers bepaalde den rechterkant, terwijl het laatste Koninklijk Besluit over de regeling van het vei keer zegde dat de taksplaat links van het rijwiel moest aangebracht worden. De heer Advokaat Lommez, bestendig afge vaardigde der Provincie West Vlaanderen, was zoo welwillend ons toen reeds zijn per soonlijk oordeel over deze tegenstrijdigheid te laten kennen, ons tevens de verzekering gevende dat de provincieraad niet zou nalaten deze onregelmatigheid te onderzoeken. Deze week ontvingen wij vanwege den heer Advokaat Lommez den volgenden brief, waar voor wij hem zeer dankbaar zijn Provincie West-Vlaanderen Yper. den 11 -1 -1932 Bestendige Deputatie Waarde Heer, In aansluiting met een artikel vroeger ver schenen in uw blad Het Ypersche met betrek op het provinciaal reglement over de veloplaten, heb ik de eer u te melden dat ter zitting van 22 December II. de Provincieraad het reglement veranderd heeft en in overeen stemming gebracht heeft met de algemeene verordening op het gerij. Er bestaat dus geen tegenstrijdigheid meer en de veloplaten moeten dus op den linkerkant van het rijwiel vastge maakt worden. Met hoogachting (get.) Am. Lommez. Er bestaat dus niet den minsten twijfel meer over die kwestie, en gezien de provincieraad zijn reglement veranderd en in overeenstem ming met bet Koninklijk Besluit gebracht heeft, moet, zooals wij het hier reeds duide lijk in het begin van dit jaar schreven, de velo plaat voortaan aan den linkerkant van het rijwiel geplaatst worden. Wij nemen deze gelegenheid te baat om aan de wielrijders de bepalingen van artikel 5 van het Koninklijk besluit van 1 Juni ig3i te herinneren, waarbij bepaald wordt dat de roode glinsterende plaat, die langs achter aan het rijwiel moet geplaatst zijn en die nog toe gelaten wordt tot een later vast te stellen datum, daar nadien het gebruik van een achterwaarts uitstralend rood licht zal ver plichtend worden minstens 5 cm. diameter

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 5