- HYPOTHECAIRE - BELEGGINGSBANK Ypersche Voetbalkroniek EXTRAKT EXTRAIT 6 19, Arenbergstraat, Antwerpen Grondpandobligatiën 5,00 °/0 netto KASBONS* terugbetaalbaar na 6 maand, 3,25 netto. Klasseering Juniors moet hebben en loodrecht moet geplaatst worden en zoo gericht zijn dat zij doeltreffend weze. Vele wielrijders geven daar geen acht ge noeg op en plaatsen eenvoudig die roode plaat horizontaal op den slijkweerder van hun velo. Dit kan voor hen oorzaak zijn van moeilijkheden. Telefoon 254.42 Handelsregister Antwerpen 74 Uitstaande Hypotheken Fr. 120.000.000, Stelt verkrl|gbaar voor 5 jaar. Zesmaandelijksche coupons. KASBONS met premie voor hoog stens 5 jaar 3,"75 netto, ieder jaar terugbetaalbaar. Kosteloose inschrijvingen bij den Heer MAURICE BAERT, te Yper Vandenpeereboomplaats, Al'37. Juniors 6 Bisseghem o Van al de juniorsploegen die hier te Yper op bezoek kwamen, mag Bisseghem onder de flauwste gerekend worden. Ten andere zijne laatste plaats in het klassement bewijst meer dan ooit dat die ploeg hoegenaamd niet be stand is om tegen andere elftallen met goed lukken op te treden. Evenwel, 't is enkel met 6 o dat onze jeugd hare tegenstrevers ver slagen heeft, alhoewel de score veel hooger kon zijn. Vooreerst speelden de Yperlingen zelf een flauwe match, en vervolgens speelden zij de tweede speelhelft enkel met to man daar Gryffon, gekwetst, het terrein moest ver laten. De doelen werden door Ververeken (4 waarvan één op penalty) Ossieur (1) en Verleure J. (1) aangeteekend. Morgen komt Lauwe op bezoek welke nipjes met 2-1 in de heenmatch verslagen werd. Deze ontmoeting moet in alle geval door onze Juniors gewonnen worden, willen zij zeker aanspraak maken op de tweede plaats. Naar ik verneem zal er een kleine verandering in de opstelling van onze ploeg gebracht worden Dat iedereen betrachte zijn best te doen, om desgevallend waardig den eindtoer te kunnen mede maken. Stade Moescroen 13 11 1 1 67 15 23 C. S. Yper 12 9 1 2 38 22 20 A.A. Moescroen 13 9 3 1 48 18 19 Poperinghe 12 5 6 1 28 30 11 Meenen 12 4 6 2 25 31 10 W. S. Lauwe 13 3 7 3 19 38 9 Wervick 12 2 7 3 14 33 7 Bisseghem 13 0 12 1 9 61 1 Wevelghem 5 Speciaal 2 De specialers kwamen deerlijk geklopt van Wevelghem terug en boekten hunne grootste nederlaag van het seizoen. Alhoewel zij niet in besten form staken, mag het ruw optreden van hunne tegenstrevers eenigszins dienen om hun verlies te verschoonen. Ten andere heb ben zij de voorsmaak gehad van hetgeen hun ne maten 's namiddags gingen ondervinden. Daarmede geraken zij, jammer genoeg, buiten koers om het eind kampioenschap te spelen. (Nochtans moeten onze mannen gelukge- weDscht worden om hun mooi optreden gedu ïende het verloopen seizoen Zij eindigen op de derde plaats met 81 doelen voor en 23 te gen (geen rekening houdende van de match te Bisseghem) hetgeen het beste doelgehalte van tie reeks daarstelt. Later komen wij eens terug t>p het verloop van het kampioenschap. In- tusschen zijn al voetstappen aangewend om de specialers vriendenmatchen te bezorgen. Dat zij dus maar goed in form blijven om die ontmoetingen met succes te ondernemen. Klasseering 3e Afdeeling Stade Moescroen 16 12 1 3 67 27 27 Wevelghem Sp. 16 12 3 1 62 25 25 C S. Yper 15 10 3 2 81 23 22 Bisseghem 15 6 6 3 40 44 15 Stade Kortrijk 16 7 8 1 51 40 15 Meenen 16 7 8 1 38 32 15 A.A. Moescroen 16 5 8 3 47 62 13 W. S. Lauwe 16 4 12 0 27 50 8 Poperinghe 16 1 15 0 12 113 2 Wevelghem 2 Yper 1 De chantecler's van Wevelghem kraai en overal hun victorie tegen Yper uit, doch zij mogen gerust een toontje lager zingen want, hebben zij ons de twee punten ontnomen, 't is maar ten koste van een brutaal optreden, dat alle sportminnende liefhebbers deed walgen. Tot de comiteitsleden toe vonden het optre den van hun mannen als rugbyspelers goed en waren de eerste om misplaatste uitdrukkingen het publiek in te zenden. Wat zou Dixit van zulk een match geschreven hebben Sport- galm zou te klein geweest zijn, als een zijner spelers, zooals Bourdeaux, toegetakeld werd. Nu ter zake Met goeden moed trokken wij naar Wevel ghem op met het inzicht de twee puntjes mede te brengen. Helaas, onze wensch is niet in vervulling getreden en ziehier hoe wij onze eerste nederlaag boekten. Scheidsrechter Coene roept beide ploegen in lijn. Wevelghem wint den toss en verkiest met den wind te spelen, hetgeen nogal een groot voordeel oplevert. Yper zet op en oogen blikkelijk is het spel verdeeld. Beide keepers hebben niet veel werk, want het spel verloopt meestal in 't midden. Yper begaat foul, Wevel ghem shot, een korte doelworsteling ontstaat en het eerste goaltje is geboren. De onzen komen nu gevaarlijk opzetten, een speler van Sport begaat foul in de penaltij area en Rood wit bekomt stralschop. Jammerlijk wordt het leder door De Buyser op den staak geshot. Eenige oogenblikken daarna bekomt Wevel ghem ook penally die door zijn doelverde- diger binnen gejaagd wordt. Op aanval der onzen kan de keeper redden. Een prachtig shot van Verleure wordtin corner gered. Deze wordt goed gegeven maar levert niets op. Yper houdt aan en bekomt nogmaals corner die in recorner weggewerkt wordt. Niets baat. Molein schiet te hoog. Nu bekomt Wevelghem corner, kort gevolgd vaa een ander en beide belanden achter het net. Vijf minuten voor de rust rent Molein weg, niets kan hem tegenhou den en het tegenpunt wordt op puike wijze aangebracht. Weldra is de rust daar met een 2 1 score voor Wevelghem, hoewel Yper beter verdiende. Na de rust is Yper seffens ten aanval en bekomt corner welke niets oplevert. Een cor ner voor Wevelghem is van geen nut. Rood wit is gedurig ten aanval, maar alles wordt weggezonden. Nu eens in het midden van het veld maar meermalen wordt de bal over den pinnekensdraad in het labeurland gezonden. Corner voor Wevelghem welke niets oplevert. Shotten van Veys en De Buyser gaan boven Ondertusschen wordt Bourdeaux aan het oog gekwetst maar de scheidsrechter heeft niets gezien. Wevelghem is op zijn doel geplakt en kan enkel werken op ontsnappingen. Op een dezer weet Margonneau prachtig te redden. Aanval volgt op aanval, corner op corner en toch baat er niets, want alles wordt naar hun gelielkoosd taktiek buiten gezonden. Wevel ghem speelt met vijf backs en toch weet de doelverdediger zich dikwijls te onderscheiden op talrijke schoten der onzen. Alles wordt te werk gesteld om den gelijkmaker te netten, maar het geluk is waarlijk met ons niet. En weldra is het einde daar met een onverdiende nederlaag der Rood witten. Schoon spel kreeg men niet te aanschouwen gezien de wind en het gedurig uitzenden der thuisspelers. Een verkeerde score had beter de weergave van het geleverd spel gegeven. Daarmede steekt Veuine ons voorbij in de rangschikking, maar 't zal maar van onze spe- ers afhangen om de eerste plaats wederom te bemachtigen, 'k Geloof niet dat deze eerste nederlaag, gezien de omstandigheden waarin zij geboekt werd, de moraal van onze lieve- ingen aangetast heelt. Na regen, zonneschijn Mannen eens ter dege tegen Oostroosebeke gespeeld, eerst en vooral om uw goal ave rage te verbeteren en vervolgens om te bewijzen dat gij te Wevelghem onverdiend iet onderspit hebt moeten delven. NEMO. Uitslag der matchen van 101 32 Wevelghem Sp. 2 C. S. YPER 1 Oost Roosebeke 1 W. S. Lauwe I F. C. Poperinghe 1 Cuerne Sport 1 R. Waereghem 2 Middelkerke o M. E. Wacken I S. V. Veurne 3 E. G. Ghistel 4 R. C. Bisseghem z S. V. Sweveghem 2 Nieuwpoort 1 Klasseering 2' Afdeeling B Veurne 16 12 1 3 50 17 27 C. S. Yper 16 11 1 4 46 24 25 W. S. Lauwe 16 10 2 4 41 22 24 Wevelghem Sp. 16 10 3 3 47 18 23 Bisseghem 16 10 4 2 49 20 22 Poperinghe 16 8 6 2 28 31 18 E. Ghistel 16 6 7 3 34 31 15 Nieuwpoort 16 6 8 2 40 36 14 R. Waereghem 15 6 8 1 '33 36 13 Cuerne 16 5 8 3 31 35 13 S.V. Sweveghem 14 4 9 1 25 57 9 Middelkerke 15 3 11 1 18 52 7 Wacken 16 2 13 1 29 44 5 Oostroosebeke 16 1 13 2 15 62 4 Door exploot van den ondergeteekenden deurwaarder, in date van 6 Januari ig32, ten- verzoeke van Ryckebusch Henriwerkman te Gheluvelt en Coudron Emiel, timmerman te Houthem (Yper), voor dewelken aangesteld is en waarnemen zal Meester Arthur Butaye, advokaat- pleitbezorger bij de rechtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Yper, en gehuisvest de Stuersstraat 26, ter wiens studie woonst gekozen wordt, werd afschrift betee-- kend van een vonnis bij vèrstek uitgesproken door de eerste kamer der burgerlijke recht bank van eersten aanleg van Yper, den 18 November laatst, ten hoofde van voormeld exploot aan Jules en Omer Vanwalleghem beiden zonder gekende woonst, waarvan de laatste huisvesting in België, Passchendaele was. En terzelver verzoeke, aanstelling en huis vesting alsboven daging gegeven aan voorge noemde Jules en Omer Vanwalleghem, tegen woordig te zijn den Maandag 1 Februari ig32, om 2 ure namiddag, ter studie van Meester Norbert D'Huvettere, Notaris te Yper, 2g, Cartonstraat, aan de vereffening en ver deeling der goederen afhangende van de erfe nis van Pieter Pattyn, in leven landgebrui- ker te Gheluvelt, over leden te Belle (Frankrijk) den 22 October igtö. A. Vancappel. D'un acte dressé par 1'Huissier Georges Tahon, rue Jules Capron, II, a Ypres, en date du 11 Janvier ig3a, enregistré, somma- tion est faite a Robert Giocott, éfoux de Dame Marie Louise Gheysen, dernièrement domicilié rue de Dixmude a Ypres, actuelle- ment sans résidence ni domicile connus, a comparaitre le Mercredi 20 Janvier iq32, dès les deux heures et demie de relevée, devant Monsieur le Juge Matton, en son cabinet, Palais de Justice, Grand'Place a Ypres, aux fins d'assister a l'enquête ordonnée suivant jugement rendu par le Tribunal civil de pre mière instance d' Ypres (Première Chambre), en date du 20 Octobre ig3x, enregistré. Pour exlraif: Georgis TAHON

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 6