- HET YPERSCh 1E- LA RÉQION D'YPI 3E£ Magrast - Repos dominical Wekelijksch Overzicht Amitiés Frangaises SklüZüfskeik der EE. Paiers Cmolistsn 12c Jaargang, Nr 41 16 Januari 1932 12' Année, N° 41 16 Janvier 1932 -- - Bijvoegsel - Supplement Eenzelvigheidskaart STAD YPER La Chapelle du Saint Sacrement a la Cathédrale de Saint Martin De Eucharistie Kapel van Sint MaartensKathedraal Bedanking Vrouw Sauries Decadt t ZIELMISSEN Messieurs Armand et Roger. Heer Achiel BOHIES Duitschland heeft weer gansch de wereld overhoop gezet, door de ophefmakende ver klaring van M. Brüning Wii kunnen thans niet meer betalen Die woorden zijn als een stortbad neergekomen over de vroege! e Ver bondenen. En daarop ontstaat een algemeen geharrewar. In Duitschland zelf is men, of schijnt men, verstom! over het uitwerksel dezer woorden en dadelijk tracht men de hevigheid ervan te verzachten. De Ameri kanen kunnen maar slecht gelooven dat het gemeend is, de engeischen en de franschen zoeken naar middelen om het Reich te dwin gen en het voik over 't algemeen gelooft aan eene nieuwe bezetting. Dit laatste is niet meer mogelijk sedert het in voege treden van het Youngplan. Maar als men alles goed nagaat en koud overlegt, dan moet men de meening deelen van een Zwitsersch befaamd en gestu deerd schrijver, die zegtook als Duitschland meent wat het zegt, dan is er nog niet veel veranderd Hoedat zult gij vragen. Wel, tot hiertoe heeft Duitschland betaald, maar met het geld dat men hem leende om te beta len. Dus werden Frankrijk, Engeland en al de anderen betaald met hun eigen geld. En intusschen moeten de schuldenaars van de Vereenigae Staten altijd maar afkorten van hun schuld, omdat men denkt dat Duitschland ook betaalt. Zoo blijven de bondgenooten alleen bedrogen,- want als zij Amerika zullen voldaan hebben, kan het Reich z.ggen ik kan uw geld dat gij mij geleend hebt met terugge ven 1 Zoo ware 't misschien nog beter dat men ten slotte alles kwijtschelde, ook onze schul den. Intusschen wint Hitier steeds veld men dacht dat iedereen zou akkoord gaan om-aan voorzitter Hindenburg nog 7 jaar het bewind te laten. Hitier dien men noodzakelijk heeft moeten raadplegen heeft daartegen ver zet aangeteekend. Hij voelt zich reeds mach tiger dan de anderen. Te midden die algemeene beroering kent Frankrijk eene ministerieele crisis, door een algemeen ontslag van het Kabinet. Men heelt echter bijna de zekerheid dat de heer Laval weer zal belast worden met het vormen der nieuwe Regeering. De Heer Painlevé zegt daarover, dat het de tijd niet is om een Bestuur te vormen dat met goede algemeene plannen en welgemeende inzichten optreedt het is het oogenbhk om vaste en doortastende besluitselen te nemen en onwankelbaar te staan ter oplossing der dreigende vraagstuk ken die Europa over en weer schudden. Ten gevolge eener Amerikaansche nota heeft China zijn antwoord laten kennen het verklaart ten stelligste dat het bereid is mede te werken met de Vereenigde Staten om de aangenomen verdragen te eerbiedigen. Maar, voegt het erbij, dan moeten de andere mo gendheden hgtzelfde doen, zooniet dreigt een algemeene oorlog. Japan van zijnen kant heeft daarop nog niet geantwoord, maar in de welingelichte middens denkt men dat zijn ant woord niet alleen tot Amerika zal gericht zijn, maar tot al de mogendheden. Intusschen heeft het aan Engeland opnieuw, door zijn gezant, doen verzekeren dat het geene bedoeling heeft eenig land in te palmen, maar dat het zijn be langen moet verdedigen tegen de onregelmati ge legerbenden. Uit Engelsch Indië zijn er maar weinig berichten. Men weet niet veel over den alge- meenen toestand. De engelsche overheid heeft de voornaamste leiders en voormannen van Gandhi aangehouden en sommigen veroor deeld. Dien ten gevolge is de algemeene wer king der opstandelingen eenigszins verslapt. Maar het valt niet te betwijfelen dat Gandhi zelf dit moest voorzien hebben en dat hij al de noodige voorzorgen genomen heelt om zijne werking te doen doordrijven door man nen die tot hiertoe niet op het voorplan kwa men en die, misschien, ongemerkt even veel werk zullen afleggen RIK. Wij vestigen nogmaals de aandacht der ouders op de verplichting die zij hebben voor hun kinders, die i5 jaar oud geworden zijn, een eenzelvigheidskaart bij het gemeentebe stuur aan te vragen. La soirée, au Vieil Ypres du Mercredi i3 Janvier a certes été, pour nous, l'une des plus instructives de la saison. Nous avons eu l'avantage d'y entendre Mr. Ie Révérend Père Hustindes Missions de Scheut, dans sa remar- quable conférence sur La Chine et la Mon golië appuyée de nombreuses projections lumineuses. Bien que nous ayons été avertis des succès déja obtenus ailleurs par eet inté ressant conférencier, noüs avons tous été agréablement surpris de constater l'excellence de sa causerie oil, a l'abondance et la variété de la documentation, s'allie une indéniable clarté d'exposition. Monsieur le Révérend Père Hustin était d'ailleurs bien qualifié pour venir nous parler de régions oil il a passé presque toute sa longue vie d'adulte. Les échos de cette soirée nous arrivent d'un peu partout depuis deux jours, et il nous est fort agréable de faire savoir ici au sympa- thique conférencier, qu'ils sont unanimement élogieux et reconnaissants. Au cours de notre Assemblée Générale annuelle qui a eu lieu le 14 courant a notre local Hötel Ypriana, les six membres sor tants a fin ig3i ont été réélus. La dite assem blée a en outre élu deux commissaires nou- veaux M. Léon Bossaert, ci devant secré taire hors Comiié, et M, Isidore Janssens. Q'ils trouvent ici tous deux nos vives félicita tions, ainsi que nos sincères compliments de bienvenue. R. D. Plaats te begeven van BEDIENDE in 't openbaar Slachthuis. Aanvangswedde n.5oo fr. Vragen te zenden naar het Col lege van Burgemeester en Schepenen vóór in Februari ig32. Yper, den i3 Januari ig32. De Secretaris, De.Burgemeester <S Schepenen. G Versailles. H. Sobry. Lejeudi 7 Janvier rg32 marque une date réjouissante dans l'histoire de la nouvelle Cathédrale d'Ypres, par l'affectation définitive comme sanctuaire du Saint Sacrement ala gran diose Chapelle absidale du Chceur. Désormais le Dieu Eucharistie y repose dans le superbe Tabernacle, en riche orfèvre- rie, d'avant guerre sur le nouvel Autel du S' Sacrement au retable symbolique, et les offices de la semaine s'y font dans une atmos phère de profond recueillement, selon le vceu de la plupart des paroissiens fervents. C'est en efïet un lieu idéal pour la ferveur eucharistique. Nous félicitons Mr le Doyen Vermaut et MM. les membres de la Fabrique d'Eglise de cette décision définitive aussi heureuse qu'op- portune. Sedert Donderdag, 7 Januari jongstleden, heeft het Allerheiligste Sacrament zijn vaste lustplaats in het rijk goudsmeedkunstig voor oorlogsch Tabernakel, op het nieuw prachtal taar met de symbolische schilderij van het Laatste Avondmaal in de absidale Kapel van het Hoogkoor. Deze lang verwachte en vurig gewenschte beslissing werd onlangs aangekondigd door een merkwaardig artikel verschenen in het Kerstnummer van het verdienstelijk Ypersch parochieblad de Tuinklokke De nieuwe heerlijke sacrakapel, die de niet herbouwde prachtige Oude Dekens Kapel vervangt, maakt voorwaar een ideaal verblijf uit voor den Liefde Koning Christi. De bestemming van dit onpvertreffelijk sanctuarium tot H. Sacramentskapel, wordt te rechte gewaardeerd door de getrouwe aanbidders der Eucharistie, alsook door de parochianen die er thans de Communiemissen en Lof, op de weekdagen, in stilte en ingeto genheid kunnen bijwonen. 9 Woensdagen van St-Jozef Te beginnen met Woensdag 20 Jatiuari. Te 7 r/2 uur, Mis met zang en offrande voor de gebuurte der Paters. 's Avonds te 6 uur, oefeningen, sermoen over 't Familieleven, door E. P. Joachim De Kristene Familie Heer Maurice Decadt Gisquière, dochter en familie danken vrienden en kennissen voor de blijken van genegenheid hun betoond tijdens het afsterven van hun teerbeminde echtgenoote, moeder en bloedverwante geboren Césarinê GISQUIÈRE en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 17 Januari, om 8 y. u.„ in St- Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Alfons DEZITTER van wegens de Kaartersmaatschappij De Ware Vrienden Café Jé óme. Het N. V. der Sectie Yper en omliggende maakt bekend dat er op Zondag den 17" Januari 1932, om 11 1/2 uren 's morgens eene ZIELMIS zal gezongen worden in de St-Maartens Kathedraal van Yper, tot ziele lafenis van al de overledene leden van den bond en der Burgers van Yper in deze stad gesneuveld gedurende den oorlcg igiq-tgiS. Al de bloedverwanten, vrienden en ken nissen zijn dringend verzocht deze Mis te komen bijwonen. Het Comïteit. Vriendenen kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Maandag 18 Januari, om 8 u., in Sint Pieterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Marie PHILIPS Weduwe van Heer Julien BONTE. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 24 Januari, om 8 y. u., in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Heer Isidore POTTEL, zijne Huisvrouw en zoon Jéröme. Monsieur et Madame Persyn Vercamer, ont l'honneur de prier leurs amis et connais- sances, d'assister a la MESSE ANNIVER- SAIRE, qui sera célébrée le Dimanche 24t Janvier, a g heures, en l'église drs R. R. Pères Carmes, pour le repos de l'ame de leurs fils bien-aimés Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezén worden op Zondag 24 Januari 1932, om xt y. uur, in St-Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van De Apotheek van j La Pharmacie de Mr VA N WALLEGHEM Statiestraat o— Rue de la Station is ALLEEN OPEN op Zondag 17 Jan. reste seule ouverte le Dimanche 17 Jan.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 9