Een Bezorgde Moeder PAARDENFEEST Koninklijke Tooneelmaatschappij DE VLAAMSCHE STER Zondag 31 Januari 1932 en Maandag ln Februari Stad Yper MUZIEKSCHOOL Muziekuitvoering en F»rijsuitdeeiing Landbouwcomice Kemmel - Yper J tARLIJKSCH PROGRAMMA (get.) E. Caenepeel, Yper. kennen en dat dit, zooals men het ten andere algemeen vermoedde, ongunstig is, weten wij niet of onze stadsbestuurders hunne hard vochtigheid zoo ver zullen durven drijven om, legen heug en meug, tegen het verlangen in van de overgroote meerderheid der Yperlin- gen en tegen het bevoegd oordeel der Com missie van Monumenten, hun dwaas en onbe zonnen voorstel van vernieling tot vóór den minister of tot vóór den Koning, zooals een plaatselijk weekblad het verleden week schreef, te verdedigen. Wij twijfelen er aan, doch moesten wij ons^bedriegen. dan zouden wij ons wellicht verplicht gevoelen te geloo- ven dat ons stadsbestuur niets anders beoogt dan het weinige leven, dat Yper nog uitsluite- lijk aan het vreemdelingenverkeer te danken heeft, te dooden en hier allen handel ten ondergang te helpen. De tijd zal uitwijzen of onze toevallige berichtgever goed was ingelicht en of onze vrees gegrond is. In afwachting, durven wij nog het beste verhopen, namelijk dat het schepencollege zijne missing zal willen inzien en dat het eindelijk eens de belangen van al <ie inwoners zal ter harte nemen, in plaats van de eenen te willen bevoordeeligen en de anderen te schaden. Het is nooit te laat om wel te doen. In hetzelfde nummer van Het Nieuws van den Dag vinden wij nog een schrijven dat aart dit blad door zekeren C. D. Schoons uit Yper werd toegezonden, 't Is waarlijk iets schoons en wij hebben de lezing ervan zoo vermakelijk gevonden dat wij, voor onze lezers die nog het genoegen niet hadden dien brief te lezen, dit meesterwerk hier eens overdrukken. Ziehier dit dichtstukje in proza Mag dat nu wel schoons genoemd worden dat stuk vesting aan de statie Het is veeleer, en bijzonderlijk des avonds, een benauwdelyke vuilhoek Laat ons nu maar onmiddellijk den nagel op den kop slaan. Het is precies gelijk 'nen ouden versleten man, die verhakkeld en gekwetst met zijn voeten in het water staat te bedelen, in afwachting dat de vreemdelingen naar Yper komen om een aal moes te ontvangen, terwijl langs den over kant der statie daar een rij huizen gebouwd staan in den Yperschen Vlaamschen stijl. Vergelijken wij nu de rij huizen tegenovei het oud doorschoten stuk vestingsmuur. Ik zou dus dat stuk vesting sloopen tot aan de Tempelpoort, dat ware ten eerste werk voor de werkloozen ten tweede de stad zou wel de gelegenheid vinden deze plaats als bouwgrond te verkoopen, en er nog mogelijk wel profijt uit trekken ten derde de koopers .^zetten er huizen op, en aldus nog eens werk voor ons volk. Indien nu de vreemdelingen iets schoons van de Ypersche vestingen willen bewonderen, dan hebben zij zich maar naar de Rijsselpoort te richten. Om te beginnen gaan zij door de stad en ontmoeten onderweg nog al iets van Ypersch Schoons zooals de Vleeschhalle, de Kathedraal, 't Stadhuis, 't Belle Godshuis, het Post Hotel, St Pieterskerk, enz., enz. Aan de Rijsselpoort iets eenigs schoons langs weerskanten de hooge vestingmuren ver bonden met een brug dan de breede wallen. De bezoeker heeft dan maar een gedacht Je maken, dat al de poorten van Yper vroeger tijd in denzelfden trant waren. Wij hebben dan nog de Meenenpoort met hare oude vestingsmuren in de Noordelijke en Zuidelijke richting, met in het midden het monument der Engelsche verdwenen strijders uit den grooten oorlog. Mijn dunkens is er daar ge noegzaam schoons te bewonderen. Keeren wij nu terug naar de statie wij dompelen daar dien ouden, versleten, door schoten, ondermijnden, gekromden, verhak kelden, verarmoedigden bedelaar met zijn ver scheurde bovenjas het water in, en wij zetten in zijne plaats eene rij schoone huizen. Dan mag het Statieplein van Yper wedieveren met al de statiepleinen van gansch België bij zoo ver, dat de Rogierplaats te Brussel er met een afgunstig oog zou op nederzien. Wat zegt u ervan, Kunstminnende Yper- lingen 't Akkoord C. D. SCHOONS Of we t'akkoord zijn Wij zijn overtuigd dat Mijnheer Schoons ons antwoord daarop reeds op voorhand kent, doch wij zijn nog zekerder dat al onze lezers het met ons zullen eens zijn om den schrijver van dien brief geluk te wenschen om zijn geniale inbeelding en rijke verdichting. Hoe poëtisch De eeuwenoude vestingen van Yper vergelijken aan een ouden, versleten bedelaar En hoe menschlievend In plaats van voor dien ver armoedigden sukkelaar met zijn versleten en gesch urden frak het noodige te doen om hem een anderen, meer betamelijken bovenjas te bezorgen, zou hij er zelfs nog geen lap op leggen Ver van een ongelukkigen bedelaar te helpen, wat op te frisschen en te verkwik ken, dompelt hij hem eenvoudig het water in Het middel dat Mr Schoons zou gebruiken is alleszins radicaal, en moest hij de macht hebben en de toelating bekomen om zijn moordenaarswerk ten uitvoer te brengen, dan zouden de werkloozen weldra mogen gebezigd worden om de b'edelaarsgestichten af te breken Arme sukkelaar, wrijft uw oogen eens goed open en houdt toch op met droomen 1 Maar wie is die Mijnheer C. D. Schoons In zijn schrijven gebruikt hij den eersten per soon, nu eens van 't enkelvoud, dan verder van 't meervoud. Ik zou dus dat stuk vesting sloopen Wij dompelen dien ouden, ver sleten, doorschoten enz. enz. Zou men niet geneigd zijn daaruit te besluiten dat de schrij ver van dien dichterlijken brief een der uit voerders is van de beslissingen die door den gemeenteraad genomen worden, voor zoover natuurlijk deze door de bevoegde Overheid goedgekeurd worden In alle geval is het reeds een zeer eigenaardig toeval dat dit schrijven in Het Nieuws van den Dag verscheen terzelfdertijd als de foto door het stadsbestuur opgezonden. Wij herinneren ons nog de lieve benaming die door een lid van het schepencollege in openbare gemeenteraadszitting uitgesproken werd aan het adres van den persoon die ver moedelijk de foto der Rijselpoort aan de dag bladen opstuurde, en wij zouden hier graag ditzelfde woord willen richten tot Mijnheer C. D. Schoons, ware het niet dat wij hem zijn domme uitlatingen vergeven omdat hij ons eens hartelijk heeft doen lachen, en dat de onderwijzers, ten tijde dat wij nog naar school gingen, ons altijd geleerd hebben dat het niet betamelijk was scheldwoorden te bezigen noch iemand, als was het zelfs een onbekenden, te beleedigen. om 5 uur om 8 uur in de zaal Concordia Seminariestraat Opvoering van geprimeerd blijspel in drie bedrijven door D. SPEELMANS. Zondag 31 Januari 1932, om 3 uur na middag, in de Feestzaal Lapiere, Hondstraat Vrije Ingang. De Beheerraad, BIN PRIJSKAMPEN onder de bescherming der stad op Asschen Woensdag 10 Februari 1932 om 10 uur voormiddag. EERSTE PRIJSKAMP Hengste veulens van één jaar le Prijs Verguld 2® Zilveren 3® id. 4e id. 5' id. 6® id. Eeremetaal id id. id. id. id. en le Prijs 2« 3e 4' 5' le Prijs - 2 3® 4® 5® 6® TWEEDE PRIJSKAMP Hengsten van twee jaar Verguld Eeremetaal en id. id. id. id. PRIJSKAMP Merriën van één jaar Verguld Eeremetaal en Zilveren id. id. id. DERDE Zilveren id. id. id. id. id. id. id. id. id. 50 Fr. 40 Fr. 35 Fr. 30 Fr. 25 Fr. 20 Fr. 100 Fr. 80 Fr. 60 Fr. 40 Fr. 20 Fr. 50 Fr. 40 Fr. 35 Fr. 30 Fr. 20 Fr. 15 Fr. VIERDE PRIJSKAMP Merriën van twee jaar Prijs Verguld Eeremetaal en Zilveren id. id. id. id. id. id. id. 60 Fr. 55 Fr. 50 Fr. 45 Fr. 40 Fr. VIJFDE PRIJSKAMP Merriën van drie jaar I® Priis Verguld Eeremetaal en 75 Fr. 2e Zilveren id. 60 Fr. 3® id. id. 50 Fr. 4® id. id. 30 Fr ZESDE PRIJSKAMP Merriêa van vier jaar en daarboven Prijs Verguld Zilveren id. id. id. id. id. Eeremetaal id id. id. id. id. id. en 100 Fr. 80 Fr. 60 Fr. 50 Fr. 45 Fr. 40 Fr. 30 Fr. ALGEMEENE SCHIKKINGEN I. De inschrijving van 8 tot 10 uur en de prijsdeeling onmiddellijk na den prijskamp, beide in de benedenzaal van het Stadhuis. II. De leden wonende in de omschrijving van een der twee landbouwcomicen Yper en Kemmel, kunnen alleen met hunne paarden aan den prijskamp deel nemen. III. Men kan zich nog als lid doen inschrij ven van heden af tot op den dag van den prijs- kamp bij de Secretarissen van 't Cornice. IV. De mededingers zijn verantwoordelijk voor de ongevallen door hunne dierer. veroorzaakt. V. Alle onvoorzien geval of geschil zal onwederroepelijk door de Jury beslist worden. VI. De prijzen zullen niet toegekend worden zoo de dieren niet genoegzaam verdienstelijk zijn. Gedaan te Yper, den 16 Januari 1932. De Voorzitter (get.) BRUNËËL de la WARANDE De Secretarissen (get.) J Mallisse, Kemmel.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 5