Carnaval van Binche Salon de Coiffure pour Dames Ghronique Financière Kosmos Tourisme 1 Van de Lanoitte's koffie» zijn de beste Prijskamp in 't BIEDEN' Me,,e Irène Morel 8 Christen Middenstand - Yper Coupons payés depuis le lr Janvier Coupons -Annoncés AVIS Allerhande Nieuws Burgerlijke Stand van Yper STAD YPER Zondag 31 «Januari 1932 STAD YPER I, Boulevard du Nord, 1 - Ypres Op Zondag 14 Februari, om 5 1/2 uur heel stipt, geeft de Christen Middenstand van Yper en omliggende haar jaarlijksch familie feest in den Katholieken Kring. De medewer king is verzekerd van den alom vermaarden Kluchtzanger Heer DESSAIN van Middel- kerke. Iedereen houde dien dag vrij. Unatra obl. 6 part. superdiv. exercice ig3o, coupon 14, frs 5.i6 net. Chem. de Fer et Tramw. en Perse, obl. var. coupon 5i, frs 4.25 net. Ateliers d'Awans Francois, coupon II, frs 27.30 net. Chemins de fer Mons a Hautmont, coup 62, frs 5 net. Tubes de la Meuse, coup. 17, frs 175.5o. Chem. Fer Lodz (12* acompte contre est. et perf. titre), zlotys Tubes de la Meuse, obl. part. 6 cou pon i5, frs 31.87 net. Soc. Franc, de Reports et Dépots (ac. div. 1931), coupon 85, frs fr. 6.20. Nord de Gilly (acompte exercice 1931), coupon 63, frs i56 net. Ateliers de Construction Nord de la France, act. coupon 23, frs fr. 64.80 20® fond. cou pon 23, frs fr. 58.25. Aubrives Villerupt, coup. 37, frs fr. 3o. Braine-le Comte a Gand, priv. (ir divid.) coupon 65, frs 25 net. Fongage de Puits Franco-Beige, anc cou pon 8, frs 23.40 net nouv.coupon 8, frs 19 24 net. Canadian, coupon 142, L. S. 0-1-9 2/4. Anglo Belgian Company, coup. 10, L. S. 0-0-4,5. Brasserie de Koekelberg, coupon i5, frs 100 net. Eel. Bassin Houiller de Mons, p. s. cou pon 5o, frs 78. Chemins de Fer Nord Milan, act. priv., coupon 77, lires 10. Banque de Flandre et de Gand, act. non libérées, coupon 3, frs 29.25 act. libérées, coupon 3, frs 58.5o. Brazilian Traction, act. ord., coupon 60, S. 0,25. Ciments Cronfestu, p. s coup. 3, frs 27.3o. Couperies de la Durme, act., coupon 12, frs 27.30. Banque d'Anvers, act., coup. 149, frs 97 5o. Crédit Anversois.act., coup. i3, frs 3o brut. Société Générale de Belgique, part de réserve, coupon 28, frs 140 net. Marcinelle Nord a partir du 18 Janvier ig32 échange des actions Charbonnages de Marcinelle Nord contre des p. s. Charbon nages de Monceau Fontaine raison de 6 actions Marcinelle Nord coupon 25 attaché pour une part Soc. Monceau Fontaine coupon 41 attaché. Bruxelloise d'Electricité. Les résultats de l'exercice qui vient de se clóturer per- mettraient le maintien des dividendes, soit frs 37 60 aux actions de prior, et jouissance et frs 3o3.g5 aux parts de fondateur. Gaz et Electricité du HainautCette société maintiendrait le montant de ses dividendes au même taux que les précédents. Electricité du pays de Liége lei aussi les résultats permettraient de maintenir les dividendes, soit frs ig.5o aux actions priv., frs 21.45 aux act. de jouissance, frs 3i.2o aux act. de prior, et frs 252,o3 net aux parts de fond. Ter gelegenheid der welgekende Carnaval feesten van Binche op Dinsdag 9 Februari 1932. waar de vermaarde stoet der 400 GILLES te bewonderen valt, organiseert Nr 3, Guido Gezellepiein, Yper een uitstap per luxe autocar aan den prijs van 40 Fr. per persoon heen en terug. Vertrek 9 uur Groote Markt. Vertrek uit Binche na <ieü verlichten stoet om 20 uur. De inrichters, Kosmos Tourisme. Yper Opgepast en laat u niet be driegen. In de maand November werden er in een huis te Boes'nghe twee torteldui ven ontvreemd, en men kon onmogelijk te wete komen wie dezen diefstal gepleegd had. Die zaak bleef dus zonder gevolg, toen heel kortelings en bij toeval men op het spoor van den dader kwam. Het is een persoon die hier te Yper samen met een vrouw leeft in de ka zerne, en beiden oefenden nu en toen het be drijf van leurder uit. De man verdook zelfs soms zijn arm en onder voorwendsel zijner zoogezegde gebrekkelijkheid trachtte hij, in de huizen waar hij niet verkoopen kon, het mede lijden der menschen uit te buiten. Dat alle leurders de menschen op zoo schan dalige wijze niet bedriegen, dat weten wij Er zijn er ook die zich met het bedrijf van leurder een eerlijk bestaan en het noodige brood voor vrouw en kinderen trachten te verschaffen. Maar het feit dat wij hier aanhalen weze een les voor de personen die aan den eersten den besten en, ongelukkiglijk, aan velen die het niet verdienen, aalmoezen geven. Aanhouding Donderdag morgen, om 8u., werd de genaamde Flandrin Jean-Char- les, alhier wonende in de Slachthuisstraat, en ten laste van wien een aanhoudingsbevel be stond wegens aftruggelarij en misbruik van vertrouwen, door de rijkswacht in zijne wo ning aangehouden. Naar het schijnt zou de kerel, die lont geroken had, gepoogd hebben zich, al over den achtermuur zijner woning, bij een gebuur te gaan verschuilen, doch, ongelukkiglijk voor hem, zijn plan mislukte. Denzelfden dag werd hij naar zijn nieuwen thuis te Kortijk overgebracht. Verkeersongeval. Maandag avond werd de barreel van den spooroverweg der Kruis kalsijde, op den steenweg van Yper-Meenen, voor de zooveelste mar l aan stukken gereden. Ditmaal is het door een auto van Kortrijk die uit de richting van het Hooghe naar Yper kwam gereden. De voerder beweerde verblind te zijn geweest door de lichten van een andere auto die aan den overkant der spoorlijn stond, en alzoo niet gezien te hebben dat de barreel gesloten was. Alles bepaalt zich bij stoffelijke schade. Voormezeele. Auto in een kudde schapen. Dinsdag avond, om 6 u., was de schaper Derycke met zijn kudde op weg naar huis, toen een auto aankwam en, den schaper den tijd niet latende om zijn kudde op den kant der baan te jagen, er maar door reed en alzoo vier schapen doodde. De auto- voerder vervolgde zijn weg zonder zich ver der om het gebeurde te storen. De rijkswacht stelde een onderzoek in. Vlamertinghe Erge botsing. Woensdag rond 4 u. 3o namiddag kwam de 23 jarige jongeling Devos Justin, van Dicke busch, samen met een zijner makkers, den ge- naamden Wyffels Remi, per moto van Yper naar Dickebusch gereden op weg naar huis, toen zij nabij het waterkasteel op den linker slijkweerder botsten van een auto die uit de tegenovergestelde richting kwam aangereden. De autovoerder, zekere D'Haveloose Achiel, van Heyst, hield goed den rechterkant der baan en poogde zelfs de moto te vermijden door nog meer naar rechts te zwenken, doch het voorwiel van de auto botste tegen de kant- steenen der tramlijn, waardoor het stuur een geweldigen schok kreeg en de auto alzoo met de voorwielen de gracht inbolde. Gelukkiglijk hadden de voerder en een anderen persoon die zich nog in de auto bevond de noodige koel bloedigheid om in tijds uit de auto te springen, en misschien hebben zij het daaraan te danken dat zij niet gekwetst werden. Doch het was slechter gesteld met de motorijders. De voer der lag bewusteloos onder zijn moto, terwijl Wyffels, die achteraan zat, door eigen midde len van onder het zware tuig gerocht en wei nig nadien rechtstond. De heer Bulckaen, herbergier in de Café Francais, die daar eenige oogenblikken later voorbijkwam, liep seffens naar huis en verwit tigde per telefoon het Rood Kruis alsmede de Rijkswacht. De ambulancewagen kwam met Dr Deroo ter plaats, doch gezien den ergen toestand van den gekwetste werd hij dadelijk naar het hospitaal van Yper gevoerd. Daar bestatigde men een schedelbreuk en een drie dubbele beenbreuk. De splinters van het dij been staken door de bil. Een bijgeroepen priester diende het slachtoffer het H. Oliesel toe, en het is enkel 's anderdaags 's morgens dat de gekwetste voor enkele oogenblikken tot het bewustzijn kwam en kloeg van de geweldige pijn Niettegenstaande zijn ergen toestand, is alle hoop nog niet verloren. De moto was ook gansch ontredderd. De genaamde Wyffels,. die eerst sléchts eenige lichte kneuzingen scheen opgtloopen te hebben, is zich 's anderdaags toch in het hospitaal moeten laten verzorgen daar zijia- knie en zijn been zoo erg begonnen tf zwellen» Naar het schijnt zou het ongeval te wijten zijn aan de onvoorzichtigheid van den moto rijder die tengevolge eener onoplettendheid' de auto slechts zou gezien hebben toen het te laat was. Nog een moto ongevot. Woensdag namiddag, rond 2 u kwam Lernould Gerard, van Gheluwe, per moto van Vlamertinghe naar Yper gereden, toen hij opeens geweldig ten gronde stuikte. Het sl: chtoffer werd naar het hospitaal overgebracht, doch kon denzelfden dag nog, na de noodige zorgen ontvangen te hebben, naar zijne woning terugkeeren. ZonnebekeAan de beterhand. De kleine Homey Henri, 14 jaar oud, die, zooals wij het verleden week meldden, zoo deerlijk gekwetst werd door de ontploffing van een houwitser en voor wiens leven men vreesde, is thans aan de beterhand en zal, dank aan de verkleefde zorgen die hem in het hospitaal te Yper worden toegediend, en zoo- er zich geen verwikkelingen voordoen, het geluk hebben na genezing terug bij zijn ge liefde ouders te mogen gaan. V er klaringen van 16 Jan. tot 22 Jan. iq32 Geboorten Dumalin Eugenie, Zonnebekesteenweg, 78. Beele Antoinette, Oude Veurnestraat, 27. Claeys Gilbert, Dickebuschsteenweg, 224. Croes Martha, St-Jacobstraat, 12. Billiau Nicole, Maloulaan, 32. Samoy Gerard^ Kemmelsteenweg, 2. Huwelijk Ververken Joseph, bediende en Vansevenant Maria, z. b. beiden te Yper. Overlijdens Dufiou Gerard, 39 j behanger, echt. Deha- mers Irma Zonnebekesteenweg, 33. Oeleersnijder Marie, 75 j., z. b. ongehuwd, Poperinghesteenweg, 8. Devos Aloisius, 65 j.,z. b.ecbt. Carpentier Leonie, Veurnesteenweg, 70. Goeminne Julius, 54 smid, echt. Ollevier Emma, Lange Thouroutstraat. Knockaert Constantinus, 72 j.,z. b wed. Vandenkerkhove Marie, Zonnebekesteenweg, 406. Tancrè Eugenia, 54 j., huishoudster, echt. Labit Ludovicus Noordlaan, 28. Van Eeckhoutte Melanie, 74 j. z. b. on gehuwd, Poperinghesteenweg, 8. Decramer Silvia, 43 j.. z. b. echt Serryn Hugo, Mondstraat, 18. Huwelijksbeloften Charles Duwel, leurder en Blanca Coffyn, werkvrouw, beiden te Yper. Cyrille Mortier, tim merman, te Oostvleteren en Maria Menu, huishoudster, te Yper. Firmin Vermandere, metser, te Meenen en Irma Tanghe, z. b te Yper. Jules Struyve, handelaar, te Yper en Jenny Vanderghote, z. b., te Brussel. om 7 uur 's avonds man tegen man ter herberg In de Nachtegaal bewoond door de Wwe Pype, Veurnesteenweg. ie Prijs een schoon konijn 2e Prijs i5 fr. 3' Prijs 10 fr. 4® Prijs 5 fr. 5® Prijs onbekend» Inleg 2 fr. per speler Inschrijving van heden af, en zoolang de eerste ronde niet voorbij is. De partij wordt gespeeld aan i5 punten met elk 12 bladen. Het reglement zal in t 't lokaal hangen. Het Bestuur Leon Rosselle, Oscar Pype en Krulle. Plaats te begeven van BEDIENDE in 't openbaar Slachthuis. Aanvangswedde n.5oo fr. Vragen te zenden naar het Col lege van Burgemeester en Schepenen vóór iD Februari 1932. Yper, den l3 Januari ig32. De Secretaris, De Burgemeester Schepenen, G Versailles. ff. Sobry. (Prés de la rue'de Dixmude). Travail soigné. Prix modèrés.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 8