t zieTTTTTTT" - HET YPERSCt IE - LA RÉQION D'VPF Zondagrnst - Repos dominical Supplement Wekelijksch Overzicht Slvtafskeik der EE. Paters Garmellelen 12' Jaargang, Nr 42 23 Januari 1932 12' Année, N° 42 - 23 Janvier 1932 Bijvoegsel BOESINGHE Veifraaiïng der Dorpen Onderscheiding Vereenigde Landbouwers 9 Woensdagen van St-Jozef Plechtigheid van het H. Kind Jezus van Praag Op Zondag 24 Januari Maandag 25 en Dinsdag 26 Januari Heer Isidore POTTEL en Huisvrouw Vrouw Gabrielle BOULANGER Heer Achiel BORIES Heer Hector LAMMENS Heer Leon VANOVERBERGHE M S N O Groote Markt o- De algemeene toestand in Europa is zoo danig gespannen dat hij aller aandacht geboeid houdt. Men wachtte nog mefeenige hoop op de voorstellen die voorgelegd werden aan Amerika, maar het antwoord dat van de Vereenigde Staten uitkwam belet alle vertrou wen op eene algemeene wederzijdsche rege ling der schulden De Vereenigde Staten hebben, door den gezant te Parijs, laten weten dat Europa het vraagstuk der schulden alleen moet afhandelen, zonder de tusschenkomst van Amerika Wat de algemeene kwijtschel ding der oorlogsschulden betreft is het stand punt van Amerika weer hetzelfde de schul den der verbondenen tegenover Amerika zijn heel iets anders dan de herstellingsschulden van Duitschland. De eerste moeten betaald worden, de tweede moeten tusschen het Reich en de verbondenen alleen afgehandeld worden. En nu blijven aller oogen alleen nog gevestigd op Duitschland. Eerst en vooral heeft men het gevraagd of het zou tevreden zijn met het voorstel van voorzitter Hoover om de schuld betalingen nog voor een jaar uit te stellen. De kanselier heeft daarop geantwoord dat ook dit voorstel niet aan te nemen is. De duitsche deskundigen houden vol dat de toe stand met iederen dag verergert en eischen eene spoedige oplossing waarin het morato- ruim op het voorplan komt. Zij geven ook te verstaan dat er besluitselen zouden genomen worden die een grooten tegenslag voor het buitenland zouden verwekken. En om alle schuld weer van zich af te schudden werpen zij er al het gewicht van op Frankrijk. Zij voel den zich zeer teleurgesteld door de mi- nisterieele rede uitgesproken door den heer Laval. In plaats van onder den indruk hunner bedreigingen te zwichten, heeft deze in 't open baar herhaald dat Frankrijk eraan hield betaald te worden. Een van de gewichtigste midcj^len om zijn doel te bereiken en dat reeds bij voorbate veel ophef maakt is het inbrengen van eene vermomde inflatie, 't is te zeggen in plaats van, zooals M. Bruning tot nu toe deed, alles in 't werk te stellen om genoegzame goud dekking te behouden tot het vastzetten der duitsche geldwaarde, zou men overgaan tot het tegenovergestelde. Alleen de groote bank brieven vanaf 100 mark zouden gedekt zijn met 40 p. h. goudwaarde en met 60 p. h. handelspapier. Al de andere waarden tot 5o mark zouden geene metaaldekking meer heb ben. Zulk plan verwekt algemeen protest, maar als het Reich, onder de drukking der nijverheidsinstellingen dit toch doet, wie zal het hem beletten In afwachting van al de gebeurtenissen die uit den huidigen neteligen toestand kunnen volgen, blijft het Reich op ander gebied ook niet werkeloos. Er wordt weer met meer nadruk dan ooit op gewezen dat Duitschland, niettegenstaande de uitdrukkelijke verdragen, in 't geheim een zeer sterk leger heeft opge leid. In de bestaande militaire instellingen die hem toegelaten werden, doen al de jonge krijgslieden en oud strijders een kort tijdperk, dat als oefening dient, en daarna gaan zij weer uit den dienst. Zoo in leger, zoo in politie en andere instellingen van dien aard. Ook werd er langs andere zijden gezorgd voor geld en bewapening. Aldus kan Duitsch land gerust een onderzoek laten instellen, men zal er niet toe komen het bewijs te leve ren dat het zijne verplichtingen te buiten gaat. Van zijne geheime overeenkomsten met eensgezinde landen weet men niets en daar ook kunnen nog onaangename verrassingen uit voortkomen. Dit wil allemaal niet zeggen dat de oorlog zal uitbreken, maar de vrees verlamt alles. RIK. Dit woord, door de Vooraanstaande Man nen van den Heropbouw, met ophef vooruit gezet, werd in ons dorp op zeer eigenaardige wijze uitgevoerd. De twee bijzonderste straten waren er pas in beste orde gekalsijd, toen eerst bij de Hooge Beschermers der Frontstreek 't gedacht kwam van kolossale riolen aan te leggen in 't belang der openbare gezondheid natuur lij k.'t Was eene nabootsing van le tout a l'égout van 't Groot-Brussel en 't zou wonderbaar zijn De leute was echter van korten duur de reusachtige duikers zakten in en onze prach tige straten veranderden in diepe moerassen. 't Gemeentebestuur wendde onophoude lijke stappen aan om het noodige herstel te bekomenmaar geen gehoor in Israël. Op dringende aanvragen komt zeer regelmatig na 8 of 10 maanden, van Hoogerhand,een nieuwe vraag naar d'een of andere inlichting won derbare maniere van de menschen te p... wan delen te zenden en tijd te winnen, 't Is jaren dat dit spel aan den gang is en de putten ver diepen maar immer. Dat dezen die gelooven dat wij overdrijven eens ter plaatse komen. Zij zullen er getuige zijn van denschandaligsten warboel die ooit bestond. Wee aan de vreemde autorijders die, bedro gen door de schoone provinciale baan, daar onverwachts in die grondelooze putten terecht komen. Hoevelen reeds hebben er verkneu zingen en wonden opgeloopen Hoe kunt gij het over uw herte krijgen, Heeren van Brus sel, die de verantwoordelijkheid draagt van dezen rampzaligen toestand Maar zulks bekommert U niet Boesinghe immers is in 't verre West-Land gelegen. Hoe spijtig de zaak ook weze, toch heeft ze een kluchtigen kant. In de Brugstraat trachten de bewoners in de mate van hun vermogen aan dezen akeligen staat van zaken te verhel pen. De peerdesmid werpt in de gapende kuilen het afval door de viervoeters hij hem achter gelaten. De rijtuigmaker vergaart er zagemul en schavelingen. Wiesten van bij de vaart offert een deel van zijnen mesthoop, terwijl de huismoedertjes er gewetensvol iederen dag hunne scharbieliebakjes komen omkeeren. 't Is een plezier om ziene, zegt Fielten, die menschen gaan nog gedecoreerd geraken En al zwemmen door die vuile moerassen met zijne oude Toone, neuriët hij tusschen zijne tanden A Boesinghe rien d l'égout mais les pieds dans la boue Een van bachten de... kooije. Wij vernemen met genoegen dat de gouden palmen van de Kroonorde verleend werden aan Heer Le Bruyn A. J., gepensionneerde hoofdbrievenbesteller, voor de goede en trouwe diensten bewezen gedurende 42 jaren. Onze hartelijkste gelukwenschen. De Leden der paarden verzekering van Yper en Omliggende onderlinge maatschappij tegen sterfte der landbouwpeerden, worden dringend verzocht de algemeene vergadering bij te wonen, op Zaterdag 3o Januari, om 9 ure stipt, in het lokaal te Yper, Statieplaats, om hen den toestand der maatschappij te laten kennen en over te gaan tot de her nieuwing van de helft van het Bestuur. Voor het Bestuur De Schrijver, Em. Vermeersch. De Voorzitter, Ch. Swingedouw Te 7 1/2 uur, Solemneele Mis met offrande voor eene wijk der stad. 's Avonds te 6 uur, oefeningen, sermoen over 't Familieleven De Vader. Opnieuw zullen wij, maar vooral de kinde ren, groot feest vieren ter eere van onzen Kleinen Koning. Zondag Te 7 1/2 u., zullen al de kinderen te Communie gaan, onder de H. Mis voor hen opgedragen Te 9 u., zeer plechtige Hoogmis in groot muziek. Te 3 u., feestvergadering der kinderen, met uitdeeling van gedachtenissen, en een ge schenk voor de kinderen. Processie^in de kerk. Te 5 u., groot Lof en Sermoen. Maandag en Dinsdag Te 7 u., verwachten wij nogmaals de kinderen naar de H. Mis, en te Communie. Te 3 u., zullen de scholen van meisjes en jongens, beurtelings hunne hulde brengen aan den Kleinen Jezus. 's Avonds te 6 u Lof en Sermoen. Komt, ouders, met uwe kinderen, en Jezus- zegen zal over u en hen nederkomen. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 24 Januari, om 8 y» u., in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 24 Januari, om 8 v» u., in St-Maartens Kathedraal, tot zielelafe nis van Echtgenoote van Hr Leon JONCKHEERE. Monsieur et Madame Persyn Vercamer, ont l'honneur de prier leurs amis et connais- sances, d'assister a la MESSE ANNIVER- SAIRE, qui sera célébrée le Dimanche 24 Janvier, a 9 heures, en l'église des R. R. Pères Carmes, pour le repos de l'ame de leurs fils bien-aimés Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 24 Januari 1932, om 11 y« uur, in St-Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Vriendenen kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 3l Januari, om 8y, u., in Sint-Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Brugsche steenweg, 67. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 31 Januari, om 11 y» u. in Sint Maart ens Kathedraal, tot zielelafenis van Echtgenoot van Vrouw Marie BEUN. De Apotheek van La Pharmacie de E C K Grand'PIace is ALLEEN OPEN op Zondag 24 Jan. reste seule ouverte Le Dimanche 24 Jan.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 9