firoote CARNAVALSTOET Grand Cortege Caraavalesque C. S. Yper - II - Middelkerke 12e Jaar, N° 43 - 30 Januari 1932 12e Année, N° 43 - 30 Janvier Op Zondag 7 Februari 1932 Dimanche 7 Février 1932 Over de Mandeeligheid FOOTBRLL Comiteit Carnavalstoet Weekblad het Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de i'Arrondissement d Ypres stad y f> e fl 10.000 Fr. Premiên in geld en 8 FANIONS roer de vreemde Maatschappijen en 2 voor deze van stad VILLE D' IT JPJRJES 10.000 Fr. de Primes en espèces et 8 FANIONS pour les Sociétés étrangères et 2 pour celles d; la ViH K- V. B. C. S. Y. HET YPERSCHE LA REGION D'VPRES w Varaaniglng der Geteiatarden. lar Tperse he Clubs, etna. Orgar.e de Association des Sinistrés, des Clubs Y prois, etc. Beheer, Opstel en Aankondigingen 34. Boterstraat, 34, Yper Abonnement 18 fï. CO per jaar Buitenland 32 f~- Men kan insUirtiven in alle Belgiselte postkantoren Tel. 500 35 ct. het nummer i^er.ytloote ertlkels terriers Rèdactton, Administration et Publicité 34, rue au Beurre, Ypres Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On pent s'abonner dans tons les bureaux de posie Beiges 35 ct. Ie numéro Tél. 500 Les articles non stgnès sent refasèt om 2 1/2 uur a 2 1/2 heures Wij ontvingen, dezer dagen, vanwege een oorlogsgeteisterde en trouwen lezer van ons blad de volgende vraag betrekkelijk de helfte muren Waarde Heer Opsteller, Mag ik zoo vrij zijn in uw geëerd blad om een plaatsje te verzoeken Het gaat er om een geval uiteen te doen dat menigeen der geteisterden heeft gekend bij 't regelen zijner oorlogsschadevergoedingen, en waarover ik blij zou zijn raad te krijgen van een der vele geleerde bollen die altijd, bij middel van uw blad, de geteisterden hebben bijgestaan en verdedigd. Het betreft de veel besproken kwestie der mandeeligheid ofte helftemuren. Mijn huis werd herbouwd door den Staat. Mijn gebuur herbouwt zijn huis aanhoudende als vóór den oorlog, en vraagt om de helft van mijn gevelmuur over te nemen. Er wordt akkoord gemaakt over prijs, hij betaalt, bouwt, en we zijn alle twee tevreden en goê vrienden. De Staat heeft het alzoo niet verstaan, en nu krijg ik vermaning op vermaning van den heer Ontvanger der Registratie en Domeinen om de vergoeding, die mijn gebuur mij be taald heeft, te gaan storten in de Kas van den Staat, 'k Ben voorzichtig van natuur en...zou niet graag betalen als ik niet moet,... bijzon derlijk aan den Staat Ued. zoudt mij ten zeerste verplichten, kondet gij mij een advies hierover geven. Ik heb geen controol over al wat er gecijferd en geschreven en geteekend werd, voor 't bou wen van mijn buis aangaande waarde 1914, equivalence, geheele en halve gevelmuren. Mijn geval is, denk ik, dat van vele geteisterden en de raad die ik vraag zal, hoop ik, velen van pas komen. Met veel dank bij voorbaat, groet ik Uedele, Waarde heer Opsteller, met vele hoogachting. Een geteisterde. Nie-ttëgenstaande ons groot verlangen on zen briefwisselaar dienst te bewijzen, vinden wij dat het gewaagd zou zijn op deze vraag een bevestigend of ontkennend antwoord te geven, daar er in zake mandeeligheid niet steeds dezelfde regel of dezelfde wijze van vereffening gevolgd werd, en dat het er dus op aankomt ieder geval afzonderlijk te onder zoeken. Inderdaad, wanneer men de weerde 1914 van een huis vaststelde, heeft men den eige naar doorgaans slechts de weerde van halve buitenmuren toegekend, hi geval er eertijds andere huizen bijgebouwd-stonden, bij voor beeld wanneer het huis zich in een volge bouwde straat bevond. Natuurlijk kan men niet bouwen met halve buitenmuren, deze moesten hun volle dikte hebben. Daarom moest iets bijgevoegd worden om volle muren te maken. Indien de geteisterde aan zijn aan nemer de weerde der gansche buitenmuren betaald heeft, is htt hij die dat bijvoegsel bekostigde. Hij heeft dus recht van aan zijn gebuur, wanneer deze later is komen bijbou wen, de weerde van de helft van dien muur te eischen waarvan hij hem den eigendom moet afstaan. Maar het is ook zeer dikwijls gebeurd dat, volgens de voorwaarden der aanbesteding, de aannemer het op zich nam zelf dat bijvoeg sel te verschieten. In zulke gevallen, is het den eigenaar niet meer van het eerst gebouwd huis die recht heelt den mandeeligheidsprijs van de buitenmuren te eischen, maar wel den aannemer. Doch, in het geval door onzen correspon dent voorgesteld, is de aannemer den Staat zelf. Brengt dat een verandering bij Vol strekt niet. Indien er, vóór den oorlog, aanpalende huizen bestonden, hebben de diensten van het Staats Commissariaat de weerde 1914 vastge steld, rekeninghoudende dat de buitenmuren maar helftemuren waren. Met die som heeft de Staat het huis herbouwd, natuurlijk met volle buitenmuren. Het is dus de Staat, zoo als vele aannemers, die den last van het bij voegsel afdroeg en, dienvolgens, is het ook hij die recht heeft dat bijvoegsel weder te eischen wanneer de gebuur, op zijn beurt, zijn huis ertegen is komen aanbouwen. Zulks schijnt het geval te zijn dat ons voor gesteld is. Maar het is wel mogelijk ook dat het geheel anders gebeurd is. Inderdaad, is het meermaals geschied dat de Staat de huizen herbouwd heeft zonder bijvoegsel voor volle muren. Dan was het de geteisterde die de helft der weerde van de buitenmuren verschoot, want bij kreeg zoo veel min in de weerde van het overige van zijn huis. Zulks kan het gevolg geweest zijn van een misslag, maar geheel dikwijls was er zoo gehandeld wanneer het bleek dat de oude geburen waarschijnlijk niet meer zouden aan bouwen ofwel dat het nog lang kon duren vooraleer dat aanbouwen zou plaats hebben. In dat geval, is het de Staat niet meer, maar de geteisterde zelf die recht heeft op den overnemingsprijs der mandeeligheid. Zooals wij hierboven zegden, is het dus noodzakelijk, voor ieder geval afzonderlijk, te onderzoeken in welke voorwaarden het her bouwen is geschied. Zondag 31 «Januari 1932 Om 2 uur Inkomprijs 3 fr. YPER Het Comiteit van den Carnavalstoet heeft de eer en het genoegen het publiek ter kennis te brengen dat de stoet van Zondag 7n Februari geheel belangrijk zal zijn en zonder twijfel in luister deze der vorige jaren zal overtreffen. Benevens de talrijke maatschappijen der Stad wordt de medewerking verzekerd van groepen uit Audenaerde, St Amandsberg bij Gent, Steenvoorde (Frankrijk), Komen (Frankrijk), Meessen, Wytschaete, Hollebeke, Zonnebeke, Vlamertinghe, Boesinghe en Poel- capelle. De prachtige fanions, zoo mild toegestaan door eenige maatschappijen, zijn ten toon gesteld volgens gewoonte, In de Puppen Indien Hare Majesteit de Zon hare lieve stralen overzendt zal er volk stroomen naar Yper. De diensten der autobussen zullen in alle richtingen verdubbeld worden.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1