BOUWGROND GRONDGOEOEREN Een Handelshuis Eene TWEEWOONST BOOMEN Gewezen Kasteelpark Boomkweekerij en Zaailanden WOONHUIZEN Zware Plantsoenen Trés belle Maison OVERSLAG van Gemeenten Langemarck H louthulst 57 Hectaren 95 aren 18 centiaren. Woensdag 10 Februari 1032 Merkweerdige Venditie Instel met Premie Dinsdag i6 Februari 1932 Uit ter hand te koop Openbare Verpachting Uit ter hand te koop WOONHUIS MET HOF, te Yper Brandhout te koop Op Woensdag 10 Februari 1932 Openbare Verkooping A vendre de gré a gré Déclaration- Passavant 2 Studiën van de Notarissen N. D'Huvettere, 29, Cartonstraat, te Yper en V. Sohet, 293, Van Volxemlaan, te Forest-Brussel. MA.A.NDA.G 8 FE BB TJA. BI 1932 om 3 uur stipt namiddag, in de gehoorzaal van het Vredegerecht, Paleis van Justitie, Groote Markt, te YPER, ten overstaan van den heer Vrederechter van het eerste kanton Yper Wijk Vrijbosch BESTAANDE UIT nabij Het Meuneke voor eene gezamenlijke grootte van Verdeeld in koopen. Recht van samenvoeging. Thans alles ongebruikt. Onmiddellijke ingenott.eding. Slechfs ingesteld 450.000 tr. De heer Jules OPSOMER, boomkweeker te Poelcapelle nabij de statie, zal aan de liefhebbers de koopen aanduiden. Alle inlichtingen zijn te bekomen bij den Notaris D'HUVETTERE voornoemd- Kantoor van den Notaiis DE TAVERN1ER te Langemarck. Kantoor van den Notaris Vandie LanoittB te Vlamertinghe. Studie van den Notaris Van Issacker te Hooglede. om i uur stipt namiddag, te HOOGLEDE St Joseph, nabij de IJzer- wègstatie van 46 koopen OP STAM Eiken, Esschen, Abeelen Plataan en Wilgen wassende op de eigendommen van Jufvrouw Ghislaine De Laey, grondeigenares te Hoog- lede-St Joseph. Gewone voorwaarden cn comptant geld. Studie van den Notaris Ern. De Cock 4, Korte Thouroutstraat, Yper. om 3 uur zeer stipt namiddag, te YPER, Groote Markt, in het Gasthof Het Zweerd bij de wed. Dolfen, ten ver zoeke der Kerkfabriek van Sint Maartens kerk te Yper, van stad "Ywmm. Een allerbest gelegen uitmakende den hoek der Jansenius- en Z. E Deken Delaerestraat (bij de Hoofdkerk), samen groot volgens maat 697 vkm.Volgens plakbrief verdeeld in vijf loten. Vrij van gebruik. Ingenottreding met de geldtelling. Overslag Dinsdag 1" Maart 1932. Studie van den Notaris De VOS te Wervik te WervicK en te Komen. Provincie West-Vlaanderen - Arrond. Yper Gemeente Wytschaete van het ONDERSTANDSBESTUUR BERICHT Het Onderstandsbestuur brengt ter kennis van het publiek dat er den 12 Fc bruarl 1932, te 5 (vijf) uur, in het HOSPICE, in openbare zitting zal overgegaan worden tot de opening der aanbiedingen voor de verpach ting van grondgoederen van de Onderstands commissie. Het kohier van lasten en voorwaarden der verpachting en de tabel der te verpachten eigendommen, opgesteld ingevolge de wetten op het stuk van 7 Maart en 7 Mei 1929, be rusten in het Secretariaat der gemeente,waar een afdruk op alle werkdagen van 9 tot 12 uur kosteloos kan geraadpleegd worden. De aanbiedingen moeten, onder vorm van gezegelden omslag, ter post aanbevolen ge weest zijn ten laatste den g Februari iq32. Namens het Onderstandsbestuur De SecretarisDe Voorzitter (g.) E. Rondelez. (g.) O. Ver scheur e. Maandag 8 Februari 1932 om 2 uur en half stipt namiddag, te Bixschote, in de herberg Vetten Os bij M. Vantomme GEMEENTE BIXSCHOTE, Plaats met uitgangspoort en gerieven en 3 aren 16 ca. medegaande erf, op kleinen afstand der kerk Verpacht aan M. Cloet, zonder termijn, mits 6oo frank per jaar. Ingesteld 34.100 fr. met gerieven en 8 aren io ca. erf, in het begin der Pilckem stiaat. Verpacht aan i) M. Samyn, zonder ge schreven pacht, mits 5o fr. per maand en 2) M. Jules Cuvelier, zonder geschreven pacht, mits 45-fr. per maand. Ingesteld 15.000 fr. en 12.500 fr. Meenensteenweg, 39. Zichtbaar den Dinsdag en Donderdag van iedere week van 2 tot 4 uur namiddag. Zich wenden ter studie van den Notaris D'HUVETTERE, Cartonstraat, 29, Yper. gezaagd op alle lengten, in blokjes en gekapt, groote voorraad in magazijn. Bij Camitle Verfaillie, 115, Meenensteenweg, Yper. Bestellingen worden ook aanveerd in het HUIS WELKOM 37, Maarschalk Frenchlaan (Bascule). Asschenwoensdag AANZIEN LIJKE V&E4 76 KOOFËN Eihen, BeuKen, Abeelen, Wilgen en Populieren Lijsteboomen - Persen Staken Brandhout te ELVEUDINtsHE in de Warande van het kaste< 1 van W. E. Heer Graaf de Laubespin, op het land van Arthur Deraedt, in de Galgebosschen Ban- ningboschGanzemeersch langs het land Depover en langs de gravier. Vergadering, om i uur stipt namiddag, aan koop i, in de Warande. Al de te verkoopen houtgewassen, buiten de koopen in de Warande, moeten op voor hand bezichtigd zijn en zullen vei kocht wor den in de herberg «DEN ENGEL bij Ce- leste Soenen, te ELVERDINGHE. De boschgarde Achille Gruwier zal de koo pen in de bosschen aanwijzen. Étude de Maitre Pierre de S Impel Notaire a Warnêton. a usage de commerce située a l'angle de la rue de Lille et de la rue du Moulin a Eau, a Warnêlon. Pour conditions et visites, s'adresser au Notaire de SIMPEL. en vente au Bureau de ce Journal GROOTEN EIGENDOM der van Koop i Koopen 2 en 3

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 10