Groote CARNAVALSTOET Grand Cortege Carnavalesque 1932 12e Année, N° 44-6 Février Op Zondag 7 Februari 1932 Dimanche 7 Février 1932 Sint-Maartensabdij van leper 12e Jaar, N° 44 - 6 Februari Weekblad bet Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d Ypres Tel. 500 35 ct. het nummer STAD Y E JE H 10.000 Fr. Premiën in geld en 8 F ANIONS voor de vreemde Maatschappijen en 2 voor deze van stad VIDLE D'YE EES 10.000 Frde Primes en espèces et 8 FANIONS pour les Sociétés étraogères et 2 ponr celles de la Yilie Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper Fédération des Sinistrés de l'Arrondissement d'Ypres De 9e Ypersche Handelsfoor Jk HET YPERSCHE w Vc^eeniglng der Geteiiderden. kv Yporach© Club», o«asu LA REGION D'YPRES de I'Association de» Sinistréa, de» Club» Yproia, etc. Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Boterstraat, 34, Yper Abonsemeat 18 £sr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. S&cn fees Utihrfi'isr! is alle BtlgHebe .yw'senteren Ntamloott sriiktls gemtigtrd Rédaction, Administration et Publlcité 34, rue au Beurre, Ypres Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr- On Ptst s'abonner dans toas les bureaux it poste Beiges 35 ct. Ie numéro Té!. 500 Let articles non stgnés sent refasés om 2 1/2 uur WEGWIJZER VAT* DEN STOET Vertrek op de Koeimarkt langs de Slachthuisstraat Dixmudestraat Groote Markt Korte Thouroutstraat Kauwekijnstraat Meenenpoort Maarschalk Frenohlaan tot aan de Bascule en terug langs de Meenenstraat St-Jacobs straat Rijke Klarenstraat Bukkerstraat Pateelstraat Rijselstraat Boterstraat Tempelstraat Statiestraat René Colaert plaats Maarschalk Fochlaan Grachtstraat Poperinghestraat Capronstraat Elverdinghestraat Van- denpeereboomplaats naar de Groote Markt waar de groepen, vooraleer uiteen te gaan, haar gezamenlijke dansen zullen uitvoeren. Stilstand op Montmartre, St.-Pieterswijk en R. Colaertplaats. a 2 1/2 heutes ITINÉRAIRE DU CORTEGE Départ du Marché au Bétail parties rues de 1'Abattoir et de Dixmude Grand'Place rue Courte de Thourout rue du Ccrbeau Porte de Menin Boulevard Maréchal French jusqu'a la Bascule et retour par la rue de Menin rue St- Jacques rue des Riches Claires rue des Boudeurs rue des Plats rue de Lille rue au Beurre rue du Temple rue de la Gare Place Rer.é "Colaert Boulevard Maré chal Foch rue du Fossé rue de Poperinghe rue Capron rue d'Elverdinghe Place Vandenpeereboom vers la Grand Place oü, avant de se disloquer, tous les groupes exécu.eront leurs danses d'ensemble. Arrêts a Montmartre, St-Pisrre et Place René Colaert. De aanstaande maandelijksche verga dering, van de Afgevaardigden der Bonden van geteisterden, zal plaats hebben op Zondag 14 Februari 1932, om 14 u. 3o, in het Hötel Continental Statieplaats, te YPER. DAGORDE 1) Overzicht van den toestand. 2) Ministerieel verhoor. 3) De afbraak der Onderstanden. 4) Museum der herstelling van de Verwoeste Gewesten. 5) W enschen voor de dagorde der aanstaande vergadering. Al onze bondenen samenwerkende vennoot schappen en al onze gemeente - overheden worden dringend verzocht afgevaardigden naar de vergadering te zenden. Ingang vrij aan alle geteisterden. La prochaine réunion mensueüe, des Délégués des clubs de sinistrés, aura lieu le Dimanche 14 Février 1932, a 14 h. 3o, en 1' Hötel Continental Place de la Gare, a YPRES. ORDRE DU JOUR 1) Examen de la situation. 2) Audience ministérielie. 3) La démolition des abiis. 4) Musée de la restauration desrégions dévastées. 5) Vaeux a mettre a l'ordre du jour de la prochaine assemblee. Toutes nos associations etnos coopératives et toutes les autorités communales sont in- stamment priées d'envoyer leurs délégués a la réunion. Tous les sinistrés sont admis. De Voorzitter, - Le Président, Arth. BUT AYE, ao. Ypres. De toebereidselen tot de jaarlijksche Han delsfoor worden met onverdroten ijver voort gezet Wekelijks vergaderen de bestuurleden der gemengde commissie, van de Electrici- teitsmaatschappij en deze der Foor, om maatregelen te nemen tot het inrichten en het wellukken dezer. Gedurende de verloopen week werd, aan alle vroegere Tentoonstellers en andere nijveraars en handelaars der stad, een uit- noodigingskaart gezonden om aan de Ten toonstelling deel te nemen. Mocht het echter gebeuren dat eenige dezer mogelijks zouden vergeten geweest zijn, dan hoeven zij dit niet euvel op te nemen, want eenieder is uitge- noodigd aan de Foor deel te nemen. -Gezien de moeilijke omstandigheden welke handelen nijverheid doorworstelen, werd er besloten dit jaar door de Tentoonstellers geen standgeld te doen betalen enkel een inschrij vingsrecht van vijf franken zal geïnd worden Deze maatregel zal met genoegen onthaald worden en het zijne bijdragen om de tentoon stellers talrijk aan de Foor te doen deelnemen. Volgens de reeds talrijk ingekomen toetre dingen, mag er verzekerd worden dat de Flandelsfoor dit jaar in. luister en belangrijk heid voor de vroegere niet zal moeten onder doen. De ruime Lakenhalle is immers reeds gansch voorbehouden, en de aanvragen voof de Middelbare School zijn eveneens talrijk. Deze week zal men op de muren der stad de prachtige aanplakbrieven zien prijken die de Foor met hare aantrekkelijkheden aankon digen. Welaan, Handelaars en Nijveraars, steekt eens de handen uit de mouwen en richt uwe standen zoo prachtig en belangrijk mogelijk in. Laat uwe waren en voortbrengsels aan het talrijk publiek kennen, en zoodoende zult gij een stap bijgebracht hebben tot het be strijden der heerschende crisis. Julien TA HON Onder de talrijke gedenkpenningen van den oorlog is er één, diende welbekende Antwerp- sche kunstenaar, Alf. Mauquoy, aan leper heeft gewijd, en waarvan de zinnebeeldige voorstelling vol uitdrukking is. Terwijl op de zijde van den beeldenaar het belfort der Hallen staat verheeld, dat ten gevolge van vier jaren onophoudende beschieting verminkt werd, toont de keerzijde de maagd van leper, neer gevallen op de puinen der stad eneenlijkkrans dragend het genie der kunsten, uit den hemel nederdalend, toont ons de Hallen, waarvan de herbouw den terugkeer tot het leven, de smaakvolle wedergeboorte van de aloude stad beteekent. Inderdaad, dank z;j de dringende stappen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1