Nieuwe Meubelen PAARDENFEEST Wegens Failliet UITVERKOOP Fabrieksprijs. Koninklijke Tooneelkring DE VLAAMSCHE STER Prijskampen voor Hengstenveulens van het Belgisch Trekras 5 Landbouwcomice Kemmsl - Yper PROGRAMMA "Tahon Isabelle, Vermeulen Madeleine. 2® eervolle melding Landtsheere Simone. 3® eervolle melding Gadeyne Simone, Pickel Germaine, De Brouwer Antoinette. Middelbare Afdeeling Leerares Mevr. A. Van Gheluwe. I' eervolle melding met onderscheiding Bultinck Yvonne. I® eervolle melding Eeckhout Jeanne. 2' eervolle melding Masquelier Paule, Den Exter Nelly, Vandermeulen Henriette, Wenes Marguerite, Clarysse Léonie. Hoogere A fdeeling Sectie A) Leeraar M. R. De Cock. Ie eervolle melding met groote onderschei- -ding De Giaeve Agnès. I* eervolle melding met onderscheiding Van Damme Gabrielle. .2* eervolle melding Storme Jeanne, Moreau Irène, Verhaeghe Marie José. Hoogere A fdeeling fSectie B) Leeraar M. R. De Cock. 1® prijs met groote onderscheiding Sou 'vage Beatrix. I® prijs met oncerscheiding De Jonghe Madeleine. le prijs Mahicu Jeanne. Ie accessiet Den Exter Solange, Cherchye .Elisabeth, Vermeulen Lea, Leuridan Monique. Koperen Speeltuigen Leeraar M. G. Van Egroo. PISTON Lagere A fdeeling i® eervolle melding Alleweireld Roger. B U GE L Middel bare A fd ee ling I® eervolle melding ourggraeve Gerard. Houten Blaasinstrumenten Leeraar M. M. Andries. HOBO Hoogere A fdeeling prijs Ossitur Maurice. Piano Leerares Mevr. G. De Backer. Lagere A fdeeling eerste graad J® eervolle melding Calus Jeanne. Lagere A fdeeling tweede graad 2' eervolle melding Cherchye Elisabeth. 3® eervolle melding Den Exter Solange. Middelbare A fdeeling eerste graad I® eervolle melding met onderscheiding iMahieu Jeanne. 2e eervolle melding Souvage Beatrix. 3® eervolle melding Hemeryck Laura. Middelbare A fdeeling tweede graad I® eervolle melding De Jonghe Madeleine. Zang Leerares Mevr A. Van Gheluwe V oorbereidtnde A fdeeling I® eervolle melding met onderscheiding "Van Cayzeele Germaine. i® éervolle melding Tahon Isabelle, De- lahaye Maria 3® eervolle melding Talon Gaston. Hoogere A fdeeling r® prijs Kerrinckx Rachel. 2® prijs met onderscheiding Mw Pockelé. Klas van Harmonie 1ste jaar i® eervolle melding met onderscheiding M. Victor Leg ley en Jw Simone Milleville. I® eervolle melding J wen Laura Brouck en Beatrix Souvage. 2d' eervolle melding J wen Germaine Du ponselle en Irène Verhack. Voor enkele dagen slechts van allerhande zooals slaapkamers, bureaux, fantaisiemeubeltjes, enz., aan Zich wenden YPERSCHE MEUBEL FABRIEK, Basculestraat. Yper. De vertooningen Zondag en Maandag op touw gezet waren zeer aantrekkelijk en geno ten den meesten bijval. Hoe kon het anders. Het opgevoerde stuk De Bezorgde Moeder, geprimeerd blijspel in drie bedrijven, door D. Speelman, is een der beste wei ken van dien goeden tooneelschrijver. Het is luimig en kluchtig van 't begin tot het einde en het bevat mooie lessen voor de moeders vooral, die, in hare grenzelooze bezorgdheid, niet bemerken wat er in hare omgeving gebeurt onder hare kinderen, die z j meenen in liefdezaken nog gansch onnoozel te zijn. Het werd zeer wel vertolkt. Al de spelende leden waren volop in hunne rol en wisten hun personage naar de natuur te schetsen. Mi miek, gebaren en bewegingen waren onge dwongen en zonder gemaaktheid. Hebben zich onderscheiden de dames Lelong Verleure, Notebaert- Boudry en I Vandamme, die alle drij wedijverden in de kunst. Bloemen en kransen bij de vleet voor die bèvallige en kun dige liefhebsters De heeren E. Lelong, J. Coussement, M. Vandendriessche, G. De weerdt hebben ons eens getoond tot waar men in de kunst kan geraken door aanleg, iever en studie. De heeren H. Labaere en M. Gis- quiere hebben zich ook goed uit den slag ge trokken en het hunne bijgebracht tot den grooten bijval, dien zij allen inoogstten. Een gul bravo aan allen zij hebben de toejuichin gen wel verdiend, hoor. Kostumeering, toor.eelschikking en versie ring waren lief, rijk en prachtig. Eenige mu ziekstukken, onder leiding van Heer G. Van Egroo uitgevoerd, streelden ons oor binst de tusschenpoozen. Het was een aangename avond, een echt kunstfeest, dat hartelyk deed lachen en de moeilijksten bevredigde. Profi ciat, Sterrelingen, gij verricht goed weik, dat den besten indruk bij de toeschouwers nalaat. Dank voor al dat kunstgenot. Vlamink. Provinciebestuur van West- V laander en op hun tweede jaar gaande en bijgevoegde Heogstenkeurin^en. Jaar 1932 Deze prijskampen en keuringen zullen plaats hebben als volgt Voor de 2e omschrijving te Thourout, op Woensdag 17 Februari ig32, om 10 ure voor middag, ter Burgplaats. Voor de 4' omschrijviqg te Dixmude, op Dinsdag 23 Februari ig32, om 10 ure voor middag, op de Groote Markt. Voor de 5® omschrijving te Kortrijk, op Donderdag 25 Februari ig32, om 11 ure voor middag, langs de Vandenpeereboomlaan. Voor de 6® omschrijving te YPER, op Donderdag 18 Februari ig32, om 10 3/4 ure voormiddag, op de Groote Markt. De inschrijvirgsbulletijns der tekeuren hengsten en der aan de prijskampen deel nemende hengstenvtulens, moeten naar het Provinciebestuur gezonden worden vijf dagen voor den dag van den prijskamp. Exemplarèn van dit bulletijn zijn te ver krijgen in het bureel 7 van het Provincie bestuur. De samenstelling der omschrijvingen is aangeduid in het besluit der Bestendige Deputatie van i5 Januari ig32 hetwelk, benevens de Provinciale verordening van i5 Juli ig24 ter verbetering der paardenrassen, opgenomen is in het bestuurlijk memoriaal der provincie deze beslissingen kunnen dus in de gemeentehuizen geraadpleegd worden. Brugge, den 18 Januari ig32. De Gouverneur Baron Janssens de Bisthoven. 3® id. 4' id. 5= id. J ft ARLI JKSCH IB IN PRIJSKAMPEN onder de bescherming der stad op Asschen Woensdag 10 Februari 1932 om 10 uur voormiddag. EERSTE PRIJSKAMP Hengste veulens van één jaar 1= Prijs Verguld Eeremetaal en 50 Fr. 2® Zilveren id 40 Fr. 3® id id. 35 Fr. 4® id id 30 Fr. 5® id. id. 25 Fr. 6e id. id 20 Fr. TWEEDE PRIJSKAMP Hengsten van twee jaar 1® Prijs Verguld Eeremetaal en 100 Fr. 2e Zilveren id 80 Fr. id. 60 Fr. id. 40 Fr. id. 20 Fr. DERDE PRIJSKAMP Merriên van één jaar le Prijs - Verguld Eeremetaal en 50 Fr. 2® Zilveren id. 40 Fr. 3® - id. id. 35 Fr. 4® - id. id. 30 Fr. 5' id. id. 20 Fr. 6' id. id 15 Fr. VIERDE PRiJSK \MP Merriên van iwee jaar 1® Prijs Verguld Eeremetaal en 60 Fr. 2® Zilveren id 55 Fr. 3 id. id. 50 Fr. 4' id. id. 45 Fr. 5® - id. id 40 Fr. VIJFDE PRIJSKAMP Merriën van drie jaar 1® Prijs Verguld Eeremetaal en 75 Fr. 2e Zilveren id. 60 Fr 3® id id. 50 Fr. 4e id. id. 30 Fr. ZESDE PRIJSKAMP Merriën van vier jaar en daarboven 1® Prijs Verguld Eeremetaal en 100 Fr. 2® Zilveren id 80 Fr. 3® id. id. 60 Fr. 4® id. id. 50 Fr. 5" id. id. 45 Fr. 6' id. id. 40 Fr. 7= id. id. 30 Fr. ALGEMEENE SCHIKKINGEN I. De inschrijving van 8 tot 10 uur en de prijsdeeling onmiddellijk na den prijskamp, beide in de benedenzaal van het Stadhuis. II. De leden wonende in de omschrijving van een der twee landbouwcomicen Yper en Kemmel, kunnen alleen met hunne paarden aan den prijskamp deel nemen. III. Men kan zich nog als lid doen inschrij ven van heden af tot op den d'ag van den prijs kamp bij de Secretarissen van 't Cornice. IV. De mededingers zijn verantwoordelijk voor de ongevallen door hunne dieren veroorzaakt. V. Alle onvoorzien geval of geschil zal onwederroepelijk door de Jury beslist worden VI. De prijzen zullen niet toegekend worden zoo de dieren niet genoegzaam verdienstelijk zijn. Gedaan te Yper, den 16 Januari 1932. De Voorzitter (get.) BRUNEEL de la WARANDE De Secretarissen (get.) J Mallisse, Kemmel. (get.) E. Caenepeel, Yper.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 5