Ypersche Voetbalkroniek PRIJSKAMP IN 'T BIEDEN EXTRAIT Klasseering 6 5 3 1 Juniors - Eindbeurt C. S. Yper 1 10 0 10 2 Juniors Yper - S. K. Roeselaere (Vastenavond) om 8 uur JAARLIJKSCH VERKLEED BAL van C. S. Y. Kampioenschap 1931 - 1932 STAD YPER ZONDAG 14 FEBRUARI 1932 om 2 1/2 uur stipt namiddag ter herberg Het Groot Hoekje man tegen man 800 Fr- - PRIJZEN - 800 Fr- Yper 3 Middelkerke 2 Rood wit behaalt dus een nipte overwinning op de Gold-star mannen van Middelkerke, die zich kranig verdedigden en ten slotte voor overmacht moesten buigen. Want, alhoewel de eerste speelhelft geenszins aan de verwach tingen voldeed, toch hebben de bezoekers aan onze meerderheid moeten gelooven. Als scheidsrechter David beide elftallen ten opgooi roept, is het plein door een talrijke opkomst goed omringd. Nauwelijks begon nen, of een aanval der onzen, langs Rotru, heeft reeds bijval, want het inzenden van laatstgenoemde wordt door Gusten Verleure binnengekopt aan het eerste minuutje (en niet door Molein, zooals Freekick het in Sport- galm schrijft). Ofschoon Gold star den strijd met tien man moet aanvangen (een der spelers ontbreekt), geeft dat elftal den indruk goed op dreef te zijn. Ook dwingen de bezoekers den eersten hoekschop af, die achter gezonden wordt. Maar rood wit verstaat het zoo niet en komt de witte verdediging op de proef stel len. Molein schiet op de lat en twee corners worden moeilijk ontzet. Aan de i5e minuut komt de elfde speler van Middelkerke zijn ploeg vervoegen. Aanstonds verandert de spelverdeeling en Margonneau weet zich twee maal te onderscheiden. Op geharrewar vóór ons doel, zendt de links buiten der star-man nen den gelijkmaker binnen. Voor het oogen- blik zijn de bezoekers rapper op het leder dan de onzen en spelen geestdriftig door. Dechievre redt een shot door Nesten onvoldoende ge stopt. Op ontsnapping van Rotru wordt deze gehaakt, maar de heer David laat doorspelen. Een hoekschop voor Middelkerke wordt door Dechievre met den kop ontzet. Een andere wordt achter gezonden. Doch nu is het de beurt aan Yper om eenige welgeslaagde aan vallen te bewerkstelligen. Vier hoekschoppen moeten ons toegestaan worden, maar de witte verdediging kan alles, met de hulp van moeder kans, ontzetten. Een kop van Molein en een kanonbal van Risten worden op een nippertje gered. De rust breekt aan met een gelijk opgaande score (i-i). Pas weer aangevangen of corner wordt ons toegestaan. Verleure Ev. loopt op den keeper die ontzet, maar Molein bemachtigt het leder en 't is... kas (niet door Vansevenant ofte Louchen Freekick 1>2-1 aan de 5e minuut. Een volgende corner wordt in het zijnet ge zonden. Beide ploegen treden nu beurtelings gevaarlijk op. Op vooruitrukken der rood wit ten geeft Debuyser (die nu rechts binnen speelt en Verleure August half back) door de backs en Vansevenant is er gezwind bij om den stand op 3 i te brengen (niet Verleure Ev., Mijnheer Freekick Dit doel schijnt de bezoekers te beïnvloeden, want Yper wordt nu totaal het spel meester. Hun doelbewaar- der alsook de backs hebben handen en voeten vol, doch niets gaat nog door. Onze haltlijn waar Bourdeaux met zijn kopspel uitmunt, stuwt gedurig onze voorwaartsen vooruit. Berten en Georges moeten nu en dan ingrij pen op uitschieten der vlugge vleugels van de bezoekers. Niettegenstaande Vansevenant, Debuyser, Risten en Molein naar't doelschie- ten en Rotru eenigszins verwaarloosd wordt, kunnen de onzen de score niet meer vermeer deren. Op corner doelt Molein met de hand, doch de scheidsrechter keurt gansch natuur lijk het punt af. Middelkerke begint zich te ontzetten en, op vooruitrukken der noorder jongens, tikt Dechievre onvrijwillig het leder en 't is penalty die in doel omgezet wordt aan de 42* minuut. Een laatste corner wordt ons toegestaan, en het einde komt weldra als de bezoekers ten aanval gaan. Alhoewel nipt is onze zege toch verdiend, maar onze mannen zullen goed doen van morgen tegen Veurne werkdadiger op te treden, of ten minste door te geven zooals zij het deden in den aanvang van de tweede speelhelft tegen M iddelkerke. Veurne is er erg op beloerd ons een klopping toe te dienen, maar van onzen kant, hebben wij er alles bij te winnen van kalm door te spelen en ons gekend passenspel in practijk te stellen. Zoodoende is er kans ten minste één punt van den inzet veilig aan boord te brengen, of schoon een overwinning niet uitgesloten is. Spelers, het woord en de daad zijn aan u, en zorgt maar dat wij Dinsdag avond, in ons jaarlijksch bal, mogen zingen van «geern bij». Uitslag der matchen van 31-I 32 S. YPER 3 Middelkerke 2 E. Ghistel 4 F. C. Poperinghe I Cuerne Sport 1 S. V. Sweveghem o S. V. Veurne 2 Nieuwpoort 5 W. S. Lauwe 7 M. E. Wacken o Oost Roosebeke I R. Waereghem 2 R C. Bisseghem 1 Wevelghem Sp. 1 C. S. Yper 19 Veurne 19 W. S. Lauwe 19 Bisseghem 19 Wevelghem Sp. 19 Poperinghe 19 E. Ghistel 19 Nieuwpoort 19 R. Waereghem 19 Cuerne 19 Middelkerke 19 S.V. Sweveghem 19 Wacken 19 Oostroosebeke 19 2' Afdeeling B 14 13 12 12 11 9 7 8 1 3 3 4 4 8 8 9 4 3 4 3 4 2 58 56 51 63 53 37 8 10 6 9 4 41 2 48 1 41 4 34 12 13 15 16 28 30 1 36 2 16 27 32 23 29 26 28 25 27 22 26 37 20 39 18 41 18 43 17 38 16 56 13 77 11 58 7 72 4 N. B. In het huidig klassement wordt er rekening gehouden van de beslissingen van het Provinciaal Comiteit dat Middelkerke en Waereghem met 5-o op S. V. Sweveghem gewonnen geeft ten gevolge der schorsingen van bovengemelde matchen. Stade Moescroen o Juniors Yper 1 Wie had ooit durven denken dat onze moedige juniors de palm gingen weghalen bij de kampioenen van hunne reeks 't Was dan ook met blijheid dat het nieuws Zondag avond vernomen werd, en de rood-witte jeugd is om het bekomen resultaat hartelijk geluk'te wen- schen. Immers in den aanvang van het seizoen werden zij door dezelfde tegenstrevers met 10 I verslagen, en nu veroorloven zij zich datzelfde elftal met 1-0 te verslaan. Center- half Ververeken zorgde voor den winning goal terwijl de bezochten een penalty op de lat zonden. Goed gewerkt, mannen, doet zoo voort en alhoewel S. K. Roeselaere, die mor gen op bezoek komt, bekend staat als de sterkste iuniorsploeg van West-Vlaanderen, dapper stand gehouden om tot een eerlijken uitslag te geraken. Kortrijk Sport 1 10 0 4 1 2 S. K Roeselaere 1 1 0 0 3 1 2 Waereghem Sp. 10 10 13 0 F. C. Brugge 10 10 14 0 Stade Moescroen 10 10 0 10 Belle 1 Yper Derde Speciaal 2 De specialers, op bezoek te Bailleul, zorg den voor de derde zegepraal der Ypersche kleuren. Alhoewel de ploeg ver van voltallig was en gezien het hobbelig terrein waarop de match doorging, mag de zege onzer mannen des te verdienstelijker aangestipt worden. Hollebeke en Ollevier zorgden voor de twee doelen, terwijl de fransche vrienden toch de eer konnen redden. En nu tot 21 Februari op de return-match. Ingevolge een beslissing van het provinciaal Comiteit komen de twee punten der ontmoe ting Bisseghem-Yper aan onze specialers te goed. Zij winnen de match met 5-o en hunne rangschikking luidt dan als volgt 16 11 3 2 86 23 24 punten NEMO. om 14 1/2 uur Ingangsprijs i,5o fr. Abonnementskaarten niet geldig. Op Dinsdag 9 Februari 1932 in Lapiere's Zaal, Hondstraat, Yper opgeluisterd door de welgekende Jass Band VIAENE. Deuren open om 7 uur. Het 2Ó' deel van het kampioenschap ving Woensdag aan met de match Bascule-Cercle in 't lokaal der eerstgenoemden. De bezoekers traden op met hh. Verkinderen, spelleider, Ververeken, Delahaye, Leuridan, Storme, Nevejans, Denys en Versavel. De thuisspelers hadden hh. Salomé Rod., spelleider, Vasseur E., Maddens, Deknudt, Declercq, Vande- ginste, Missy en Lampaert. Scheidsrechters hh. Vierstraete en Devos R. Bascule kaapte het punt voor de rangschik king weg, met in 't spel 25 punten tegen 21 voor Cercle, dit na een langdurigen en span- nenden strijd. Heel veel toeschouwers hadden eraan gehouden de match bij te wonen. Best zoo. Toekomende week Woensdag gaan de man nen van de Statie naar 't Postje. Zullen ze er gelijk spelen met Cercle en met hen op de T plaats der rangschikking komen 't Postje zou nochtans gaarne aanteekenen in de rang schikking. 't Zou kunnen spannen. RANGSCHIKKING Gespeelde matchen Behaalde punten» Cercle Statie Bascule Coo Postje 4 5 4 4 4 3 3 1 o Krabber. bewoond door de W' Maurice Dumortier^. Veurnesteenweg (Tramstilstand) G R O O T E gewaarborgd en zonder aftrek voor taksen 16 PRIJZEN 200 fr. - 150 fr. - 100 fr. - 80 fr. - 60 fr.- 40 fr. - 25 fr. - 25 fr. - 20 fr. - 20 fr. 20 fr. - 20 fr. - 10 fr. - 10 fr. - lOfr. -10 fr.- Inleg 5 Fr. per Speler Inschrijving van heden in gezegd lokaal GROOT HOEKJE tot den dag van den prijskamp, zoolang de eerste ronde niet voor bij is. Iedere partij speelt ten i5 punten uit met elk 12 bladen. Verders gewone voorwaarden die in 't lo kaal zullen aangeplakt worden. De Commissie- beslist over alle onvoorziene gevallen. Het spel zal derwijze geregeld worden dat de vreemdelingen intijds thuis geraken, zelfs vroeger als verleden jaar, maar ook niet te^ laat aankomen, au. b. Par exploits des huissiers Vancappel d'Ypres et Herremans de Hal en date du 26 Janvier ig32, l'Etat Beige, poursuites et diligences de Monsieur le Ministre des tra- vaux publics, dont l'hotel et les bureaux sont établis a Bruxelles, Avenue Galilée et rue de Louvain, pour lequel est constitué et occupe- ra Maitre Pierre Waterblee, avocat-avoué a Ypres, y domicilié 16, rue d'Elverdinghe, a fait donner assignation a 1) Dame Marie-Louise Goemaere, propriétaire. 2) Monsieur Charles-Henri- Frangois Joseph. Lepoutre, propriétaire 3) Monsieur Robert Henri Louis-Joseph Le poutre, propriétaire, tous trois a Warneton. 4) Monsieur Maurice Joseph-Paul De Boeck,. brasseur a Hal, tant en nom personnel qu'en qualité de père tuteur légal de ses enfants mineures 1) Elisabeth Anne-Marie 2) Gene- vièue- M arie- Esther et 3) Jacqueline Marie Ma-- deleine De Boeck, a comparaitre le Meicredi dix sept Février 1900 trente deux, dès dix heures du matin devant le Tribunal Civil de Première Instance d'Ypres. Pour voir déclarer que les formalités pres- crites par la loi ont été remplies pour parve- nir a l'expropriation décrétée d'utiiité publi- que de A. Quinze centiares de pature a emprendre de la parcelle n° 45o de la Section B de la commune de Bas Warneton, pour une conte- nance totale de trente deux ares 3o centiares. B. Trente neuf ares cinquante centiares de pature Section B n" 458 du ptan cadastral de la commune de Bas-Warneton. C. Quarante sept ares soixante centiares de pature n° 459 de la Section Bdu plan cadastral de Bas-Warneton tel que ces terrains figurent au plan de redressement de la Lys mitoyenne entre la rivière la Deüle et Comines dressé par 1'administration des travaux publics. Voir procéder au règlement des indemnités- et voir statuer afin des dépens. Pour Extrait L'Huissier Arthur Vancappel

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 6