- HET VPERSCHE- LA RÉGION D'YPRES Zondagrost - Repos dominical OTekelij&sch Overzicht Van de Lanoitte's koffies zijn de beste Le psrachèvemsnt de la Cathédrale d'Ypres St-Jozefskerk der EE. Palers Carmelieten 12e Jaargang, Nr 44 6 Februari I932 12' Année. N# 44 6 Février 1932 Bijvoegsel Supplément t Er is nog altijd geen oorlogsverklaring ge daan tusschen China en Japan maar dit belet niet dat de vijandelijkheden met evenveel hardnekkigheid en hevigheid voortgaan alsof de oorlog werkelijk verklaard ware. De toe stand wordt ten andere zoo spannend dat men onmiddellijk eene buitengewone vergadering van den Volkerenbond bijeengeroepen heeft om eene uiterste poging aan te wenden tot het bijleggen van het geschil. Daarop werd goedkeuring gegeven aan een plan voorge steld door Engeland en Amerika Dit plan stelt voor. een soort wapenstilstand te doen aannemen en dan alle mobilisatie stilte leggen en tusschen de legers een strook onzijdigen grond te laten om alle verwikkelingen te voor komen. Onmiddellijk werd het voorstel aange nomen door China, maar Japan, dat zijne goedkeuring geeft aan de groote trekken van het plan, maakt opwerpingen nopens zekere punten, die het nader wil onderzoeken. Zoo blijft Japan immer dezelfde gedragslijn vol gen het neemt alle voorstellen aan in prin ciep, maar er zijn altijd eenige puntjes waarop het niet kan ingaan. En aldus gaat alle bemid deling van den Volkerenbond verloren. Het brandpunt der vijandelijkheden draait thans rond Shanghai, dat niet alleen eene chineesche stad is, maar grootendeels bestaat uit een internationaal settlement (een kolonie in een stad) bestaande uit fransche, engelsche, amerikaansche, italiaansche en Japansche in stellingen. Het zal al zeer moeilijk zijn om daar alle wrijving tusschen al die belangen van vreemde mogendheden te ontgaan. Er worden in die vreemde bezetting gedurig ver sterkingen aangebracht van de verschillige natiën, want de toestand is er zeer moeilijk om wille der aankomst van duizenden vluch telingen die daar beschutting komen zoeken. Bij zooverre dat er slechts ongeveer dertig duizend blanken zijn, omringd van omtrent een millioen chineezen. Men mag daarbij niet vergeten dat, aan de poorten van die we melende bezetting, een hevig gevecht geleverd wordt tusschen de twee vijandelijke legers. Zelfs zijn de japansche oorlogsschepen, die op den stroom vóór de stad liggen, ook reeds in werking getreden. Op dienzelfden stroom lig gen ook chineesche schepen, maar om te be letten dat die twee vloten slag zouden leveren zijn de engelsche en amerikaansche schepen zich tusschen beide gaan leggen, alhoewel er slechts een afstand van acht mijlen bestaat tusschen de vijanden. Een ander kenmerkend teeken, dat aanwijst hoe dringend het gevaar is van verdere oor logsverwikkelingen, wordt gegeven door de zonderlinge handelwijze van Rusland. Iede reen heeft met verbazing gelezen dat Rusland, dat nochtans niet vredelievend gezindis tegen over Finland, Polen en Roemenië omdat de ze landen hevig zijne plannen tegenwerken, toch met hen een verdrag heeft aangegaan om elkander niet aan te vallen. Daarenboven werd daarin door de Russen eene inschikke lijkheid aan den dag gelegd, die men vroeger nooit bij hen zou gezocht hebben. Waarom Omdat Rusland te zeer voelt dat het gevaar dreigt in het Oosten en daarom wil het langs den kant van Europa gerustheid zoeken. Het heeft ook reeds getracht zulk verdrag aan te gaan met Japan, maar 't was reeds te laat Japan antwoordde dat het voor 't oogenblik zulk verbond niet kon aangaan, maar dat men er later zou op terugkomen. In zulke beroerde omstandigheden heeft men te Genève de nieuwe vergaderingen geopend om het ontwapeningsplan in te studeeren. Het valt echter niet te betwijfelen dat de gebeur tenissen waarover wij hierboven spreken, geen gunstigen invloed op die onderhandelingen kunnen uitoefenen. Men voelt "wel is waar dat de menschenover gansch de wereld oorlog en bewapening zouden willen ontgaan. Maar als men ziet dat de Volkerenbond, niettegenstaan de al zijne pogingen en goeden wil, de vijan delijkheden niet kan beletten, dan blijft men weer in vertwijfeling om zich af te vragen hoe zou een land, dat geene andere verdediging meer heeft, dan ertoe besluiten de wapens weg te stoppen voor goed Wie zal er willen beginnen RIK. Prachtige uitvoering in Yper's Kathedraal De vermaarde zangmaatschappij Pro Ecclesia van Kortriik zal de Hoogmis in St Maartenskerk, op Zondag 7 Februari, te io uur, opluisteren met de uitvoering der driestemmige Mis van Gevaert, een meesterstuk. Onder de leesmis van ix. 1/2 uur zal Pro Ecclesia uitvoeren Aan volk zal het niet ontbreken, Zondag aanstaande in St Maartenskerk. Cathédrale de St-Martin Dimanche 7 Février Solennité de la Prière des Quarante Heures. A la Grand'Messe de 10 heuresla réputée chorale Pro Ecclesia de Courtrai, 70 exé- cutants, chantera la Missa puer natus est a trois voix égales, du célèbre maitre Beige Gevaert. A la Messe de ir 1/2 heures, la même chorale exécutera Les derniers travaux de sculpture orne- mentale, a l'intérieur de la Cathédrale St- Martin, sont terminés. Le dernier échafaudage fut enlevé, au milieu de nuages de poussière, le Mardi 2 Février xg32. Cette date marque l'achèvement intérieur de la reconstruction, du Temple magnifique, commencée il y a dix ans. Rendonsen graces a Dieu, tout d'abord, car il peut être dit que la résurrection de la Cathédrale d'Ypres, en cètte période troublée d'après guerre, tient du prodige. Et formons le voeu, cher a tout coeur Yprois, de voir s'achever a bref délai le chef- d'oeuvre de notre éminent architecte, M. l'in- génieur J. Coomans, par les statues, tympan et sculptures des portails a l'extérieur, par la reproduction des anciens portails l'intérieur, par l'aménagement définitif du chceur avec les nouvelles stalles aux armoiries des 18 évêques d'Ypres, par le placement des Autels des Chapelles latérales, du banc de commu nion, de la chaire de vérité, etc. Ce serait tout profit pour les chómeurs des métiers d'Art. YFRIS. Jaarlijksch Avondfeest bij de Kristene Vrouwenjeugd Yper's meisjespatronaat houdt op Zondag 7 Februari zijn jaarlijksch avondfeest, dat belooft schitterend te wezen. Op het pro gramma staan twee tooneelstukjes waarvan de bijval vooraf verzekerd is Sneeuwwitje en Weergevonden Wie een aangenamen avond wil doorbren gen en nog van geen toegangskaart voorzien is, kan deze nog bekomen Zondag aanstaande in St Maartenskring, (Lange Meerschstraat), van II tot 12 u. Het avondfeest zal zeer stipt te 7 1/2 uur beginnen en vóór 10 uur eindigen. Tusschen de bedrijven in wordt een omha ling gedaan ten voordeele van h-t uitstekend werk van het meisjespatronaat. On nous prie d'annoncer la mort de Monsieur Emile VERMEULEN né a Boesinghe, le 10 Mai i85i, décédé a Gand, le 3o Janvier 1932. L'Inhumation a eu lieu dans l'intimité. II n'a pas été envoyé de lettres de faire part, le présent avis en tenant lieu. t ZIELMISSEN Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 7 Februari, om 8 Uur, in St Niklaaskerk, tot zielelafenis der over leden familie van Heer Odile DKNEXTER HM A IRE. Mijnheer René Van de Velde-Berat, Mejuffer Clara Van de Velde, noodigen Ued. vriendelijk uit tot de gezon gene MIS, op Zondag 7 Februari, om Mevrouw René VAN DE VELDE. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de SOLEMNEELE JAARMIS bij te wohen die zal gezongen worden op Zondag 7 Fe bruari, om 8 y» uur, in Sint-Jacobskerk, tot zielelafenis van Heer Jean DUTHOO en Huisvrouw Pauline GEERAERD, alsook voorde overleden Familieleden. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 7 Februari, om 9 qur, in Sint Nikbaskerk, tot zielelafenis van Vrouw Elodie VERBRUGGE Weduwe van Heer Jules PAUWELS. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen wordén op Zondag 7 Februari, om 9 uur, in de Kerk der EE. PP. Carmelieten, tot zielelafenis van Vrouw Gabrielle BOULANGER Echtgenoote van Hr Leon JONCKHEERE, van wegens de Broederschap van S. Jozef. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gelezen worden op Zondag 7 Februari, om x x y. u., in Sint Maartens Kathedraal, tot zielelafenis van Heer Georges CORNETTE. Monsieur et Madame Deduytschaever- Verhaeghe, ont l'honneur de prier leurs amis et connaissances d'assister a la MESSE ANNIVER3AIRE, qui sera célébrée le Dimanche 14 Féviier, a 8h.,en l'église St Nicolas, pour le repos de l'ame de leur fils bien-aimé ROGER. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 14 Februari, om 8ttu, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van Vrouw Alixe PINTE Echtgenoote Heer Gustave WEN ES. Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op Zondag 14 Februari, om 9 u., in Sint-Niklaaskerk, tot zielelafenis van Heer Charles DEFEVER en familie. Woensdag a. s., te 7 1/2 uur, Solemneele Mis met offrande voor eene wijk der stad. 's Avonds te 6 uur, oefeningen, sermoen over 't Familieleven De Moeder. De Apotheek van La Pharmacie de Mr VAN ROBAEVS Boterstraat -o— Rue au Beurre is ALLEEN OPEN op Zondag 7 Feb. reste seule ouverte le Dimanche 7 Fév. Ave Maria van Witt, a capella voor vier stemmen ;en Laudate Pueri van Mendelssohn, voor drie stemmen, met begeleiding van orgel. Ave Maria, de Witt, pour quatre voix, a capella et LaudatePueride Mendelssohn, pour trois voix, avec accompagnement d'orgue par M. Hanoulle, organiste de la Cathédrale. Epoup de Dame EVELINE DECONINCK Gand, Rue de Lourdes100. 8 1/2 uur, in St Pieterskerk, tot zielelafenis van 9 Woensdagen van St-Jozef

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 9