Tentoonstelling van toegepaste Electriciteit NEGENDE HANDELSFOOR C. S. YPER - II - BISSEGBEM 12* ,Taal% no 47 - 27 Februari 1932 12e Année, N° 47 - 27 Février Van Witten-Donderdag 24 Maart tot Zondag 3 April 1932 De 9e Handelsfoor Chambre de Commerce et d'Industrie FOOTBALL Weekblad toot bet Arrondissement Yper Journal hebdomadaire de I'Arrondissement d Ypres Organe de l'Aasocmtion ae« SiniKtréa, de* Clubs Yprois, etc. Handels- Sr Nijverheidskamer - Yper Ti .- T7. Electriciteitsmaat schappij, Brugge in de Gebouwen der Lakenhalle en ter gelegenheid der Electrificatie van de Bergstreek Van Witten-Donderdag 24 Maart tot 2n Paaschdag 28 Maart 1932 in de Gebouwen der Staatsmiddelbare School, Mondstraat. De aanstaande Tentoonstelling belooft, evenals hare voorgangers, zeer belangrijk en aantrekkelijk te wezen. De toetreding van de Ypersche muziek maatschappijen, welke den Zondag van Pa schen de feesten zullen opluisteren, is reeds verzekerd. Voor den tweeden Paaschdag zul len wij de repertoriums der muzieken van Veurne, Komen, Houthem en van het Katho liek muziek van Poperinghe ten gehoore krijgen. Tot sluiting der tentoonstelling van Electriciteit, hebben de Harmonie van Kem- mel, het Katholiek muziek van Wervick en de accordeonisten van Yper hunne deelneming toegezegd. Een ware kunstvertooning zal dus, gedurende die dagen, en inwoners en bezoe kers aangeboden worden. Tijdens den duur der Electriciteitstentoon- stelling zullen er aan de bezoekers practische lessen worden verstrekt en de weetgierigen zullen dus een rijken oogst van kennissen kun nen opdoen. Benevens de talrijke aantrekkelijkheden, die in de Middelbare School zullen uitgestald worden, heeft het Comiteit de toetreding ontvangen van verschillende depositarissen der stad, welke de automobielnijverheid ver tegenwoordigen. De laatste nieuwigheden op dit gebied zul len tentoongesteld worden en een waar «Salon» zal in de ruime zalen der school ingericht wor den. Wij bezitten reeds in onze stad tal van jaarmarkten en feesten, en weldra zal de auto mobielnijverheid dergelijke jaarmarkt hier ter stede bezitten, zoodat de pogingen der ten- toonstellers ruimschoots zullen vergoed wor den door de faam hunner producten in onze streek verworven. En nu een woord voor de latekomers. Haast u, want heden Zondag zal het bestuur, met de tentoonstellers, overgaan, zooals gewoonte, tot de verdeeling en het toekennen der plaatsen. Julien Tahon. Leest en verspreidt 'Het Ypersche' Handels- en Nijverheidshamer De aanstaande ALGEHEENE VERGA DERING zal plaats hebben oo Zaterdag 12 Maart, om 8 uur, in het lokaal Hotel du Sultan VOORDRACHT door den Heer L. ROS, Ingenieur van den Telegraaf, bestuurder van den Draadloozen Telegraafdienst te Ruysselede, over De Overzeesche Telegraaf en Telefoon. Federatie der Geteisterden van het Arrondissement Yper La prochaine ASSEMBLEE GÉNÉRALE se tiendra le Samedi 12 Mars, a 8 heures du soir, au local Hötel du Sultan CONFÉRENCE par M. L. ROS, Ingénieur des Télégraphes, dirigeant la Station de T.S.F. a Ruysselede, sur La Télégraphie et la Téléphonie Transocéaniques. K- V. B. C. S. Y. Om 11 uur EINDRONDE JUNIORS C. S. YPER Jun.- BRUGGE Ingangsprijs i fr. 5o (Lidkaarten niet geldig). Om 2 uur 3o Inkomprijs 3 fr. Verslag der Vergadering van 14 Februari 1932 De vergadering wordt te 14 u. 3o geopend onder het voorzitterschap van M. L. Geuten, bestuurder der Samenwerkende Vennootschap voor Oorlogsschade Het Leiedal te Wervick. M. Geuten verontschuldigt den heer advo- kaat Arth. Butaye, voorzitter der Federatie, die wegens onpasselijkheid belet is de bijeen komst van vandaag bij te wonen. Hij geeft daarna lezing van het telegram en van den brief die door den heer Minister van Financiën aan de Federatie toegezonden wer den als antwoord op hare vraag om door hem in vet hoor ontvangen te worden. In dien brief van 12 Januari 11. zegt de heer Minister o. m. dat er, voor wat betreft de pri vate geteisterden, onderrichtingen gegeven werden aan den Dienst van het Herbeleg op dat de verrechtvaardiging der wederbelegging voortaan slechts zou geëischt worden tot beloop der waarde die de titels wezenlijk heb ben zoo zij, op het oogenblik van het herbe leg, door de geteisterden te gelde gemaakt worden. Verders vraagt de heer Minister of, in die voorwaarden, de Federatie het nog noodig oordeelt hare vraag om verhoor staan de te houden. Hierop ontstaat een korte gedachtenwisse- ling, waaruit blijkt dat al de tegenwoordige afgevaardigden het eens zijn om te verklaren dat dit antwoord ons slechts gedeeltelijk vol doening geeft. Het verlies dat de geteisterden thans ondergaan, tengevolge het merkelijk verschil tusschen de beurswaarde en de nomi nale waarde der titels, is veel te groot en in de huidige voorwaarden is het volstrekt onmogelijk het herbeleg te doen. Al de geteisterden dienen op gelijken voet behan deld te worden, en de laatst gedienden heb ben dezelfde rechten op volledig herstel der geledene schade als de eersten. De afgevaar digden vragen aan den voorzitter opnieuw bij den heer Minister van Financiën te willen HET YPERSCHE 4mtr VwvMnlging der Getelsterdeiv. \émr Tpsrache Clubs. enz. LA REGION D'YPRES Beheer, Opstel en Aankondigingen 34, Waterstraat, 34, Yper Abonnement 18 tr. 00 per jaar Buitenland 32 fr. Mtu iau intahrtjyen tn alle BeigltoJie postkantoren Tel. 500 35 cf. het nummer Kaumlcote artikel* gewigtr* Rédactlon, Administration et Publicité34, rue au Beurre, Ypres Abonnement 18 fr. 00 par an Etranger 32 fr. On pent t'abonner dan* too* les bureaux de poste Beige* 35 ct. Ie numéro Tél. 500 let articles non stgnès tont refasts Zondag 28 Februari 1932

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 1