De LOURDES Bedevaarten KOSMOS TOURISME Provinciale Wegwijzer Kampioenschap 1931 - 1932 Woensdag 240 trok het gewoon peleton van •den Cercle met als leider h. Verkinderen naar de Statie. De Statiebolders waren er allen met hun spelleider h. Vierstraete. Scheids rechters hh. Salomé R. en Devos. Er viel te voorzien dat een harde strijd ging geleverd worden. Beiden stonden aan de leiding en één zou moeten onderdoen. Cercle behaalde de overwinning met 25 pun ten. Statie kreeg 19 punten. Nochtans hadden .deze laatsten reeds 11 voor 2 en 14 voor 6. Maar de kans keerde en was in 't voordeel van Cercle. Langs beide zijden werd goed spel geleverd. Statie viel soms wat flauw in opzet. Daarbij een geheelen tijd het nadeel van den slechten kant van de tra. Dat is vol doende om te verliezen. Cercle blijft aan de leiding. Zullen ze 't mannetje van Toerkonje meedoen Woensdag 2° Maart gaan de mannen van 't Postje naar de Coo. Behalen z'er hun ie punt RANGSCHIKKING Gercle 6 5 Bascule 6 4 Statie 6 4 Coo 5 1 Postje 5 o KRABBER. KOSMOS is naam, die wat beteekent. De gelijkheid, komfort, regelmatigheid, snelheid, afwisseling, uitstekende verpleging van mond en hart, dat alles zijn hoedanigheidswoorden die Kosmos als trouwe wachters voorafgaan, bij hen die de organisatie en uitvoering van Kosmos kennen. Het is genoeg daarmede gezegd dat Kos mos, alhoewel nog niet zoo heel oud, toch reeds een vaste gebetonneerde faam geniet, die geen enkele met haar wedijverende firma op toeristisch gebied, haar nog zal kunnen in de schaduw stellen. Kosmos heeft zich in hoofdzaak gespeciali seerdin groote buitenlandsche reizen, waarbij uitgelezen materiaal en een uitgebreide toe ristische zin, eerste voorwaarden tot welsla gen zijn. Niet minder dan 4 bedevaarten naar het verre Lourdes werden in ig3t ingericht en met een ongeëvenaard welslagen bekroond. Tientallen keeren ging Kosmos naar Pau s, naar de Rhijn, naar het Groot Hertogdom Luxemburg, naar de Bloembollenvelden van Holland en naar de Zuiderzeewerken. Dit al les bedraagt per autocar vele tienduizenden kilometers voor een kort jaarseizoen. En alles verliep zonder een hapering, zonder een kwar tier vertraging. Dit is ongetwijfeld een presta tie, die de reeds zoo gunstige faam van Kos mos voor goed bevestigd en gecimenteerd heeft. En nu een kort filmke over de Lourdes Bedevaarten van ig3t. Inderdaad geen reis biedt een sterkere af wisseling Van natuurschoon aan dan de auto tocht dwars door het prachtige Frankrijk met zijn eeuwenoude door de geschiedenis beroem de steden. Wij hebben ze allen doorkruist en bezien met het kijklustige oog van weetgierige trekvogels het oude Arras, Amiens, Lisieux, het nijverige en commercieele Rouen, Tours, Poitiers, Angoulème, Bordeaux. Overal Kathedralen en trotsche gebouwen en onder weg de vele kasteelen van Touraine. Het is als een album van oude prenten dat door zorgvolle hand met teeder gebaar wordt open gelegd en waaraan het oog zich niet kan ont rukken. Maar dat zij slechts terloops vermeld, te Lourdes zelf bieden na de stonden van Gods vrucht zich die sublieme tochten per auto aan door de met reusachtige bergen omzoomde valleien met sneeuw beladen bergen koepe- len in 'n reusachtigen warboel hoog in de lucht en flikkeren lijk giganteske kristallen in het zonlicht. Een jubelende bewondering overstelpt de toerist-bedevaarder. Lourdes, het Mariaoord, gelegen aan den voet uer goddelijk schoone Pyreneeën. Toppunt van Godsvrucht en Na tuurschoon. De Kosmos Bedevaarten dragen een gods dienstig karakter, immersde geestelijke leiding ervan is toevertrouwd aan een priester, die onderweg te Lisieux, te Alengon, te Lourdes de geestelijke oefeningen leidt en dagelijks het H. Misoffer opdraagt ter intentie der Bedevaarders. Maar tevens heeft Kosmos gezorgd voor een uitstekenden wereldlijken leider,die onder- tusschen overal aardrijkskundigen,historischen en practischen uitleg verstrekt zoodat deze bedevaart voor de deelnemers een werkelijk onderwijs over land en volk bezijden de baan wordt. De toeristische deskundige leiding van Kosmos is puik, gezien deze berust in handen van iemand die geen enkel ander reisbureau kan aanbieden en ter beschikking van de rei zigers stellen. Kosmos heeft voor ig32 eenige belangrijke wijzigingen aan zijn wegwijzer aangebracht. Een verbetering die iedereen op prijs zal stel len. Het verblijf te Lourdes wordt met een dag verlengd. Van Bordeaux gaat de reis nu over Labouheyre, Bayonne naar Biarritz. Vroe ger moest men extra van uit Lourdes naar Biarritz gaan,wat tamelijk duur kost, thans is dit gratis aangeboden door Kosmos. Te Pau wordt het vermaard historisch Kasteel van Hendrik IV bezichtigd. Te Lourdes worden allerhande vrije uit stapjes naar keus onder de bescherming van Kosmos ingericht gedurende de drie dagen oponthoud aldaar. Het reisprogramma behelst alle mogelijke inlichtingen. Te Parijs gratis bezoek per auto car aan de stad met uitstap naar Versailles. Hier zal de degelijke en deskundige leiding ten hoogste gewenscht en gewaardeerd worden. Een onvoldoende leiding is hoogst jammerlijk voor weetlustige reizigers. Dit euvel bestaat voor Kosmos niet. Laten de toekomstige Lourdes Bedevaar ders, die liever een heerlijke reis per autocar met-zijn duizend en één aantrekkelijkheden, die anders het reizen in groote groepen niet aanbieden kan, maar even dit alles bedenken en ernstig overwegen. Ook bij de velen, die de Kosmos Bedevaarten reeds medemaakten dient eens op verkenning uitgegaan te worden. Het oordeel van anderen is dikwijls een goe den raad en een warme aanbeveling. Houdt ook rekening met de ervaring en de zekerheid van Kosmos. Wie met KOSMOS reist, reist veilig. REISPROGRAMMA voor Kosmos Bedevaart naar Lourdes in pracht autocars Minerva Datums van vertrek 3 Mei - 24 Mei - 14 Juni - 4 Juli 3 Augustus - 30 Augustus Rousselare, Yper, Béthune, St-Pol, Abbe ville, Neufchatel en Bray (Middagmaal om i3 uren) Rouen (1 uur stilstand voor bezoek aan Kathedraal en Haven) Lisieux (aankomst om 19.3o u. avondmaal en logis). - 2dc dag Lisieux-Poitiers Te Lisieux, bezoek aan de Carmel en c- Les Buissonnets Huis der H. Theresia. Vertrek aan het Hotel om g.3o u. naar POITIERS over Falaise, Argentan, Alengon, (Middag maal om 12.3o u.) Le Mans, Tours, l/2u. stil stand voor bezoek aan Stadhuis, St-Maure, Chatellerault, Poitiers, (aankomst om ig.3o u. Avondmaal en logis). Maison-Blanche, Ruffec, Mausle, Angou lème, 1/2 uur stilstand voor kort bezoek aan de heuvelachtige stad, Kathedraal en Stad huis, Barbèsieux, Chevanceaux, Cavignac, Bordeaux, (Middagmaal om i3 uur. 's Na middags rondrit door de stad met bezoek aan al ae merkwaardigheden, waaronder bezoek aan grootsche wijnkelders eneventueel bezoek aan een groot passagiersschip. (Avondmaal en logis). Labouheyre, St-Vincent, Bayonne, Biarritz (1 uur bezoek per autocar tot aan den vuur toren en Rocher de la Vierge, terug naar Bayonne, (Middagmaal om i3 uren), Orthez, Pau, bezoek aan het Kasteel van Henri IV., Lourdes, aankomst om 19 3o u. avondmaal en logis. Voorbehouden voor de Godsdienstige oefe ningen. Vrij voor bijwonen der Godsdienstige oefe ningen en uitstappen op aanvraag, naar Cauterets, Cirque de Gavarnie, Tourmalet, Pont d'Espagne, Grottes de Bélharam of beklimming van den Pic du Jer. Tarbes, Casteljaloux, Marmande, Bergerac, middagmaal om t2.3o u., Périgueux, bezoek aan de Kathedraal, Limoges (aankomst om 19 uren). Eventueel bezoek aan een groote Por- celeinen Fauriek. (Avondmaal en logis). gJt dag Limoges Parijs Argentan s/ Creuse, Chateauroux (1/2 uur rust), Vierzon, Orléans (Middagmaal om i3 uren, bezoek aan het Museum van Jeanne d'Arc en Kathedraal. Vertrek om i5 uren), Etampes, Parijs (aankomst om 17.30 u. avond vrij). Vertrek aan het hotel om 9 uren voor rond rit per autocar. Bezoek aan al de bijzonder heden der stad (zie bijzonder programma). Om i3 uren Middagmaal, daarna uitstap per autocar naar Versailles over Sèvres. Bezoek aan Paleizen en Trianon. Terugreis door het Bois de St Cloud en Bois de Boulogne. Aan komst te Parijs om 18 uren. Avond vrij. nd' dag Parijs Yper Rousselare Vertrek om S uren. Chantilly, Clermont, Amiens. (Bezoek aan de Kathedraal) Doullens, Arras, (Middag maal om i3 uren). Vimy (1/2 uur stilstand voor bezoek aan de Canadetsche onder gronden) Lens, La Bassée, Armentiers, Yper, Rousselare. (Aankomst om i8.3ou.J PfSjs an Voorwaarden De prijs met alle hotelkosten (drank en drinkgeld inbegrepen. Door drank wordt ver staan 1/2 flesch tafelwijn bij het middag- en avondmaal) bedraagt 1.500 Belgische Franken Bij iedere inschrijving dient er eene borg som van 200 Fr- gestort te worden. Alle plaatsen zijn genummerd en voorbehouden. Voor alle verdere inlichtingen wende men zich tot de inrichters. B. De Cauninck, A. Verstraete, BEVEREN. YPER. Tel. Rousselare 544. Tel. Yper 5x5. voor Westvlaanderen en Stad Brugge te koop ten bureele dézer 34, Boterstraat, 34, Yper. Gespeelde matchen Behaalde punten VAN Is" dag Vertrek om y.3o u. Statieplaats Rousselare. v Rousselare-Yper Lisieux over 3d' dag Poitiers-Bordeaux Vertrek om y.3o u. 4dc dag Bordeaux Biarritz Lourdes Vertrek om J.3o u. 5de dag tdc dag 8*'e dag Lourdes Limoges Vertrek om 6.4.5 u. Vertrek om 6 45 u. iode dag 10, Laagstraat Groote Markt Uitgave 1932

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1932 | | pagina 11